Anda di halaman 1dari 12

TOPIK 2 MABADI` HIFZ AL-QURAN

Hasil Pembelajaran

Pada akhir topik pelajar dapat :


Pada akhir topik pelajar dapat :

Menjelaskan konsep hafazan al-Quran.


Menjelaskan konsep hafazan al-Quran.
Menghuraikan adab menghafaz al-Quran
Menghuraikanfaktor
Mengenalpasti adab memudahkan
menghafaz al-Quran
dan mengekalkan hafazan
Mengenalpasti faktor memudahkan dan mengekalkan hafazan

in!"sis

Tajuk ini memfokuskan kepada tiga perkara penting berkaitan dengan konsep hafazan
al-Quran, adab menghafaz al-Quran dan faktor memudahkan dan mengekalkan hafazan.

#$% KON&P HAFAZAN AL-QURAN

Al-Quran adalah satu elemen yang terpenting di dalam kehidupan umat slam. Penerapan
nilai-nilai al-Quran adalah amat penting di dalam diri masyarakat slam. Pendidikan al-Quran
adalah bermatlamat untuk membina masyarakat yang berta!"a, masyarakat yang adil
berasaskan kasih sayang, belas kasihan, persaudaraan dan masyarakat yang bertolak
ansur, bertanggungja"ab, berfikiran bebas, demokrasi, tidak zalim, tidak sombong dan
masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan al-Quran. Matlamat terpenting
pendidikan al-Quran ialah mendidik manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. #.$.T.
%alam masyarakat yang dilanda arus globalisasi, pembelajaran al-Quran se&ara hafazan
mampu menjadi pemangkin ke arah membentuk minda fotografi yang bakal melahirkan
generasi yang hafiz, alim, dai'e dan profesional sekaligus memenuhi matlamat pendidikan
al-Quran. Menghafaz adalah salah satu kaedah yang penting di dalam mendalami ilmu al-
Quran. (afazan adalah proses yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan Menghafaz
memerlukan suatu kekuatan fikiran pada orang yang melakukannya. #ementara menghafaz
sesuatu yang dipelajari dan mengasah ingatan melalui hafazan adalah &ara yang paling baik

untuk mengekalkan ingatan dan ke&erdasan otak.

#ejarah pembelajaran al-Quran se&ara hafazan bermula sejak turunnya ayat pertama dari
al-Quran kepada )abi Muhammad #.A.$. #ebagaimana dimaklumi dari berbagai nas

14
baha"a beliau adalah seorang nabi yang ummi, yakni tidak tahu menulis dan memba&a.
%alam keadaan yang ummi itulah baginda )abi Muhammad #.A.$. menerima al-Quran dari
Malaikat *ibrail dan seterusnya menyampaikannya kepada para sahabat menerusi hafazan.
Proses turunnya al-Quran se&ara berperingkat-peringkat membantu dan memudahkan
+asulullah #.A.$. untuk menyampaikannya kepada para sahabat, yang kemudiannya

menghafaz dan memahami isi kandungannya. ebiasaan tidak terburu-buru ini dikekalkan
sehinggalah menjadi salah satu metode atau manhaj di dalam menghafaz al-Quran.

2$% ADAB M&N'HAFAZ AL-QURAN

agi guru Pendidikan slam, sebelum menyuruh pelajar menghafaz mana-mana ayat Al-

Quran, guru hendaklah menerangkan dahulu tentang kelebihan dan adab menghafaz Al-

Quran. Adalah tidak "ajar jika guru hanya menyuruh pelajarnya menghafaz tanpa

memberitahu &aranya, panduan dan adab menghafaz. ni bertujuan supaya proses

menghafaz itu mudah dan &epat ingat serta tidak membosankan dan tidak mudah lupa.

ersesuaian dengan kemuliaan al-Quran sebagai kitab su&i, jadi kita perlu muliakannya

sesuai dengan kesu&ian dan ketinggiannya. Tanpa memuliakannya payah ayat-ayatnya

akan melekat di dada kita. leh yang demikian konsep kemuliaan ini terikat dengan adab-

adab yang "ajar dipatuhi , antara ialah:

a( Nia)

)iat menurut bahasa ialah !asad /tujuan hati0 dan iradah /kehendak hati0. Maka dengan
tujuan hati dan kehendaknya sendiri, terjadilah sesuatu 'amal atau pekerjaan. 1lama' fi!h
mengertikan niat sebagai !asad mengerjakan suatu bersamaan dengan melakukannya dan
tempatnya di hati.

Menurut istilah syara', niat ialah tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk men&ari
keredhaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintah)ya. nilah
yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu 'amal.

Maksud niat, menurut pendapat 2ulama3, ialah untuk menyatakan perbezaan antara 'amal
ibadat dengan pekerjaan 'adat atau antara jenisnya 'ibadat itu sendiri. #ebagai &ontoh :

15
4%uduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Mandi kerana
sesuatu ke"ajipan syara' dan kerana kebiasaan adalah sama jua keadaannya.
Tetapi yang dapat membezakan antara keduanya ialah niat5

4#embahyang, puasa, dan sedekah yang "ajib sama keadaannya dengan

sembahyang, puasa dan sedekah yang sunat. #emuanya dinamakan ibadat, tetapi
yang membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau !asad orang yang
melakukannya5

#ementara itu ada pula perbuatan yang diluar lingkungan 'ibadat, iaitu perbuatan yang
menjadi tabi'at hidup manusia itu sendiri seperti makan, minum dan sebagainya. #ekalipun
demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau
di!asadkan /diniatkan0 melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat
meneruskan bakti kepada lahi sepanjang hayat. (adis +asulullah s.a." 6

“Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku
mendengar Rasululah saw bersabda:ahawa sesungguhn!a setiap amalan itu
bergantung kepada niat" dan bahawa sesungguhn!a bagi setiap #rang apa !ang dia
niatkan. arangsiapa !ang hi$rahn!a menu$u kepada Allah dan Rasul%!a" maka
hi$rahn!a kepada Allah dan Rasul%!a. arangsiapa !ang hi$rahn!a kerana dunia
!ang dia mahu men&ari habuann!a" atau kerana se#rang perempuan !ang dia mahu
Kahwinin!a" maka hi$rahn!a kearah perkara !ang ditu$uin!a itu.

16
'Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syara' yang hendak
ditunaikan. Adapun amal atau perbuatannya yang bersifat 4meninggalkan4 segala yang
haram atau bersifat 4menghilangkan4 segala kekotoran atau 4mengembalikan5 segala
pinjaman atau 4menyampaikan5 segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki
kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala 'amal yang tersebut itu dengan

ketiadaan niat ke&uali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Maka pada masa
itu diperlukan kepada niat atau !asad melakukannya semata-mata hendak mendampingkan
diri kepada Allah s"t dan tidak kerana sebab-sebab yang lain.

%aripada hadis ini, kita dapat menyimpulkan baha"a orang yang ingin menghafaz Al-Qu'an
itu memerlukan kepada niat yang betul-betul ikhlas kerana Allah s"t dan bukannya untuk
mengharapkan pujian, sanjungan atau kemahsyuran daripada manusia. leh itu, andai kita
menghafaz Al-Qur'an semata-mata kerana sanjungan manusia, tidak mustahil hafalan kita
itu tidak akan kekal dan memberikan manfaat kepada kita bahkan ia menambahkan murka

Allah s"t terhadap kita.

%isamping itu, tanpa niat yang ikhlas juga menyebabkan hafalan manusia itu dijual beli
untuk kepentingan diri sendiri supaya terus dapat makan dan hidup dalam kesenangan dan
kuasa. 7irman Allah s"t :
89;<=>?@ B?C>9D FECG9H F?IJK L=9?CN9 O<=R= S 9N9 U@9?V W>X OI<V<= S YV<ZJ ?J\[ F?H]\^ < [ ̀ IX ?JN9 OI<J9
 J< _
“Dan berimanlah kamu dengan apa !ang Aku turunkan (Al-)uran* !ang
mengesahkan benarn!a Kitab !ang ada pada kamu" dan $anganlah kamu men$adi
#rang-#rang !ang mula-mula kafir (ingkar* akan dia+ dan $anganlah pula kamu
men$adikan a!at-a!atKu (sebagai harga untuk* membeli kelebihan-kelebihan !ang
sedikit faedahn!a+ dan kepada Akulah saha$a hendaklah kamu berta,wa.(Al-
a,arah :  *

esimpulannya, niat yang ikhlas adalah sangat penting untuk menghafaz Al-Qu'ran yakni
kalam Allah s"t. #ekiranya hilang ikhlas dalam hati maka berma&am perkara buruk akan
timbul "alaupun kita seorang penghafaz Al-Qur'an.

b( D!a H a*a+an

c[N LJ` NH LJ@ N O LI?I NH LI?[ N GO LI]N N WJZ= O B]^ N RO B^N cN ?=VN I YG[O
.8CJO[O YX ?C cN SD H S S S I@ c=H

17
“/a Allah" pan&arkanlah &aha!a KitabMu kepada pandanganku dan lapangkanlah
dengann!a dadaku gunakanlah dengann!a badanku mudahkanlah sebutan lidahku
dan kuatkanlah ingatanku dan segerakanlah dengann!a kefahamanku dan
kuatkanlah dengann!a a0amku dengan da!a dan kekuatanMu"bahawasan!a tiada
da!a dan upa!a melainkan dengan-Mu wahai 1uhan /ang Maha 2engasih. “

,( M!)iasi Dalaman . Ad-Dafi’yyah Az-Zatiyyah(

Dan Kami turunkan kepadamu Al-)uran men$elaskan tiap-tiap sesuatu dan men$adi
hida!ah petun$uk" serta membawa rahmat dan berita /ang menggembirakan" bagi #rang-
#rang 3slam.“
/#urah an-)ahl : 0

#abda +asulullah #.A.$


JG 8O;[O YGZ= 8J YVCq
Maksudnya : /ang terbaik dari kalangan kamu ialah mereka !ang mempela$ari al-)uran
dan menga$arn!a. /ukhari dan Muslim0

“A$arkan kepada anak-anak al-)uran" hadis-hadis" kisah #rang-#rang s#leh" dan hukum-
hukum agama. “ (mam al-hazali0

“2enga$aran al-)uran men$adi dasar penga$aran bagi seluruh negara-negara 3slam kerana
al-)uran merupakan salah satu s!iar ad-din !ang menguatkan a,idah dan meresapkan
keimanan. 4 /bnu haldun0

“Mula a$arkan anak-anak dengan penga$aran al-,uran" untuk melengkapkan anak-anak


dengan ke&erdasan fi0ikal dan mental.4 /bnu #ina0

“4elama al-)uran ini berada di tangan #rang-#rang 3slam" maka 5r#pah sama sekali tidak
akan dapat menguasai dunia 1imur" bahkan 5r#pah itu sendiri akan teran&am “ (ladstone0

“6ika al-)uran dapat disisihkan dan k#ta Mekah dapat diputuskan hubungann!a dengan
negara-negara Arab" maka sangat memungkinkan bagi kita melihat se#rang Arab se&ara
bertahap mengikut kema$uan barat" ter$auh dari a$aran Muhammad dan sekitarn!a.
/$illiam *eford al&rof0

18
“ahawasan!a al-)uran menawan fikiran dan lubuk hati manusia" dan ian!a telah
diturunkan kepada Muhammad !ang membuktikan kebenaran risalahn!a. “ ( (enry de
ostrie0

“ahawa penga$aran-penga$aran al-)uran adalah praktikal dan selaras dengan kepe rluan-

keperluan pemikiran “ (othe0

/( Ke)e0alan Rasm U)1mani

etekalan bermaksud kebolehper&ayaan, keteguhan tentang rasm uthmani. leh itu


ketekalan bolehlah dikaitkan dengan kebolehper&ayaan dengan al-Quran rasm uthmani.

Mushaf Uthmani a
i lah mushaf atau naskhah al Quran yang ditulis semula di zaman
pemerintahan halifah 1thman bin Affan atas arahan beliau sendiri. leh kerana usaha
menulis mushaf ini dilakukan di zaman beliau maka dipanggil Mushaf Uthmani iaitu
disandarkan kepada nama beliau. nilahmushaf yang ada pada kita sekarang.

Al-Quran yang merupakan mukjizat teragung )abi Muhammad s.a.". amat terpelihara dan
dijaga dari segi bentuk penulisan dan ba&aan.ersama bentuk ba&aan muta"atir yang
diturunkan melalui malaikat *ibril, Allah juga menentukan kaedah-kaedah tertentu untuk
membentuk kalimah Al-Quran.Para ulama telah mengesan beberapa kaedah penulisan
kalimah-kalimah Al-Quran dan kaedah-kaedah tersebut dinamakan kaedah +asm 1thmani.

aedah +asm 1thmani ini turut membin&angkan &ara menulis lafaz-lafaz atau u&apan untuk
memelihara pengu&apan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang
membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan
huruf. Penulisan /rasm0 al-Quran ini adalah satu sunnah +asulullah yang diikuti se&ara i$ma7
/sepakat0 oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tau,ifi!!ahdan
ia dibuat di ba"ah penga"asan )abi Muhammad.

e( Ta1sin eb)an

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan di dalam bahasa arab yang perlu kepada kita
yang bukan berbangsa arab untuk mempelajari al-Quran se&ara berguru. (al ini kerana
banyak sebutan yang dilafazkan di dalam bahasa arab tidak didapati di dalam bahasa
melayu dan sebutan melayu ada yang tidak dilafazkan di dalam bahasa arab. leh yang

19
demikian, kita perlu mengenali makhraj dan sifat-sifat huruf untuk menentukan ba&aan kita
betul atau tidak.

lmu taj"id adalah ilmu yang berhubung dengan seagung-agung kitab iaitu al-Quran. Maka
tidak dapat dinafikan lagi tentang kepentingan serta faedah mempelajari ilmu taj"id.

Mempelajari ilmu taj"id adalah fardhu kifayah tetapi, mengamalkanya ketika memba&a al-
Quran adalah fardhu ain. Antara kepentingan-kepentingan memba&a al-Quran dengan
mengamalkan hukum taj"id ialah dapat memelihara daripada kesalahan-kesalahan dalam
memba&a al-Quran.

*( 3a0) Dan Tem"a) Men41a*a+

%alam usaha seseorang untuk menghafaz al-Qur3an, banyak perkara-perkara dan amalan-

amalan yang perlu dititik beratkan sebelum, semasa dan selepas proses menghafaz
tersebut. anyak adab-adab dan akhlak terhadap al-Qur3an, diri sendiri, mu3allim, &ara dan

teknik menghafaz, memilih "aktu yang sesuai untuk menghafaz, memilih tempat yang

sesuai dan lain-lain lagi.

Pemilihan "aktu menghafaz yang sesuai sangat perlu dititikberatkan bagi seseorang

penghafaz al-Qur3an agar dapat membantu memudahkan ingatan terhadap ayat-ayat

hafazan serta membantu dalam pengekalan ayat tersebut dalam ingatan para penghafaz.

Antara "aktu-"aktu yang sesuai untuk menghafaz ayat-ayat su&i al-Qur3an adalah pada

"aktu-"aktu yang tenang dan juga pada "aktu fikiran kosong. $aktu yang tenang dan

fikiran kosong ini sangat membantu dalam memudahkan hafazan seseorang penghafaz al-

Qur3an kerana al-Qur3an mudah diresapi oleh hati-hati yang tenang. 7ikiran yang kosong

pula akan memudahkan lagi untuk ayat-ayat al-Qur3an terus melekat dalam hati dan juga

ji"a seseorang penghafaz al-Qur3an kerana pada masa tersebut, fikiran hanya berfokus

kepada satu perkara iaitu ayat-ayat yang dihafaz tanpa memikirkan akan perkara-perkara

lain yang boleh mengganggu hafazan.

20
#elain itu, "aktu yang sesuai untuk menghafaz juga ialah pada "aktu sebelum tidur. Para

penghafaz al-Qur3an boleh memba&a dan menghafaz beberapa potong ayat al-Qur3an

sebelum tidur. #ebelum melelapkan mata, dengarlah kaset atau pun audio ba&aan ayat-ayat

tersebut dan tanamkannya di dalam minda. emudian, dengar kembali daripada a"al surah,

juz atau hizib, atau mana-mana ayat yang sesuai sehingga ayat yang telah dihafaz.

ayangan ayat-ayat yang dihafaz sebelum tidur akan bermain-main di minda dan

berkekalan hingga keesokan harinya dengan izin Allah.

%i samping itu, "aktu lain yang sesuai bagi menghafaz ayat-ayat al-Qur3an ialah pada "aktu

pagi dan mengulangnya pada "aktu malam. Amalan menghafaz al-Qur3an pada "aktu pagi

amat membantu dalam mengekalkan ingatan terhadap ayat yang dihafaz kerana keadaan

suasana pagi yang tenang dan damai. Ayat-ayat yang dihafaz pada "aktu pagi diulang

kembali pada "aktu malam untuk melan&arkan lagi hafazan ayat-ayat berkenaan.

Para penghafaz al-Qur3an juga digalakkan menghafaz ayat-ayat al-Qur3an di dalam setiap

solat yang dilakukan sama ada solat sunat atau pun solat fardhu. #entiasa mengamalkan

solat sunat dan memba&a ayat-ayat yang dihafaz di dalamnya merupaka satu &ara yang

baik bagi melatih ba&aan ayat-ayat yang telah dihafaz. (al ini juga bertujuan untuk

membiasakan ayat-ayat yang dihafaz dengan amalan seharian kita.

$aktu yang baik untuk menghafaz juga adalah pada sebelum atau selepas "aktu-"aktu

solat. Antaranya ialah mengamalkan menghafaz ayat-ayat al-Qur3an setiap kali selepas solat

fardhu terutamanya selepas solat #ubuh. ita juga sangat digalakkan untuk menghafaz al-

Qur3an sebelum fardhu #ubuh kerana keadaan pada "aktu ini sangat tenang dan damai

serta tanpa sebarang gangguan. #elain itu, kita juga digalakkan untuk mengulangi ba&aan

ayat-ayat hafazan sebanyak tiga kali tiap kali sebelum dan selepas solat fardhu #ubuh.

21
Al-ahra"i berpandangan baha"a hafazan al-Qur3an perlu mengikut ma!ra3 se"aktu

bangun malam, pada "aktu sunyi sehingga lepas subuh. nsyaallah pada "aktu itu, Allah

membuka seluas-luasnya pintu langit dan mendengar permohonan hamba-)ya. #elain itu,

i3adah /mengulang hafazan0 setiap juzu3 boleh juga dilakukan selepas solat fardhu Maghrib

jika tidak berkesempatan seharian dan hendaklah menjaga hati, pandangan dan diri kerana

ayat-ayat su&i tidak akan mendampingi ji"a-ji"a yang kotor.

#eterusnya, amalkan menghafaz al-Qur3an pada "aktu yang sama pada setiap hari bagi

membantu mengekalkan ingatan terhadap ayat-ayat hafazan serta hendaklah sentiasa

isti!amah dalam mengamalkannya.

#elain itu, amalkan memba&a ayat-ayat al-Qur3an yang telah dihafaz dimana-mana sahaja

sebagai zikir atau nyanyian melalui hati atau pun mulut. ontohnya ketika menunggang

motorsikal, memandu kereta, berjalan, termenung dan sebagainya. #eterusnya, seorang

penghafaz al-Qur3an tidak "ajar memba&a dan menghafaz al-Qur3an ketika sedang

mengantuk atau pun menguap kerana di anggap kurang beradab terhadap al-Qur3an.

#eseorang penghafaz al-Qur3an hendaklah berhenti memba&a dan menghafaz ayat-

ayat hafazannya ketika ingin melepaskan hajat. #elain itu juga, para penghafaz al-Qur3an

tidak digalakkan memba&a dan menghafaz ketika sedang bosan, marah atau pun

mengantuk kerana dikhuatiri hilang kefokusan terhadap ayat-ayat hafazan.

4( Memili1 Kae/a1 Ha*a+an

#etiap daripada kita diberi kekuatan yang tersendiri, dan tahap ke&erdasan yang berbeza-

beza. Ada yang diberi ingatan yang kuat, dan mampu mengingat sejumlah ayat ataupun

fakta yang banyak dalam satu masa. Ada yang hanya mampu sebilangan ke&il fakta yang

diba&a "alaupun diulang-ulang berkali-kali. )amun setiap kejadian ini terkandung hikmah

yang tersendiri.

22
Antara yang digariskan adalah teknik-teknik menghafaz pada peringkat sebelum, semasa

menghafaz dan selepas bagi mengekalkan hafazan. ergantung kepada indiidu untuk

mengamalkannya atau tidak, namun teknik-teknik ini digariskan bagi membantu para

penghafaz al-Qur3an yang bertanggungja"ab ke atas setiap hafazannya.

#ebelum menghafaz, mestilah ditanamkan azam dan minat yang mendalam untuk

menghafaz. Apa jua tindakan kita sekalipun, niat yang ikhlas keranan Allah itu adalah paling

penting. emudiannya, pemilihan "aktu yang sesuai untuk menghafaz perlu ditentukan. (al

ini berhubung "aktu-"aktu yang diberi oleh Allah kepada kita perlu dibahagi-bahagikan

dengan baik iaitu "aktu ibadah, "aktu bekerja belajar dan seterusnya "aktu berehat. di

samping itu juga pemilihan yang sesuai untuk menghafaz juga penting bagi memberikan

ketenangan se"aktu mengingat ayat-ayat alamullah yang mulia ini. *anganlah dipilih

tempat yang berunsur maksiat dan bernajis, namun perlulah dipelihara kemuliaan

kandungan ayat-ayat, seperti di tempat-tempat ibadah, di dalam kenderaan, dan sebagainya

yang sesuai. (aruslah kita berada dalam keadaan tenang untuk menghafaz ayat Al-Qur3an,

kerana ianya bukan sahaja masuk ke dalam otak untuk diingat, malah memberi kesan

kepada hati. (ati yang kotor dan hitam akan berasa susah untuk menghafaz dek kerana

tidak tenang dan gelisah. 7ikiran perlulah dikosongkan daripada memikirkan masalah dan

hal-hal keduniaan kerana ianya akan mengganggu konsentrasi fikiran kita untuk dibulatkan

pada hafalan ayat al-Qur3an. %igariskan juga pemilihan jenis mashaf atau kitab al-Qur3an

yang sama digunakan untuk menghafaz, dan tidak mengubahnya kepada kitab Al-Qur3an

atau mashaf yang lain. ni bagi memudahkan hafalan apabila mata dan hati kita sentiasa

melihat pada tempat yang sama berulang-ulang kali akan menimbulkan ingatan yang kuat

terhadapnya. memperbanyak istighfar dan memba&a sela"at ke atas )abi Muhammad

s.a." serta berdoa sebelum memulakan hafalan juga memainkan peranan menjernihkan hati

selain daripada memberkati amalan tersebut.

23
Adab Hamlah Al-Quran menekankan tentang bagaimana seseorang muslim dapat menjaga

tingkah laku, tutur &ara dan perbuatan dengan Al-Quran selain mengamalkan setiap tuntutan

dan garis panduan yang tertulis di dalamnya. Adab (amlah Al-Quran dapat dinyatakan

mengikut pembahagiannya seperti adab dengan Al-Quran /sebelum, semasa dan selepas0,

adab dengan muallim,adab dengan sahabat, dengan dirinya sendiri dan adab dengan

tempat. #ebagaimana sabda +asulullah #A$ yang bermaksud:

“8rang !ang paling baik di antara kalian ialah #rang !ang bela$ar Al-)uran dan
menga$arkann!a kepada #rang lain. (Riwayat Bukhari, Abu Daud, Tarmizi!

Pen4alaman 5 A0)ii)i #

La6ari In)erne) #5

#etelah anda didedahkan tentang adab-adab menghafaz al-Quran.


Terdapat pelbagai skop adab yang boleh dikembangkan dan
diperbin&angkan antaranya:

-Adab sebelum menghafaz al-Quran


-Adab semasa menghafaz al-Quran
-Adab selepas menghafaz al-Quran
-Adab dengan diri dan tempat

andingkan adab-adab ba&aan yang perlu ada selain adab-adab yang


telah dinyatakan.

Pen4alaman 5 A0)ii)i 2

La6ari In)erne) #5

1ntuk menghafaz dan mengekalkan hafazan al-Qur3an bukan sesuatu


yang mudah. (endaklah dihafaz dengan teknik yang tersendiri serta
mengambil &akna terhadap faktor yang boleh membantu dan
memudahkan kita untuk mengekalkan hafazan al-Qur3an.

24
Anda dikehendaki mengenalpasti faktor memudahkan dan
mengekalkan hafazan

25