Anda di halaman 1dari 3

MUQADIMAH Allah swt memerintahkan Nabi terpencil.

Maka kamu berjemaah dan


Amal Jamaie adalah di antara ciri Muhammad saw supaya memberitahu bercampur dengan orang ramai serta
utama Harakah Islamiyyah. Malahan, manusia bahawa amal jamaie itu menghadiri masjid”
tanpanya akan hilanglah kepaduan dan adalah kerja nabi dan pengikutnya. Sabdanya lagi:
keseragaman di dalam tindakan Allah telah berfirman:
harakah. Ia mempunyai cirri-ciri Maksudnya: “Wajiblah kamu bersama-
tertentu yang membezakan dengan Maksudnya: sama dengan jamaah orang-orang
sebarang aktiviti berkumpulan dan “Katakanlah (wahai Muhammad): muslimin dan pimpinan mereka”
ianya hanya akan dapat dilakukan di inilah jalanku, aku dan orang-orang 3. Kaedah usul Fiqh
dalam konteks sebuah jamaah. yang menurutku menyeru manusia Kerja da’wah ini sangat besar, tidak
kepada umumnya kepada agama Allah mampu dilakukan secara individu dan
Perlu diberi penekanan bahawa amal dengan berdasarkan keterangan dan tentulah ia terlebih dahulu
jamaie adalah satu tuntutan syari’e bukti yang jelas dan nyata, dan aku memerlukan usaha jamaie
khususnya dalam gerakan da’wah dan menegaskan maha Suci Allah dan berdasarkan kaedah fiqh:
perjuangan Islam seluruhnya. Firman bukanlah aku dari golongan yang
Allah swt: mempersekutukan Allah dengan Maksudnya: “sesuatu yang tidak
sesuatu yang lain” (Surah Yusuf : 108) sempurna yang wajib melainkan
Maksudnya: “Dan hendaklah ada di Firmannya lagi di dalam al-Qur’an: dengannya, maka ianya juga menjadi
antara kamu segolongan yang wajib”
menyeru kepada kebajikan, menyuruh Maksudnya:
kepada ma’ruf dan mencegah dari “Seungguhnya Allah menyukai orang-
kemungkaran. Merekalah orang-orang orang yang berjuang di jalanNya PENGERTIAN AMAL JAMAIE
yang beroleh kemenangan” (Surah Ali dalam satu saf seolah-olah satu binaan Amal jamaie dapat diertikan sebagai
Imran : 104) yang tersusun kukuh” (Surah as-Soff: satu usaha secara berjemaah atau
4) kegiatan yang lahir bersumberkan dari
2. As-Sunnah satu jamaah yang teratur
HUKUM AMAL JAMAIE’ Kita akan dapat melihat dengan (berorganisasi) menurut dan menepati
Tuntutan terhadap amal jamaie tidak jelasnya tuntutan sunnah supaya manhaj dan skima tertentu menjurus
seharusnya dipandang ringan dengan bekerja secara amal jamaie apabila ke arah matlamat yang tertentu.
melihat beberapa penegasan yang kita meneliti hadith berikut:
telah diturunkan oleh syariat Allah Untuk penelitian yang lebih mendalam,
sama ada melalui Al-Qur’an dan as- Maksudnya: “seungguhnya syaitan itu perlulah dihuraikan beberapa anasir
Sunnah dan kaedah Usul Fiqh. serigala kepada manusia seperti amal jamaie di dalam pengertian
serigala kambing jua. Ia menangkap tersebut iaitu:
1. Al-Qur’an mana-mana kambing yang jauh dan
1. Amal yang diputuskan oleh jamaah. demikian, dalam semua keadaan amal suatu yang asasi dan dharuri bagi
2. Jamaah yang munazzamah yang dilakukan itu diputuskan oleh mana-mana jamaah yang mempunyai
(teratur). jamaah dan mendapat persetujuan matlamat tertentu. Tanpa tanzim,
3. Menurut manhaj yang tertentu dan yang jelas dari jamaah. jamaah tidak akan berjaya dalam
kaedah-kaedah pencapainya. gerak kerjanya.
4. Untuk mencapai matlamat yang b) Amal yang diputuskan itu hendaklah
tertentu. menepati syara’. Apabila amal itu Terdapat beberapa aspek yang perlu
diterima syara’, maka tidak perlulah wujud dalam jamaah munazzamah:
1. AMAL YANG DIPUTUSKAN OLEH lagi dipertikaikan jenis, kadar, masa
JAMAAH amal tersebut. Termasuk dalam amal a) Baiah
Amal yang dimaksudkan disini ialah yang disyariatkan ialah semua amal Iaitu janji taat setia ahli jamaah
semua kegiatan jamaah sama ada yang diharuskan oleh syariat dalam kepada pimpinan untuk taat dan hidup
luaran atau dalaman. Ia akan menjadi keadaan darurat atau yang diharuskan di atas landasan yang ditentukan oleh
amal apabila diputuskan oleh jamaah kerana rukhsah. jamaah dalam memperjuangkan Islam.
dan dilakukan di atas keputusan Baiah hendaklah diberikan dengan
jamaah yang diberi mandate oleh c) Amal yang diputuskan oleh jamaah kefahamn yang jelas tentang setiap
jamaah untuk membuat sesuatu mestilah disertakan dengan niat yang aspek jamaah dengan keyakinan yang
keputusan. baik dan ikhlas dan dilakukan semata- tinggi dan disusuli dengan iltizam
mata kerana Allah. kepada jamaah.
Sebahagian daripada amal jamaah
diperingkat luaran ialah seperti d) Amal yang dilakukan mestilah b) Imarah
menerbitkan sebaran am, menulis disertakan dengan muqarabah Kepimpinan merupakan cirri asas
majalah atau akhbar, mengadakan bkepada Allah, berjihad melawan nafsu dalam jamaah Islam. Adanya baiah
perjumpaan, menziarahi orang-orang agar amal tersebut tidak ditulari oleh beerti adanya kepimpinan. Dalam
tertentu, mengadakan tunjuk perasaan sifat-sifat syirik dan riya’. konteks sebuah jamaah, kepimpinan
(demonstrasi), mengadakan kelas mestilah dipilih oleh jamaah dan ia
pelajaran dan lain-lain yang diterima mampu, cekap dalam melaksanakan
oleh syara’. tugas serta amanah dalam mentadbir
2. JAMAAH YANG MUNAZZAMAH menurut lunas-lunas Islam.
Syarat-syarat Amal Jamaie (TERATUR)
a) Amal tersebut tidak disyaratkan Jamaah yang membuat keputusan c) Ta’at
kepada semua anggota jamaah agar terhadap sebarang amal jamaie itu Bai’ah adalah untuk memastikan
terlibat sama, malah mencukupi mestilah berada dalam satu tanzim ketaatan kepada jamaah. Pendokong
dengan dilakukan oleh sebahagian yang kemas, teratur dan berencana dan ahli jamaah wajib mentaati
daripadanya sahaja. Walaupun serta berstrategi, unsur ini merupakan
pemimpin terutamanya dalam b. Hendaklah bersesuaian dengan
melakukan amal jamaie. kemampuan jamaah dan suasana.
c. Bersedia untuk mengalami proses
d) Musyawarah ubah suai jika keadaan memerlukan.
Pemimpin bertanggungjawab d. Dasar beransur-ansur dalam
menjalankan syura kerana ia adalah perlaksanaan.
tuntutan syara’ bagi menjamin e. Hazar dan waspada.
perkembangan jamaah berjalan
dengan baik.

3. MANHAJ 4. MATLAMAT
Manhaj ialah methodology atau Jamaah adalah satu wadah untuk
kumpulan tindakan-tindakan atau mencapai dakwah. Amal jamaie
perencanaan-perencanaan yang sebagai satu program pengembelingan
digunakan oleh harakah Islamiyyah tenaga kea rah menjayakan aspisari
untuk mencapai matlamatnya. Ia perjuangan suci ini sudah tentu
mestilah dibentuk berlandaskan matlamatnya ialah untuk menegakkan
kepada sumber-sumber berikut: Uluhiyyah Allah dengan mengajak
manusia mengabdikan diri kepadaNya.
a) Al-Qur’an
b) Sunnah Rasulullah
c) Sirah para sahabat.
d) Pendapat fuqaha’. PENUTUP.
e) pengalaman para duat. Keperluan dan kepentingan bekerja
secara amal Jamaie sebenarnya dapat
Perlu dijelaskan disini bahawa manhaj dirasakan apabila mencburkan diri
itu dibentuk berdasarkan kepada dalam gerak kerja di dalam harakah
prinsip-prinsip berikut: Islamiyyah. Teori yang tersebut di atas
a. berusaha sedaya upaya diharap dapat dipraktikkan dan bukan
menyelaraskannya dengan kehendak- hanya bahan perbincangan intelektual
kehendak syara’. Pencapaian matlamat semata-mata dan sekadar mengisi
yang murni hendaklah melalui jalan ruang-ruang waktu kursus.
yang murni juga. Oleh itu, islam tidak
menerima dasar matlamat
menghalalkan cara.