Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK

BidangKeutamaan PPPM JADUAL 1


PetunjukPrestasiUtama / KPI

Sektor Pengurusan Kurikulum


Unit / Bidang Bahasa Inggeris

Bidang / Isu-isu Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi


Fungsi Strategik Strategik (Inisiatif)
TOV 2017 2018 2019 2020 2021
Kurikulu Tahap Meningka Murid Peratu Vocabulary Master
m penguasa tkan dapat s Kiddo
an murid tahap menguas murid
dalam penguasa i asas yang 1. One day, one word
Bahasa an murid komunik menda
Inggeris salam asi pat A 2.Fun Reading
sangat Bahasa mengiku dalam programme
lemah Inggeris t tahap peprik
dengan saan 3. 5 min with English
baik dan Bahasa
berkesan Inggeri
s
menig
kat
5%

PELAN TINDAKAN
1 Strategi Vocabulary Master Kiddo JADUAL 2

Objektif Murid dapat menguasai kosa kata mudah yang digunakan dalam kehidupan seharian dengan
berkesan

Bil Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output KPI Pelan Kontingensi


Projek jawab Hari Sumber
1 One Day, Guru- guru Sepanjang RM 24 / Duit Kosa kata pelajar dalam Untuk meningkatkan bilaangan 1. Word on Nametag
One Word Bahasa tahun Panitia Bahasa Inggeris akan pelajar mendapat A dalam 2. Find The Words
Inggeris meingkat peperiksaan subjek Bahasa
SKJS Inggeris sebanyak 5%

2 Fun Reading Guru-guru Sepanjang RM 200 / Kosa kata pelajar dalam Untuk meningkatkan bilaangan 1. 5 min reading in class
Programme Bhasa tahun Bahasa Inggeris akan pelajar mendapat A dalam 2. Short story session
Inggeris meingkat peperiksaan subjek Bahasa
Inggeris sebanyak 5%

3 2 Min with Semua Sepnjang Kosa kata pelajar dalam Untuk meningkatkan bilaangan 1. Vocabulary book
English guru SKJS tahun Bahasa Inggeris akan pelajar mendapat A dalam 2. Read to teacher programme
meingkat peperiksaan subjek Bahasa
RM 100 Inggeris sebanyak 5
PELAN OPERASI
Program Fun Reading Programme JADUAL 3
Objektif Program Murid dapat membaca dan menjawab soalan berdasarkan bahan bacaan tersebut dengan betul
TarikhdanTempohPerlaksanaan Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Tahap 2

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Memberikan taklimat kepada semua guru Ketua panitia Guru jelas tentang Semua guru
Bahasa Inggeris tentang proses perlaksanaan proses perlaksanaan Bahasa Inggeris
1. pogram. program

Mengenalpasti sasaran pelajar untuk dijdikan Guru kelas yang mengajar BI Kelas yang dijadikan Semua guru
benchmark dalam program ini. benchmark akan Bahasa Inggeris
2. diberikan ujian untuk
melihat keberkesanan
program ini.
Menyediakan bahan bacaan dalam bentuk Setiausaha panitia Pelajar mendapat Murid
“booklet” kepada setiap pelajar satu “ booklet”
3. sebagai bahan
bacaan.
Murid diberikan makluman tentang program ini Ketua Panitia Murid jelas dengan Murid
4. yang akan berlangsung pada setiap minggu 1 setiap penerangan
dan 3 setiap bulan pada perhimpunan pagI. dari guru.

Jadual guru-guru yang bertugas pada setiap sesi Setiausaha Melancarkan proses Semua guru
5. akan diedarkan pada semua gugu-guru Bahasa perlaksanaan Bahasa Inggeris
Inggeris SKJS. program.

Guru menjalankan aktiviti bacaan dan soal jawab Guru dan murid Untuk meningkatkan Semua guru
6. sealmat 15 minit pada waktu perhimpunan bilangan pelajar Bahasa Inggeris
pagi. mendapat A dalam
peperiksaan subjek
Bahasa Inggeris
sebanyak 5%
Sebarang masalah atau cadangan Semua guru
penambahbaikan akan dibincangkan di dalam Bahasa Inggeris
7. mesyuarat panitia
PELAN OPERASI
Program One Day, One Word JADUAL 3
Objektif Program Murid dapat memahami makna perkataan Bahasa Inggeris
TarikhdanTempohPerlaksanaan Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Tahap 1 dan Tahap 2

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Memberikan taklimat kepada semua guru Ketua panitia Guru jelas tentang Semua guru
Bahasa Inggeris tentang proses perlaksanaan proses perlaksanaan Bahasa Inggeris
1. pogram. program

Menegenalpasti sasaran pelajar untuk dijdikan Guru kelas yang mengajar BI Kelas yang dijadikan Semua guru
benchmark dalam program ini. benchmark akan Bahasa Inggeris
2. diberikan ujian untuk
melihat keberkesanan
program ini.
Menyediakan satu papan bersaiz sederhana Setiausaha panitia Murid
besar untuk menulis perkataan BI setiap hari
3.

Murid diberikan makluman tentang papan Magic Ketua Panitia Murid jelas dengan Murid
4. Word yang tersedia di tempat tertentu untuk setiap penerangan
mereka lihat dan membacanya. dari guru.

Guru-guru BI setiap kelas akan menyoal Guru kelas yang mengajar BI Untuk meningkatkan Murid
5. perkataan yang terpampang di papan magik bilangan pelajar
pada setiap hari. mendapat A dalam
peperiksaan subjek
Bahasa Inggeris
sebanyak 5%
PELAN OPERASI
Program 2 Min With English JADUAL 3
Objektif Program Melahirkan murid yang berdikari dalam mencari atau menghayati makna perkataan Bahasa
Inggeris
TarikhdanTempohPerlaksanaan Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Tahap 1

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi


Memberikan taklimat kepada semua guru Ketua panitia Guru jelas tentang Semua guru
termasuk guru bukan opsyen Bahasa Inggeris proses perlaksanaan Bahasa Inggeris
1. tentang proses perlaksanaan pogram. program

Menegenalpasti sasaran pelajar untuk dijdikan Guru kelas yang mengajar BI Kelas yang dijadikan Semua guru
benchmark dalam program ini. benchmark akan Bahasa Inggeris
2. diberikan ujian untuk
melihat keberkesanan
program ini.
Menyediakan satu booklet bagi setiap pelajar Setiausaha panitia Murid

3.

Murid diberikan makluman tentang proses Ketua Panitia Murid jelas dengan Murid
4. perlaksanaan di mana mereka dikehendaki setiap penerangan
mencari makna perkataan-perkataan di dalam dari guru.
booklet melalui pertanyaan kepada guru bukan
subjek dan juga penggunaan kamus.
Guru-guru BI setiap kelas memantau Guru kelas yang mengajar BI Murid
5. penggunaan booklet tersebut dari masa ke masa.

Setiap bulan, guru yang mengajar subjek BI Guru kelas yang mengajar BI Murid
6. setiap kelas akan mnegutip dan menanda
booklet tersebut.

Pelajar yang mengumpul paling banyak maksud Untuk meningkatkan


perkataan di dalam booklet akan mendapat bilangan pelajar
7. sedikit ganjaran. mendapat A dalam
peperiksaan subjek
Bahasa Inggeris
sebanyak 5%
PELAPORAN PRESTASI
Bidang Keutamaan PPPM JADUAL 4
Strategi

Program / Projek

Objektif

Tarikh / Tempoh

KPI TOV SASARAN PRESTASI SEBENAR

Ulasan

Dokumentasi / Pelaporan

KAJIAN SEMUAL / IMPAK


Kekangan

MekanismePemantauan

Penilaian: Output / Outcome

TindakanPenambahbaikan

NamaPenilai:_____________________ TandatanganPenilai:_________________________ Tarikh:________________________


PENCAPAIAN PRESTASI 2018 DAN REVIEW

BidangKeutamaan PPPM JADUAL 5


Bidang / Fungsi

MatlamatStrategik

Objektif

KPI

TOV SASARAN Strategi / Inisiatif PerlaksanaanStrategi / Inisiatif


2018 2019 2020

PENCAPAIAN

Pencapaian PeratusPerlaksanaan
UlasanKeseluruhan&
(Tambah / Gugur)

*Silagunakanlampiranuntukmaklumattambahan

Disediakanoleh: Disemakoleh: Tarikh:

_______________________ _________________________ __________________________


PegawaiPelaksana Tuan PPD / Timb. PPD