Anda di halaman 1dari 52

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
i. Berbual tentang
1 Unit 1 sesuatu topik. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, Tatabahasa Ilmu-
berkaitan dengan kehidupan seharian frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yg - kata nama kemasyarakatan
Tema : ii. Mencari makna menggunakan kata, ungkapan, ayat, baik dan jelas. am
Bergaya Ke perkataan dan sebutan sebutan, intonasi, dan nada yg sesual.
Sekolah dengan merujuki kamus. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan Nilai Murni
Aras1(i) Berinteraksi dengan pihak lain mengenai sesuatu perkara dengan nada , Kosa Kata - kesyukuran
Tajuk :A iii. Bercerita tentang buku berkaitan sesuatu topik. intonasi dan gaya yang sesuai. -.bergaya - kesederhanaan
Semangat cerita yang dibaca dengan - azam
Yuk Sing intonasi yang betul. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk - gigih
dengan sebutan dan intonasi yang betul mendapatkan maklumat bagi tajuk yg - ruyung KBT
iv. Membaca pelbagai dan mmahami perkara yang dibaca. sedang dikaji termasuk maklumat daripada - sagu Kemahiran
jenis ayat dalam petikan internet berfikir
cerita dengan intonasi Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat Sebutan dan - membuat
yang betul. dengan memberikan penekanan pada Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari Intonasi ramalan
intonasi berdasarkan tanda baca. makna , sebutan yang betul, ejaan dan Laras Dialog
v. Membuat synopsis penggunaan perkataan yang tepat. Laras Cerpen Beiajar cara
daripada cerita yang 6.6 Membuat ramalan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat belajar
dibaca. berdasarkn sesuatu cerita atau maklumat tunggal dan ayat majmuk.
yang diberikan.
vi. Menulis ayat tunggul Aras 1(i) Menulis pelbagai jenis ayat.
dan ayat majmuk tentang Aras1(i) Menyusun maklumat daripada
sesuatu tajuk. pelbagai bahan yang dibaca untuk 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat
membuat ramalan. nota daripada bahan yang didengar atau
vii. Menyusun gambar dibaca.
untuk membuat ramalan.
Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan
teks yang dibaca.

1
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

2
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

2 Unit 1 i.menggunakan kata 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Tatabahasa Ilmu
panggilan & gelaran yang dengan sebutan dan intonasi yang betul berkaitan dengan kehidupan seharian -kata nama - Pendididikan
Tema : sesuai ketika berbual. dan lancar. mengunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, khas Jasmani dan
Bergaya Ke ii.mencatat isi perbualann intotiasi, dan nada yang sesuai. -.penanda Kesihatan
Sekolah yang didengar Aras 3 (i) Membaca teks dengan wacana
iii.menyatakan perkara yang sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) Menggunakan gelaran atau kata Nilai Murni
Tajuk :B rnenarik dalam teks panggilan yang sesuai dalam perbualan. - Kebersihan
Navin iv.membaca ayat tunggal 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Kosa Kata - Kesyukuran
Cergas dan dan ayat majmuk dengan bahan sãstera dan bukan sastera yang dengan sebutan dan intonasi yang betul dan - cergas
Cerdas sebutan dan intonasi yang berkualiti untuk meningkatkan dan mmahami perkataan yang dibaca. - cerdas KBT
betul. memperkukuh minat membaca. - cemerlang Kemahiran
v.menulis ayat tunggal dan Aras 1 (i) Membaca perkataan ,rangkai - tokoh berfikir
ayat majmuk dalam Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara kata dan ayat yang mengandungi ayat - olahragawan -membuat
perenggan yang menarik dalam teks yang dibaca tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan kategori
vi.membina perenggan untuk meningkatkan minat membaca. dan intonasi yang betul. Pembelajaran
degan Sebutan dan Kontekstual.
menggunakan penanda 8.1 Membina dan menulis perkataan, 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan Intonasi
waçana yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk. penanda wacana yang sesuai dalam satu Laras Dialog
vii.membaca perenggan perenggan atau antara perenggan bagi Skrip
degan Aras 1(i) Menulis pelbagai jenis ayat. sesebuah karangan.
sebutan dan intonasi yang
sesuai. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 1 (i) Mengemukakan isi mengikut
mencatat nota daripada bahan yang urutan dengan menggunakan penanda
didengar atau dibaca. wacana yang betul.

Aras 1(i): Mengenal pasti maklumat


yang diperdengarkan dan membuat
catatan.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM

3
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA SAMPINGAN

3 Unit 1 i. menerima teguran secara 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4 Menyatakan pernintaan secara berterus Tatabahasa Ilmu
terbuka berdasarkan situasi berkaitan dengan kehidupan seharian terang dan meyakinkan dengan intonasi dan - kata ganti Kesusasteraan
Tema : mengunakan kata, ungkapan, ayat, paralinguistic sesuai untuk menguatkan nama din
Bergaya Ke ii.mencatat kesalahan sebutan, intotiasi, dan nada yang sesuai. permintaan. Nilai Murni
Sekolah bahasa yang didengar Kosa Kata Btanggungjawab
Aras 3 (i) Menerima teguran dengan Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan - pegangan - Kesyukuran
Tajuk :C iii.melagukan syair dengan hati yang terbuka dalam perbualan. memberikan alas an yang kukuh. - berbudi - Berhemah
Koreena sebutan dan intonasi yang - berhemah
yang betul. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat - keikhlasan
berdedikasi mencatat nota daripada bahan yang tunggal dan ayat majmuk. - keredaan KBT
iv.mencatat maklumat didengar atau dibaca. - teladan
dengan berpandukan rajah. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat Kemahiran
Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat majmuk engan perluasan subjek dan Berfikir
v.menulis ayat dengan yang diperdengarkan dan membuat prediket. Sebutan dan - Membuat
peluasan subjek dan catatan. Intonasi keputusan
predikat. 9.3 Menyusun maklumat secara Laras Dialog
Aras 2 (i) Menterjemah maklumat kohesif.daripada nota atau catatan hasil Laras Puisi
vi.menulis catatan harian dalam bentuk lakaran kerangka. daripada bahan yang ddengar atau dbaca
mengikut kronologi.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1(i) Menulis dan menyusun
vii.menyatakan hasrat dengan sebutan dan intonasi yang betul maklumat mengikut kronologi.
dengan alasan yang kukuh. dan lancar.

Aras 2 (i) Membaca bahan sastera


dengan sebutan dan intonasi yang betul.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

4
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS


BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

4 Unit 2 i. bercerita secara spontan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang 2.1 Bercerita mengunakán kata, frasa, ayat Tatabahasa Ilmu
dengan nada, intonasi & sesuatu perkara secara bertatasusila. serta sebutan dan intonasi yang baik dan - kata kerja tak Kajian Tempatan
Tema :: gaya yang sesuai. jelas. transitif
Sekolah Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang Nilai Murni
Selesa ii.menulis ayat tunggal dan relevan tentang topic yang dibincangkan. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan -
Murid ayat majmuk bedasarkan mengenai sesuatu perkara dengan nada , Peribahasa/ Btanggungjawab
Ceria gambar. 5.1 Membaca kuat perkataan intonasi dan gaya yang sesuai. simpulan .
dan ayat degan sebutan dan intonasi bahasa - Bangga
Tajuk : A iii.merujuki kamus untuk yang betul dan memahami perkara yang Aras 1(ii) Menyatakan pendapat tentang - senang hati
Indahnya rnencari ;makna perkataan dibaca. sesuatu kejadian yang didengar dengan - cepat tangan
Sekolahku menggunakan bahasa yang betul. - .omong KBT
iv.mengemukakan soalan Aras 1(ii) Memahami perkataan, kosong
berdasarkan teks yang rangkai kata, dan ayat yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber Kemahiran
dibaca. untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk Berfikir
8.1 Membina dan menulis yang sedang dikaji termasuk maklumat Kosa Kata -Menyelesaikan
v.menyatakan pendapat perkataan, ayat tunggal dan ayat daripada internet. - bunga teratai masalah
tentang bahan yang majmuk. - bunga kekwa
didengar dengan bahasa Aras 1 (i) - bungamawar Kajian Masa
yang sesuai. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari - mural Depan
Menulis pelbagai jenis ayat. makna,sebutan yang betul, ejaan dan - vandalisme
vi.menuIis ayat yang dibaca penggunaan perkataan yang tepat. - .pancuran
oleh rakan dengan ejaan - .bermotivasi
dan tanda baca yang betul 9.1 Mengambil imlak bahan yang
diperdengarkan.
vii.memberikan makna Sebutan dan
perkataan dan rangkai kata Aras 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan Intonasi
dengan betul. ejaan dan tanda baca yang betul. Laras
Syarahan

5
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

5 UNIT 2 i.bercerita tentang sesuatu 2.1 Becerita menggunakan kata, 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai.surnber Tatabahasa Ilmu
peristiwa dengan penuh frasa, ayat serta sebutan dan intonasi untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang - kata kerja Kaj ian tempatan
Tema : penghayatan yang baik dan jelas. sedang dikaji termasuk maklumat daripada transitif
Sekolah internet. Nilai Murni
Selesa ii.menyusun maklumat Aras 2 (i) Menceritakan sesuatu Kosa Kata Kebersihan fizikal
Murid mengikut kronologi peristiwa dengan penuh penghayatan Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk - batas dan mental
Ceria menggunakan bahasa, gaya, dan mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang - khasiat Kerjasarna
iii.merujuki laman web intonasi yang baik. dikaji. -.srikandi
Tajuk : B untuk mendapatkan - serbat
Berkebun maklumat. 9.3 Menyusun maklumat secara 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengann - selasih KBT
di Sekolah kohesi daripada nota atau catatan tulisan berangkai yang kemas. Kemahiran berfikir
iv.menulis teks degan hasil daripada bahan yang didengar Sebutan dan -membanding &
tulisan berangkai yang atau dibaca. Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan Intonasi membezakan
kemas dan cantik berangkai dengan kemas dan cantik. Laras Pantun Kemahiran
Aras 1(i) Menulis dan menyusun teknologi
v.rnenulis pantun yang maklumat mengikut kronologi. 9.1 Mengambil imlak teks yang maklumat &
dibaca degan ejaan dan diperdengarkan. komunikasi
tanda baca yang betul 11.3 Mengulas karya sastera yang
mudah secara umurn dari aspek tema Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan
vi.menulis pengajaran yang dan persoalan, watak dan ejaan dan tanda baca yang betul..
terdapat dalam pantun. perwatakan, nilai dan pengajaran,
dan gaya bahasa

Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan


pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

6
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

HASIL PEMBELAJARAN
UNIT
FOKUS FOKUS SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF
UTAMA SAMPINGAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK
UNIT 2 1.2 Bertanya dan menjawab
6 i.mengulas perbualan yang tentang sesuatu perkara secara 2.1 Becerita menggunakan kata, frasa, ayat Tatabahasa Ilmu
Tema : didengar dengan bahasa bertatasusila. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Katabantu Kaj ian tempatan
Sekolah yang sesuai
Selesa Aras 2 (i) Mengemukakan soalan Aras 3 (i) Mengulas tentang sesyuatu Nilai Murni
Murid Ceria ii.membuat catatan tentang yang relevan tentang topik yang kejadian yang didengar dengan menggunalkan Kosa Kata Kerajinan
maklumat yang didengar dibincangkan. bahasa yang betul. -.cereka
Tajuk : C -projektor
Berbudi iii.mendapatkan maklumat 5.1 Membaca kuat perkataan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai.surnber -penaja KBT
Kepada dengan menemu bual guru dan ayat degan sebutan dan intonasi untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang -karya Kemahiran berfikir
Sekolah yang betul dan memahami perkara sedang dikaji termasuk maklumat daripada -.bersyukur -membuat infeens
iv.mengemukakan soalan yang dibaca. internet.
yang Belajar Cara
relevan tentang sesuatu Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud Aras 3(i) Merujuk personalia dan pelbagai Sebutan dan Belajar
topic ayat yang dibaca. sumber untuk mendapatkan maklumat. Intonasi
Laras
v.menulis pengumumn 9.2 Mengenal pasti maklumat dan 9.1 Mengambil imlak teks yang Pengumuman
yang dibaca dengan ejaan mencatat nota daripada bahan yang diperdengarkan.
dan tanda baca yang betul didengar atau dibaca.
Aras3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras
vi.menghuraikan maksud Aras 1 (i) Mengenak pasti maklumat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
ayat yang terdapat dalam yang diperdengarkan dan membuat
pengumuman catatan.

7
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

7 UNIT 3 i.mengkategorikan jenis 1.3 Memberikan dan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Tatabahasa Ilmu
hidupan dan habitat dan memahami arahan serta pesanan perkara bertatasusila,. -.Kata Sains
Tema : menyatakanya dengan jelas tentang sesuatu perkara. adjektif
Seronok . Aras 3 (i) Berbual secara bertatasusila tentang
nya Belajar ii.rnenjelaskan maksud Aras 3 (i) sesuatu perkara dengan menggunakan soalan Kosa Kata Nilai Murni
yang tersurat dan tersirat Memberi arahan secara ringkas dan pelbagai aras. - slaid Berdikari
Tajuk : A berdasarkan gambar tepat. - gerigi
Sains Dan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan. puisi -.lampu suluh
Kehidupan iii.membaca teks dengan Aras 3 (ii) Mendengar arahan serta dengan sebutan dan intonasi yg betul dan -eko
sebutan pesanan dengan teliti untuk membuat lancar serta renmahami perkara yang dibaca. pelancongan KBT
dan intonasi yang betul tindakan yang tepat. - perisai Kemahiran berfikir
serta Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu -rnengkategorikan
memahami kandungannya 3.1 Menyampaikan maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul. -membanding &
tentang sesuatu perkara atau tajuk membezakan
iv.berbual tentang ilham dengan menggunakan kata, istilah, Aras 1 (ii) Membaca soalan pemahaman
daripada alam dengan frasa, ayat yg tepat dan laras bahasa berdasarkan teks yang dibaca. Kinestetik
rnengemukakan soalan yg sesuai.
pelbagai aras. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan
Aras 1 (i) Mengkategorikan isi ayat majmuk dalam ssuatu penulisan teks
v.menulis ayat tunggal dan penting berdasarkan topik. tentang ssuatu tajuk.
ayat majmuk yang
gramatis. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat
. diperoleh dengan jelas.. majmuk berdasarkan tajuk.
vi.rnemberikan arahan
dengan jelas untuk 7.1 .. Membaca dan menerangkan
menjalankan uji kaji. maksud kandungan teks yg tersurat
dan tersirat.

Aras 2 (i) Menjelaskan maksud


tersurat dan tersirat berdasarkan
bahan grafik dan bukan grafik.

8
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

9
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

7 UNIT 3 i. menyampaikan 3.1 Menyampaikan maklumat 5.1 Membaca kuat perkataan Tatabahasa Ilmu
maklumat berdasarkan data tentang sesuatu perkara atau tajuk dan ayat degan sebutan dan Kata penguat Komunikasi
Tema :: yang telah danalisis. mengunakan kata, istiiah, frasa, ayat intonasi yang betul dan Matematik
Seronok yang tepat dan laras bahasa yg memahami perkara yang dibaca. Kosa Kata
nya Belajar ii. membentangkan sesuai. Aras 1 (i) - kalimat
maklumat yang telah Membaca perkataan ,rangkai kata dan ayat - bicara
Tajuk : B disusun dengan Aras 2 (i) Menganalisis data yang mengandungi ayat tunggal dan ayat - darjat
Fasih menggunakan laras bahasa berdasarkan sesuatu perkara. majmuk dengan sebutan dan intonasi yang - murni Nilai Murni
Berbahasa yang sesuai. betul. - sengketa Kesyukuran
Malaysia Aras 2 (ii) Menyusun dan Kebanggaan
iii.menulis ayat dalam menyampaikan mallumat 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan
peranggan dengan tulisan denganmenggunakan laras bahasa ayat majmuk dalam ssuatu penulisan teks Sebutan dan
berangkai yang cantik. yang sesuai. tentang sesuatu tajuk. Intonasi
Aras 2 (i) Laras Sajak
iv.membaca sajak dengan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Membina perenggan dengan menggunakan ayat KBT
sebutan dan intonasi yang puisi dengan sebutan dan intonasi tunggal dan ayat majmuk . Kemahiran berfikir
betul. yang betul dan lancar serta -Menganalisis
memahami perkara yang dibaca. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dgn tulisan
v.menyatakan maklumat berangkai yg kemas. Pembelajaran
yang terdapat dalam sajak. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera Aras 3 (i) Konstekstual
dengan sebutan dan intonasi yang Menulis ayat dalam perenggan dengan
vi.menjelaskan isi-isi betul. menggunakan tulisan berangkai yang kemas
penting dan perkara utama dan cantik.
dalam sajak. Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat
penting dalam bahan yang dibaca.
vii.membina perenggan
yang mengandungi ayat 11.3 Mengulas karya
tunggal dan ayat majmuk sastera yang mudah secara umum
dari segi tema dan
viii. rnembaca ayat persoalan , watak dan
tunggal dan perwatakan, nilai dan
ayat majmuk yang terdapat pengajaran, dan gaya bahasa.
dalam perenggan dengan
sebutan dan intonasi yang Aras 1 (i)
betul. Menjelaskan tentang tema dan
persoalan yang terdapt dalam
sesebuah karya sastera.
MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN
TEMA FOKUS FOKUSSAMPINGAN BAHASA KURIKULUM

10
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA
8
UNIT 3 i.membentangkan analisis 2.1 Becerita menggunakan kata, frasa, 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat degan Tatabahasa Ilmu
markah ujian Kajian ayat serta sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yg betul dan memahami -K ata Matematik
Tema :: Tempatan. baik dan jelas. perkara yang dibaca. adjektif
Seronok Nilai Murni
nya Belajar ii.menulis langkah Aras 2 (i) Menceritakan sesuatu Aras 3 (ii) Mnghuraikan maksud ayat yang Kerajinan
menghias Sudut Kajian peristiwa dengan penuh penghayatan dibaca. Kosa Kata
Tajuk :C Tempatan di dalam kelas. menggunakan bahasa, gaya, dan -
Pintar intonasi yang baik. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dikendalikan KBT
Matema iii.membaca berita dan dengan sebutan dan intonasi yg betul dan - sukatan Kemahiran berfikir
tik iklan dengan sebutan dan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang lancar serta memahami perkara yang dibaca. - mahasiswa -mensintesis
intonasi yang betul. sesuatu perkara atau tajuk - genggaman
mengunakan kata, istiiah, frasa, ayat Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras - cemerlang Kecerdasan
iv.menyatakan persoalan yang tepat dan laras bahasa yg sesuai. bahasa dengan lancar,sebutan dan intonasi pelbagai
yang terdapat dalam teks yang betul serta gaya yang sesuai. -logik
berita Aras 3 (i) Mensintesis data yang Sebutan dan -matematik
diperoleh berdasarkan sesuatu 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan Intonasi -ruang
v.menyambung cerita perkara. ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Laras Berita
menggunakan pelbagai tentang ssuatu tajuk.
jenis ayat. Aras 3 (ii) Membentangkan
kesimpulan berdasarkan perkara yang Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis dan
vi.menghuraikan maksud diteliti dengan menggunakan laras ragam ayat untuk membina teks berkaitan
ayat dengan betul. bahasa secara tepat dan padat. tentang sesuatu tajuk.

9.3 Menyusun maklumat secara


kohesif daripada nota atau catatan
hasil daripada bahan yang didengar
atau dibaca.

Aras 1 (i) Menulis dan menyusun


maklumat mengikut kronologi.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

11
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS


BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

8 UNIT 4 i. menyuarakan pandangan 1.2 Bertanya dan menjawab 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Tatabahasa Ilmu
secara sopan. tentang sesuatu perkara secara berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan Peluasan Kemasyarakatan
Tema : bertatasusila. maklumat yang dsampaikan oleh.pihak lain. subjek
Kemahi ii. mencatat pandangan
ran Diri yang dibentangkan Aras 2 (i) Aras 1 (i)
Mengemukakan soalan yang relevan Mengemukakan pandangan sama ada Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk A: iii.membaca isi-isi penting tentang topik yang dibincangkan. menyokong atau membangkang sesuatu - -rasional
Seni yang terdapat dalam bahan perkara berdasarkan maklumat maklumat menyumbang -kerajinan
Pertukangan yang dibaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi yang disampaikan oleh pihak lain secara kan
utama dan isi sampingan daripada bersopan. - gerbang
iv.menulis soalan yang teks. . karya
bekaitan dengan teks Aras 1 (i) 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan, - .pahat KBT
Membaca dan mengecam isi-isi pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada - unik Ke mahiran berfikir
v.mengasingkan isi penting penting daripada pelbagai bahan bahan sastera dan bukan sastera yang dapat - kikir -mengecam
dan isi sampingan yang bacaan. membawa kesan terrentu kepada pembaca. - koleksi
terdapat dalam teks. - pupus Belajar Cara
9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 1 (i) belajar
vi.mengecam perkataan mencatat nota daripada bahan yang Mengecam diksi, istilah dan ayat yang
atau rangkai kata yang didengar atau dibaca. memberikan kesan dengan menyatakan
memeberikan kesan yang sebab .
terdapat dalam teks Aras 1 (i)
Mengenal pasti maklumat yang 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan
diperdengarkan dan membuat catatan. yang didengar dan dbaca.

Aras 1 (i)
Membezakan isi penting dengan isi
sampingan untuk membuat ringkasan .

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEMBA PENGISIAN

12
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS HASA KURIKULLTM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

9 UNIT 4 i.menyampaikan kritikan 4.2 Mengernukakan komen yang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan Tatabahasa Ilmu
dengan bertatasusila. sesuai berdasarkan pemerhatian, sebutan dan intonasi yg betul dan lancar serta Peluasan Kemahiran hidup
Tema: pengalaman, dan maklumat yang memahami perkara yang dibaca. predikat
Kemahiran ii.menulis rumusan disampaikan oleh pihak lain
Diri berdasakan maksud Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman Nilai Murni
pantun. Aras 2 (i) Memberikan kritikan berdasarkan teks yang dibaca. Kosa Kata Kasih sayang
Tajuk B : yang positif secara bertatasusila - menikmati
Bakat iii.menyatakan idea yang tentang sesuatu perkara berdasarkan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil - bergegas
Terpend terdapat dalam teks. pemerhatian. penulisan. - terpinga-
am pinga
iv.membetulkan kesilapan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil - bingung KBT
penggunaan kata dan utama dan isi sampingan daripada penulisan. - rnenghias Kemahiran berfikir
struktur ayat dalam dialog. teks. -merumuskan
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang Sebutan dan -meringkaskan
v.menulis ayat yang Aras 2 (i) Membaca dan mengenal didengar dan dibaca. Intonasi
mengandungi isi penting pasti idea yang terdapat dalam teks. -Laras pantun Kecerdasan
ke dalam bentuk yang lebih Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah pelbagai
ringkas. diringkaskan daripada bahan yang dibaca. -verbal linguistik
11.1 Menyatakan pandangan tentang
vi.menjawab soalan perkara yang menarik dalam
pemahaman dengan betul sesebuah karya.

Aras 3 (i) Merumus maklumat yang


menarik dalam sesebuah karya secara
kritis.

13
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

10 UNIT 4 i.memberikan komen dan 1.3 Memberikan dan memahami 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak Tatabahasa Ilmu
cadangan balas secara arahan serta pesanan tentang sesuatu lain dalam aktiviti terancang. Peluasan Kemahiran Hidup
Tema:: bersopan perkara. subjek
Kemahi Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan & predikat
ran Diri ii.membuat kesimpulan Aras 3 (iii) Melaksanakan arahan menggunakan diksi , ayat dan unsur
berdasarkan maklumat serta pesanan dengan cepat dan paralinguistik secara menyakinkan. Nilai Murni
Tajuk C : yang dikumpul tersusun berpandukan peraturan- Keberanian
Klik! Klik! peraturan tertentu. 6.3 Membaca. dan mengenal pasti isi uatam
Klik! iii.menyatakan isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kosa Kata
dan isi sampingan yang 4.2 Mengemukakan komen yang - merungut-
terdapat dalam teks sesuai berdasarkn pemerhatian, Aras 3 (i) Menghuraiakan isi utama dan isi rungut KBT
pengalaman dan maklumat yang sampingan yang terdapat dalam teks. - lut cahaya Kemahiran berfikir
iv.melaksanakan arahan disampaikan oleh pihak lain. - jurugarnbar -meringkaskan
dengan tepat berdasarkan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk - tercegat Belajar Cara
gambar Aras 3 (i) Memberi komen dan mendapatkan maklumat khusus. - digital Belajar
cadangan balas yang membina
v. menulis ringkasan dalam tentnag sesuatu perkara berdasarkan Aras 3 (i) Membaca dan mengumpul Kecerdasan
bentuk prosa pengalaman secara bersopan. maklumat secara imbasan untuk membuat Pelbagai
kesimpulan. -Kinestetik
vi.melahirkan perasan 10.3 Membuat ringkasan daripada
tentang sesuatu kejadian bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 3 (i) Membuat ringkasan


daripada bahan prosa dalam bentuk
perenggan.

14
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

15
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

.
10 UNIT 5 i.memberikan pandangan 3.2 Menhuraikan maklumat dengan 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau Tatabahasa Ilmu
untuk menerima atau alasan yang meyakinkan. menolak pendapat dalam perundingan untuk Kata ganda Pendidikan alam
Tema : menolak pendapat mencapai kata sepakat. penuh sekitar
Mesra Alam Aras 1 (i) Menghubungkaitkan
Hidup ii.membuat andaian sebab dan akibat dengan memberikan Aras 1 (i) Mengemukakan alas an untuk
Bahagia tentang gambar dan alasan yang rasional. menerima atau menolak sesuatu pendapat. .
maklumat Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk A : 6.6 Membaca dan membuat ramalan 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai - mesra alam Kebersihan Fizikal
Hidup iii.membandinkan berdasarkan sesuatu cerita atau genre penulisan. - dan Mental
Mesra Alam penggunaan kata, frasa dan maklumat yang diberikan . mencemarkan .
ayat dalam surat Aras1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, - .komposkan
Aras 1 (ii) Membuat andaian frasa , rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam - rekreasi .
iv.mengenal pasti dan berdasarkan fakta atau maklumat sesuatu genre. - solar KBT
membetulkan kesilapan yang diperoleh. Kemahiran berfikir
ejaan, perkataan, dan tanda 11.4 Memberikan komen dan pandangan Sebutan -menjana idea
baca dalam perenggan. 10.2 Mengedit dan memurnikan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak Intonasi -membanding &
hasil penulisan. lain. -Laras surat membezakan
v.memberikan komen -Laras dialog
terhadap pandangan pihak Aras 1 (i) Mengenal pasti dan Aras 1 (i) Memberikan padangan tewrhadap Pembelajaran
lain. membetulkan kesilapan ejaan, pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. kontekstual
perkataan, frasa dan tanda baca -menghubung kait
vi.meyatakan sebab dan dalam teks.
akibat degan memberikan
alas an.

UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
16
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

11 UNIT 5 i. Menggunakan bahasa 4.4 Menyatakan pilihan untuk 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan Tatabahasa Ilmu
yang sesuai untuk menerima atau menolak pendapat pendapat tentang sesuatu perkara secara Kata ganda Pendidikan alam
Tema : memujuk pihak lain. dalam perundingan untuk mencapai terperinci,tepat dan tersusun. berentak sekitar
Mesra Alam kata sepakat.
Hidup ii. Memberikan komen Aras 2 (i) Menyumbangkan idea yang bernas
Bahagia terhadap pihak lain secara Aras 2 (i) Mempengaruhi oihak lain dalam sesuatu diskusi dengan terperinci. .
kreatif dan kritis. untuk menerima pandangan dengan Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk B: menggunakan bahasa memujuk. 11.4 Memberikan komen dan pandangan - briged Kebersihan Fizikal
Kelab Briget iii. Menerangkan laras tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak - notis dan Mental
Penyelamat bahasa iklan dan laras 6.2 Membaca dan mengenal pasti lain. - kerakusan .
Sungai bahasa berita. pelbagai genre penulisan. - .semesta
Aras 2(i) Membahaskan pendapat pihak lain - warisan .
iv. Menyatakan idea dalam Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. KBT
perbincangan tentang penggunaan laras bahasa dalam Kemahiran berfikir
sesuatu perkara. pelabai genre. Sebutan dan -mengenal pasti
Intonasi sebab/akibat
v. Memberikan pendapat 7.1 Membaca dan menerangkan -Laras iklan -kreatif dan kritis
tentang hasil perbincangan. maksud kandungan teks yang tersurat -Laras berita -membanding dan
dan tersirat. -Laras sajak membezakan
vi. Memberikan Menjana idea
penerangan tentang Aras 2 (i) Menjelaskan maksud Kajian masa depan
maklumat yang tersurat tersurat dan tersirat berdasarkan
dan tersirat hasil bahan grafik dan bukan grafik.
perbentangan.

MINGGU UNIT OBJEKTIF SISTEM PENGISIAN


TEMA HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM
TAJUK FOKUS FOKUS

17
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UTAMA SAMPINGAN

12 UNIT 5 i. Memberikan pandangan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai Tatabahasa Ilmu
dengan alasan yang dengan menggunakan bahasa yang genre penulisan. -kata ganda -sains dan
Tema: rasional dalam sesuai dan tepat. separa teknologi
perundingan. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang cir-
Mesra Alam Aras 3 (i) Membentangkan tindakan ciri penulisan genre. Kosa Kata Nilai Murni
Hidup ii. Mengambil catatan teks susulan bagi menyelesaikan sesuatu -global -kebersihan fizikal
Bahagia yang diperdengarkan. tugasan. 9.1 Mengambil imlak teks yangdiperdengarkan. -bahang dan mental
-ozon -kasih saying
iii. Mencirikan sesuatu teks 4.4 Menyatakan pilihan untuk Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan -metana
Tajuk C : mengikut format. menerima atau menolak pendapat dan tanda baca yang betul. -atmosfera KBT
Selamatkan dalam perundingan untuk mencapai -kemahiran berfikir
Bumi Kita iv. Menjelaskan cara kata sepakat. 11.4 Memberikan komen dan pandangan Sebutan -mengenal pasti
menyelesaikan sesuatu tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak intonasi sebab/akibat
masalah. Aras 3 (i) Menerima atau menolak lain. -Laras -kreatif dan kritis
pandangan dengan memberikan syarahan -membanding dan
v. Merumuskan pendapat alasan yang rasional dalam sesuatu Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak membezakan
pihak lain. perundingan untuk mendapatkan tentang pendapat yang disampaikan. -menjana idea
persetujuan.
vi. Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

Aras 2 (i) Merujuk media elektronik


untuk mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
18
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA SAMPINGAN

13 UNIT 6 i. Menyatakan pendapat 3.1 Menyampaikan maklumat 1.5 Memberikan penjelasan tentang Tatabahasa Ilmu
yang meyakinkan tentang tentang sesuatu perkara atau tajuk sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat -kata sendi -kewarganegaraan
Tema: isi yang dibincangkan. dengan menggunakan istilah, frasa, dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat nama
ayat yang tepat dan laras bahasa yang yang sesuai. Nilai Murni
Kami Anak ii. Menulis ayat dengan sesuai. Kosa kata -patrotisme
Malaysia lengkap Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, -m’ganjurkan
Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang ungkapan, dan ayat dalam sesuatu ucapan. -jati diri KBT
iii. Menyatakan andaian diperoleh dengan jelas. -menghayati -Kemahiran
Tajuk:A daripada maksud yang 7.1 Membaca dan menerangkan maksud - berfikir
Bahasa Jiwa tersirat 4.1 Mengemukakan idea, pandagan kandugan teks yang tersurat dan tersirat. melambang’k -membanding dan
Bangsa dan pendapat tentang sesuatu perkara -jiwa membezakan
iv . Menjelaskan maksud secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 1(i) Membaca dan membuat andaian -menjelaskan
perkataan yang terdapat tentang sesuatu perkara yang tersirat Sebutan
dalam teks Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan berdasarkan maklumat yang tersurat. Intonasi
tentang sesuatu isi. -Laras iklan
v . Mengemukakanisi yang 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat -Laras dialog
diperoleh dengan jelas 10.1 Menghasilkan pelbagai genre tunggal dan ayat majmuk.
(prosa dan puisi) termasuk e-mel
vi . Membina draf yang mudah , menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.
karangan berdasarkanisi
yang telah dikenal pasti Aras 1 (ii) Membina draf karangan
yang lengkap .

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
19
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA SAMPINGAN

14 UNIT6 i. Menyatakan idea yang 4.1 Mengemukakan idea, pandangan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan Tatabahasa Ilmu
bernas dalam perbincangan dan pendapat tentang sesuatu perkara sebutan dan intonasi yang betul dan -kata sendi -kewarganegaraan
Tema: secara terperinci, tepat, dan tersusun. memahami perkara yang dibaca. nama
Kami Anak ii. Menulis dialog Nilai Murni
Malaysia mengikut format yang Aras 2 (i) Menyumbangkan idea Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan Kosa Kata -patrotisme
betul yang bernas dalam sesuatu diskusi intonasi yang betul. -menghayati
Tajuk:B dengan terperinci. -berikrar KBT
Hayatilah iii. Menjelaskan maksud 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat -patuh -Kemahiran
Rukun tersurat dan tersirat 7.1 Membaca dan menerangkan tunggal dan ayat majmuk. -lintasan berfikir
Negara berdasarkan gambar maksud kandungan teks yang tersurat -berarak -memberi sebab-
dan tersirat. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. sebab
iv . Membina ayat aktif dan Sebutan -menyenaraikan
ayat pasif daripada Aras 2 (i) Menjelaskan maksud 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi Intonasi -mereka cipta
perkataan yang diberikan tersurat dan tersirat berdasarkan keseIuruhan karangan. -Laras surat
bahan grafik dan bukan grafik.
v. Memindahkan surat Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap
kiriman tidak rasmi dalam 10.1 Menghasilkan pelbagai genre bersesuaian dengan format.
bentuk catatan rasmi (prosa dan puisi) termasuk e-mel
yang mudah, menarik,dan bermakna.
vi. Membaca teks dengan
sebutan dan intonasi yang Aras 2 (i) Melakukan transformasi
betul maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre.

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

20
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

14 UNIT 6 i. Menghuraikan idea 4.1 Mengemukakan idea, pandangan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat degan Tatabahasa Ilmu
berdasarkan persoalan dan pendapat tentang sesuatu perkara sebutan dan intonasi yang betul dan mernahami -kata sendi -kewarganegaraan
Tema: yang dikemukakan secara terperinci, tepat, dan tersusun. per kataan yang dibaca. nama
Kami Anak Nilai murni
Malaysia ii. Membuat huraian Aras 3 (ii) Menghuraikan idea yang Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang Kosa kata -keberanian
tentang maksud ayat yang menyakinkan dengan laras bahasa dibaca. -memahat
Tajuk:C diberikan. yang betul. -bkumandang KBT
Lagu 5.2 Membacá kuat teks prosa dan puisi dengan -pelosok -kemahiran berfikir
Kebangsaan iii. Membuat kesimpulan 7.1 Membaca dan menerangkan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta -podium -membuat
tentang maksud tersurat maksud kandugan teks yang tersurat memaharni perkara yang dibaca. -hiasan kesimpulan
dan tersirat. dan tersirat. -menggalas -kecerdasan
Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman -menjunjung Pelbagai
iv. Menjawab soalan Aras 3 (i) Membuat kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca. -hinggap -belajar cara belajar
pemahaman berdasarkan tentang maksud tersurat dan tersirat
teks. berdasarkan bahan grafik dan bukan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber Sebutan dan
grafik. untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangg Intonasi
v. Menghasilkan pantun sedang dikaji termasuk maklumat daripada -Laras pantun
empat kerat dengan cara 10.1 Menghasilkan pelbagai genre internet.
yang tertib dan terancang. (prosa dan puisi) termasuk e-mel
yang mudah, menarik dan bermàkna. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari
vi. Merujuki kamus untuk maklumat, sebutan yang betul, ejaan dan
mencari makna perkataan. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan penggunaan perkataan yang tepat.
puisi secara terancang, tertib dan
kemas dengan menggunakan bahasa
yang tepat, indah dan menarik.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULLTM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
21
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

15 UNIT 7 i. Menerangkan sesuatu 1.4 Menyatakan permintaan secara 4.4 Menyatakan pilihan untuk Tatabahasa Ilmu
perkara dengan gaya dan berterus terang dan menyakinkan menerima atau menolak pendapat dalam -kata hubung -kebudayaan
Tema: bahasa yang sesuai dengan menggunakan intonasi dan perundingan untuk mencapai kata sepakat.
Seni Tradisi unsure paralinguistic yang sesuai Kosa Kata Nilai Murni
Kebanggaan ii. Mengemukakan alas an untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk -pemujaan -rasional
Kita untuk menerima atau menerima atau menolak sesuatu pendapat. -iringan -bersyukur
menolak sesuatu cadangan Aras 1 (i) Menggunakan perkataan, -kepercayaan
ayat dan paralinguistic yang sesuai 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan -akrobatik KBT
Tajuk :A iii . mengenal pasti untuk menyatakan sesuatu berangkai yang kemas. -upacara Kemahiran berfikir
Indahnya penggunaan istirah dan permintaan. -membandingkan
Seni Tari ayat yang menarik yang Aras 2 (i) Menukis ayat dalam tulisan Sebutan dan dan membezakan
Kita terdapat dalam teks 7.2 Membaca dan mengenal pasti berangkai dengan kemas dan cantik. Intonasi -pembelajaran
perkataan, pelbagai jenis ayat dan -Laras drama kontekstual
iv . menulis ayat yang gaya bahasa yang terdapat dalam teks 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi -belajar cara belajar
mengandungi kata hubung sastera dan bukan sastera yang dapat keseluruhan karangan.
dalam tulisan berangkai membawa kesan tertentu kepada
pembaca. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik
v . menulis dan menyusun bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk
maklumat daripada bahan Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah membuat kerangka penulisan.
grafik mengikut kronologi dan ayat yang memberikan kesan
dengan menyatakan sebab.
vi . menulis kerangka
karangan berdasarkan 9.3 Menyusun maklumat secara
Jadual Persembahan Tarian kohesi daripada nota atau catatan
Tradisional hasil daripada bahan yang didengar
atau dibaca.

Aras1 (i) Menulis dan menyusun


maklumat mengikut kronologi

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM

22
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UTAMA SAMPINGAN
TAJUK
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan
16 UNI 17 i.memberikan penjelasan semasa menjalankan transaksi untuk 4.4 Menyatakan pilihan untuk Tatabahasa Ilmu
tentang sesuatu kehendak mendapatkan barangan dan menerima atau menolak pendapat dalam -kata tanya -kebudayaan
dengan bahasa yang sopan perkhidmatan. perundingan untuk mencapai kata sepakat. -ayat tanya
Tema:
Seni Tradisi ii.menyakinkan pihak lain Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan Aras 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk Kosa Kata Nilal
Kebanggaan tentang sesuatu cadangan tentang sesuatu barang dan menerima pandangan dengan menngunakan -asyik -kerjasaina
Kita dengan menggunaan perkhidmatan yang diperlukan. bahasa memujuk. -merdu -baik hati
pujukan -menuai
7.2 Membaca dan mengenal pasti 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan -menuding
Tajuk B : iii.memilih ayat yang perkataan, pelbagai jenis ayat dan berangkai yang kemas. -kenangan KBT
Alat Muzik memberikan kesan dengan gaya bahasa yang terdapat dalam teks -keindahan -kajian masa
Tradisional meyatakan alasan sastera dan bukan sastera yang dapat Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan depan
Kita membawa kesan tertentu kepda dengan menggunakan tulisan berangkai yang Sebutan dan -pembelajaran
iv.menulis ayat dalam pembaca. kemas dan cantik. Intonasi kontekstual
perenggan dengan -ayat tanya -belajar cara belajar
menggunakan tulisan Aras 2 (i) Memilih ayat yang 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
berangkai memberikan kesan dalam teks prosa penulisan.
dan puisi dengan menyatakan alasan.
v.mengklasifikasikan Aras 1(i) Mengenal pasti dan membetulkan
maklumat mengikut 9.3 Menyusun maklumat secara kesilapan ejaan, perkataan, frasa, dan tanda
keutamaan kohesi daripada nota atau catatan baca dalam teks.
hasil daripada bahan yang didengar
vi. mengedit penulisan dan atau dibaca.
membuat pembetulan teks
dari segi kesalahan Aras 2 (i) Mengklasifikasikan
tatabahasa maklumat berdasarkan topik yang
dikemukakan mengikut keutamaan.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

23
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS


BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
i . membuat rayuan dengan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-
16 UNIT 7 mengunakan bahasa yang berkaitan kehidupan seharian dengan terang dan menyakinkan dengan Tatabahasa Ilmu
sesuai menggunakan kata, ungkapan, ayat, mengguunakan intonasi dan unsur -Kata seru kebudayaan
Tema : sebutan, intonasi, dan nada yang paralinguistic yang sesuai untuk menguatkan
Seni Tradisi ii. membuat adaian tentang sesuai. permintaan. Kosa Kata Nilai Murni
Kebanggaan sesuatu yang tersirat -tradisionai -Hormat-
Kita berdasarkan maklumat Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak Aras 3 (i) Merayu dengan menggunakan -kesenian menghormati
yang tersurat lain berkaitan sesuatu topik. strategi yang berkesan untuk memujuk pihak -kepercayaan -kesyukuran
Tajuk : C lain. -pemujaan
Permainan iii. mengelaskan ayat yang 7.1 Membaca dan menerangkan -seruling KBT
Tradisional memberikan kesan dengan maksud kandungan teks yang 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, -serunai menyusun atur
Kita menyatakan alas an. tersurat dan tersirat. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang
iv. membina ayat tunggal terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera Sebutan dan
dan ayat majmuk Aras 1 (i) Membaca dan membuat yang dapat membawa kesan tertentu kepada Intonasi
berdasarkan tajuk andaian tentang sesuatu perkara yang pembaca. -ayat seru
“Permainan yang tersirat berdasarkan maklumat yang
Digemari” tersurat. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis
ayat yang memberikan kesan dengan
v. menyusun maklumat 8.2 Membina dan menulis ayat mengemukakan alasan.
mengikut kesusuaian tunggal dan ayat majmuk dalam
dengan menyatakan alas an sesuatu penulisan teks tentang 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi
vi. menulis perenggan yang sesuatu tajuk. daripada nota atau catatan hasil daripada bahan
mengadungi ayat tunggal yang didengar atau dibaca.
dan ayat majmuk Aras 1 (i) Membina ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan
vii.berbual dengan rakan maklumat dengan mengemukakan alasan.
tentang maklumat dalam Aras 2 (i) Membina perenggan
gambar dengan menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk.

24
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEMBA PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS HASA KURIKULLTM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

17 UNIT 8 i.menyampaikan arahan 1.3 Memberikan dan memahami 1.4 Menyatakan permintaan Tatabahasa Ilmu
dan pesanan dengan sopan arahan serta pesanan ttg sesuatu Secara berterus-terang dan -kata majmuk -kesihatan
Tema: perkara. meyakinkan dengan meggunakan intonasi
Perubatan ii.memberi pendapat dan dan unsure para linguistik yang Kosa Kata Nilai Murni
Nasional cadangan tentang sesuatu Aras 1(i) Memberikan arahan serta sesuai untuk menguatkan.. -akupuntur -hemah tinggi
lakonan menyampaikan pesanan dengan Aras 2 (ii) -dicucuk -rasional
Tajuk: A menggunakan intonasi yang betul Mengemukakan pendapatan untuk memujuk -murung
Akupuntur iii.membaca perengan dan bersopan. pihak tertentu dengan menggunakan kata, -menggeletar KBT
untuk mendapatkan ungkapan, ayat,intonasi, dan gaya yang sesuai. Kemahiran berfikir
maklumat Aras 1 (ii) Memberikan arahan serta Sebutan - meringkaskan
menyampaikan pesanan mengikut 6.4 Membaca pantas secara Intonasi -menilai
iv.menulis teks yang keutamaan. luncuran untuk mendapatkan - Laras Kecerdasan
diperdengarkan maklumat yang menyeluruh. pengumuman pelbagai
4.2 Mengemukakan komen Aras 1(ii) -Laras dialog -verbal linguistic
v.menulis draf karangan yg sesuai berdasarkan pemerhatian, Membaca perenggan pertama dan perenggan Belajar cara belajar
yang lengkap dan pengalaman akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan
memumurnikannya dan maklumat yang disampaikan maklumat umum.
oleh pihak lain.
vi.menulis catatan ringkas 9.1 Mengambil imlak teks yang
berdasarkan maklumat Aras 3 (i) Memberi komen dan diperdengarkan.
cadangan balas yang membina Aras 2 (i)
vii.membentangkan hujah tentang sesuatu perkara berdasarkan Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda
berdasarkan penyataan pengalaman secara bersopan. baca yang betul.
yang diberikan
9.2 Mengenal pasti maklumat 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
dan rnencatat nota daripada bahan penulisan.
yang didengar atau dibaca.

Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat Aras 3 (i)


yg diperdengar’k dan m’buat catatan. Mengedit dan membetulkan kesatuan idea
dalam penulisan.
10.1 Menghasilkan pelbagai
genre (prosa dan puisi)
terrnasuk e-mel yang mudah,
menarik dan bernakna.
Aras 1 (ii)

25
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

Membina draf karangan yang legkap.

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

26
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

18 Unit 8 i.Bertindak mengikut 1.3 Memberikan dan memahami 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Tatabahasa Ilmu
arahan yng didengar arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. -ayat majmuk - kesihatan
Tema: dengan teliti perkara.
Perubatan Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan Kosa Kata Nilai Murni
Tradisional ii. menyampaikan arahan Aras 2 (i) Mendengar arahan serta tentang topik yang dibincangkan. tugasan -hemah tinggi
dan pesanan dengan teratur pesanan dengan teliti untuk membuat panduan -rasional
Tajuk: B tindakan yang wajar. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan .terapi
.Ayurveda iii. membina ayat sebutan dan intonasi yang betul dan memahami rombongan KBT
berdasrkan gambar dan Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan perkara yang dibaca. mengurut Kemahiran berfikir
rankai kata serta pesanan dengan cepat dan -mentafsir
terancang. Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata Sebutan dan Belajar cara belajar
iv . membaca prakata dan ayat yang dibaca. Intonasi
untuk maklumat penting 5.2 Membaca kuat teks prosa dan -Laras catatan
puisi dengan sebutan dan intonasi 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk -Laras dialog
v. membina soalan yang betul dan lancar serta mmahami mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
berdasarkan tajuk perkara yang dibaca.
perbincangan Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau
Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat prakata sesebuah buku.
vi. menterjemahkan penting dalam bahan yang dibaca.
maklumat dalam bentuk
grafik 9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada yang
vii . menyatakan isi didengar atau dibaca.
penting catatan yang
dibaca Aras 2 (i) Menterjemah maklumat
dalam bentuk lakaran kerangka.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
27
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

19 UNIT 8 i. Memberikan arahan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan 1.3 Memberikan dan memehami alahan serta Tatabahasa Ilmu
dengan tepat menulis ayat dan pendapat tentang sesuatu perkara pesanan tentang sesuatu perkara. -imbuhan -kesihatan
Tema: dengan menggunakan ayat secara terperinci, tepat ,dan tersusun. pinjaman
Perubatan tunggal dan ayat majmuk Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas Nilai Murni
Tradisional Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan dan tepat. Kosa Kata -hemah tinggi
ii. Membaca sipnosis dan tentang sesuatu isi. -urut -rasional
Tajuk:C. glosari untuk mendapatkan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan -menghadapi
Refleksologi maklumat 8.2 Membina dan menulis ayat sebutan dan intonasi yang betul . -refleksologi KBT
tunggal dan ayat majmuk dalam -refleksi Kemahiran berfikir
iii. Memberikan pendapat sesuatu penulisan teks tentang Aras 2 (ii) Menyetakan maklumat penting -bawasir -menjana idea
tentang sesuatu tajuk sesuatu tajuk. dalam bahan yang dibaca. -meringkaskan
Sebutan dan Belajar cara belajar
iv. Menulis ringkasan teks Aras 2 (i) Membina perenggan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk Intonasi
dengan menggunakan ayat tunggal mendapatkan maklumat yang menyeluruh.. -Laras
v. Menyatakan isi penting dan ayat majmuk. synopsis
autobiografi yang dibaca Aras 3 (i) Membaca synopsis, bibliografi, -Laras glosari
9.2 Mengenal pasti maklumat dan indeks dan glosari sesebuah buku untuk -Laras
mencatat nota daripada bahan yang mendapatkan gambaran umum. autobiografi
didengar atau dibaca.

Aras 3 (i) Membuat ringkasan


berkaitan teks yang dibaca.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULLTM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
28
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

i. Menyatakan maksud
20 UNIT 9 sesuatu penyataanyang 5.2 Membaca kuat teks prosa dan 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu Tatabahasa Ilmu
tersurat dan tersirat puisi dengan sebutan dan intonasi perkara yang tersurat dan tersirat dengan -kata perintah -sastera
Tema: berdasarkan nada yang betul dan lancar serta menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang
Mari memahami perkara yang dibaca. sesuai. Kosa Kata Nilai Murni
Bercerita ii. Menyata isi daripada -meredah -kerajinan
cerita Aras 2 (i) Membaca bahan sastera Aras 1 (i) Menyatakan maksud penyertaan -menghirup -keyakinan
Tajuk:A dengan sebutan dan intonasi yang yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi. -tersengih
Cerita iii. Menyusun maklumat betul. . -bersyarah KBT
Pendek daripada cerita dan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan -berbekas Kemahiran berfikir
membuat ramalan 6.6 Membaca dan membuat ramalan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk -membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau menigkatkan dan memperkukuh minat Sebutan dan
iv. Menulis ayat penyata maklumat yang diberikan dalam membaca. Intonasi
dan ayat tanya bahan ilmu. - Laras
Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks yang sastera
v. Menghubung kaikan Aras 1 (i) Menyusun maklumat dibaca daripada pelbagai bahan untuk
sebab dan akibatdengan daripada pelbagai bahan yang dibaca meningkatkan mina membaca.
memberikan alasan yang untuk membuat ramalan.
munasabah 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara
8.1 Membina dan menulis perkataan, yang menarik dalam sesebuah karya.
vi. Membaca teks cerpen ayat tunggal dan ayat majmuk.
dengan sebutan dan Aras 1 (i) Memberi komen tentang perkara
intonasi yang betul Aras 1 (i) menarik dalam sesebuah karya.
Menulis pelbagai jenis ayat.
vii. Menulis pandangan
tentang frasa yang menarik
dalam karya

UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
MINGGU TAJUK UTAMA SAMPINGAN

29
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

1 UNIT 9 i . Memberikan penjelasan 1.5 Memberikan penjelasan tentang 6.2 Membaca dan mengenal pasti genre Tatabahasa Ilmu
terhadap maksud kata dan sesuatu perkara yang tersurat dan penulisan. -partikel -kesusasteraan
Tema: ungkapan berdasakan teks . tersirat dengan menggunakan kata,
Mari ungkapan, dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Mengenal pasti pengguaan kata, Kosa Kata Nilai Murni
Bercerita ii. Mengenal pasti dan frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam -menyiasat -kerjasama
membaca maksud Aras 2 (i) Menjelaskan maksud genre. -terperangkap -keberanian
Tajuk:B. peribahasa dalam cerita. diksi, frasa, ungkpan dan ayat dalam -kedal -baik hati
Cerita sesuatu pengucapan. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan -menderita
Lagenda iii. Membuat ramalan sastera dan bukan sastera yangg berkualiti -kehebatan KBT
terhadap sesuatu cerita 6.6 Membaca dan membuat ramalan untuk meningkatkan dan memperkukuh minat Kemahiran berfikir
berdasarkan perenggan berdasarkan sesuatu cerita atau membaca. Sebutan dan -meramal
awal. maklumat yang diberikan dalam Intonasi -menganalisis
bahan ilmu.. Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau -Laras cerita -meringkaskan
iv. Menulis dan menyusun synopsis teks yang dibaca daipada pelbagai
maklumat secara urutan Aras 2 (i) Membuat ramalan bahan.
masa. berdasarkan idea yang berkaitan
dengan cerita dan isu yang diberi 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara
v. Menulis kekuatan dan dalam perenggan awal bahan yang yang menarik dalam ssebuah karya.
keistimewaan watak dalam dibaca.
karya yang dipilih. Aras2 (i) Membahaskan kekuatan yang
9.3 Menyusun maklumat secara terkandung dalam sesebuah karya.
vi. Menyatakan ringkasan kohesi daripada nota atau catatan
daripada cerita yang hasil daripada bahan yang didengar
dibaca. atau dibaca.

Aras 1 (i) Menulis dan menyusun


maklumat mengikut kronologi.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM

30
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA SAMPINGAN


i. Menyatakan pengajaran
2 UNIT 9 yang terdapat dalam 5.2 Membaca kuat teks prosa dan 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu Tatabahasa Ilmu
bahan-bahan sastera. puisi dengan sebutan dan intonasi perkara yang tersurat dan tersirat dengan -.kata hubung -kesusasteraan
Tema: yang betul dan lancar serta menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang berpasangan
Mari ii. Menyatakan isi daripada memahami perkara yang dibaca. sesuai. Nilai Murni
Bercerita cerita yang dibaca. Kosa Kata -kerjasama
Aras 2 (i) Membaca bahan sastera Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang -kendi -keberanian
Tajuk:C iii. Membuat analisis dan dengan sebutan dan intonasi yang terdapat dalam bahan-bahan sastera secara -terpelanting
Cerita kemudiannya membuat betul. analitis. - KBT
Teladan ramalan yang sewajarnya mengayunkan Kemahiran berfikir
terhadap sesuatu maklumat 6.6 Membaca dan membuat ramalan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan -amanat -meramal
dalam teks. berdasarkan sesuatu cerita atau sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk -berkedut- -merumus
maklumat yang diberikan. meningkatkan dan memperkukuh minat kedut -menganalisis
iv. menulis pelbagai jenis membaca.
ayat berdasarkan Aras 3 (i) Menganalisis maklumat
perkataan-perkataan yang terdapat dalam teks untuk Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks yang
tertentu. mendapatkan kewajaran ramalan. dibaca daripada pelbagai bahan untuk
meningktakan minat membaca.
v. menulis rumusan tentang 8.1 Membina dan menulis perkataan,
nilai sesebuah karya. ayat tunggal dan ayat majmuk. 11.1 Menyatakan pandangn tentang perkara
yang menarik dalam ssebuah karya.
vi. mengesan dan Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis
mengenal pasti perkara- ayat. Aras 3 (i) Merumus maklumat yang menarik
perkara yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.
dalam sesebuah karya.

31
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENGISIAN
MINGGU TEMA OBJEKTIF FOKUS FOKUS
BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

3 UNIT 10 i. Mengemukakan hujah 2.1 Bercerita dengan menggunakan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber Tatabahasa Ilmu
tentang sesuatu perkara. kata, frasa, ayat serta sebutan dan untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang. -kata arah -sains pertanian
Tema: intonasi yang baik dan jelas. sedang dikaji termasuk .maklumat daripada
Pertanian ii. Menyatakan alasan internet. Kosa Kata Nilai Murni
Moden dengan sopan. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan -menceburi -ketabahan
mengenai sesuatu perkara dengan Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari - -keberanian
Tajuk:A iii. Merujuki kamus untuk nada, intonasi dan gaya yang sesuai. makna, sebutan yang betul, ejaan dan menempatkan -kerjasama
Penternak mendapatkan maksud penggunaan perkataan yang tepat. -mengawal -kerajinan
Jaya perkataan. 3.3 Menyampaikan maklumat -dorongan
kepada pihak lain dalam aktiviti yang 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi -menternak KBT
iv. Berbincang untuk terancang keseluruhan karangan. Kemahiran berfikir
mengemukakan pendapat Sebutan -memberi sebab-
tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Memilih dan bentangkan Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik Intonasi sebab
hujah yang bernas dengan intonasi, bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk Laras dialog -menyenaraikan
v. Merangka isi karangan sebutan dan gaya bersahaja. membuat kerangka penulisan. Belajar cara belajar
menggunakan peta minda.
Aras 1 (ii) Membidas hujah dengan Aras1 (ii) Menulis karangan yang lengkap
vi. Menulis surat kiriman alasan yang kukuh menggunakan bersesuaian dengan format.
tidak rasmi. kesantunan bahasa.

vii. Bercerita secara 4.1 Mengemukakan idea,


spontan tentang sesuatu pandangan, dan pendapat tentang
perkara. sesuatu perkara secara terperinci,
tepat dan tersusun.

Aras 1 (i) Mengamati inti pati


perbincangan untuk menyuarakan
pandangan yang menyakinkan.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

32
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

4 Unit 10 i. Menyampaikan 3.3 Menyampaikan maklumat 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan Tatabahasa Ilmu
ucapan ringkas kepada pihak dalam aktiviti yang pendapat tentang sesuatu perkara secara - kata - Kemahiran
Tema : tentang sesuatu tajuk terancang. terperinci, tepat dan tersusun. bilangan Hidup
Pertanian yang baik.
Moden Aras 2 (i) Menyampaikan Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang Kosa Kata Nilai Murni
ii.Mengenal pasti isi pengucapan umum tentang sesuatu isi. -berkonsep - Berdikari
Tajuk :B. penting daripada sesuatu tajuk dengan menggunakan kan - Kerajinan
Alam Nan sesuatu teks. diksi, ayat, sebutan dan intonasi yang 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk -menggala - Keberanian
Hijau sesuai. mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang kkan - Kerjasama
iii.Merujuki laman web dikaji termasuk maklumat daripada internet. -landskap
untuk mendapatkan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi -membiak KBT
maklumat lanjut utama dan isi -isi sampingan. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk -.mempopul Kernahiran
mendapatkan maklumat bagi tajuk yang dikaji. arkan berfikir
iv.Mengemukakan Aras 1 (i) Membaca dan mengecam - menganalisis
pendapat tentang isi-isi penting daripada pelbagai 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi Sebutan dan - mentafsirkan
sesuatu. bahan bacaan. keseluruhan karangan. Intonasi
-Laras Kemahiran
v.Menulis ayat 10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat iklan teknologi
berdasarkan gambar. (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang menarik untuk membina pelbagai jenis maklumat dan
yang mudah, menarik, dan bermakna. perenggan. komunikasi
- merujuk
Aras 2 (ii) Menulis karangan laman web
menggunakan bahasa yang kreatif

33
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

5 Unit 10 i.berlakon dengan 1.3 Memberikan dan memahami 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan Tatabahasa Ilmu
sepenuh perasaan arahan serta pesanan tentang sesuatu dengan kehidupan seharian menggunakan kata, - Akronim - Sains
Tema : berdasarkan gambar. perkara. ungkapan, intonasi dan nada yang sesuai. Bioteknologi
Pertanian
Moden ii. mengemukakan Aras 3 (i) memberikan arahan Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain Kosa Kata Nilai Murni
maksud tersurat dan secara ringkas dan tepat. berkaitan sesuatu topik. - ragi - Kegigihan
Tajuk :C. tersirat berdasarkan - bioteknolo - Kesyukuran
Era grafik. 3.3 Menyampaikan maklumat 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk gi - Kerjasama
Bioteknoloi kepada pihak lain dalam aktiviti yang mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang - kukus
iii.Menemu bual pihak terancang. dikaji termasuk maklumat daripada internet. - pengacu KBT
tertentu untuk kan Kernahiran
mendapatkan Aras 3 (i) Melahirkan perasaan Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai - resepi berfikir
maklumat. dengan menggunakan diksi, ayat dan sumber untuk mendapatkan maklumat. - menganalisis
unsur paralinguistik yang - kontekstual
iv.berbual tentang meyakinkan 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi
sesuatu perkara. keseluruhan karangan.
7.1 Membaca dan menerangkan
v.Menulis karangan maksud kandungan teks yang tersurat Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap
Perbualan. dan tersirat. menepati ciri-ciri wacana yang baik.

vi.Menyampaikan Aras 2 (i) Menjelaskan maksud


arahan dengan cara tersurat dan tersirat berdasarkan
yang mudah bahan grafik dan bukan grafik.
difahami.

34
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

6 Unit 11 i. Berbual untuk 1.3 Memberikan dan memahami 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Ilmu
35
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

mendapatkan arahan serta pesanan tentang sesuatu menjalankan transaksi dalam urusan harian -. Ayat - Ekonomi
Tema : maklumat. perkara. untuk mendapatkan barangan dan tunggal - Sains dan
Perindustri perkhidmatan. Teknologi
an di ii.Berbincang untuk Aras 1 (ii) Memberikan arahan serta Kosa Kata
Malaysia mendapatkan menyampaikan Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang - pemproses Nilai Murni
persetujuan. pesanan mengikut keutamaan. sesuatu barang dan perkhidmatan yang an - Kebersihan
Tajuk :A. diperlukan. - kos - Hemah
Wah, iii.Membuat ramalan 6.6 Membuat ramalan berdasarkan -tempatan tinggi
enaknya! berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang Aras 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan -.mutu - Rasional
maklumat. diberi dalam bahan ilmu. persetujuan semasa berurusan. -.kedap
KBT
iv.Menulis ayat tunggal Aras 1 (i) Menyusun maklumat 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda Kernahiran
dan ayat majmuk daripada pelbagai bahan yang dibaca wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi Sebutan dan berfikir
dalam satu untuk membuat ramalan. sesebuah karangan. Intonasi - menjana idea
perenggan. - Laras - membanding
8.2 Membina dan menulis ayat Aras 1 (i) Mengemukakan isi mengikut risalah dan
v.Menulis isi dengan tunggal dan ayat majmuk dalam urutan dengan menggunakan penanda wacana membezakan
menggunakan sesuatu penulisan teks tentang yang sesuai. Kemahiran
penanda wacana. sesuatu tajuk. teknologi
maklumat dan
vi.Menyampaikan Aras 2 (i) Membina perenggan komunikasi
arahan serta pesanan menggunakan ayat tunggal dan ayat - kajian masa
mengikut keutamaan. majmuk. depan
Verbal
linguistik

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

36
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

7 Unit 11 i. Membuat pujukan 1.4 Menyatakan permintaan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Ilmu
dengan sopan dan secara berterus terang dan menjalankan transaksi dalam urusan harian - Ayat - Ekonomi
Tema : menyakinkan. meyakinkan dengan intonasi dan untuk mendapatkan barangan dan tanya - Pendidikan
Perindustrin paralinguistik yang sesuai untuk perkhidmatan. biasa Seni Visual
di Malaysia ii. Melayari laman web menguatkan permintaan. - Ayat
untuk mendapatkan Aras 2 (i) Memujuk dengan ayat dan intonasi tanya Nilai Murni
Tajuk :B. maklumat. Aras 3 (i) Merayu dengan yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak songsang - Hemah
Amboi, menggunakan strategi yang berkesan semasa berurusan. Tinggi
uniknya! iii. Meramalkan sesuatu untuk memujuk pihak lain. Kosa Kata - Rasional
perkara berdasarkan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk - menjemur - Kerajinan
perenggan. 3.1 Menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang - motif - Berdikari
tentang sesuatu perkara atau tajuk dikaji termasuk maklumat daripada internet. - mencan
iv. Membuat rayuan menggunakan kata, istilah, frasa, ting KBT
dengan struktur ayat yang betul dan laras Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk - mengering Kernahiran
menggunakan bahasa yang sesuai. mendapatkan maklumat bagi tajuk yang dikaji. - mengecap Berfikir
strategi yang sesuai . - tempahan -menjana idea
Aras 1 (i) Mengemukakan isi yang 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda -meramal
v. Menggunakan diperolehi dengan jelas. wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi Sebutan dan Kemahiran
penanda wacana sesebuah karangan. Intonasi Teknologi
yang sesuai untuk 6.6 Membuat ramalan berdasarkan - Laras Maklumat dan
membina perenggan. sesuatu cerita atau maklumat yang Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan dialog Komunikasi
diberi dalam bahan ilmu. penanda wacana utk menghasilkan Kajian masa
vi. Menyatakan isi pemerenggan yg kohesi. Depan
berdasarkan gambar. Aras 2 (i) Membuat ramalan
berdasarkan idea yang berkaitan dgan
cerita dan isu yang diberi dalam
perenggan awal bahan yang dibaca.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN
37
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

8 Unit 11 i. Berbincang untuk 1.3 Memberikan dan memahami 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Ilmu
mencapai persetujuan arahan serta pesanan tentang sesuatu menjalankan transaksi dalam urusan harian - Ayat - Ekonomi
Tema : dalam membuat perkara. untuk mendapatkan barangan dan penyata - Pendidikan
Perindustrin perjanjian. perkhidmatan. Seni Visual
di Malaysia Aras 3 (ii) Mendengar arahan serta Kosa Kata
ii. Menulis pelbagai pesanan dengan teliti untuk m’buat Aras 3 (i) Berbincang untuk menetapkan - import Nilai Murni
Tajuk :C. jenis ayat. tindakan yang tepat. perjanjian dalam sesuatu urusan. - pakej - Hemah
Oh, - kerangka Tinggi
hebatnya! iii. Meramalkan sesuatu 6.6 Membuat ramalan berdasarkan 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. - kualiti - Rasional
perkara berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang - penerang
teks. diberi dalam bahan ilmu. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang an
ciri-ciri penulisan genre. KBT
iv. Bertindak mengikut Aras 3 (i) Menganalisi maklumat Kernahiran
arahan yang yang terdapat dalam teks untuk 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda berfikir
didengar dengan mendapatkan kewajaran ramalan. wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi - menjana idea
teliti. sesebuah karangan. - menganalisis
8.1 Membina dan menulis perkataan, Kajian masa
v. Menulis karangan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama depan
surat kiriman rasmi. dengan isi sampingan sampingan dengan Kecerdasan
Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis menggunakan penanda wacana untuk pelbagai
vi. Menyatakan format ayat. menghasilkan perenggan yang koheren dan Logik
penulisan surat kohesi. Matematiik
kiriman rasmi

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM

38
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TAJUK UTAMA SAMPINGAN

9 Unit 12 i. Mengemukakan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang 3.2 Menghuraikan maksud dengan alasan yang Tatabahasa Ilmu
soalan dengan sesuatu perkara secara bertatasusila. meyakinkan. - Kata - Sejarah
Tema : menggunakan kata nama - Muzik
Jasamu tanya & tanpa kata Aras 1 (i) Mengemukakan soalan Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan berimbuhan
Dikenang tanya. tanpa kata tanya. dapatan dengan mengemukakan bukti yang Nilai Murni
sahih. Kosa Kata - Patriotisme
Tajuk :A. ii. Memberikan Aras 1 (ii) Mengajukan soalan yang - pengajian
Sudirman jawapan yang tepat. menggunakan kata tanya dan tanpa 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama - sumbang
Haji Arshad kata tanya untuk mendapatkan dan isi sampingan daripada teks. an
iii. Membaca lirik lagu huraian dan penerangan. - penghibur KBT
dengan sebutan dan Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi - patriotik Kernahiran
intonasi yang betul. Aras (iii) Memberikan jawapan penting daripada pelbagai bahan bacaan. - seniman berfikir
yang tepat dengan alas an yang - kreativiti - menjana idea
iv. Menyatakan isi munasabah. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi Kecerdasan
penting daripada keseluruhan karangan. Sebutan dan pelbagai
teks. 5.1 Membaca kuat perkataan dan Intonasi Kajian
ayat dengan sebutan dan intonasi Aras i (i) Menggunakan pengurusan grafik -Lagu masa depan
v. Menulis dan yang betul dan memahami perkataan bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk -Laras
menghuraikan isi yang dibaca. membuat kerangka penulisan. ucapan
utama.
Aras 3 (i) Membaca teks dengan
vi. Membincangkan sebutan dan intonasi yang betul.
pendapat dengan
memberikan bukti. 8.4 Membina dan menulis ayat
topik dan ayat huraian berdasarkan
sesuatu perkara.

Aras 1 (i) Menyatakan isi utama


dan menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

39
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN
Tatabahasa Ilmu
10 Unit 12 i. Memberikan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus - Kata - Kajian
penjelasan terhadap sesuatu perkara secara bertatasusila. terang dan meyakinkan dengan intonasi dan kerja Tempatan
Tema : jawapan yang paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan berimbuhan
Jasamu diberikan. Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan permintaan. Nilai Murni
Dikenang terhadap jawapan yang diberikan. Kosa Kata - Patriotisme
ii. Membina ayat Aras 2 (i) Memberikan penjelasan tentang - tetawak
Tajuk :B. berdasarkan biodata. 2.1 Bercerita menggunakan kata, sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. - makyung
Khatijah frasa, ayat serta sebutan dan intonasi - memuja
Awang iii. Mengecam idea yang baik dan jelas. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama - permai KBT
utama dalam teks. dan isi sampingan daripada teks. suri Kernahiran
Aras 1 (i) Bercerita secara sepontan - pengemb berfikir
iv. Memberikan mengenai sesuatu perkara dengan Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea araan - menjana idea
penjelasan tentang nada, intonasi dan gaya yang sesuai. yang terdapat dalam teks. -mengecam
sesuatu perkara Sebutan dan
dengan sopan. 8.2 Membina dan menulis ayat 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat Intonasi
tunggal dan ayat majmuk dalam huraian berdasarkan sesuatu perkara. -Laras
v. Menulis dan sesuatu penulisan teks tentang Biodata
menghuraikan isi sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan dan -Laras
sampingan. menghuraikan isi sampingan supaya menjadi Iklan
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal ayat yang gramatis. -Laras
vi. Bercerita tentang dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. dialog
poster.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


40
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

11 Unit 12 i. Berbual tentang sesuatu 1.2 Bertanya dan menjawab 6.3 Membaca dan mengenal Tatabahasa Ilmu
perkara dengan b’tatasusila. tentang sesuatu perkara secara pasti isi utama dan isi sampingan - Kata - Pendidikan
Tema : bertatasusila. daripada teks. adjektif Jasmani dan
Jasamu ii. Menulis ayat dgn tulisan berimbuhan Kesihatan
Dikenang berangkai. Aras 3 (i) Berbual secara Aras 3 (i) Menghuraikan isi
bertatasusila tentang sesuatu utama dan isi sampingan yang Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk :C. iii. Menghuraikan isi utama perkara dengan menggunakan terdapat dalam teks. - lari - Patriotisme
Marina Chin dan isi sampingan. soalan pelbagai aras. berpagar
8.3 Menulis perkataan dan ayat - olahraga
iv. Meluaskan subjek dan 8.1 Membina dan menulis dengan tulisan berangkai yang - beregu
predikat ayat. perkataan, ayat tunggal dan ayat kemas. - merangkul KBT
majmuk. - penganu Kernahiran
v. Menulis isi utama dan isi Aras 3 (i) Menulis ayat dalam gerahan berfikir
sampingan. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal perenggan dengan menggunakan - arena - menjana idea
dan ayat majmuk dengan perluasan tulisan berangkai yang kemas - mengecam
vi. Menulis karangan yang subjek dan predikat. dan cantik. Sebutan dan
lengkap. Intonasi
8.4 Membina dan menulis ayat 8.5 Mengenal pasti dan - Laras
topic dan ayat huraian berdasarkan menggunakan penanda wacana dialog
sesuatu perkara. yg sesuai dalam satu perenggan
atau antara perenggan bagi
Aras 3 (i) Membina isi utama dan sesebuah karangan.
isi sampingan supaya menjadi
perenggan yang koheren. Aras 3 (i) Menghubung
kaitkan isi utama dengan isi
sampingan dgn menggunakan
penanda wacana untuk
menghasilkan perenggan yang
koheren dan kohesi.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

41
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

12 Unit 13 i. Memberikan alasan 1.2 Bertanya dan menjawab 3.2 Menghuraikan maklumat Tatabahasa Ilmu
yang rasional tentang sesuatu perkara dengan alasan yang meyakinkan. - Kata - Sejarah
Tema : berdasarkan sebab secara bertatasusila. pemeri
Cendekia dan akibat. Aras 2(i) Mengemukakan Aras 1 (i) Menghubungkaitkan Nilai Murni
Wan soalan yang releven tentang topik sebab dan akibat dengan Kosa Kata - Rasional
Dunia ii. Menulis huraian isi yang dibincangkan. memberikan alasan yang - astronomi
utama berdasarkan 6.4 Membaca pantas secara rasional. - seismo
Tajuk : gambar. luncuran untuk mendapatkan graf
A. Ilmuan maklumat yang menyeluruh. 8.4 Membina dan menulis ayat - graviti KBT
Agung iii. Menyatakan Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk topik dan ayat huraian - cendekia Kernahiran
gambaran umum kecil daripada teks untuk berdasarkan sesuatu perkara. wan berfikir
teks yang dibaca. mendapatkan gambaran umum. - lampau - menghubung
Aras 1 (ii) Membaca perenggan Aras 1 (i) Menyatakan isi - algebra kait
iv. Mengemukakan pertama dan perenggan akhir utama dan menghuraikan isi - penganjur Pembelajaran
soalan yang dalam sesuatu teks bagi utama dengan menggunakan Konstrukti
berkaitan dengan mendapatkan maklumat umum. ayat yang gramatis. visme
tokoh. 8.4 Membina dan menulis ayat
topic dan ayat huraian berdasarkan 10.2 Mengedit dan memurnikan
v. Menulis ayat yang sesuatu perkara. hasil penulisan.
telah dibetulkan. Aras 3 (i) Membina isi utama dan
isi sampingan supaya menjadi Aras 1(i) Mengenal pasti
vi. Menyatakan perenggan yang koheren. dan membetulkan kesilapan
gambaran umum ejaan, perkataan, frasa, dan
teks dengan tanda baca dalam teks.
membaca perenggan
perenggan pertama
dan perenggan
terakhir.

42
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM
TAJUK UTAMA SAMPINGAN

13 Unit 13 i. Mengemukakan bukti 3.2 Menghuraikan maklumat 6.1 Merujuk pelbagai sumber Tatabahasa Ilmu
yang sahih berdasarkan idea dengan alas an yang meyakinkan. untuk mendapatkan maklumat - Kata - Sejarah
Tema : yang dikembangkan bagi tajuk yang sedang dikaji penegas - Perubatan
Cendekiawan daripada dapatan. Aras 2 (i) Mengembangkan idea termasuk maklumat daripada
Dunia berdasarkan dapatan dengan internet. Kosa Kata Nilai Murni
ii. Melayari internet mengemukakan bukti yang sahih. - bakteria - Keadilan
Tajuk :B. untuk mendapatkan Aras 3 (ii) Melayari internet - bendasing
Perintis Dunia maklumat lanjut. 6.4 Membaca pantas secara untuk mendapatkan maklumat - ensiklo
Perubatan luncuran untuk mendapatkan berkaitan sesuatu topik. pedia
iii. Membaca dan maklumat yang menyeluruh. - agung KBT
memahami bahagian 6.5 Membaca pantas secara - pakar Kernahiran
pengenalan buku. Aras 2 (i) Membaca bahagian imbasan untuk mendapatkan berfikir
pengenalan atau prakata sesebuah maklumat khusus. - Menyusun
iv. Menulis maklumat buku. atur
dalam bentuk lakaran Aras 1 (i) Membaca dan Kemahiran
kerangka. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencari fakta yang relevan Teknologi
mencatat nota daripada bahan yang dengan perkara yang Maklumat
v. Menulis perenggan yang didengar atau dibaca. dikehendaki dalam teks. Dan
dibetulkan. Komunikasi
Aras 2 (i) Menterjemah maklumat 10.2 Mengedit dan memurnikan
vi. Membaca fakta yang dalam bentuk hasil penulisan.
terdapat dalam teks. lakaran kerangka.
Aras 2 (i) Mengenal pasti
dan membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur
ayat.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


43
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

14 Unit 13 i. Mengulas pernyataan 1.2 Bertanya dan menjawab 2.1 Bercerita menggunakan Tatabahasa Ilmu
dengan mengemukakan tentang sesuatu perkara secara kata, frasa, ayat serta sebutan - Kata - .Sains dan
Tema : bukti yang wajar. bertatasusila. dan intonasi yang baik dan jelas. nafi Teknologi
Cendekiawan - Perubatan
Dunia ii. Menulis catatan Aras 3 (i) Berbual secara Aras 1 (i) Bercerita secara Kosa Kata
berdasarkan ulasan yang bertatasusila tentang sesuatu spontan mengenai sesuatu - sinopsis Nilai Murni
Tajuk :C. didengar. perkara dengan menggunakan perkara dengan nada, intonasi, - indeks - Keberanian
Pencipta soalan pelbagai laras. dan gaya yang sesuai. - bibliografi
Berjasa iii. Menyatakan gambaran - perintis
tentang bibliografi dan 3.2 Menghuraikan maklumat 6.4 Membaca pantas secara - terhebat
indeks. dengan alas an yang meyakinkan. luncuran untuk mendapatkan KBT
maklumat yang menyeluruh. Kernahiran
iv. Bersoaljawab dengan Aras 3 (i) Mengulas fakta tentang berfikir
rakan menggunakan soalan sesuatu topik dgn m’gemukakan Aras 3 (i) Membaca synopsis, - Menghubung
pelbagai aras. bukti yang wajar. bibliografi, indeks dan glosari kait
sesebuah buku untuk mendptkan Pembentukan
v. Menulis karangan yang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan gambaran umum. Konstektual
telah diedit. mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca. 10.2 Mengedit dan memurnikan
vi. Bercerita secara spontan hasil penulisan.
dengan gaya yang sesuai. Aras 1 (i) Mengenal pasti
maklumat yang diperdengarkan Aras 3 (i) Mengedit dan
dan membuat catatan. membetulkan kesatuan idea
dalam penulisan.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


44
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

15 Unit 14 i. Mengemukakan hujah 1.4 Menyatakan permintaan secara 4.3 Mengemukakan hujah Tatabahasa Ilmu
yang kukuh dlm perbahasan. berterus terang dan meyakinkan utk menyokong atau menentang - Tanda - Sains dan
Tema : dengan intonasi dan paralinguistik sesuatu pendirian dengan Baca Teknologi
Era Teknologi ii. Membuat andaian tentang yang sesuai untuk menguatkan memberikan alas an yang sesuai
Maklumat sesuatu perkara secara permintaaan. secara sopan dalam aktiviti yang Kosa Kata
Dan ringkas. terancang. - cekap Nilai Murni
Komunikasi Aras 3 (ii) Melahirkan rasa hati - berkesan - Kesyukuran
iii. Menghuraikan makna dgn bertrus trng secara berhemah. Aras 1 (i) Menyokong dan - munasa - Baik hati
Tajuk :A. perkataan, rangkai kata dan membangkang sesuatu tajuk bah
Kamus ayat yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan perbahasan dengan - elektronik
Elektronik maksud kandungan teks yang mengemukakan hujah yang - canggih
iv. Menulis huraian nilai tersurat dan tersirat. rasional. KBT
dan pengajaran. Kernahiran
Aras 1 (ii) Menyatakan andaian 5.1 Membaca kuat perkataan Sebutan dan berfikir
v. Menghuraikan perkataan, yang dibuat secara ringkas. dan ayat dengan sebutan dan Intonasi - Merumus
ayat dan idea yang menarik intonasi yang betul dan - Laras Belajar cara
yang terdapat dalam karya. 8.4 Membina dan menulis ayat memahami perkara yang dibaca. cerpen belajar
topik dan ayat huraian berdasarkan
vi.Mengemukakan sesuatu sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Memahami
keinginan secara berhemah. perkataan, rangkai kata dan ayat
Aras 3 (ii) Menghuraikan pgguna yang dibaca.
vii.Menulis penanda wacana pnda wacana yang sesuai utk
untuk melengkapkan menghbg kait ayat tpik dan ayat 11.3 Mengulas karya sastera
petikan. hraian. yang mudah secara umum dari
segi tema dan persoalan, watak
11.2 Mengulas karya bukan dan perwatakan, nilai dan
sastera dari segi penggunaan pengajaran dan gaya bahasa.
perkataan, idea, ayat, wacana, nilai
dan pgajaran. Aras 2 (i) Mghraikan nilai dan
Aras 1 (i) Menyenaraikan pgajran yang terdpt dalam
perkataan, idea, ayat dan penanda sesebuah karya sastera.
wacana yang menarik dalam karya
yang dibaca.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


45
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

16 Unit 14 i. Menyatakan hujah 4.1 Mengemukakan idea, 4.3 Mengemukakan hujah Tatabahasa Ilmu
dalam perbahasan dengan pandangan dan pendapat tentang utk menyokong atau menentang - Ayat - Sains dan
Tema : alasan yang konkrit. sesuatu perkara secara terperinci, sesuatu pendirian dengan pasif Teknologi
Era Teknologi tepat dan tersusun memberikan alas an yang sesuai
Maklumat ii. Memberikan pendapat secara sopan dalam aktiviti yang Kosa Kata-
Dan tentang sesuatu tajuk. .Aras 3 (i) Menganalisis persoalan terancang. .maksim Nilai Murni
Komunikasi untuk memberi maklum blas. Um- .saban - Rasional
iii.Menulis satu perenggan Aras 2 (i) Menegaskan hujah - perangka - Bersyukur
Tajuk :B. hujah dengan menggunakan 6.3 Membaca dan mengenal pasti utk menyokong atau menentang an - Bertanggung
Kad Pintar tulisan berangkai. isi utama dan isi sampingan sesuatu tajuk perbahasan dgn - canggih jawab
daripada teks memberikan alasan yang - pasport
iv.Membaca pelbagai jenis konkrit. . - pengambil
ayat dengan intonasi yang Aras 2 (i) Membaca dan m’genal an KBT
sesuai. pasti idea yang terdapat dalam 5.1 Membaca kuat perkataan Kernahiran
teks. dan ayat dengan sebutan dan Sebutan dan berfikir
v. Mengenal pasti idea yang intonasi yang betul dan Intonasi - Mencirikan
terdapat dalam teks. 6.5 Membaca pantas secara memahami perkara yang dibaca. - Laras Belajar cara
imbasan untuk mendapatkan cerpen belajar
vi.Menghuraikan perkara maklumat khusus. Aras 2 (i) Mbaca pelbagai jenis - Laras
yang menarik dalam ayat dgn mberikan penekanan dialog
sesebuah karya daripada Aras 1 (i) Membaca dan mencari pada intonasi berdasarkan tanda - Laras
segi nilai. fakta yg relevan dengan perkara baca. perbahasan
yang dikehendaki dlm teks.
vii.Mendapatkan maklumat 8.3 Menulis perkataan dan ayat
dalam teks dengan pantas. 11.2 Mengulas karya bukan dengan tulisan berangkai yang
sastera dari segi penggunaan kemas.
perkataan, idea, ayat, wacana, nilai
dan pgajaran. Aras 3 (i) Menlis ayat dalam
preggan dgan meggunakan tlsan
Aras 2 (i) Menjelaskan brangkai yg kemas dan cantik.
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya daripada aspek
penggunaan perkataan, ayat,
penanda wacana, nilai dan
pengajaran.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

46
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

17 Unit 14 i. Mengemukakan soalan 4.3 Mengemukakan hujah 5.1 Membaca kuat perkataan Tatabahasa Ilmu
untuk mematahkan hujah untuk menyokong atau menentang dan ayat dengan sebutan dan - Ayat - Teknologi
Tema : lawan dengan sopan. sesuatu pendirian dgn m’berikan intonasi yang betul dan aktif Maklumat dan
Era Teknologi alasan yang sesuai secara sopan memahami perkara yang dibaca. transitif komunikasi
Maklumat ii. Membina satu hujah dalam aktiviti yang terancang.
Dan untuk menyokong tajuk Aras 3 (ii) Menghuraikan Kosa Kata
Komunikasi perbahasan. Aras 3 (i) Mengemukakan soalan maksud ayat yang dibaca. - internet Nilai Murni
untuk mematahkan hujah lawan - e-mel - Kasih sayang
Tajuk :C. iii.Menjelaskan maksud dengan sopan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber - teknologi - Baik hati
Telefon Bimbit ayat yang dibaca. untuk mendapatkan maklumat - khalayak
6.4 Membaca pantas secara bagi tajuk yang sedang dikaji KBT
iv.Menyatakan gambaran luncuran untuk mendapatkan termasuk maklumat daripada Sebutan dan Kernahiran
umum berdasarkan tajuk maklumat yang menyeluruh. internet. Intonasi berfikir
kecil yang dibaca. - Laras - Merumus
Aras 1(i) Membaca tajuk-tajuk Aras 3 (ii) Melayari internet rencana Kemahiran
v. Menulis nilai berdasarkan kecil daripada teks untuk untuk mendapatkan maklumat - Laras Teknologi
peta minda. mendapatkan gambaran umum. berkaitan sesuatu topik. berita dan Komunikasi

vi.Menulis rumusan 8.2 Membina dan menulis ayat 11.2 Mengulas karya bukan
berdasarkan peta minda. tunggal dan ayat majmuk dalam sastera dari segi penggunaan
sesuatu penulisan teks tentang perkataan, idea, ayat, wacana,
vii.Melayari internet utk sesuatu tajuk. nilai dan pgajaran.
mendapatkan maklumat
berkaitan dengan sesuatu Aras 2 (i) Membina perenggan Aras 3 (i) Merumus perkara
perkara. dengan menggunakan ayat tunggal yang menarik serta nilai dan
dan ayat majmuk. pengajaran yang diperoleh
daripada bacaan secara kritis.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


47
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA TAJUK FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


UTAMA SAMPINGAN

18 Unit 15 i. Melaporkan hasil 2.2 Melaporkan sesuatu perkara 6.5 Membaca pantas secara Tatabahasa Ilmu
perbincangan. dengan bahasa yang sesuai dan imbasan untuk mendapatkan - Ayat - Pendidikan
Tema : tepat. maklumat khusus. susunan Sivik dan
Malaysiaku ii. Membaca teks secara biasa Kewarga
Gemilang imbasan utk menambahkan Aras 2 (i) Mempersembah Aras 2 (i) Membaca dan negaraan
maklumat. kan hasil kerja dengan jelas, mengimbas fakta yang relevan Kosa Kata
Tajuk :A. isi yang padat dan laras bahasa daripada pelbagai bahan untuk - penglibat
Malaysia Di iii.Membaca teks dengan yang sesuai. mengukuhkan maklumat. an Nilai Murni
mata Dunia sebutan dan intonasi yang - anugarah - Pengorbanan
betul. 4.1 Mengemukakan idea, 5.2 Membaca kuat teks prosa - mortar - Tolong-
pandangan dan pendapat tentang dan puisi dengan sebutan dan - sukarela menolong
iv.Menulis perkara utama sesuatu perkara secara terperinci, intonasi yang betul. wan - Keikhlasan
dalam teks. kecil yang tepat dan tersusun. - melarat
dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan - bersema
Aras 1 (ii) Menyuarakan berunsur ilmu dengan sebutan ngat KBT
v. Menulis nilai dan pandangan tentang sesuatu isi. dan intonasi yang betul. Kernahiran
pengajaran daripada sajak. Sebutan dan berfikir
11.3 Mengulas karya sastera yang Intonasi - Membuat
vi.Mengemukakan mudah secara umum dari segi tema - Laras kesimpulan
pandangan tentang sajak. dan persoalan, watak dan cerpen Konstekstual
perwatakan, nilai dan pengajaran - Laras -menjelaskan
dan gaya bahasa. puisi

Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan


persoalan yang terdapat dalam
sesebuah karya.

Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan


pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


48
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA TAJUK FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


UTAMA SAMPINGAN

19 Unit 15 i. Melaporkan hasil 2.2 Melaporkan sesuatu perkara 6.2 Mengenal pasti pelbagai Tatabahasa Ilmu
pemerhatian dengan dengan bahasa yang sesuai dan genre penulisan. - Ayat - Sains dan
Tema : menggunakan laras bahasa tepat. majmuk Teknologi
Malaysiaku yang sesuai Aras 1 (i) Mengenal pasti gabungan
Gemilang Aras 1(i) Menyampaikan hasil penggunaan kata, frasa, rangkai
ii. Menulis karangan dengan pemerhatian yang dilakukan dgn kata, peribahasa dan ayat dalam Kosa Kata Nilai Murni-
Tajuk : B. menggunakan penanda menggunakan laras bahasa yang satu genre. - astronomi - Patriotisme
Angkasawan wacana. sesuai. - akademik - Keberanian
Negara 6.5 Membaca pantas secara - topeng - Yakin diri
iii.Membaca teks untuk 8.2 Membina dan menulis ayat imbasan untuk mendapatkan - oksigen
membuat kesimpulan. tunggal dan ayat majmuk dalam maklumat khusus. - ekspedisi KBT
sesuatu penulisan teks tentang - skrin Kernahiran
iv.Menulis satu rumusan sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Membaca dan berfikir
dalam satu perenggan. mengumpul maklumat secara Sebutan dan -Menyenarai
Aras 2 (i) Membina perenggan imbasan utk mbuat kesimpulan Intonasi kan
v.Mengulas gaya bahasa dengan menggunakan ayat tunggal 1.Laras
cerita. dan ayat majmuk. 8.5 Mengenal pasti dan rencana
Mgguna’k penanda wacana yang 2.Laras
vi.Mengenal pasti 11.3 Mengulas karya sastera yang sesuai dalam satu perenggan cerpen
penggunaan frasa yang mudah secara umum dari segi tema atau antara perenggan bagi
terdapat dalam petikan dan persoalan, watak dan pwata’k, sesebuah karangan.
cerpen. nilai dan pgajaran dan gaya bahasa
Aras 2 (i) Menyusun isi
Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa Mguna’kpenanda wacana untuk
yg terdapat dlm sesebuah karya. mghasilkan pemerengganan yg
kohesi.

MINGGU UNIT OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN

49
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA FOKUS FOKUS BAHASA KURIKULUM


TAJUK UTAMA SAMPINGAN

Unit 15 i. Mengemukakan soalan 1.1 Berbual dengan keluarga, 1.2 Bertanya dan menjawab Tatabahasa Ilmu
20 tanpa kata tanya untuk rakan sebaya dan pihak lain dalam tentang sesuatu perkara secara - Ayat - Sains dan
Tema : mendptkan maklumat teks. situasi formal dan tidak formal. bertatasusila. susunan Teknologi
Malaysiaku songsang
Gemilang ii.Menulis ayat dengan Aras 1(i) Berinteraksi dengan Aras 1 (i) Mengemukakan
mgunakan kata hubung. pihak lain berkaitan sesuatu topik. soalan tanpa kata tanya. Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk :C. - pencapai - Keberanian
Kejayaan Kita iii.Membaca untuk 8.1 Membina dan menulis 6.5 Membaca pantas secara an - Kegigihan
Kebanggaan mengukuhkan maklumat. perkataan, ayat tunggal dan ayat imbasan untuk mendapatkan - berusaha - Yakin Diri
Kita majmuk. maklumat khusus. - akademik - Kesabaran
iv.Melayari laman web - canselor
untuk mendapatkan Aras 2 (i) Membina ayat majmuk Aras 2 (i) Membaca dan - azam KBT
maklumat. dengan menggunakan kata hubung. mengimbas fakta yang relevan Kernahiran
daripada pelbagai bahan untuk berfikir
v.Menulis pendapat dan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre mengukuhkan maklumat. Sebutan dan -Membuat
pengajaran yang diperoleh (prosa dan puisi ) termasuk e-mel Intonasi Kesimpulan
daripada teks. yg mudah, menarik dan bmakna. 11.2 Mengulas karya bukan - Laras Kecerdasan
sastera dari aspek penggunaan cerpen pelbagai
vi.Menulis tema dan Aras 2 (i) Mengenal pasti isi perkataan, idea,ayat, Belajar cara
persoalan dalam karya. daripada pelbagai sumber wacana,nilai dan pengajaran. Belajar
berdasarkan tajuk.
vii.Berbual dengan rakan Aras 1 (ii) Menyatakan
tentang sesuatu perkara 11.3 Mengulas karya sastera pendapat mengenai penggunaan
yang menarik. yang mudah secara umum dari ayat yang menarik serta nilai dan
aspek tema, dan persoalan ,watak pengajaran yang terdapat dalam
dan perwatakan,nilai, pengajaran, karya yang
dan gaya bahasa.

Aras 3 (i) Mjelaskan ttg tema dan


psoalan yg terdpt dlm sesebuah
karya sastera.

MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN


50
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

TEMA OBJEKTIF BAHASA KURIKULUM


TAJUK FOKUS FOKUS
UTAMA SAMPINGAN

21
Unit 15 i. Mengemukakan soalan 1.1 Berbual dengan keluarga, 1.2 Bertanya dan menjawab Tatabahasa Ilmu
tanpa kata tanya untuk rakan sebaya dan pihak lain dalam tentang sesuatu perkara secara - Ayat - Sains dan
Tema : mendptkan maklumat teks. situasi formal dan tidak formal. bertatasusila. susunan Teknologi
Malaysiaku songsang
Gemilang ii.Menulis ayat dengan Aras 1(i) Berinteraksi dengan Aras 1 (i) Mengemukakan
mgunakan kata hubung. pihak lain berkaitan sesuatu topik. soalan tanpa kata tanya. Kosa Kata Nilai Murni
Tajuk : C. - pencapai - Keberanian
Kejayaan Kita iii.Membaca untuk 8.1 Membina dan menulis 6.5 Membaca pantas secara an - Kegigihan
Kebanggaan mengukuhkan maklumat. perkataan, ayat tunggal dan ayat imbasan untuk mendapatkan - berusaha - Yakin Diri
Kita majmuk. maklumat khusus. - akademik - Kesabaran
iv.Melayari laman web - canselor
untuk mendapatkan Aras 2 (i) Membina ayat majmuk Aras 2 (i) Membaca dan - azam KBT
maklumat. dengan menggunakan kata hubung. mengimbas fakta yang relevan Kernahiran
daripada pelbagai bahan untuk berfikir
v.Menulis pendapat dan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre mengukuhkan maklumat. Sebutan dan -Membuat
pengajaran yang diperoleh (prosa dan puisi ) termasuk e-mel Intonasi Kesimpulan
daripada teks. yg mudah, menarik dan bmakna. 11.3 Mengulas karya bukan - Laras Kecerdasan
sastera dari aspek penggunaan cerpen pelbagai
vi.Menulis tema dan Aras 2 (i) Mengenal pasti isi perkataan, idea,ayat, Belajar cara
persoalan dalam karya. daripada pelbagai sumber wacana,nilai dan pengajaran. Belajar
berdasarkan tajuk.
vii.Berbual dengan rakan Aras 1 (ii) Menyatakan
tentang sesuatu perkara 11.3 Mengulas karya sastera pendapat mengenai penggunaan
yang menarik. yang mudah secara umum dari ayat yang menarik serta nilai dan
aspek tema, dan persoalan ,watak pengajaran yang terdapat dalam
dan perwatakan,nilai, pengajaran, karya yang
dan gaya bahasa.

Aras 3 (i) Mjelaskan ttg tema dan


psoalan yg terdpt dlm sesebuah
karya sastera.

51
Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 6

52