Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SAINS TAHUN 6

Minggu : Hari : Rabu Tarikh :


Kehadiran:
Kelas :
Masa : 8.00-9.00 (1 jam) Subjek : SAINS /14 orang
5 Ceria

BUMI DAN SAINS SANGKASA


TEMA/ TAJUK 11. BUMI BULAN DAN MATAHARI
6.0 SIFAT CAHAYA
Standard 11.2 Fasa- fasa Bulan
Kandungan 6.2 Cahaya boleh dipantulkan.
11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan
fasa Bulan seperti anak bulan, bulan sabit, bulan separa dan bulan purnama
dalam satu edaran lengkap dengan mengikut takwim Qamari.
Standard 11.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Pembelajaran 6.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian
seperti:
cermin sisi kereta
periskop
cermin muka.
TP 4 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan
fasa-fasa Bulan.
TP5 Menjana idea tentang fasa-fasa Bulan berkaitan dengan peristiwa yang
Standard Prestasi
berlaku dalam kehidupan.
TP6 Berkomunikasi bagi menyatakan bahagian permukaan Bulan yang sama
sentiasa menghadap Bumi dan memerihalkan gambaran tersebut.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat/ Murid dikira
berjaya sekira dapat :
1. Menerangkan fenomena fasa-fasa Bulan setelah menonton video melalui
Objektif lakaran/secara lisan.
Pembelajaran 2. Menyatakan fenomena Gerhana Bulan melalui lakaran.

Berkomunikasi bagi menyatakan bahagian permukaan Bulan yang sama sentiasa


menghadap Bumi dan memerihalkan gambaran tersebut (BT ms 195).
Aktiviti - Soaljawab tentang kegunaan pantulan cahaya dalam
kehidupan harian seperti:
 cermin sisi kereta
Induksi  periskop
(5 minit)  cermin muka
 cermin doktor gigi
 cermin cembung selekoh tajam (BT 92-93)
-Kaitkan dengan fenomena fasa-fasa Bulan.
Pencetusan -Murid menonton Video :Fasa-fasa Bulan
Idea https://www.youtube.com/watch?v=FoIhAOr5wfM
(10 minit)
https://www.youtube.com/watch?v=zIHwyj7e0xQ&t=13s
Penstrukturan -Murid jawab latihan dalam buku pentaksiran (Merujuk buku
Semula Idea
(15 minit) teks/video).
-Perbincangan jawapan murid/ aktiviti susulan mendapatkan
jawapan (Think-Pair-Share)
Aktiviti kumpulan
Aplikasi Idea
(20 minit) 1. Fenomena fasa-fasa Bulan dan fenomena .
2. Melakar gambarajah dan melabel (Kertas Mahjong)
-Pembentangan kumpulan .
Penutup -Rumusan daripada hasil pembentangan murid (ganjaran
(10 minit) diberikan)

PENTAKSIRAN &
EMK KEMAHIRA PROSES SAINS KEM.MANIPULATIF
PENILAIAN
TMK / Lisan / Memerhati / Mengeksperimen Mengguna dan
mengendalikan
alatan
Membuat dan bahan sains
Keusahawanan Latihan bertulis / Mengelas
hipotesis dengan
betul
Kreativiti dan Membuat Membuat Menyimpan
/ Pemerhatian / / /
inovasi inferens kesimpulan peralatan
dan bahan sains
Laporan dengan
Kesihatan Mentafsir data Mengawal
eksperimen betul dan selamat
pembolehubah
Kejuruteraan Kuiz Berkomunikasi/ Membersihkan
peralatan sains
Alam Sekitar Pembentangan / Meramal Mengukur dan dengan cara yang
menggunakan betul
Sains nombor Mengendalikan
Soal-jawab / Hubungan
Teknologi spesimen dengan
ruang dan
betul
Projek masa
dan cermat
Mendefnisi secara
Tugasan / Melakar spesimen,
operasi
peralatan dan bahan
Ujian dengan tepat
BAHAN BANTU BELAJAR KAEDAH PDPC ALAT BERFIKIR
Buku teks / Komputer/ Internet / Pentaksiran formatif / I-THINK(Bulatan)
Buku kerja/ Belajar untuk
/ Papan putih mini / I-THINK Buih
aktiviti kehidupan
ITHINK(Buih
Lembaran Radas sains Eksperimen /
Berganda)
Gambar/ carta Laporan amali Perbincangan / I-THINK (Pokok)
LCD Projektor / Bahan Maujud Simulasi I-THINK (Dakap)
Powerpoint / Projek I-THINK (Alir)
Lawatan dan
I-THINK (Pelbagai
Visualiser Penggunaan Sumber
Alir)
Luar bilik Darjah
CD Kajian Masa Depan I-THINK (Titi)
Penyelesaian
Model Peta Minda/ Konsep /
Masalah
Gambarajah /
/
Lakaran
CATATAN:
Aras Pemikiran Aktiviti PA 21 TP
Pdpc Ditangguhkan kerana:
Mencipta Galeri walk / TP1 Mesyuarat
Menilai Hot Seat TP2 / CRK/ MC
Menganalisis Nyanyian/ Sajak/ puisi TP3 / Program sekolah
Mengaplikasi Group Presentation / TP4 / Cuti umum/ peristiwa
Memahami / Role-Play TP5 Mengiringi murid keluar
Mengingat / Think –Pair-Share / TP6 Kursus/ bengkel/ taklimat
Round Table
Peta I-Think
3 Stray, 1 Stay
KEHADIRAN REFLEKSI
/ 14 orang

Murid Tidak hadir:

T.TANGAN / NAMA/
ULASAN
TARIKH

…………………………
Nama:

Tarikh:
LAMPIRAN 1