Anda di halaman 1dari 7

Bahagian/masa Aktiviti Butiran mengajar Kawalan Catatan

Permulaan  Menayangkan video tentang 1. Guru menayangkan Murid duduk menghadap Nilai: Menghormati
(5 minit) kemalangan dan luka video tentang guru di makmal komputer. guru, rajin
kemalangan dan luka.
ABM: Komputer riba,
2. Murid melihat video LCD, video, pembesar
tersebut. suara

3. Guru menanya murid


beberapa soalan:
i. Apakah yang anda
lihat?
ii. Adakah anda pernah
mengalami situasi ini?
iii. Apakah reaksi anda
semasa dalam situasi
ini?
iv. Apakah anda buat
semasa dalam situasi
ini?

4. Murid menjawab
soalan yang ditanya
oleh guru.

5. Guru mengaitkan
gambar-gambar tesebut
dengan topik
pembelajaran pada hari
ini.

Perkembangan 1  Menunjukkan dan peti 1. Guru menunjukkan Murid duduk menghadap Nilai: Menghormati
(15 minit) pertolongan cemas dan bahan- peti pertolongan cemas guru di makmal komputer. guru, rajin
bahan yang ada dalam peti kepada murid. ABM: Komputer riba,
pertolongan cemas LCD, power point, peti
2. Murid melihat peti pertolongan cemas
pertolongan cemas
yang ditunjuk oleh guru.

3. Guru menerangkan
kegunaan peti
 Menayangkan nama bahan- pertolongan cemas dan
bahan yang ada dalam peti bahan-bahan yang ada
pertolongan cemas dalam dalam peti pertolongan
power point (Lampiran 1) cemas dengan
menggunakan slide.
4. Murid melihat
tayangan power point
tersebut.
Perkembangan 2  Mengadakan aktiviti bermain " 1. Guru meminta murid Murid berdiri menghadap Nilai: Menghormati
(15 minit) Ingat semula" bergerak ke kumpulan guru dalam kumpulan guru, rajin, jujur,
berenam. berenam. bekerjasama

2. Murid bergerak ke ABM: peti pertolongan


kumpulan berenam cemas, whiteboard,
masing-masing. marker

3. Guru meminta
seorang volunteer dari
setiap kumpulan
berenam.

4. Guru meminta
volunteer untuk melihat
dan menghafal bahan-
bahan dalam peti
pertolongan cemas
dalam masa 1 minit.

5. Volunteer melihat
dan menghafal bahan-
bahan dalam peti
pertolongan cemas
dalam masa 1 minit.

6. Volunteer
memberitahu bahan-
bahan yang dihafal
kepada seorang murid
dalam kumpulannya.

7. Murid tersebut perlu


memberitahu balik apa-
apa yang dikatakan
oleh volunteer kepada
murid seterusnya
sehingga murid terakhir.

8. Murid terakhir pula


perlu tulis di whiteboard.

9.Guru menyemak dan


memberi hadiah kepada
kumpulan pemenang.
Perkembangan 2  Menjawab soalan dalam 1. Guru menyiadakan Murid duduk menghadap Nilai: Menghormati
(15 minit) perisian Quizziz beberapa soalan guru. guru, rajin, jujur,
kepada murid dalam
perisian Quizziz. ABM: komputer riba,
2. Murid menjawab lembaran kerja Quizziz
soalan-soalan tersebut (jika tiada internet),
secara individu. perisian Quizziz,
komputer dalam
makmal komputer

Penutup  Bersoal jawab 1. Guru menanya Murid berdiri menghadap Nilai : menghormati
(10 minit)  Menyanyi lagu persatuan beberapa soalan guru dalam kumpulan guru, bersemangat
pandu puteri kepada murid. berenam.
i. Apakah anda belajar
hari ini?
ii. Apakah kegunaan
peti pertolongan
cemas?
iii. Apakah bahan yang
ada dalam peti
pertolongan cemas.
2. Murid menjawab
soalan guru.
3. Murid dan guru
menyanyi lagu
persatuan pandu puteri
tunas