Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktikum Makropaleontologi acara Pendahuluan yang disusun


oleh praktikan bernama Miftahul Jannah yang disahkan pada :
hari :
tanggal :
pukul :
sebagai tugas laporan praktikum mata kuliah Makropaleontologi.

Semarang, 26 Februari 2018


Asisten Acara Praktikan

Fauzan Azima Miftahul Jannah


21100116130052 21100117120005
DAFTAR ISI
COVER
LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud...................................................................................................1
1.2 Tujuan....................................................................................................1
1.3 Pelaksanaan Praktikum..........................................................................1
BAB II HASIL DESKRIPSI
2.1 Fosil Peraga BR-8.....................................................................................2
2.2 Fosil Peraga X...........................................................................................3
2.3 Fosil Peraga Y...........................................................................................4
2.4 Fosil Peraga Z...........................................................................................5
2.5 Fosil Peraga F-84 .....................................................................................6
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Fosil Peraga BR-8.....................................................................................7
3.2 Fosil Peraga X...........................................................................................9
3.3 Fosil Peraga Y.........................................................................................11
3.4 Fosil Peraga Z.........................................................................................12
3.5 Fosil Peraga F-84 ...................................................................................13
BAB IV PENUTUP
5.1 Kesimpulan..........................................................................................15
5.2 Saran....................................................................................................16
LAMPIRAN.........................................................................................................17