Anda di halaman 1dari 1

SJK (C) SUNG SANG

Nama 姓名: ______________________________ Tarikh 日期: ____________

Kelas 班级 : _______________________________ Markah 分数: __________

Ujian Bulanan MAC 2018 (2018 年三月月考)


Sains Tahun 5(五年级 科学)
30 minit (30 分钟)

Arahan:

1. Kertas ini mengandungi 15 soalan.


本试卷共有 15 题题目。
2. Jawab semua soalan.
全部题目都必须回答。
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan jawapan anda pada kertas soalan ini.
每题题目有附有 A, B, C 和 D 四个答案选项,选出一个最适当的,然后在此试卷中圈
出你所选择的答案。