Anda di halaman 1dari 2

37

152. Duah buah muatan listrik A dan B mula-mula berjarak r sehingga gaya Coulomb yang terjadi
sebesar F. Jika A didektkan menjadi dua pertiga kali semula maka gaya Coulomb-nya menjadi sebesar
F1 , dengan demikian F ; F1 adalah...
A 2:3 B 4:9 C 3:2 D 9:4 E 3:1

153. Dua buah muatan listrik terpisah seperti gambar.


Muatan di A adalah 6 ʮC dan gaya yang bekerja pada kedua muatan 30 N. Jika muatan di B digeser
sejauh 5 cm ke kiri dan k = 9 x 10 Nm2C-2 , maka gaya listrik sekarang adalah..
A 150 N
B 120 N
C 60 N - -------------------------------------- +
D 15 N 10 cm
E6N

154 Perhatikan gambar muatan- muatan berikut. Jika jarak antara q1 dan q2 adalah 3 cm, maka titk
yang kuat medannya = nol berada pada... ( k= 9 x 109 Nm2C-2, lʮC = 10-6 C )
A 2 cm di sebelah kiri q1

B 2 cm di sebelah kanan q2 3cm


C 6 cm di sebelah kanan q1 o-------------------------------o
D 6 cm di sebelah kiri q2 qi= -9 ʮC q2 = 4 ʮC
E 6 cm di sebelah kanan q2

155 Tiga buah muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini
Gaya Coulomb yang dialami muatan B sebesar ... ( k = 9 x 109 ʮC = 10-6 C )
A 9 x 101 N ke muatan C A B C
B 9 X 101 N ke muatan A
C 18 x 101 N ke muatan A ------------ b ----------
D 18 x 101 N ke muatan A
E 36 x 101 N ke muatan C 10 ʮC 10 ʮC 20 ʮC

156 perhatikan susnan muatab kistrik berikut


Besar dan arah kuat medan listrik total di titp P adalah...
A 2,7 x 106 N.C-1 Ke kanan
B 3,0 x 106 N.C-1 ke kiri 5 ʮC 5 cm P 8 cm 8 ʮC
C 4,2 x 106 N.C-1 ke kanan ---------------------O---------------------
D 5,5 x 106 N.C1 Ke kiri
E 6,8 x 106 N.C-1 Ke kanan

157 sebuah muatan listrik q = 50 ʮC berada dalam suatu ruang yang mempunyai medan listrik 106 N/C
seperti pada gambar. Muatan q akan mengalami gaya Coulomb sebesar...
A 50 N ke kiri
B 50 N ke kanan
C 50 N ke atas
D 50 N ke atas
E 50 N ke masuk menembus bidang gambar

E q
+
38
158 perhatikan gambar berikut
Tiga muatan terletak pada sudut-sudut segitiga ABC siku-siku AB = BC = 30 cm. Diketahui k= 9.109 Nm 2
C-2, Maka besar resultan gaya Coulumb pada muatan Q1 adalah...( 1 ʮ = 10-6 )
A 10 N
B 14 N
C 16 N

D 34 N
E 48 N

159 Tiga buah muatan listrik masing-masing diletakan pada titik-titik sudut segitiga siku-siku ABC seperti
gambar, panjang sisi AB = AC = 4cm dan besar muatan sama ( q = 2 . 10-7 C ) Maka besar gaya listrik yang
bekerja pada muatan di titk A adalah...
A 6,4 . 10-2 √2 N
B 5,4 . 10-2 √2 N
C 4,6 . 10-2√2 N
D 3,6 . 10-2√2 N
E 2,5 . 10-2√2 N

160 Dari gambar segitiga sama sisi di samping panjang sisinya adalah ( 1µ= 10-6, k = 9.109 N.m2C-2)
diletakkan muatan listrik masing-masing 3 µC, dan – 2 µC. Maka besar gaya Coulomb yang dialami
muatan 3 µC adalah...
A 1,0 N
B 0,9 N
C 0,8 N
D 0,7 N
E 0,6 N

161 Tiga muatan listrik A,B dan C masing-masing +4 µC, -20 µC dan +3 µC terletak pada possisi gambar.
Resultan gaya listrik pada muatan B adala... ( k = 9.109 Nm2 C-2 dan 1 µC = 10-6 C )
A 32 N
B 18 N
C 24 N
D 30 N

E 32 N