Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

SEJARAH TAHUN 6

Mata Pelajaran dan Sejarah Tahun 6 Makmur


Kelas

Tema/Tajuk Tajuk 10 : Negara Malaysia

Tarikh / Masa 26 Mac 2018


9.30 pagi hingga 10.00 pagi (30 minit)

Jumlah Murid 30 murid (17 Perempuan dan 13 Lelaki)

Standard Kandungan 10.1 Rukun Negara

Standard 10.3.3 Menyatakan lima Prinsip Rukun Negara


Pembelajaran K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam membentuk
jati diri rakyat Malaysia.

Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;


i. Menuliskan lima Prinsip Rukun Negara (kognitif)
ii. Melakarkan dan mewarnakan Bunga Raya sebagai
lambang Rukun Negara (psikomotor)
iii. Melengkapkan lembaran kerja tentang kepentingan Rukun
Negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia (afektif)
Aktiviti 1. Menyanyikan lagu lima Prinsip Rukun Negara beramai-
ramai
2. Mewarnakan, melakarkan dan menulis lima Prinsip Rukun
Negara pada lembaran kerja
3. Melakukan simulasi lafaz ikrar Rukun Negara dengan
penuh bersemangat
4. Perbincangan tentang kepentingan Rukun Negara dalam
membentuk jati diri rakyat Malaysia.
5. Lembaran kerja tentang kepentingan Rukun Negara dalam
membentuk jati diri rakyat Malaysia.

Elemen Merentasi
Nilai Murni : Patriotisme dan Kerjasama
Kurikulum (EMK)

Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen Asas Sejarah

Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian nilai

TMK: Kemahiran menggunakan video

Pendekatan : Berpusatkan murid, berpusatkan guru dan


berpusatkan bahan

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, menghubung kait,


mencirikan dan menilai

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran : Kaedah penerangan.


kaedah simulasi, kaedah perbincangan dan kaedah
penggunaan TMK
Standard Prestasi Tp 1: Murid mengetahui Rukun Negara
(DSKP)
Tp2 : Murid memahami Rukun Negara
Tp 3: Murid boleh menerangkan mengenai Rukun Negara

Pengetahuan Sedia Murid pernah membaca lafaz ikrar Rukun Negara semasa
Ada perhimpunan sekolah

Bahan Bantu Komputer riba, pembesar suara, LCD, video, lembaran kerja
Mengajar alat tulis, kertas A4, pensil warna

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN


Permulaan (5 minit) Nilai Murni BBM:

Set Induksi - Patriotisme - Komputer riba


1. Guru menyuruh semua murid-murid - Pembesar
Kemahiran Berfikir:
berdiri di tempat masing-masing. Suara
- Menjana idea - LCD
2. Guru menayangkan video tentang lagu - Menghubung kait - Video
’Lima Prinsip Rukun Negara’ - Menggunakan
https://www.youtube.com/watch?v=AhP Kaedah Pengajaran dan bahan dari
KoiXrU5o Pembelajaran youtube iaitu
- Kaedah lagu ’Lima
3. Guru menyuruh murid menyanyikan lagu pengunaan TMK Prinsip Rukun
’Lima Prinsip Rukun Negara’ bersama- Negara’
sama diringi dengan video yang
ditayangkan di hadapan kelas.
4. Guru bertanyakan soalan kepada murid
tentang lirik lagu yang dinyanyikan.

a) Apakah lagu yang kamu semua telah


nyanyikan sebentar tadi?
- Lagu lima Prinsip Rukun Negara

b) Bilakah lafaz ikrar Rukun Negara


dibaca ?
- Sewaktu perhimpunan rasmi di
sekolah

Aktiviti 1 (13 minit)


Nilai Murni BBM :
1. Guru memberikan penerangan tentang
- Kerjasama - Lembaran
maksud kelima-lima Prinsip Rukun
Kerja
Negara.
Kemahiran Berfikir: - Alat Tulis
- Mencirikan - Kertas A4
2. Guru membahagikan murid-murid
- Pensil Warna
kepada beberapa kumpulan yang terdiri
Pendekatan
daripada lima orang murid satu
- Berpusatkan
kumpulan.
murid
- Berpusatkan guru
- Berpusatkan
3. Guru memberikan arahan kepada setiap
bahan
kumpulan untuk melakarkan Bunga
Raya di atas kertas yang disediakan.
Kaedah Pengajaran dan
Kemudian mereka dikehendaki
Pembelajaran
mewarnakan Bunga Raya yang telah
dilukiskan. - Kaedah
penerangan

4. Setiap kumpulan perlu menuliskan


kelima-lima Prinsip Rukun Negara di
setiap kelopak Bunga Raya.
5. Guru membincangkan jawapan bagi
setiap kelopak Bunga Raya yang telah
ditulis oleh murid-murid.

Aktiviti 2 (10 minit)

1. Guru memilih seorang murid secara Nilai Murni BBM:


rawak sebagai ketua pembaca lafaz - Patriotisme
ikrar Rukun Negara. - Skrip lafaz
Kemahiran Berfikir ikrar Rukun
2. Semua murid dikehendaki berdiri tegak - Menilai Negara
dan mengangkat tangan sambil - Lembaran
mengikuti lafaz ikrar yang dibacakan. Kerja
Pendekatan
3. Setelah itu, guru mengadakan - Berpusatkan
perbincangan mengenai kepentingan guru
Rukun Negara dalam membentuk jati - Berpusatkan
diri rakyat Malaysia. murid

4. Kemudian, guru memberikan lembaran


kerja untuk dilengkapkan oleh murid
hasil daripada perbincangan tersebut. Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
5. Murid diberikan masa untuk menjawab
- Kaedah simulasi
lembaran kerja tersebut dalam
- Kaedah
kumpulan.
perbincangan

6. Guru membincangkan jawapan


bersama-sama dengan murid.
Penutup (2 minit)

1. Guru merumuskan isi-isi penting dalam Nilai Murni


pelajaran hari ini. - Patriotisme

2. Guru memberikan peneguhan positif Kaedah Pengajaran dan


kepada murid-murid dengan Pembelajaran
memberikan pujian. - Berpusatkan guru

Penilaian

Refleksi
Lampiran 1

Contoh lakaran yang akan dihasikan oleh murid-murid

Kepercayaan
Kepada Tuhan

Kesetiaan
Kepada Raja Dan
Negara
Kesopanan Dan
Kesusilaan

Keluhuran
Kedaulatan Perlembagaan
Undang-Undang
Lampiran 2

Contoh lembaran kerja kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati diri rakyat
Malaysia.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Kepentingan Rukun
Negara dalam
membentuk jati diri
rakyat Malaysia.
Contoh jawapan lembaran kerja kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati diri
rakyat Malaysia.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Taat setia kepada raja dan


Bangga akan tanah air
negara

Kepentingan Rukun
Negara dalam
membentuk jati diri
rakyat Malaysia.

Berakhlak mulia Berusaha gigih


Lampiran 3

Skrip lafaz ikrar Rukun Negara

BACAAN IKRAR RUKUN NEGARA

DIMINTA SEMUA GURU DAN MURID BERDIRI TEGAK

BAGI MEMBACAKAN

IKRAR RUKUN NEGARA

MAKA KAMI, rakyat Malaysia Berikrar , akan

menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami,

Untuk mencapai cita-cita tersebut,

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut;

Kepercayaan kepada tuhan

Kesetiaan kepada raja dan Negara

Keluhuran perlembagaan

Kedaulatan undang-undang

Kesopanan dan kesusilaan


RUJUKAN

Abdul Rahman Abdul Aziz. (2010). Rukun Negara dalam memperkukuhkan ketahanan
negara. Kuala Lumpur: Seminar on National Resilience.

Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. (2013). Rukun Negara. Kuala


Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia Bahagian Penerbitan Dasar Negara.

Kemeterian Pendidikan Malaysia. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan pentaksiran.


Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Sivarajan a/l Ponniah. (2015). Sejarah Tahun 6 Sekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anda mungkin juga menyukai