Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran :Pendidikan Muzik

Tahun : 3 Rajin

Bilangan Murid : 30 orang

Tarikh : 10 April 2018 (selasa)

Masa : 9.00 pagi – 9.30 pagi (30 minit)

Tema : Modul 1: Pengalaman Muzikal

Kemahiran / Fokus : Mengenali rekoder

Standard Kandungan : 1.4 Memainkan rekoder secara esembel

Standard Pembelajaran : 1.4.4 Memainkan rekoder mengikut tempo

- cepat

- lambat

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,

 Memainkan rekoder dengan tempo cepat


 Memainkan rekoder dengan tempo lambat

EMK : Kreativiti dan Inovasi

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui penjarian not rekoder

KBAT : Mengaplikasi, mencipta, cetusan idea

Kemahiran Generik : TMK, komunikasi

Penerapan nilai : Disiplin, kerjasama, mematuhi arahan

Bahan Bantu Mengajar : Slaid, video, kertas

2
Langkah/ Isi Pelajaran Prosedur perlaksanaan BBM/ Nilai/ Catatan
Masa
Set
Induksi 1.
5 minit BBM: video
1. . Guru akan menunjukkan
video ‘Mary Had a Little KBAT:
Lamb’ Sumbang saran
2. Guru meminta murid untuk
menyanyikan lagu tersebut Nilai: disiplin
bersama-sama.

Langkah 1 1. Guru menunjukkan skor lagu


(12 minit) Permainan Roda Solfa ‘Mary Had a Little Lamb’ Nilai: displin, kerjasama
berkumpulan kepada murid.
 6 kumpulan (5-6 2. Guru meminta murid KBAT: Aplikasi
orang) memainkan lagu ‘Mary Had a
Little Lamb’ BBM:
3. Guru menunjukkan cara kad gambar isyarat tangan,
bermain lagu tersebut
menggunakan tempo cepat
dan perlahan.
4.

3
Roda solfa

Langkah 2
(8 minit) Permainan belon solfa 1. Guru menyanyikan solfa BBM: Belon solfa
berkumpulan. berserta isyarat tangan
mengikut papan corak irama.
Corak irama : 2. Guru akan mengedarkan
belon kepada setiap
kumpulan.
3. Di dalam belon terdapat satu Kertas soalan corak irama
corak irama.
4. Murid perlu menuip belon
sampai pecah untuk
mendapatkan corak irama
mengikut solfa.
5. Setiap ahli kumpulan perlu
kehadapan untuk
persembahkan nyanyian
solfa mengikut corak irama
Papan corak irama
berserta isyarat tangan
dengan betul.

KBAT:

4
Aplikasi, sumbang saran,
cetusan idea

Nilai: kreativiti
Rumusan
(5 minit) Menyanyi dengan 1. Guru memainkan video lagu Bbm:
isyarat tangan. ‘DoReMi’. Video lagu
2. Semua murid diminta
menyanyi dengan isyarat
tangan dengan betul.
3. Guru memberi peneguhan
kepada murid tentang
pelajaran hari itu.

Nilai: kerjasama

Refleksi :