Anda di halaman 1dari 4

1.

0 Pengenalan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat


mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu bawah Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa. Seiring
dengan dunia pendidikan dinamik dalam arus globalisasi yang menuntut perubahan
dalam kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan
melakukan penambahbaikan dalam kurikulum termasuklah Kurikulum Standard Bahasa
Melayu.

Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang mengandungi Standard


Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang didokumenkan
sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu. DSKP
Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa
Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Sekolah Kebangsaan dan di Sekolah Jenis
Kebangsaan bagi menjunjung peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan,
bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di
sekolah.

2.0 Penafsiran dan pemahaman tentang kandungan DSKP BM SR bagi melahirkan modal
insan yang berguna

Dalam melahirkan modal insan yang berguna, Standard Kurikulum Bahasa Melayu
Sekolah Rendah telah digubal untuk memenuhi kehendak pendidikan semasa. Standard
Kurikulum Bahasa Melayu ini digubal untuk membolehkan murid berketrampilan dalam
berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu
pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam
kehidupan harian. Kandungan DSKP BM SR adalah bersesuaian dengan matlamat
pendidikan yang hendak melahirkan Insan beriman, berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan dan sejahtera. DSKP BM SR bertujuan untuk melahirkan murid-murid
yang mampu memberikan tindak balas berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan
dengan betul adalah penting dalam memenuhi kehendak pendidikan semasa dalam
melahirkan modal insan yang berguna. Bersesuaian dengan objektif pertama dalam
DSKP BM SR tersebut, modal insan yang berguna sebagai sumber tenaga manusia
untuk keperluan kemajuan negara pada masa hadapan akan dapat dilahirkan.

1
Selain itu, objektif DSKP BM SR yang bertujuan membentuk murid-murid yang mampu
membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami dan menaakul maklumat
tersurat dan tersirat daripada pelbagai sumber untuk memberi respons yang betul
sebagaimana yang terdapat dalam kemahiran sistem bahasa penting dalam melahirkan
insan yang berilmu pengetahuan tinggi. Perkara tersebut juga membolehkan mereka
menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku yang sememangnya dijunjung
sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Peranan bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perpaduan negara juga akan
dapat dijunjung. Dengan itu, martabat bahasa Melayu akan dapat ditingkatkan.

Seterusnya, organisasi kandungan DSKP BM SR yang digubal dengan memberikan


penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran turut menekankan
aspek nilai murni. Sebagaimana yang telah diketahui, nilai murni sememangnya penting
dalam memastikan modal insan yang berguna dapat dilahirkan pada masa hadapan.
Seseorang individu yang memiliki nilai murni dalam dirinya, sudah pasti akan memiliki
akhlak yang mulia. Hal ini turut dinyatakan dalam matlamat dasar pendidikan
kebangsaan. Modal insan yang menghargai dan mengamalkan nilai murni dan bersikap
positif juga akan dapat dilahirkan melalui pelbagai aktiviti berbahasa yang dijalankan di
sekolah. Perkara ini adalah selaras dengan kehendak pendidikan semasa yang ingin
melahirkan modal insan yang berguna pada masa hadapan.

3.0 Penilaian dan justifikasi DSKP BM SR bagi merealisasikan hasrat kerajaan

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melakukan pelbagai usaha dalam


memastikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berguna dapat
direalisasikan. Dalam memastikan hasrat tersebut dapat dicapai, DSKP BM SR
memainkan peranan yang penting untuk memastikan modal insan yang berguna dapat
dilahirkan. Sebagai contoh, kemahiran abad ke-21 yang merupakan satu daripada
hasrat KSSR telah diperkenalkan. Kemahiran abad ke-21 ini memang sesuai dengan
DSKP BM SR di mana pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi bahasa. Kemahiran asas
literasi memberi penekanan kepada murid-murid Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun
3) untuk menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis manakala Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula menekankan kepada
pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran berbahasa.

2
Di samping itu, kerajaan melalui PPPM (2013-2025) telah memperkenalkan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk melahirkan golongan murid yang produktif tinggi,
mahir dalam komunikasi dan pengunaan teknologi maklumat untuk melahirkan modal
insan yang berguna pada masa hadapan. KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara
ekplisit supaya guru dapat menterjemahkannya dalam pengajaran dan pembelajaran
bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Dengan itu,
murid-murid akan dapat mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta
pengetahuan dalam mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah sebagaimana
yang dinyatakan dalam DSKP BM SR. Hal ini jelas menunjukkan justifikasi dalam usaha
merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berguna pada masa
hadapan.

4.0 Cadangan memperbaiki kandungan Kurikulum berdasarkan DSKP BM SR

Kandungan Kurikulum berdasarkan DSKP BM SR boleh diperbaiki dalam usaha


merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berguna pada masa
hadapan. Bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21 yang bermatlamat untuk
melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri seperti mahir berkomunikasi, kemahiran ini
boleh diserap masuk ke dalam organisasi kandungan sebagai langkah penambahbaikan
DSKP BM SR. Misalnya, kemahiran berkomunikasi boleh dimasukkan sebagai satu
modul yang baru ke dalam kemahiran bahasa. Tidak dinafikan bahawa kemahiran
berkomunikasi turut terkandung dalam modul kemahiran mendengar dan bertutur
namun kemahiran ini lebih tepat sekiranya diletakkan dalam satu modul yang
berasingan. Kandungan kemahiran tersebut haruslah memberi penekanan terhadap
penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam sesi pembelajaran bahasa Melayu di
sekolah rendah. Penggunaan laras bahasa yang betul juga haruslah dimasukkan ke
dalam modul tersebut.

Tambahan lagi, bahasa Melayu baku yang sememangnya dititikberatkan oleh


kementerian seharusnya diserap masuk ke dalam DSKP BM SR. Penggunaan bahasa
Melayu baku telah dinyatakan di bawah sistem bahasa namun pengaplikasian
kemahiran bahasa Melayu baku ini lebih relevan sekiranya diletakkan dalam kemahiran
bahasa. Hal ini disebabkan, bahasa Melayu baku seharusnya didedahkan kepada
kanak-kanak bermula dari tahun 1 lagi sebagai langkah pendedahan awal kepada
mereka. Dengan itu, murid-murid yang mahir dalam menggunakan bahasa Melayu baku

3
akan dapat dibentuk. Modal insan yang berguna dalam mengangkat martabat bahasa
Melayu sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan akan dapat dilahirkan. Modul
tambahan kemahiran bahasa Melayu baku ini akan dapat membuktikan bahasa Melayu
juga mampu bertanding dengan bahasa lain.

Seterusnya, sebagai langkah memperbaiki DSKP BM SR, bidang fonetik dan fonologi
boleh dimasukkan ke dalam kandungan tatabahasa bagi matapelajaran bahasa Melayu
di sekolah rendah. Hal ini disebabkan, fonetik dan fonologi juga merupakan satu bidang
penting yang harus dipelajari oleh murid-murid sekolah rendah. Bidang yang mengkaji
sistem bunyi bahasa ini tidak seharusnya hanya dipelajari di peringkat tinggi seperti
sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi sahaja tetapi juga harus didedahkan
kepada murid-murid di sekolah rendah. Bidang fonetik dan fonologi ini boleh diajar
secara asas kepada murid-murid sekolah rendah. Dengan itu kemahiran bertutur yang
telah dinyatakan dalam kemahiran mendengar dan bertutur akan dapat dikuasai dengan
baik oleh murid-murid pada peringkat ini.

5.0 Kesimpulan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Melayu sekolah rendah


berperanan penting dalam melahirkan modal insan yang berguna pada masa hadapan
bagi mencapai objektif PPPM (2013-2025). Hal ini disebabkan, dokumen ini merupakan
tunjang bagi guru-guru bahasa Melayu di sekolah rendah dalam melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Penambahbaikan dalam DSKP BM SR
juga penting dalam usaha melahirkan pelajar-pelajar yang berminda kelas pertama
selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berguna. Dengan
itu, kehendak pendidikan semasa akan dapat dicapai. Kemahiran-kemahiran yang
terdapat dalam organisasi kandungan DSKP BM SR juga seharusnya diaplikasikan oleh
guru-guru di dalam kelas untuk memastikan objektif dasar pendidikan kebangsaan dapat
dicapai.