Anda di halaman 1dari 4

1.0

Pengenalan

  • 1.1 Apa itu Statistik? Statistik ialah satu bidang matematik yang digunakan untuk mengumpul data, meringkas, menganalisisdan menginterpretasi sekelompok angka atau data atau pemerhatian. Kegunaan Statistik Seseorang guru menggunakan statistik dalam mengenal pasti tahap kemahiran setiap kelas yang diajar dan dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Seseorang ahli politik dapat menggunakan statistik untuk menginterpretasikan data yang diperoleh hasil daripada maklum balas penduduk setempat berkaitan dengan persepsi mereka terhadap pretasi wakil rakyat di situ.

  • 1.2 Objektif Kajian Untuk mengaji tentang perbelanjaan bulanan masyarakat Malaysia.

  • 2.0 Tajuk Kajian Perbelanjaan Bulanan Masyarakat Malaysia

  • 3.0 Pengumpulan data 3.1 Maklumat diri

KEKERAPAN MENGIKUT AGAMA

13% Buddha Hindu Islam 47% 33% 0% Kristian Lain-Lain
13%
Buddha
Hindu
Islam
47%
33%
0%
Kristian
Lain-Lain

7%

Rajah 1 : Kekerapan Mengikut Kaum

Data dalam rajah di atas mewakili data kualitatif. Hal ini kerana kaum bukan berbentuk angkat dan ia berbentuk kategori nama. Data tersebut menunjukkan bilangan kaum Melayu adalah yang paling tinggi diikuti dengan Cina kemudian kaum India. Manakala, bilangan bagi kaum Iban dan lain-lain yang turut serta dalam soal selidik ini adalah sifar. Untuk menunjukkan set data dengan berkesan, kami memilih graf carta pai. Hal ini demikian supaya set data dapat dibandingkan dengan mudah. Carta pai membolehkan sesuatu kumpulan mudah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan.

Kekerapan Mengikut Lingkungan

16 Umur 14 12 10 8 6 4 2 0 Lain-lain 45-54 55-64 35-44 25-34 15-24
16
Umur
14
12
10
8
6
4
2
0
Lain-lain
45-54
55-64
35-44
25-34
15-24

Rajah 2: Kekerapan Mengikut Lingkungan Umur

Data dalam rajah di atas mewakili data kuantitatif. Hal ini kerana set data di atas adalah jenis berangka. Data tersebut menunjukkan kebanyakan mereka berumur dalam lingkungan 15-24 iaitu 15 orang. Bagi lingkungan umur 45-54 dan lingkungan umur 55-64, bilangan kekerapan adalah sama iaitu 3 orang. Manakala bagi bilangan kekerapan yang paling kecil adalah dalam lingkungan umur 35-44 iaitu 2 orang. Kami memilih graf carta palang untuk membentangkan data kerana set data dapat dibandingkan dengan mudah. Oleh itu, perbezaan boleh diperlihat dengan mudah.

ANALISIS DATA Min ialah 5 Mod ialah 3 Median ialah 3

Kekerapan Pekerjaan Terkini Pekerja swasta Pekerja awam Kerja sendiri Pelajar 40% 27% 23% 10% 0%
Kekerapan Pekerjaan Terkini
Pekerja swasta
Pekerja awam
Kerja sendiri
Pelajar
40%
27%
23%
10%
0%

Lain-lain

Rajah 1: Kekerapan mengikut Pekerjaan Terkini

Data dalam rajah di atas mewakili data kualitatif. Hal ini kerana set data di atas bukan berbentuk angka dan ia berbentuk kategori nama. Data di atas menunjukkan kebanyakan pekerjaan pada mereka ialah pelajar iaitu 12 orang yang meliputi 40%, dan ikuti dengan pekerja awam iaitu 8 orang yang meliputi 27% dan tiada orang yang bekerja pekerjaan yang lain daripada pelajar, pekerjaan swasta, pekerjaan sendiri dan pekerjaan awam. Kami memilih carta pai untuk menunjukkan data kami kerana ia dapat membandingkan keseluruhan data dengan mudahnya.

kekerapan pembayaran bil internet

RM 110 dan keatas

RM 90 - RM 109

RM 70 - RM89

RM 50 - RM 69 RM 30 - RM 49

kekerapan pembayaran bil internet RM 110 dan keatas RM 90 - RM 109 RM 70 -
kekerapan pembayaran bil internet RM 110 dan keatas RM 90 - RM 109 RM 70 -
kekerapan pembayaran bil internet RM 110 dan keatas RM 90 - RM 109 RM 70 -
kekerapan pembayaran bil internet RM 110 dan keatas RM 90 - RM 109 RM 70 -
kekerapan pembayaran bil internet RM 110 dan keatas RM 90 - RM 109 RM 70 -

0

2

4

6

8

10

12

14

Rajah 2: Kekerapan Mengikut Pembayaran Bil Internet

Rajah di atas menunjukkan data kuantitatif. Hal ini kerana set data di atas adalah berbentuk jenis angka. Data di atas menunjukkan kebanyakan daripada mereka membelanja sebanyak RM 50-RM 69 dalam pembayaran bil internet secara bulanan iaitu 12 orang, diikuti dengan 6 orang yang menggunakan wang sebanyak RM70-RM89 dalam pembayaran bil internet dalam sebulan, terdapat lima orang secara masing- masing membelanja RM 110 ke atas dan RM 30-39 dalam pembayaran bil internet bulanan. Untuk membentangkan data-data di atas, kami telah memilih carta palang mengufok. Hal ini kerana data antara kumpulan boleh dibandingkan dengan mudah kerana perbezaan antara data boleh diperlihatkan dengan jelas dengan menggunakan graf carta palang.

Min: 6 Mode: 5 Median : 5