Anda di halaman 1dari 8

PELAPORAN DAPATAN KAJIAN

Pelaporan analisis kajian adalah satu perkara yang sangat penting kerana pelaporan secara akademik akan memberikan output setiap analisis yang telah dijalankan tersebut menjadi lebih bermakna dan mudah difahami. Berikut diberikan contoh-contoh tatacara membuat pelaporan (interpretasi) terhadap dapatan kajian yang telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS yang merangkumi pelaporan kesahan dan kebolehpercayaan, Ujian-T Sampel Tidak Bersandar (Independent Sample T-Test), ANOVA Sehala (One-Way Analysis of Variances), dan ANOVA Dua Hala (Two-Way Analysis of Variances).

PELAPORAN KESAHAN Jadual 1.1 Nilai korelasi item dengan jumlah skor Konstruk ‘Kestabilan Jasmani, Emosi Dan
PELAPORAN KESAHAN
Jadual 1.1 Nilai korelasi item dengan jumlah skor Konstruk ‘Kestabilan Jasmani, Emosi Dan
Rohani’ dan antara item
Item
KJER
b01
b02
b03
b04
b05
**
b01
.736
**
**
b02
.742
.524
**
**
**
b03
.846
.498
.488
**
**
**
**
b04
.840
.516
.431
.711
b05
.800 **
.451 **
.386 **
.679 **
.696 **
** Korelasi signifikan pada aras 0.01 (2-hujung)

Korelasi Item dengan Jumlah Skor dan Antara Item Konstruk ‘Kestabilan Jasmani, Emosi Dan Rohani’

Jadual 1.1 menunjukkan semua item dalam konstruk ‘Kestabilan Jasmani, Emosi dan Rohani’ berkorelasi positif yang kukuh dan signifikan dengan jumlah skor konstruk ‘Kestabilan jasmani, Emosi dan Rohani’. Korelasi yang paling kuat adalah item b03 (0.846), diikuti dengan item b4 (0.840), item b05 (0.800), item b02 (0.742), dan item b01 (0.736).Julat korelasi antara item dengan jumlah skor konstruk ‘Kestabilan Jasmani, Emosi dan Rohani’ adalah antara 0.736 hingga 0.846. Didapati juga nilai korelasi antara item menunjukkan semua item berkorelasi secara positif dan adalah signifikan pada aras 0.01.

1.0

1.1

2.0

PELAPORAN KEBOLEHPERCAYAAN

Jadual 2.1 Nilai Kebolehpercayaan Cronbach alpha dan julat nilai korelasi antara item bagi konstruk IKKPK

Konstruk Item Nilai Korelasi Nilai Nilai Bilangan Julat nilai Item yang Cronbach Cronbach Item korelasi
Konstruk
Item
Nilai Korelasi
Nilai
Nilai
Bilangan
Julat nilai
Item yang
Cronbach
Cronbach
Item
korelasi
diperbetulkan
Alpha jika
Alpha
antara item
kepada
item
jumlah skor
digugurkan
Kestabilan
b01
.612
.826
0.845
5
0.386-0.711
Jasmani, Emosi
b02
.543
.855
Dan Rohani
b03
.749
.789
b04
.733
.792
b05
.681
.807
Secara keseluruhan, apabila konstruk KJER dianalisis untuk menentukan nilai
kebolehpercayaan pekali Cronbach Alpha didapati bahawa nilainya adalah 0.845, iaitu suatu
nilai kebolehpercayaan ketekalan dalaman yang tinggi dan baik. Jadual 2.1 menunjukkan
bahawa nilai korelasi item yang diperbetulkan kepada jumlah skor adalah dalam julat 0.543
hingga 0.749. Nilai korelasi item yang diperbetulkan kepada jumlah skor adalah petunjuk
tentang darjah korelasi setiap skala kepada jumlah skor. Dalam kajian ini, didapati nisbah ini
adalah besar daripada 0.3. Ini menunjukkan bahawa konstruk yang diukur adalah mempunyai
korelasi yang baik dengan jumlah skor. Nilai korelasi antara item adalah antara 0.386 hingga
0.846. Ini menunjukkan korelasi yang kuat antara item yang terdapat dalam konstruk KJER
yang digunakan dalam instrumen ini. Korelasi antara item bagi setiap item adalah positif.

3.0

PELAPORAN UJIAN-T

Persoalan Kajian: Adakah terdapat perbezaan tahap kualiti peribadi pengetua cemerlang antara pengetua lelaki dan
Persoalan Kajian: Adakah terdapat perbezaan tahap kualiti peribadi pengetua cemerlang
antara pengetua lelaki dan perempuan?
Hipotesis:
H
:
µ 1 =
µ
o
2
H
:
µ 1 ≠
µ
A
2
H o : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua cemerlang antara
pengetua lelaki dan perempuan.
H A : Terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua cemerlang antara
pengetua lelaki dan perempuan.
Jadual 3.1. Tahap kualiti peribadi pengetua kanan (keseluruhan) berdasarkan jantina
Sisihan
Tahap
Jantina
Bil.
Min
Nilai-t
Piawai
Signifikan
Lelaki
549
4.264
0.581
0.801
0.423
Perempuan
662
4.290
0.554
Berdasarkan Jadual 3.1 didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi
pengetua kanan (t=0.801; p>0.05). Tahap kualiti peribadi pengetua lelaki (M=4.264, SP=0.581)
adalah sama dengan tahap kualiti peribadi pengetua perempuan (M=4.290, SP=0.554).

4.0

PELAPORAN ANOVA SEHALA

Persoalan Kajian: Adakah terdapat perbezaan tahap kualiti peribadi pengetua kanan

berdasarkan persepsi guru mengikut pengalaman mengajar guru. (Catatan: Kumpulan guru: 1-

10 tahun; 11-20 tahun; dan 21 tahun ke atas).

Jadual 4.1. Taburan Persepsi Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar Guru Terhadap Kualiti Peribadi Pengetua Cemerlang
Jadual 4.1. Taburan Persepsi Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar Guru
Terhadap Kualiti Peribadi Pengetua Cemerlang
Pengalaman Mengajar
Bilangan (N)
Skor Min
Sisihan Piawai
1-10 tahun
481
4.199
.574
11-20 tahun
474
4.321
.569
21 tahun ke atas
255
4.348
.529
Jumlah
1210
4.278
.566
Jadual 4.2. Ujian ANOVA Persepsi Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar Guru Terhadap
Kualiti Peribadi Pengetua Cemerlang
Jumlah
Min

Persepsi Kualiti Peribadi Berdasarkan Pengalaman Mengajar Guru

 

Kuasa

Darjah

Kebebasan

Kuasa

Nilai F

Signifikan

Dua

Dua

Antara Kumpulan

5.176

2

2.588

8.168

.000

Dalam Kumpulan

382.461

1207

.317

Jumlah

387.638

1209

Hipotesis:

H o : µ 1 = µ 2 = µ 3

H A : µ 1 ≠ µ 2 ≠ µ 3

H o : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap kualiti peribadi pengetua kanan

berdasarkan persepsi guru mengikut pengalaman mengajar guru.

H A : Terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap kualiti peribadi pengetua kanan

berdasarkan persepsi guru mengikut pengalaman mengajar guru.

Jadual 4.3. Keputusan Ujian Post Hoc Scheffe Persepsi Guru Berdasarkan Pengalaman Mengajar Guru Terhadap Kualiti Peribadi Pengetua Cemerlang

Pengalaman Mengajar Guru Perbezaan Min Ralat Piawai Signifikan 1-10 tahun 11-20 tahun -.123 .036 .004
Pengalaman Mengajar Guru
Perbezaan Min
Ralat Piawai
Signifikan
1-10 tahun
11-20 tahun
-.123
.036
.004
11-20 tahun
21 tahun ke atas
-.027
.044
.826
21 tahun ke atas
1-10 tahun
.150
.044
.003
Berdasarkan Jadual 4.2, didapati terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap kualiti
peribadi pengetua kanan berdasarkan persepsi guru mengikut pengalaman mengajar guru (F(2,
1207)=8.168; p<0.05). Persepsi guru yang berpengalaman mengajar 11 hingga 20 tahun
(M=4.321, S.P=0.569) dan guru yang berpengalaman mengajar 21 tahun ke atas (M=4.348,
S.P=0.529) lebih tinggi berbanding guru yang berpengalaman mengajar 1 hingga 10 tahun
(M=4.199, S.P=0.574). Walaubagaimanapun, skor min persepsi guru yang berpengalaman
mengajar 11 hingga 20 tahun dan guru yang berpengalaman mengajar 21 tahun ke atas tidak
berbeza secara signifikan. Walaupun keputusan ujian Anova Sehala tersebut adalah signifikan
secara statistik, perbezaan sebenar dalam skor min antara kumpulan agak kecil. Kesan saiz
yang dikira menggunakan Eta kuasa dua adalah 0.013.

5.0

PELAPORAN ANOVA DUA HALA

Persoalan Kajian: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan jantina pengetua dan jantina guru?

Hipotesis: H o1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan
Hipotesis:
H o1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan
berdasarkan jantina pengetua.
H A1 : Terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan
jantina pengetua.
H o2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan
berdasarkan jantina guru.
H A2 : Terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan
jantina guru.
H o3 : Tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara jantina pengetua dan jantina guru
terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan.
H A3 : Tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara jantina pengetua dan jantina guru
terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan.
Jadual 5.1. Perbandingan Skor Min Tahap Kualiti Peribadi Pengetua Kanan Berdasarkan
Jantina Guru dan Jantina Pengetua
Jantina
Jantina
Sisihan
Min
Bil (N)
Pengetua
Guru
Piawai
Lelaki
4.321
.619
230
Lelaki
Perempuan
4.223
.548
319
Total
4.264
.580
549
Lelaki
4.418
.525
209
Perempuan
Perempuan
4.232
.558
453
Total
4.290
.554
662
Lelaki
4.367
.578
439
Total
Perempuan
4.228
.554
772
Total
4.279
.566
1211

Jadual 5.2. Ujian ANOVA Dua Hala Perbandingan Tahap Kualiti Peribadi Pengetua Kanan Berdasarkan Jantina Pengetua dan Jantina Guru

Jumlah Min Tahap Kesan Utama Kuasa dk Kuasa Nilai F Signifikan* Dua Dua (p) Jantina
Jumlah
Min
Tahap
Kesan Utama
Kuasa
dk
Kuasa
Nilai F
Signifikan*
Dua
Dua
(p)
Jantina Pengetua
.763
1
.763
2.415
.120
Jantina Guru
5.575
1
5.575
17.641
.000
JantinaPengetua * JantinaGuru
.537
1
.537
1.699
.193
Ralat
381.429
1207
.316
Jumlah
387.872
1210
*Nilai adalah signifikan apabila p<0.01
Catatan: Keputusan Levene’s Test mendapati bahawa p=0.016 (p<0.05), maka, pada jadual
ANOVA kita perlu melaporkan nilai signifikan pada p<0.01.
Pelaporan Ujian ANOVA Dua Hala:
Berdasarkan Jadual 5.2, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi
pengetua kanan berdasarkan jantina pengetua (F(1, 1207)=2.415, p=0.120), di mana kesan
saiz adalah kecil (eta kuasa dua=0.02). Ini bermakna tahap kualiti peribadi pengetua lelaki dan
pengetua perempuan adalah sama.
Perbandingan persepsi guru terhadap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan jantina,
didapati terdapat perbezaan yang signifikan tahap kualiti peribadi pengetua kanan berdasarkan
jantina guru (F(1, 1207)=17.641, p=0.000), walau bagaimanapun kesan saiz adalah kecil (eta
kuasa dua=0.014). Guru lelaki memberikan persepsi yang lebih tinggi (min=4.321) berbanding
guru perempuan (min=4.223) terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan lelaki.
Seterusnya, guru lelaki turut memberikan persepsi yang lebih tinggi (min=4.418) berbanding
guru perempuan (min=4.232) terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan perempuan. Ini
bermakna guru lelaki menilai tahap kualiti peribadi pengetua kanan lebih tinggi berbanding guru

perempuan sama ada bagi pengetua lelaki mahupun pengetua perempuan.

Berdasarkan Jadual 5.2 juga, tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara jantina

pengetua dengan jantina guru ke atas persepsi terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan

(F(1, 1207)=1.699, p=0.193). Rajah 5.1 menunjukkan graf kesan interaksi antara jantina

pengetua dan jantina guru terhadap tahap kualiti peribadi pengetua kanan.

Rajah 5.1. Graf Kesan Interaksi Jantina Pengetua dan Jantina Guru Terhadap Tahap Kualiti Peribadi Pengetua Kanan

Jantina Guru Terhadap Tahap Kualiti Peribadi Pengetua Kanan Penghargaan: Ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada

Penghargaan: Ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada guru saya, Dr. Jamil Ahmad (UKM) dan Dr. Othman Talib (UPM) yang memberi tunjuk ajar berkaitan ilmu ini. Hanya ALLAH S.W.T sahaja yang dapat membalasnya. Alhamdulillah. Syukran.