Anda di halaman 1dari 7

每日教学计划

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: 4 Hari: Tarikh:
ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
Tema 2: Rakan Dan Jiran KBT
Unit (5):Hormati Jiran KB- Mengecam
Standard Kandungan : 1.1
BAHASA Standard Pembelajaran: 1.1.1(iii) Ilmu
MALAYSIA 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut; Pendidikan Moral
(iii) ayat majmuk dengan betul dan tepat
Objektif :
Nilai
1.Murid mengecam dan menyatakan ayat majmuk dengan betul. (Perdana )
Berhemah Tinggi
2. Murid mengecam dan menyatakan ayat majmuk . (Linus)
KP
Aktiviti :
Verbal-linguistik
1) Murid dibimbing menyatakan ayat yang bertajuk “Silalah Datang”
di halaman 25 pada buku teks.
BBB
2) Guru membimbing murid mendengar dan mengecam ayat
Buku teks, buku
majmuk.
aktiviti, komputer
3) Murid menjalankan simulasi dalam dialog tersebut.
4) Guru minta murid bertutur dengan menggunakan ayat majmuk
degan betul dan tepat.
Linus
1) Murid dibimbing menyatakan ayat majmuk.

Penilaian
1. Murid dapat mengecam dan menyatakan ayat majmuk dengan betul.
2. Murid dapat mengecam dan menyatakan ayat majmuk. (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.
每日教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: Hari: Tarikh:
ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
Tema 2: Rakan Dan Jiran EMK
Unit (5): Hormati Jiran KB-
BAHASA Standard Kandungan : 2.1 Menghubungkaitkan
MALAYSIA Standard Pembelajaran: 2.1.1(iii)
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; BCB
(iii) perenggan Bacaan Luncuran
Objektif :
1.Murid membaca perenggan dan menjawab soalan. (Perdana ) Ilmu
2. Murid membaca perenggan . (Linus) Pendidikan Moral

Aktiviti : Nilai
1) Murid dibimbing membaca perenggan dengan sebutan dan Semangat
intonasi yang sesuai bertajuk “Jiran yang Sopan” di halaman Bermasyarakat
26 pada buku teks.
2) Guru membimbing murid membaca ayat lalu menjawab soalan BBB
Buku teks, buku
yang dibaca.
aktiviti, komputer
3) Guru membimbing murid menyiapkan buku latihan.
Linus
1) Murid membaca ayat dengan betul.

Penilaian
1. Murid dapat membaca perenggan dan menjawab soalan. (Perdana )
2. Murid membaca a perenggan . (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.
每日教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: Hari: Tarikh:

ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
Tema 2: Rakan Dan Jiran
BAHASA Unit (5): Hormati Jiran EMK
MALAYSIA Standard Kandungan : 3.1 KB-
Standard Pembelajaran: 3.1.1(iii) Menjanakan Idea
3.1.1 Menulis secara mekanis;
(iii) perenggan KP
Objektif : Konstruktivisme
1.Murid membina dan menulis perenggan. (Perdana )
2. Murid membina perenggan. (Linus)
Ilmu
i-THINK
Aktiviti :
1) Murid dibimbing membina dan menulis perenggan yang bertajuk
Nilai
“Jiran yang Prihatin” di halaman 27 pada buku teks.
Prihatin
2) Guru membimbing murid menulis perenggan berdasarkan gambar.
3) Guru membimbing murid menyiapkan buku latihan.
BBB
Linus
Buku teks, buku
1) Murid membina ayat dengan betul.
aktiviti, komputer
Penilaian
1. Murid dapat membina dan menulis perenggan. (Perdana )
2. Murid membina frasa. (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.
每日教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: Hari: Tarikh:

ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
BAHASA Tema 2: Rakan Dan Jiran
MALAYSIA Unit (5): Hormati Jiran EMK
Standard Kandungan : 4.1 KP
Standard Pembelajaran: 4.1.1(i) Verbal-linguistik
4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa dan bandingan semacam Nilai
Objektif : Prihatin
1.Murid bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai. BBB
(Perdana )
Buku teks, buku
2. Murid membaca ayat dengan betul (Linus)
aktiviti, komputer
Aktiviti :
1) Murid dibimbing bercerita dan menuturkan dialog yang
bertajuk “Jiran yang Baik Hati” di halaman 28 pada buku teks.
2) Guru membimbing bercerita dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai serta melakukan aksi.
3) Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan
murid bercerita mengikut kumpulan masing-masing.
Linus
1) Murid membaca ayat dengan betul.

Penilaian
1. Murid bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuaPerdana )
2. Murid dapat membaca ayat dengan betul (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.
每日教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: Hari: Tarikh:

ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
Tema 2: Rakan Dan Jiran
BAHASA Unit (5): Hormati Jiran EMK
MALAYSIA Standard Kandungan : 5.1 KB-
Standard Pembelajaran: 5.1.1 (iv) Menghubungkaitkan
5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks; KP
(iv) penjodoh bilangan Kontekstual
Objektif :
1.Murid mengenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai. (Perdana )
2.Murid mengenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai. (Linus)
Nilai
Aktiviti : Berhemah tinggi
1) Murid dibimbing mengenal pasti penjodoh bilangan bertajuk
“Mesranya Jiran” di halaman 29 pada buku teks. BBB
2) Guru membimbing murid memahami dan mengenal pasti Buku teks, buku
penjodoh bilangan. aktiviti, komputer
3) Guru meminta murid melengkapkan ayat dengan penjodoh
bilangan yang betul.

Linus
1) Murid mengenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai.

Penilaian
1. Murid mengenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai. (Perdana )
2. Murid mengenal pasti penjodoh bilangan yang sesuai. (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.
每日教学计划
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
HARIAN
学期 周次 星期 日期
Penggal: 1 Minggu: Hari: Tarikh:

ISI KANDUNGAN
KELAS/MASA/
MATA IMPAK/REFLEKSI
PELAJARAN
Tema 2: Rakan Dan Jiran
BAHASA Unit (5): Hormati Jiran EMK
MALAYSIA Standard Kandungan : 5.1 KB-
Standard Pembelajaran: 5.1.4 (i) Menghubungkaitkan
5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut
konteks; KP
(i) kata hubung Kontekstual

Objektif :
1.Murid mengenal pasti kata hubung gabungan dalam ayat. (Perdana )
2.Murid mengenal pasti kata hubung gabungan . (Linus) Nilai
Semangat
Aktiviti : bermasyarakat
4) Murid dibimbing mengenal pasti kata hubung gabungan dalam
teks yang bertajuk “Kuih untuk Jiran” di halaman 30 pada BBB
buku teks. Buku teks, buku
5) Guru membimbing murid memahami dan mengenal pasti kata aktiviti, komputer
hubung gabungan.
6) Guru meminta murid melengkapkan ayat dengan kata hubung
gabungan yang betul.

Linus
2) Murid mengenal pasti kata hubung gabungan yang sesuai.

Penilaian
1.Murid mengenal pasti kata hubung gabungan dalam ayat. (Perdana )
2.Murid mengenal pasti kata hubung gabungan . (Linus)

Refleksi : dapat menguasai kemahiran ini, ____ tidak hadir,


______ diberi bimbingan.