Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MENULIS
SARINGAN 2
TAHUN 3
2015

MAKLUMAT MURID:

NAMA : ………………………………………………………………..............

KELAS : ………………………………………………………………..............

SEKOLAH : ................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015


1 a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1. 2. 3. 4. 5.

1 b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 2


2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

b i e k i o w

a k p u t l e

Contoh:

1. 2.

b e c a p a p i

3. 4. 5.

s a k e p a t o l a

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 3


3. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

ka no yi pu

te sa be ko

Contoh:

1. 2.

ka yu ba pi

kayu

3. 4. 5.

ru ke ra se ri ka

ikan
Nota guru:
Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 4


4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh: 1. 2.

d r u k s a k n y p k c b j o

3. 4. 5.

s r w f i e h g t m u d n l y

Contoh:

1. 2.

t a n d u k s a m l a t

3. 4. 5.

k e b o k b e c a s

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 5


5. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

pos pul rom kad se bol te

mut pah li tom pas sam ki

Contoh:

pos poskad
kad

1.

2.

3.

4.
pintu

5.

surat

Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 6


6. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

lang reng sing rung

ning mang bang cong

Contoh:

1. 2.

tu lang kak ga

tulang

3. 4. 5.

ga ke ga tem pu

Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ’ng’.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 7


7. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

sai boi rai sau

mai tau dai koi

Contoh:

1. 2.

bon sai kel pi

bonsai

3. 4. 5.

ti ko cer

buah

Nota guru :
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 8


8. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh: 1. 2.

i a u o i a a u i

3. 4. 5.

a u e i u a e a o

Contoh:

1. 2.

s u i s f l p l a

suis

3. 4. 5.

k l i b e r l n s e m p

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 9


9. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

tro ngut nyi sta

nga syen sku ngan

Contoh:

1. 2.

tro li ru lo

troli buah

3. 4. 5.

se su pe sah ter

pensel

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 10


10. Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

menyiram terbakar menjala berdiri

meniup petani larian mendukung

Contoh:

menyiram pokok

1.

tegak

2.

anak

3.

rumah

4.

lilin

5.

obor

Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 11


11. Bina ayat yang betul berdasarkan perkataan yang diberi.

Contoh:

mengajar

Cikgu Siti sedang mengajar di kelas.

1 .
kantin

2.

menaiki

3.

buku cerita

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 12


12. Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Berkelah di Tepi Pantai

1.

2.

3.

4.

Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca,memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 13