Anda di halaman 1dari 8

1.

Nama Kursus : Khidmat Komuniti

2. Kod Kursus :

3. Nama Staf Akademik :Norfadhilah Binti Salama @ Salamat

4. Rasional :
Kursus ini adalah berujuan untuk melahirkan pelajar yang berupaya mengaplikasikan kemahiran
insaniah.

5. Semester /Tahun Ditawarkan: Semester 4/ Tahun 2

6.
Jumlah Masa Pembelajaran
Bersemuka Tidak Bersemuka Jumlah SLT
Pelajar (SLT)

K = Kuliah K T A L K T A L
T = Tutorial
80
A = Amali 26 8 0 5.4 52 10 0 18.6

L = Lain-lain

7. Nilai Kredit: 2

8. Prasyarat (sekiranya ada): Tiada

9. Hasil Pembelajaran Kursus:


Di akhir pembelajran ini, pelajar akan dapat:
HPK 1: Menghasilkan kertas cadangan projek khidmat komuniti yang berimpak sosial. (A3, PLO 4)

HPK 2:Mempamerkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. (A4, PLO 5)

HPK 3: Mempamerkan tanggungjawab sosial dalam perlaksanaan projek. (A5, PLO 3)

Kemahiran boleh pindah:


10.
Nilai, Sikap dan Profesionalisme, Kemahiran Komunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan,
Kemahiran danTanggungjawab Sosial
11. Pengajaran-Pembelajaran dan Startegi Pembelajaran :

Hasil Pembelajaran
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Penilaian
Program (PLO)

Nilai, Sikap dan


Kuliah, Perbincangan dalam kumpulan Tugasan
Profesionalisme
Perbincangan dalam
Kemahiran Komunikasi, Kuliah, Perbincangan dalam kumpulan kumpulan,
Kepimpinan dan Kerja
Berpasukan pembentangan

Kertas kerja, kerja


Kemahiran Kerja lapangan lapangan , laporan
danTanggungjawab
Sosial akhir.

12. Sinopsis:
Kursus ini ialah memberikan kefahaman dan penghayatan pembelajaran akan dijalankan dalam
melaksanakan projek khidmat komuniti. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam
bentuk kuliah, perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti
kumpulan dan semangat sukarelaan.

13. Kaedah Penyampaian :


Kuliah, Perbincangan dalam kumpulan, Pembentangan cadangan, kerja lapangan.

14. Kaedah dan Jenis Penilaian :

Kerja Kursus

Mingg F2F NF2F


HPK PLO Total Pecahan Peratusan %
u (Jam) (Jam)

HPK 1 PLO 1 15% 15%


Kertas
Cadagan 4 0 12 12 12/80

Perbincangan HPK 2 PLO 2-4 5%


dalam 5
4 0 4
kumpulan

25%
Perancangan/ HPK 2 PLO 2-4 10%
pengurusan 5
Projek
Laporan HPK 2 PLO 2-4 10%
berbentuk 5
Video

Projek Akhir HPK 3 PLO 5-12 20%


3
(Pemerhatian (10% indi
langsung/raka
10% kump)
man dalam
bentuk video)

Projek Akhir HPK 3 PLO 5-12


3
(Penilaian 10%
rakan sebaya)
60%
Projek Akhir HPK 3 PLO 5-12 20%
3
(Penilaian
Komuniti)

Projek Akhir

(Pembentanga HPK 3 PLO 12-17 10%


n hasil 3
akhir/Laporan
video)
15. Pemetaan Kursus/ modul pada tujuan Program:

dan Kemahiran Saintifik


Penyelesaian Masalah
Kemahiran Komunikasi,
Kepimpinan dan Kerja

Kemahiran Pengurusan
danTanggungjawab
Kemahiran Praktikal

Sepanjang Hayat
Profesionalisme

Kemahiran Mengurus
dan Keusahawanan
Maklumat dan
Nilai, Sikap dan

Pembelajaran
Pengetahuan

Berpasukan
Kemahiran

Kemahiran
Sosial
Domain Hasil Pembelajaran KKM/

Diploma Pendidikan Awal Kanak-


Kanak (DPAK)

D D DO3 DO DO5 DO6 DO7 DO


O O 4 8
1 2

L Mempamerkan
O pengetahuan

1 Dan kefahaman tentang
Teras pengetahuan bidang
L Menggunakan pengetahuan
O Untuk menyediakan
2 Pengalaman pembelajaran √
Yang bersesuaian dengan
Perkembangan kanak-kanak
L Mencipta, menyedia dan
O Mengekalkan persekitaran
3 Yang selamat dan sihat serta
√ √
Mampu memupuk
Pembelajaran dan
Pembangunan kanak-kanak
L Mempamerkan komitmen
O Terhadap profesionalisme √
4 Pada nilai, sikap dan etika
L Berkomunikasi secara efektif
O Dengan kanak-kanak, rakan

5 Sekerja, keluarga dan
Komuniti
L Menggunakan kemahiran
O Penyelesaian masalah,
6 Refleksi diri, kemahiran
Saintifik dan pemikiran kreatif √
Dalam pengasuhan dan
Pendidikan awal kanak-
kanak
L Mengumpul, memilih dan
O Menggunakan maklumat
7 Untuk meningkatkan √
pembelajaran awal dan
Pembangunan kendiri
L Mempamerkan kemahiran √
O Asas pengurusan dan
8 Keusahawanan dalam latar
Persekitaran awal kanak-
kanak
16. Mapping of the course/ module to the Program Learning Outcomes:
P
DPAK PL
PLO PLO PLO PLO PLO PL L
O
1 2 3 4 5 O6 O
8
7
Psikologi Awal Kanak-kanak

Menghasilkan kertas cadangan projek


khidmat komuniti yang berimpak sosial. 

Mempamerkan kemahiran 
kepimpinan dan kerja berpasukan.

Mempamerkan tanggungjawab
sosial dalam perlaksanaan projek. 

Kandungan Kursus/ modul dan SLT mengikut topik:

Bersemuka Tidak Bersemuka Juml


ah
Perkara K T SLT
K T A L A L (Ja
m)

1. Pengenalan Kursus
M khidmat komuniti
17.
1.1 Konsep khidmat
i 2
Komuniti.
n 1.2 Kesediaan kendiri
g 1.3 Kepentingan 2
khidmat komuniti
g
1.4 Fungsi individu dan
u kumpulan dalam
khidmat komuniti
1.5 Kumpulan sasaran
1
M 2. Kertas cadangan 3 6 4.5 19.5
i khidmat komuniti.
n 2.1 Pengenalan/latar
g belakang program
g 2.2 Objektif program
u 2.3 Cadangan
33
tempat/masa/tarik
2 h
2.4 Anggaran
-
perbelanjaan
4
2.5 Tentatif program
2.6 Senarai ahli
jawatankuasa
2.7 Carta Gantt
2.8 Golongan dan
jumlah sasaran

M 3. Perlaksanaan Projek 2 8.5 4.5 30


i Akhir
n 4. Pembentangan hasil
g projek 45
g
u

5
-
1
4

M
i
n
g
g
u Penghantaran Laporan video
1
5
-
1
7

Total 7 14.5 9 49.5 80

Jumlah Jam Bersemuka dan Tidak


Bersemuka
Tidak Bersemuka Bersemuka

Kuliah 26 52

Kertas
1 3
Cadagan

Perbincangan
dalam
kumpulan 1 3
Perancangan/
pengurusan 2 6
Projek

Laporan
berbentuk
Video

Projek Akhir

(Pemerhatian
langsung/raka
man dalam
bentuk video)

Projek Akhir

(Penilaian
rakan sebaya)

Total 39 81

Jumlah Masa
Pembelajaran 80
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 2

18. Rujukan Utama yang menyokong kursus:

1. Idris Jusoh. (2015, Januari 23). Terima Kasih untuk Sukarelawan. Berita Harian.

2. Zaliha Hj Hussin. & Mohd Ramlan Mohd Arshad. (2012). Altruism ad Motivational Factors Toward
Volunteerism among youth in Petaling Jaya, Selangor. IPEDR, 225-229.

3. Mardhiyyah, S. & et al. (2013) Empowering Youth Volunteerism: The Importance and Global
Motivating Factors. Journal of Educational and Sosial Research, 502-507.

19. Maklumat Tambahan: