Anda di halaman 1dari 7

KUMPULAN 3: TUGASAN INDIVIDU

NAMA PELAJAR: SHARIFAH AZIAH BINTI SH RAMLEE (861005-02-5050)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3

Mata pelajaran : Pendidikan Islam


Bidang : Al-Quran (Hafazan)
Kelas : 3 Jihad
Masa : 10.00 – 11.00 pagi (60 minit)
Tarikh : 21.02.2014 / 21 Rabiulakhir 1435
Bilangan murid : 25 orang
Tajuk : Surah al-Fill
Standard Kandungan : 1.1 Bacaan dan hafazan
1.1.1.1 Membaca, menghafaz dan mengamalkan Surah
al-Fill ayat 1 – 5
Standard Pembelajaran : 1.1.1.1 Membaca, menghafaz dan mengamalkan
Surah al-Fill dengan betul dan bertajwid.
Objektif : Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca Surah al-Fill dengan betul dan fasih.
2. Menghafaz Surah al-Fill dengan betul dan fasih.
3. Mengamalkan Surah al-Fill dengan betul dan bertajwid.
Kemahiran Berfikir : Membuat sekuen (urutan) bacaan Surah al-Fill
dengan betul.
Penerapan Nilai : Bersunguh-sungguh, bekerjasama dan mengamalkan
dalam kehidupan.
Gabung jalin : Akhlak Islamiah – sentiasa beramal dengan Al-Quran
Penyerapan Ilmu : Sirah – peristiwa tentera bergajah.
Elemen Merentas : Kreativiti dan Inovatif
Kurikulum (EMK) TMK – Kemahiran menggunkan ICT
Keusahawanan – Berusaha bersungguh-sungguh
sehingga berjaya.
Bahan bantu belajar : Kad ayat, slaid power point, video, audio, lembaran kerja
MODEL “ASSURE”
A Analyze Learners ( Analisis Pelajar )
 Umur: 9 tahun
 Kelas: 3 Jihad
 Bilangan murid: 25 orang
 Pengetahuan sedia ada murid: Murid boleh membaca ayat-ayat mudah dan pendek
dalam al-Quran
S State Objective ( Nyatakan Objektif )
 Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca Surah al-Fill dengan betul dan fasih.
2. Menghafaz Surah al-Fill dengan betul dan fasih.
3. Mengamalkan Surah al-Fill dengan betul dan bertajwid.
S Select Methods, Media and Materials (Pilih Kaedah dan Bahan)
KAEDAH BAHAN
1. Bercerita  Video animasi kartun
2. Bacaan dan  Audio contoh bacaan qari dan tayangan video
hafazan surah yang dibaca
3. Latih tubi  Slaid power point
4. Permainan / kuiz  Slaid power point dan kad kalimah
U Utilize Media and Materials ( Guna Media dan Bahan)
1. Video animasi kartun digunakan supaya dapat menarik minat murid terhadap cerita
yang disampaikan dan murid lebih memahami isi cerita tersebut.
2. Audio dan video bacaan surah al-Fill digunakan dalam pengajaran supaya murid
dapat membaca dan menghafaz ayat al-Quran dengan betul dan bertajwid mengikut
contoh bacaan qari.
3. Slaid power point digunakan dalam aktiviti kuiz dan pengajaran supaya murid lebih
terdedah kepada penggunaan teknologi dan boleh menarik minat murid dengan
adanya pelbagai unsur warna dan animasi.
R Require Learner Participation (Perlu Penyertaan Pelajar)
 Penyertaan murid dalam proses pembelajaran dilaksanakan secara individu,
berkumpulan dan kelas.
 Murid membaca dan menghafaz ayat al-Quran yang dipelajari secara kelas,
kumpulan dan individu.
 Aktiviti permainan dijalankan secara berkempulan supaya wujud sikap kerjasama
di kalangan murid.
E Evaluate and Revise ( Menilai dan Semak Semula)
 Aktiviti kuiz dan permainan menyusun semula ayat yang dihafaz dilaksanakan
kepada semua murid dalam bentuk berkumpulan untuk menguji tahap pencapaian
mereka terhadap hasil pembelajaran.
 Kaedah soal jawab digunakan dari masa ke semasa untuk memantau pencapaian
murid.
Langkah pengajaran dan pembelajaran

Langkah / masa Isi kandungan Aktiviti Catatan


Mukaddimah Bacaan doa belajar - Murid diminta membaca doa Nilai: Adab
(3 minit) belajar secara beramai-ramai berdoa
dengan betul

Fasa persediaan
1.1 Pemerhatian Gambar gajah - Murid melihat gambar gajah BBB: Gambar
(Set induksi) yang ditayangkan oleh guru.
(5 minit) - Bersoal jawab antara guru dan Kaedah:
murid tentang gambar yang Soal jawab.
dipaparkan.
- Murid memberikan pelbagai
jawapan.
- Guru mengaitkan jawapan
murid dengan tajuk pelajaran.

1.2 Analisis Pengenalan Surah - Murid mendengar cerita BBB : video


(5 minit) al-Fill - Peristiwa ringkas yang terkandung
tentera bergajah dalam Surah al-Fill
- Murid melihat tayangan Kaedah:
video kartun tentang peristiwa Bercerita
tentera bergajah Abrahah.
- Murid mendengar rumusan
guru tentang kisah tersebut.
Fasa imaginasi
1.3 Penjanaan idea Bacaan surah al-Fill - Murid diperdengarkan B.B.B:
(8 minit) dengan betul dan contoh bacaan surah al-Fill Audio dan
bertajwid ayat 1 -5 daripada bacaan video ayat
qari terkenal Al-Quran
- Murid mengikut guru
membaca ayat demi ayat
daripada surah al-Fill

1.4 Sintesis Idea - Latih tubi membaca surah al Kaedah:


(5 minit) Fil secara kelas, kumpulan Latih tubi
dan individu.
- Murid yang lemah dibimbing B.B.B:
bacaan oleh guru. Slaid power
point
Fasa
Perkembangan
1.4 Penambahbaik Menyebut dan - Murid mengikut guru B.B.B :
an menghafal kalimah menyebut kalimah dan Kad kalimah
(7 minit) dan potongan ayat. potongan ayat daripada surah dan kad ayat

َ ‫ت َ َر َكي‬
‫ْف‬ al Fill.
- Murid diminta untuk
‫ب‬ ْ َ ‫بِأ‬
ِ ‫ص َحا‬ menyebut kalimah dan Kaedah:
potongan ayat tersebut Sebutan dan
ْ َ‫ت‬
‫ض ِليل‬
dengan betul. bacaan
‫علَ ْي ِه ْم‬ َ ‫َوأ َ ْر‬
َ ‫س َل‬ - Murid menghafaz potongan
ayat tersebut dengan
َ ‫ت َ ْر ِمي ِه ْم ِب ِح َج‬
‫ارة‬
bimbingan guru.
‫ص ْر ِميهم‬
‫ف َم ِأ ْ ْ ُكول‬
َ‫ت‬
ْ ‫َك َع‬
‫ارة‬ َ ‫بِ ِح َج‬
1.5 Penilaian Menghafaz surah al- - Murid diminta untuk Kaedah:
( 7 minit) Fil ayat 1-5 menghafaz ayat demi ayat Hafazan

َ ‫أَلَممم ْم تَم‬
َ ‫ْمممف بَعَممم َل َربممم‬ daripada surah al-Fil.
َ ‫ممر َكي‬
‫) أَلَمممم ْم‬1 ‫ب ِْل ِِيمممم ِل‬ ِ ‫صمممم َحا‬ ْ َ ‫بِأ‬ - Latih tubi menghafaz surah B.B.B:
‫ضممم ِليل‬ ْ ‫يَجْ عَم‬
ْ َ ‫ممل َك ْيممم َ ُِ ْم بِمممل ت‬ al-Fil dengan betul dan Slaid power
ِ‫ا ْيمممر‬ َ ‫سممم َل َعلَممم ْي ِه ْم‬ َ
َ ‫) َوأ ْر‬2
bertajwid. point
‫مارة‬َ ‫) ت َْر ِمي ِه ْم بِ ِح َج‬3 ‫أَبَابِي َل‬
‫) بَ َجعَلَ ُهمممم ْم‬4 ‫مممجيل‬ ْ ‫ِمم‬
ِ ‫مممِ ِسم‬ - Murid memperdengarkan
)5 ‫صف َمأ ُكول‬ ْ ْ َ‫َكع‬ hafazan mereka di hadapan
guru.

Fasa Tindakan
1.6 Perlaksanaan Permainan kad - Murid dibahagikan kepada B.B.B:
(15 minit) hafazan / kuiz beberapa kumpulan kecil. Kad potongan
- Setiap kumpulan diminta ayat / Slaid
َ‫فَعَ َل َربُّك‬ َ ‫أَلَ ْم ت َ َر َكي‬
‫ْف‬ untuk melekatkan kad power point

)1( ‫ب ا ْلفِي ِل‬ ْ َ ‫ِبأ‬


ِ ‫صحَا‬ potongan ayat surah Al-Fil

‫َك ْي َد ُه ْم‬ ‫أَلَ ْم يَجْ عَ ْل‬ pada kertas manila yang telah
disediakan.
ْ َ ‫فِي ت‬
)2( ‫ضلِي ٍل‬
- Kumpulan yang berjaya Kaedah:
‫علَي ِْه ْم‬ َ ‫َوأ َ ْر‬
َ ‫س َل‬
menyiapkan permainan ini Permainan
)3( ‫طي ًْرا أَبَابِي َل‬
َ
dengan susunan yang betul
‫َار ٍة‬ ِ ِ‫ت َ ْرم‬
َ ‫يه ْم بِحِ ج‬ akan diberikan hadiah oleh
)4( ‫مِ ْن س ِِجي ٍل‬ guru. Penerapa nilai:
‫جْ َع ْل‬
ٍ ‫َك َعص‬
‫ْف‬ ‫َف َج َعلَ ُه ْم‬ - Murid diminta untuk bekerjasama

)5( ‫َمأْكُو ٍل‬ membaca dan menghafaz


ayat daripada surah Al-Fil
setelah permainan selesai.

1.7 Amalan Kognitif - Murid diminta menghafaz Penerapan


Berterusan (Rumusan) surah Al-Fill secara beramai- nilai:
(Penutup) Sosial ramai. Bersungguh-
(5 minit) - Murid dinasihati menghafaz sungguh
ayat Al-Quran dengan betul
dan bertajwid.
- Murid diingatkan supaya
sentiasa membaca Surah Al- B.B.B:
Fill dalam solat. Lembaran
- Murid dibekalkan dengan kerja
lembaran kerja rumah.

Anda mungkin juga menyukai