Anda di halaman 1dari 5

ASPEK 3.1.

2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT
dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profe-
3.1.2.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang
sional dan terancang.
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH yang berkuat kuasa
iii. menyelaras pentaksiran ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/
4 4 kesesuaian pelaksanaan kurikulum
iv. menyelaras tugasan murid
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/
vi. mengambil tindakan susulan. tingkatan/murid.

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
(i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) perkara di 2
(ii) dan (iii).
atas.
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi sekurang Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum 1 4
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 1 4

iii. menyelaras pentaksiran 1 2

iv. menyelaras tugasan murid 1 2


v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran 1 2

vi. mengambil tindakan susulan. 1 1

1. Dokumen DSKP setiap tahun 1 hingga 6 2018.


2. RPH dan RPT edarkan kepada setiap guru Bahasa Melayu 2018
3. Minit mesyuarat panitia Bahasa Melayu 1/2018
4. Jadual ujian pentaksiran 2018
5. Jadual pemeriksaan buku tahap 2 2018 ( Buku Pengurusan Sekolah)

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………………..

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................


ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
diurus secara terancang.
berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan
semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan:
guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata semasa/secara objektif
pelajaran iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 empat (4) program setahun).
profesionalisme yang berkaitan dengan mata
pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
guru bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang 1 2
berkaitan dengan mata pelajaran
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang 1 2
berkaitan dengan mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program 1 2

iv. mengambil tindakan susulan. 1 1

1. Takwim 2018 bagi panitia Bahasa Melayu


2. Perancangan Panitia Bahasa Melayu

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………….…….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

30
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program
Program peningkatan pencapaian murid diurus
3.1.2.3 dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
secara profesional dan terancang.
pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/
i. merancang program yang menjurus ke arah keperluan murid
peningkatan ilmu dan kemahiran ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi
4 4
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua
peningkatan ilmu dan kemahiran tahun/tingkatan
iii. menilai keberkesanan program iv. secara berterusan/berkala.
iv. mengambil tindakan susulan.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu 1 2
dan kemahiran
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu 1 2
dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program 1 1
iv. mengambil tindakan susulan. 1 1

1. Takwim panatia Bahasa Melayu 2018


2. Kertas kerja LDP Bengkel Pemantapan Penggunaan VLe Frog dlm Pdp pd 20/1/2018.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:……………………………….………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

31
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
Bantuan geran per kapita mata pelajaran sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
3.1.2.4
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakan dilaksanakan:
pelajaran dengan: i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. merancang perbelanjaan ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan perbelanjaan iii. secara menyeluruh/optimum
4 4
iii. memanfaatkan sumber pendidikan iv. secara berterusan/berkala.
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sum-
ber pendidikan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang perbelanjaan 1 2

ii. melaksanakan perbelanjaan 1 2

iii. memanfaatkan sumber pendidikan 1 1


iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan. 1 1

1. Minit mesyuarat panitia 1/2018


2. Nota Minta, baucar bayaran dan pesanan Sekolah.
3. Rekod penggunaan Bilik Panitia.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:………………………………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

32
33