Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3

Tarikh 09.01.2017 (Isnin)


Masa 10.30 - 12.00 (1 Jam 30 minit)
Tema Sekolah
Tajuk “Mari Bekerjasama”
Standard Kandungan 1.2 (Rujuk DSKP)
Standard Pembelajaran 1.2.6 (Rujuk DSKP)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan 3 maklumat berdasarkan gambar dengan betul.
2. Membaca 3 frasa berdasarkan gambar dengan betul.
3. Menulis 3 frasa dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran 1. Murid meneliti 3 gambar yang ditunjukkan oleh guru.
2. Murid menyatakan 3 maklumat berdasarkan gambar dengan
betul.
3. Murid menulis dan menyebut 3 maklumat yang diperolehi
berdasarkan gambar dengan betul.
4. Guru membuat rumusan dan membuat penilaian
Bahan Bantu Belajar / Kad gambar, Jadual Bertugas Tahun 3, kad perkataan
Mengajar
Elemen Merentas Ilmu – Pendidikan Kesihatan
Kurikulum Nilai Murni – Bertanggungjawab
Strategi Pengajaran dan Kemahiran Berfikir – Mengenal Pasti
Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai – Verbal-linguistik
Penilaian Pengajaran dan Penilaian Lisan – Guru mendengar sebutan murid yang betul
Pembelajaran Penilaian Bertulis – Guru menyemak hasil kerja murid
Refleksi / Catatan
Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3
Tarikh 10.01.2017 (Selasa)
Masa 8.10 – 9.10 (1 Jam)
Tema Sekolah
Tajuk “Gotong-royong di Kelas Pertama”
Standard Kandungan 2.2 (Rujuk DSKP)
Standard Pembelajaran 2.2.1 (Rujuk DSKP)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca teks yang mengandungi perkataan berimbuhan
awalan beR- dan meN- dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2. Mengenal pasti 3 perkataan berimbuhan awalan beR- dan
meN- dengan betul.
3. Membina 3 ayat menggunakan perkataan berimbuhan
awalan beR- dan meN- dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran 1. Murid membaca petikan secara individu, berkumpulan dan
kelas dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Murid mengenal pasti 3 perkataan berimbuhan awalan
dengan betul.
3. Guru menerangkan penggunaan imbuhan awalan dengan
betul.
4. Murid membina 3 ayat menggunakan perkataan berimbuhan
awalan dengan betul.
5. Guru membuat rumusan dan menyemak hasil kerja murid.
Bahan Bantu Belajar / Petikan teks, Kad perkataan, kad gambar
Mengajar
Elemen Merentas Ilmu – Pendidikan Kesihatan
Kurikulum Nilai Murni – Bekerjasama
Strategi Pengajaran dan Kemahiran Berfikir – Menghubungkaitkan
Pembelajaran Baca cara belajar – Bacaan Imbasan
Penilaian Pengajaran dan Penilaian Lisan – Guru mendengar sebutan murid yang betul
Pembelajaran Penilaian Bertulis – Guru menyemak hasil kerja murid
Refleksi / Catatan
Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3
Tarikh 11.01.2017 (Rabu)
Masa 10.30 – 11.30 (1 Jam)
Tema Sekolah
Tajuk “Sekolah Baharu Saya”
Standard Kandungan 3.2 (Rujuk DSKP)
Standard Pembelajaran 3.2.6 (Rujuk DSKP)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca teks email dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
2. Mengecam 3 ayat tunggal yang terdapat dalam petikan
email dengan betul.
3. Membina 3 ayat tunggal dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran 1. Murid membaca petikan secara individu, berkumpulan dan
kelas dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Murid mengecam 3 ayat tunggal yang terdapat dalam
petikan dengan betul.
3. Guru menerangkan cara membina ayat tunggal dengan
betul.
4. Murid membina 3 ayat tunggal dengan betul.
5. Guru membuat rumusan dan menyemak hasil kerja murid.
Bahan Bantu Belajar / Petikan email, Kad perkataan
Mengajar
Elemen Merentas Ilmu – Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kurikulum Nilai Murni – Hormat-menghormati
Strategi Pengajaran dan Kemahiran Berfikir – Mengenal pasti
Pembelajaran Baca cara belajar – Bacaan Imbasan
Penilaian Pengajaran dan Penilaian Lisan – Guru mendengar sebutan murid yang betul
Pembelajaran Penilaian Bertulis – Guru menyemak hasil kerja murid
Refleksi / Catatan
Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3
Tarikh 12.01.2017 (Khamis)
Masa 10.30 – 12.00 (1 Jam 30 minit )
Tema Sekolah
Tajuk “Bantu-membantu Amalan Murni”
Standard Kandungan 1.3 (Rujuk DSKP)
Standard Pembelajaran 1.3.1 (Rujuk DSKP)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Mendengar dan memahami 3 arahan dengan betul.
2. Membuat 3 simulasi menyampaikan arahan dengan betul.
3. Mengecam 3 ayat penyata berdasarkan simulasi dengan
betul.
Aktiviti Pembelajaran 1. Murid mendengar dan memahami 3 arahan yang
disampaikan dengan betul.
2. Murid membuat 3 simulasi menyampaikan arahan dengan
gaya dan bahasa badan yang betul.
3. Murid mengecam 3 ayat penyata yang terdapat dalam
simulasi yang disampaikan.
4. Murid membina 3 ayat penyata berdasarkan situasi dialog
ke dalam buku tulis dengan betul.
5. Guru membuat rumusan dan penilaian.
Bahan Bantu Belajar / Kad arahan, kostum simulasi, buku tulis
Mengajar
Elemen Merentas Ilmu – Keselamatan
Kurikulum Nilai Murni – Bertanggungjawab
Strategi Pengajaran dan Kemahiran Berfikir – Mengenal pasti
Pembelajaran Baca cara belajar – Bacaan Imbasan
Penilaian Pengajaran dan Penilaian Lisan – Guru mendengar sebutan murid yang betul
Pembelajaran Penilaian Bertulis – Guru menyemak hasil kerja murid
Refleksi / Catatan
Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3
Tarikh 13.01.2017 (Jumaat)
Masa 7.10 – 8.10 (1 Jam)
Tema Sekolah
Tajuk “Mari Bantu Kamal”
Standard Kandungan 2.2 (Rujuk DSKP)
Standard Pembelajaran 2.2.2 (Rujuk DSKP)
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca petikan teks yang mengandungi 4 perkataan
diftong dan vokal berganding dengan betul.
2. Mengenal pasti 4 perkataan diftong dan vokal berganding
dengan betul.
3. Membina 4 ayat menggunakan perkataan diftong dan vokal
berganding dengan betul.
Aktiviti Pembelajaran 1. Murid membaca petikan teks “Mari Bantu Kamal” yang
mengandungi 4 perkataan diftong dan vokal berganding
dengan betul.
2. Murid mengenal pasti 4 perkataan diftong dan vokal
berganding yang terdapat dalam petikan dengan betul.
3. Membina 4 ayat menggunakan perkataan diftong dan vokal
berganding dengan betul.
4. Guru membuat rumusan dan penilaian.
Bahan Bantu Belajar / Kad perkataan, kad gambar, buku tulis
Mengajar
Elemen Merentas Ilmu – Alam sekitar
Kurikulum Nilai Murni – Jujur
Strategi Pengajaran dan Kemahiran Berfikir – Mengenal pasti
Pembelajaran Baca cara belajar – Bacaan Imbasan
Penilaian Pengajaran dan Penilaian Lisan – Guru mendengar sebutan murid yang betul
Pembelajaran Penilaian Bertulis – Guru menyemak hasil kerja murid
Refleksi / Catatan