Anda di halaman 1dari 16

Nabi Ibrahim as.

Disusun untuk memenuhi tugas makalah pelajaran Agama yang


dibina oleh : Ibu Warasati S.Th.I

OLEH:
Afifah
Aisyatul Munwwaroh
Anisah Syarifatul Rodiyah
Atiqotul Fitriyah

SMA NURUL JADID (TERAKREDITASI A)


PAITON PROBOLINGGO
KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan dan senantiasa meridhoi amal
ibadah kita. Kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Sang Pencipta Allah SWT

2. Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid

3. Guru Pembimbing

4. Orang tua yang selalu mendampingi kami

5. Sahabat yang ada dalam keadaan suka maupun duka

Yang telah memberikan motifasi sehingga kami bisa menyelesaikan makalah yang
sangat sederhana ini. Sebagaimana pepatah yang mengatakan tiada gading yang tak retak, maka
makalah ini tentunya tiada terbebas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan
saran demi perbaikan makalah ini sangat diharapkan kepada semua pihak.

Akhirnya, hanya Allah SWT jualah yang dapat memberikan balasan yang setimpal
terhadap amal baik. Semoga amal ibadah dan kerja keras kami, senantiasa mendapatkan ridho
dan ampunan dari-Nya. Amin.

Paiton, 12 Desember 2010

Penulis
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

DAFTAR ISI .................................................................................................. 3

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 4

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 4

1.2 Tujuan .................................................................................................... 4

1.3 Batasan Masalah..................................................................................... 4

BAB II ISI ............................................................................................................... 5

2.1 Nabi Ibrahim ............................................................................................

2.2 Kisah Nabi Ibrahim ..................................................................................

BAB III PENUTUP .................................................................................................

A. Kesimpulan ..............................................................................................
B. Saran ........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Teladan orang yang kokoh akibat islamiyah ialah tentang beberapa kisah seorang tokoh
yang patut menjadi teladan bagi ummat beragama islam maupun yang lain. Banyak sekali
tokoh-tokoh yang baru masuk islam kemudian menjadi seorang teladan yang sangat
bijaksana.
1.2 Tujuan
Makalah disusun bertujuan untuk mengetahui, Kisah Nabi Ibrahim as. Dalam
memperjuangkan agama islam. Agar kita dapat mentauladani sifat maupun prilaku nabi
Ibrahim as.
1.3 Batasan Masalah
Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya membahas tentang kisah-kisah tauladan Nabi
Ibrahim as.
BAB II

ISI

2.1 Nabi Ibrahim

Ibrahim (Bahasa Arab ‫( )إبراهيم‬sekitar 1997-1822 SM) merupakan nabi dalam agama
Samawi. Ia mendapat gelar dari Allah dengan gelar Khalil Allah (Sahabat Allah). Selain itu ia
bersama anaknya, Ismail terkenal sebagai pengasas Kaabah. Ia diangkat menjadi nabi sekitar
pada tahun 1900 SM, diutus untuk kaum Kaldān yang terletak di kota Ur, negeri yang disebut
kini sebagai Iraq.

Ibrahim bin Azzar bin Tahur bin Sarush bin Ra'uf bin Falish bin Tabir bin Shaleh bin
Arfakhsad bin Syam bin Nuh. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam, A'ram, yang
terletak di dalam kawasan kerajaan Babilonia. Pada 2.295 SM. Kerajaan Babilon waktu itu
diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan yang absolut dan zalim, ia
bernama Namrudz bin Kan'aan. Ibrahim dianggap sebagai salah satu nabi Ulul azmi. Kemudian
ia memiliki 2 orang putra yang dikemudian hari menjadi seorang nabi, yaitu Ismail dan Ishaq.
Sedangkan Yaqub adalah cucu dari Ibrahim.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani


akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang
yang musyrik.Sesungguhnya orang yang paling dekat kepaa
Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini
(Muhammad) serta orang-orang yan beriman (kepada Muhammad),
dan Allah adalah pelindung semua orangh-orang yang beriman.
(QS Ali Imran 67-68).

Nabi Ibrahim (Abraham) sering disebutkan di dalam Al Qur'an dan


mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah sebagai contoh
bagi manusia. Dia menyampaikan kebenaran dari Allah kepada
umatnya yang menyembah berhala, dan dia mengingatkan mereka
agar takut kepada Allah. Umat nabi Ibrahim tidak mematuhi

perintah itu, bahkan sebaliknya mereka menentangnya. Ketika


penindasan yang semakin meningkat dari kaumnya, nabi Ibrahim pindah ke mana saja bersama
istrinya, bersama dengan nabi Lut dan mungkin dengan bebeapa orang lain yang menyertai
mereka.
Nabi Ibrahim adalah keturunan dari nabi Nuh. Al qur'an juga mengemukakan bahwa dia juga
mengikuti jalan hidup (diin) yang diikuti Nabi Nuh.

"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam". Sesungguhnya demikianlah Kami


memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-
hamba
Kami yang beriman. Kemudian Kami tengelamkan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya
Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).(QS Ash- Shafaat: 79-83).

Pada masa Nabi Ibrahim, banyak orang yang menghuni dataran Mesopotamia dan di bagian
Tengah
dan Timur dari Anatolia tinggal orang-orang yang menyembah surga-surga dan bintang-bintang.
Tuhan yang mereka anggap paling penting adalah "Sin" yaitu Dewa Rembulan. Tuhan mereka
ini
dipersonifikasikan sebagai seorng manusia yang berjenggot panjang, memakai pakaian panjang
membawa rembulan berbetuk bulan sabit diatasnya. Lagian, orang -orang tersebut membuat
hiasan
gambar-gambar timbul dan pahatan-pahatan (patung) dari tuhan mereka itu dan itulah yang
mereka sembah. Hal ini merupakan system kepercayaan yang tersebar luas ketika itu, yang
mendapatkan tempat persemaiannya di Timur Dekat (Near East), dimana keberadaannya
terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut terus
saja menyembah tuhan-tuhan tersebut hingga sekitar tahun 600 M. Sebagai akibat dari
kepercayaan itu, banyak bangunan yang
dikenal dengan nama "ziggurat" yang dulu dipakai sebagai observatorium (tempat penelitian
bintang-bintang) sekaligus sebagai kuil tempat peribadatan yang dibangun di daerah yang
membentang sejak dri Mesopotamia hingga ke kedalaman Anatolia, disinilah beberapa
tuhan,terutama dewa(i) Rembulan yang bernama "Sin" disembah oleh orang-orang ini.1

Kepercayaan yang hanya bisa ditemukan dalam penggalian arkeologis yang dilakuan saat ini,
telah
disebutkan dalam Al Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, Ibrahim menolak
penyembahan tuhan-tuhan tersebut dan berpegang teguh kepada Allah saja, satu-satunya Tuhan
yang sebenarnya. Dalam Al Qur'an, perjalanan hidup Ibrahim digambarkan sebagai berikut :

Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar: "Pantaskah kamu menjadikan
berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam
kesesatan yang nyata. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda
keagungan
(Kami yang terdpat) di langit dan di bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk
orang-orang yang yakin. Ketika malah telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia
berkata: "Inilah Tuhanku". Tetpi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka
kepada
yang tenggelam". Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku".
Tetapi
setelah bulan itu terbenam dia berkata : "Sesungguhnya jika Tuhnaku tidak memberikan
petunjuk
kepadakum pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat". Kemudian tatkala dia melihat
matahari
terbit, dia berkata: "Inilah tuhanku, ini lebih besar", maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia
berkata : "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan b umi
dengan
cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Tuhan.(QS. Al-An'an: 74-79)

Dalam al Qur'an, tempat kelahiran Ibrahim dan tempat di mana dia tinggal tidak dikemukakan
dengan terperinci. Tetapi diindikasikan bahwa Ibrahim dan Lut tinggal di tempat yang saling
berdekatan satu sama lain dan malaikat yang diutus kepada umat nabi Lut juga mendatangi
Ibrahim
dan memberitahukan pada istrinya suatu berita gembira tentang bayi laki-laki (yang
dikandungnya),
sebelum para malaikat itu pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju nabi Lut.

Cerita penting tentang Nabi Ibrahim dalam al Qur'an yang tidak disebutkan dalam Perjanjian
Lama
adalah tentang pembangunan Ka'bah. Dalam Al Qur'an, kita diberitahu bahwa Ka'bah dibangun
oleh
Ibrahim dan putranya Ismail. Sekarang ini, satu-satunya hal yang diketahui oleh ahli sejarah
tentang
Ka'bah adalah bahwa Ka'bah merupakan tempat yang suci sejak masa yang sangat tua. Adapun
penempatan berhala-berhala pada Ka'bah selama masa jahiliyah berlangsung sampai diutusnya
Nabi
Muhammmad, dan itu merupakan penyimpangan dan kemunduran atas agama suci Ilahi yang
pernah diwahyukan kepada Nabi Ibrahim.

Ket.Gambar hal 36. (Atas : Pada masa Nabi Ibrahim, agama politheisme menyebar ke seluruh
wilayah Mesopotamia. Sang Dewa rembulan "Sin" salah satu berhala yang paling penting.
Orang-
orang membuat patung-patung dari tuhan-tuhan mereka dan menyembahnya. Disebelah tampak
patung sin. Simbul bulan sabit dapat terlihat dengan jelas pada dada patung tersebut).

(Bawah: Ziggurat yang digunakan baik sebagai kuil dan observatory perbintangan yang
dibangun
dengan teknik yang paling maju ada masa itu. Bintang, rembulan dan matahari menjadi objek
utama
dari penyembahan dan langi memiliki hal yang sangat penting. Di sebelah kiri dan bawah adalah
ziggurat utama dari bangsa Mesopotamia.

2.2 Kisah Nabi Ibrahim

 Biografi Nabi Ibrahim as.

Raja Namrud mendapat petanda bahwa seorang bayi akan dilahirkan disana dan bayi ini
akan tumbuh dan merampas takhtanya. Antara sifat insan yang akan menentangnya ini ialah dia
akan membawa agama yang mempercayai satu tuhan dan akan menjadi pemusnah batu berhala.
Insan ini juga akan menjadi penyebab Raja Namrud mati dengan cara yang dahsyat. Oleh itu
Raja Namrud telah mengarahkan semua bayi yang dilahirkan di tempat ini dibunuh, manakala
golongan lelaki dan wanita pula telah dipisahkan selama setahun.

Walaupun berada dalam keadaan cemas, kehendak Allah tetap terjadi. Isteri Aazar telah
mengandung namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pada suatu hari dia terasa seperti
telah tiba waktunya untuk melahirkan anak dan sedar sekiranya diketahui Raja Namrud yang
zalim pasti dia serta anaknya akan dibunuh. Dalam ketakutan, ibu nabi Ibrahim telah
bersembunyi dan melahirkan anaknya di dalam sebuah gua yang berhampiran. Selepas itu, dia
memasuki batu-batu kecil dalam mulut bayinya itu dan meninggalkannya keseorangan.
Seminggu kemudian, dia bersama suaminya telah pulang ke gua tersebut dan terkejut melihat
nabi Ibrahim a.s masih hidup. Selama seminggu, bayi itu menghisap celah jarinya yang
mengandungi susu dan makanan lain yang berkhasiat. Semasa berusia 15 bulan tubuh Nabi
Ibrahim telah membesar dengan cepatnya seperti kanak-kanak berusia dua tahun. Maka kedua
ibubapanya berani membawanya pulang kerumah mereka.
 Masa remaja Nabi Ibrahim as.

Semasa remajanya Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung
buatannya namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya ia tidak
bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu bahkan secara mengejek ia menawarkan
patung-patung ayahnya kepada calun pembeli dengan kata-kata:" Siapakah yang akan membeli
patung-patung yang tidak berguna ini?"

 Mencari Tuhan yang sebenarnya

Pada masa Nabi Ibrahim, kebanyakan rakyat di Mesopotamia beragama politeisme yaitu
menyembah lebih dari satu Tuhan dan menganut paganisme. Dewa Bulan atau Sin merupakan
salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan dan matahari menjadi objek utama
penyembahan dan karenanya, astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Sewaktu kecil
nabi Ibrahim a.s. sering melihat ayahnya membuat patung-patung tersebut, lalu dia berusaha
mencari kebenaran agama yang dianuti oleh keluarganya itu.

Dalam alkitab (kitab kejadian) menceritakan tentang pencariannya dengan kebenaran. Pada
waktu malam yang gelap, beliau melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah
Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak suka kepada
yang terbenam hilang". Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya), dia
berkata: "Inikah Tuhanku?" Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: "Demi
sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari
kaum yang sesat". Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan
cahayanya), berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar". Setelah matahari terbenam, dia
berkata pula: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri (bersih) dari apa yang kamu
sekutukan (Allah dengannya)". Inilah daya logika yang dianugerahi kepada beliau dalam
menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya serta menerima tuhan yang
sebenarnya.

 Melihat tanda Kekuasaan Allah

Nabi Ibrahim yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan dan penyembahan berhala yang
berlaku di dalam kaumnya ingin mempertebal iman dan keyakinannya lebih dulu, untuk
menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keragu-raguan yang mungkin mangganggu
pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Dia
menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Ia memohon kepada Allah: "Ya
Tuhanku! Tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang
sudah mati." Allah menjawab permohonannya dengan berfirman: Tidakkah engkau beriman dan
percaya kepada kekuasaan-Ku?." Nabi Ibrahim menjawab:"Betul, wahai Tuhanku, aku telah
beriman dan percaya kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu, namun aku ingin sekali melihat itu
dengan mata kepala-ku sendiri, agar aku mendapat ketenteraman dan ketenangan hati dan agar
semakin tebal dan kukuh keyakinanku kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu."

Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim lalu diperintahkanlah ia menangkap empat ekor
burung, lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian-bagian tubuh burung itu, ia
memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur-baurkannya, dan kemudian tubuh burung
yang sudah hancur-luluh dan bercampur-baur itu diletakkan di empat puncak bukit yang berbeda
dan berjauhan. Setelah dikerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu, diperintahkan-
Nya Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak tubuhnya dan terpisah jauh
setiap bagian tubuhnya itu.
Dengan izin Allah dan kuasa-Nya datanglah berterbangan empat ekor burung itu dalam keadaan
utuh dan bernyawa seperti sedia kala begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim
kepadanya. Lalu hinggaplah empat burung yang hidup kembali itu di depannya, dilihat dengan
mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Yang Maha Berkuasa dapat menghidupkan kembali
makhluk-Nya yang sudah mati sebagaimana Dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada.
Dan dengan demikian tercapailah keinginan Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan
menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan
dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau
menentangnya, dan hanya kata "Kun Fayakun", maka terjadilah apa yang Dikehendaki-Nya.

 Berdakwah Kepada Ayah Kandungnya

Aazar, ayah Nabi Ibrahim sama sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah
berhala, ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri dan dariya
orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa
kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah
menyadarkan ayah kandungnya dulu orang yang terdekat kepadanya bahwa kepercayaan dan
persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Ia
merasakan bahawa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya
agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah Yang
Maha Kuasa.

Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang
tuanya dan dengan kata-kata yang halus ia datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia
diutuskan oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan bahwa ia telah diilhamkan dengan pengetahuan
dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut
gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti lain-lain kaumnya
padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun tidak dapat
mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau musibah.
Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah
semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh kepada manusia sejak Adam diturunkan
ke bumi lagi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan
ajakannya berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang
menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan memberi mereka rezeki dan
kenikmatan hidup serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia.

Aazar menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan puteranya
Nabi Ibrahim yyang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang kurang patut bahwa puteranya
telah berani mengecam dan menghina kepercayaan ayahnya bahkan mengajakkannya untuk
meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak
menyembunyikan murka dan marahnya tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar dan
dalam maki namun seakan-akan tidak ada hubungan diantara mereka. Ia berkata kepada Nabi
Ibrahim dengan nada gusar: "Hai Ibrahim! Berpalingkah engkau dari kepercayaan dan
persembahanku ? Dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan
agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan cuba mendurhakaiku.
Jika engkau tidak menghentikan penyelewenganmu dari agama ayahmu tidak engkau hentikan
usahamu mengecam dan memburuk-burukkan persembahanku, maka keluarlah engkau dari
rumahku ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu didalam suatu rumah di bawah suatu atap.
Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan
engkau."

Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya dan kata-kata kasarnya dengan
sikap tenang, normal selaku anak terhadap ayah seraya berkata: "Wahai ayahku! Semoga engkau
selamat, aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu
dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang
celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah
ayahnya dalam keadaan sedih karena gagal mengangkatkan ayahnya dari lembah syirik dan
kafir.
 Menghancurkan Berhala-berhala

Kegagalan Nabi Ibrahim dalam usahanya menyadarkan ayahnya yang tersesat itu sangat
menusuk hatinya kerana ia sebagai putera yang baik ingin sekali melihat ayahnya berada dalam
jalan yang benar terangkat dari lembah kesesatan dan syirik namun ia sedar bahwa hidayah itu
adalah di tangan Allah dan bagaimana pun ia ingin dengan sepenuh hatinya agar ayahnya mendpt
hidayah ,bila belum dikehendaki oleh Allah maka sia-sialah keinginan dan usahanya. Penolakan
ayahnya terhadap dakwahnya dengan cara yang kasar dan kejam itu tidak sedikit pun
mempengaruhi ketetapan hatinya dan melemahkan semangatnya untuk berjalan terus memberi
penerangan kepada kaumnya untuk menyapu bersih persembahan-persembahan yang bathil dan
kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid dan iman kepada Allah dan Rasul-
Nya.

Nabi Ibrahim tidak henti-henti dalam setiap kesempatan mengajak kaumnya berdialog dan
bermujadalah tentang kepercayaan yang mereka anuti dan ajaran yang ia bawa. Dan ternyata
bahawa apabila mereka sudah tidak berdaya menolak dan menyanggah alasan-alasan dan dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim tentang kebenaran ajarannya dan kebatilan
kepercayaan mereka maka dalil dan alasan yang usanglah yang mereka kemukakan iaitu bahwa
mereka hanya meneruskan apa yang bapa-bapa dan nenek moyang mereka lakukan sejak turun-
temurun dan sesekali mereka tidak akan melepaskan kepercayaan dan agama yang telah mereka
warisi.

Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak bermanfaat lagi untuk berdebat dan bermujadalah
dengan kaumnya yang keras kepala dan yang tidak mahu menerima keterangan dan bukti-bukti
nyata yang dikemukakan oleh beliau dan selalu berpegang pada satu-satunya alasan bahawa
mereka tidak akan menyimpang daripada cara persembahan nenek moyang mereka, walaupun
telah Nabi Ibrahim menasihati mereka berkali-kali bahawa mereka dan bapa-bapa mereka keliru
dan tersesat mengikuti jejak syaitan dan iblis. Nabi Ibrahim kemudian merancang akan
membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan
mata kepala mereka sendiri bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak
berguna bagi mereka dan bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.

Adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babilonia bahwa setiap tahun
mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat.
Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang terbuka, berkhemah dengan membawa
bekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersuka ria dan bersenang-senang sambil
meninggalkan kota-kota mereka kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua
penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai -ramai menghormati hari-hari suci
itu. Nabi Ibrahim yang juga turut diajak turut serta berlagak berpura-pura sakit dan diizinkanlah
ia tinggal di rumah apalagi mereka merasa khuatir bahwa penyakit Nabi Ibrahim yang dibuat-
buat itu akan menular dan menjalar di kalangan mereka bila ia turut serta.

"Inilah dia kesempatan yang ku nantikan." kata hati Nabi Ibrahim tatkala melihat kota sudah
kosong dari penduduknya, sunyi senyap tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang
berkicau, suara daun-daun pohon yang gemerisik ditiup angin kencang. Dengan membawa
sebuah kapak ditangannya ia pergi menuju tempat beribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan
tanpa penjaga, tanpa juru kunci dan hanya deretan patung-patung yang terlihat diserambi tempat
peribadatan itu. Sambil menunjuk kepada semahan bunga-bunga dan makanan yang berada di
setiap kaki patung berkata Nabi Ibrahim, mengejek:"Mengapa kamu tidak makan makanan yang
lezat yang disajikan bagi kamu ini? Jawablah aku dan berkata-katalah kamu." Kemudian
disepak, ditamparlah patung-patung itu dan dihancurkannya berpotong-potong dengan kapak
yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, tidak diganggu yang pada
lehernya dikalungkanlah kapak Nabi Ibrahim itu.

Terperanjat dan terkejutlah para penduduk, tatkala pulang dari berpesta ria di luar kota dan
melihat keadaan patung-patung, tuhan-tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potongan-
potongan terserak-serak di atas lantai. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada hairan dan
takjub: "Gerangan siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini
terhadap tuhan-tuhan persembahan mrk ini?" Berkata salah seorang diantara mrk:"Ada
kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek persembahan kami yang
bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan yang berani ini." Seorang yang lain
menambah keterangan dengan berkata:"Bahkan dialah yang pasti berbuat, karena ia adalah
satu-satunya orang yang tinggal di kota sewaktu kami semua berada di luar merayakan hari suci
dan keramat itu." Selidik punya selidik, akhirnya terdpt kepastian yyang tidak diragukan lagi
bahwa Ibrahimlah yang merusakkan dan memusnahkan patung-patung itu. Rakyat kota beramai-
ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu kejadian atau penghinaan yang tidak dpt
diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mrk. Suara marah, jengkel dan kutukan
terdengar dari segala penjuru, yang menuntut agar si pelaku diminta bertanggungjawab dalam
suatu pengadilan terbuka, di mana seluruh rakyat penduduk kota dapat turut serta
menyaksikannya.

Dan memang itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim agar pengadilannya dilakukan secara
terbuka di mana semua warga masyarakat dapat turut menyaksikannya. Karena dengan cara
demikian beliau dapat secara terselubung berdakwah menyerang kepercayaan mrk yang bathil
dan sesat itu, seraya menerangkan kebenaran agama dan kepercayaan yang ia bawa, kalau
diantara yang hadir ada yang masih boleh diharapkan terbuka hatinya bagi iman dari tauhid yang
ia ajarkan dan dakwahkan. Hari pengadilan ditentukan dan datang rakyat dari segala pelosok
berduyung-duyung mengujungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu.

Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap Raja Namrudz yang akan mengadili ia disambut oleh
para hadirin dengan teriakan kutukan dan cercaan, menandakan sangat gusarnya para penyembah
berhala terhadap beliau yang telah berani menghancurkan persembahan mrk. Ditanyalah Nabi
Ibrahim oleh Raja Namrud:"Apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan
tuhan-tuhan kami?" Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab:"Patung besar
yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Cuba tanya saja kepada
patung-patung itu siapakah yang menghancurkannya." Raja Namrudpun terdiam sejenak.
Kemudian beliau berkata:" Engkaukan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat bercakap dan
berkata mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya?" Tibalah masanya yang memang
dinantikan oleh Nabi Ibrahim, maka sebagai jawapan atas pertanyaan yang terakhir itu beliau
berpidato membentangkan kebathilan persembahan mereka, yang mereka pertahankan mati-
matian, semata-mata hanya karena adat itu adalah warisan nenek-moyang. Berkata Nabi Ibrahim
kepada Raja Namrud itu:"Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu, yang
tidak dapat berkata, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa
manfaat atau menolak mudharat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan
kebinasaan? Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaan dan persembahan kamu itu!
Tidakkah dapat kamu berfikir dengan akal yang sihat bahwa persembahan kamu adalah
perbuatan yang keliru yang hanya difahami oleh syaitan. Mengapa kamu tidak menyembah
Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu dan menguasakan kamu di
atas bumi dengan segala isi dan kekayaan. Alangkah hina dinanya kamu dengan persembahan
kamu itu."

Setelah selesai Nabi Ibrahim menguraikan pidatonya itu, Raja Namrud mencetuskan keputusan
bahawa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatannya menghina
dan menghancurkan tuhan-tuhan mrk, maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir
menyaksikan pengadilan itu:"Bakarlah ia dan belalah tuhan-tuhanmu, jika kamu benar-benar
setia kepadanya."

 Dibakar Hidup-hidup

Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-
hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan. Persiapan bagi upacara
pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diaturkan. Tanah lapang bagi
tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya
dimana tiap penduduk secara gotong-royong harus mengambil bahagian membawa kayu bakar
sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bakti kepada tuhan-tuhan persembahan mrk yang telah
dihancurkan oleh Nabi Ibrahim.

Berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai
sumbangan dan tanda bakti kepada tuhan mereka. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan
orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperolehi
barakah dari tuhan-tuhan mereka dengan menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang
hamil di kala ia bersalin. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk
upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, berduyun-duyunlah
orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Kayu lalu
dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat yang sedang berterbangan di atasnya
berjatuhan terbakar oleh panasnya wap yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu.
Kemudian dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim diangkat ke atas sebuah gedung yang tinggi
lalu dilemparkan ia kedalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman
Allah:"Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim."

Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang
menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakkal karena iman dan
keyakinannya bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api
dan kurban keganasan orang-orang kafir musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang
terjadi tatkala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu ia merasa dingin sesuai dengan
seruan Allah Pelindungnya dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya
yang terbakar hangus, sedang tubuh dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak
sedikit pun tersentuh oleh api, hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah
kepada hamba pilihannya, Nabi Ibrahim, agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang
ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang tersesat itu.

Orang ramai tercengang dengan keajaiban ini dan mula mempersoalkan kepercayaan kepada
Raja Namrud. Malah anak perempuan Raja Namrud sendiri iaitu Puteri Razia mula mempercayai
agama yang dibawa oleh beliau. Lalu Puteri itupun mengaku di hadapan khalayak ramai bahawa
tuhan nabi Ibrahim a.s. adalah tuhan yang sebenarnya. Ini telah menaikkan kemarahan beliau
yang mengarahkan tenteranya untuk membunuh puterinya itu. Puteri itupun meluru ke arah api
yang besar itu lalu berkata "Tuhan Nabi Ibrahim selamatkanlah aku". Puteri Razia pun turut
terselamat dari terbakar dan dalam api yang membara itu kedengaran dia mengucap kalimah
syahadah. Tindakan derhaka puterinya menjadikan hati Raja Namrud semakin membara. Sebaik
sahaja puteri Razia keluar dari api tersebut beliau serta tenteranya telah mengejarnya kedalam
hutan. Ini memberi peluang kepada Nabi Ibrahim serta adik tirinya Sarah, bapanya Azaar serta
anak saudaranya Nabi Luth untuk melarikan diri. Raja Namrud dan tenteranya puas mencari
Puteri Razia tetapi puteri itu telah hilang. Selepas sekian lama, merekapun pulang dan mendapati
bahawa Nabi Ibrahim turut terlepas. Setelah peristiwa ini, Raja Namrud kian gelisah kerana
rakyatnya mula hilang kepercayaan dengan kekuasaannya. Oleh itu, beliau berazam pula untuk
membunuh Tuhan nabi Ibrahim.

Mukjizat yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan
kebenaran dakwahnya, telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebahagian
penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mrk dan membuka mata hati banyak
daripada mereka untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dan dakwahnya, bahkan tidak
kurang daripada mereka yang ingin menyatakan imannya kepada Nabi Ibrahim, namun khuatir
akan mendapat kesukaran dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas dendam para
pemuka dan para pembesarnya yang mungkin akan menjadi hilang akal bila merasakan bahwa
pengaruhnya telah beralih ke pihak Nabi Ibrahim.

 Para istri Nabi Ibrahim as.

Ketika Sarah ditawan Fir’aun untuk dijadikan selir, Allah memberikan pertolongan kepada Sarah
sehingga Fir’aun merasa takut, dan gagal menjadikan Sarah sebagai selirnya. Karena gagal
menjadikan Sarah sebagai selir, Fir’aun hendak menjadikan Sarah sebagai budak Hajar. Namun,
pada akhirnya Hajar pun dihadiahkan kepada Ibrahim setelah sebelumnya Sarah diserahkan
kepadanya. Menurut kitab Qishashul Anbiya karya Ibnu Katsir, Hajar adalah seorang putri
bangsa Qibthi (Mesir).

Masih dalam buku berjudul Qishashul Anbiya, disebutkan bahwa istri Ibrahim yang terkenal
hanya dua, sementara masih ada dua lainnya yang kurang terkenal.
 Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Mendirikan Ka’bah

Allah subhanahu wata’ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim ‘alaihi salam untuk membangun
Baitul ‘Atiq, yaitu masjid yang diperuntukkan bagi manusia untuk mereka menyembah Allah
subhanahu wa ta’ala.

Allah kemudian menunjukkan kepada Nabi Ibrahim, di mana hendaknya bangunan tersebut
dibangun. Allah menunjuki Nabi Ibrahim lewat wahyu yang diturunkan kepadanya.

Para ulama salaf mengatakan bahwa di setiap tingkat langit terdapat sebuah rumah. Penduduk
langit tersebut beribadah kepada Allah di rumah tersebut. Oleh karena itulah, Allah
memerintahkan Nabi Ibrahim ‘alaihi salam membuat bangunan seperti itu pula di muka bumi.

Bagaimanakah kisah pembangunan Ka’bah oleh Nabi Ibrahim yang dibantu oleh putra beliau
Nabi Ismail ini? Kisahnya agak panjang. Kita mulai sekarang ya…

Dahulu, Nabi Ibrahim ‘alahi salam membawa istrinya Hajar dan putra beliau Ismail ke daerah
Makkah. Pada saat itu, Hajar dalam keadaan menyusui putranya.

Nabi Ibrahim kemudian menempatkan Hajar dan Ismail ke sebuah tempat di samping pohon
besar. Pada saat itu, di tempat tersebut tidaklah terdapat seorang pun dan tidak pula ada air. Nabi
Ibrahim kemudian meninggalkan keduanya beserta geribah yang di dalamnya terdapat kurma,
serta bejana yang berisi air.

Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi, Hajar mengikuti beliau seraya bertanya, “Wahai Ibrahim, ke
manakah engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami padahal di lembah ini
tidak terdapat seorang pun dan tidak ada makanan apa pun?”

Hajar mengucapkannya berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menghiraukannya. Hajar


kemudian bertanya, “Apakah Allah yang memerintahkan engkau berbuat ini?” Nabi Ibrahim
kemudian menjawab, “Iya.” Hajar lalu berkata, “Dia tidak akan membiarkan kami.” Hajar
kemudian kembali.

Di daerah Tsaniah, ketika sosok beliau hilang dari pandangan keluarga yang beliau tinggalkan,
Nabi Ibrahim berdoa,

“Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang
tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Rabb
Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian
manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-
mudahan mereka bersyukur.”

Ketika persedian air mereka habis, Hajar


pun mencari air untuk dia dan putranya.
Dia pergi ke bukit Shafa, mencari-cari
adakah orang di sana, namun dia tidak
menemukan siapa pun di sana.

Hajar pun kemudian pergi ke


Marwah dan mencari-cari orang pula
di sana. Dia juga tidak mendapati seorang
pun.

Hajar berulang- ulang pergi dari Shafa ke


Marwah, sebaliknya dari Marwah ke Shafa sampai tujuh kali. Oleh karena itu, di dalam ibadah
haji ada yang namanya Sai, yaitu berlari-lari kecil dari Shafa ke Marwa dan sebaliknya sampai
tujuh kali.
Sampai ke Marwah, Hajar mendengar suara. Lalu dia berkata, “Diamlah”. Dia mendengar suara
itu, lalu mencari sumber suara itu dan berkata, “Aku telah mendengarmu, apakah engkau dapat
memberikan bantuan?”

Ternyata dia berada bersama malaikat di tempat di mana terdapat air zam-zam. Lalu, malaikat itu
mengais-ngais tanah hingga akhirnya muncul air. Selanjutnya, ia pun menuruni air tersebut,
mengisi bejananya dan kembali ke putranya Ismail, kemudian menyusuinya.

Malaikat lalu berkata kepada Hajar, “Janganlah engkau takut disia-siakan, karena di sini akan
dibangun sebuah rumah oleh anak ini dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan
menyia-nyiakan keluarganya”

Setelah beberapa waktu berlalu, serombongan suku Jurhum datang ke tempat tersebut dan
tinggal di sekitar air zam-zam bersama Hajar dan Ismail. Ini semua mereka lakukan atas izin dari
Hajar.

Nabi Ismail pun beranjak dewasa dan belajar Bahasa Arab dari Suku Jurhum tersebut. Beliau
juga menikah dengan salah seorang wanita mereka. Diceritakan pula bahwa Hajar kemudian
meninggal dunia.

Pada suatu saat, Nabi Ibrahim datang ingin menjenguk Nabi Ismail ‘alaihimassalam. Namun,
beliau hanya menemui istri Nabi Ismail saja.

Nabi Ibrahim bertanya kepada wanita tersebut ke mana kiranya Nabi Ismail pergi. Istrinya
menjawab, “Dia sedang mencari nafkah untuk kami.”

Nabi Ibrahim lalu bertanya tentang keadaan mereka. Istri Nabi Ismail menjawab, “Kami dalam
kondisi yang jelek dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan.”

Mendengar jawaban tersebut, sebelum pulang Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita itu untuk
menyampaikan salam kepada Nabi Ismail dan berpesan agar Nabi Ismail mengganti pegangan
pintunya.

Setelah Nabi Ismail kembali ke rumah, istrinya pun menceritakan peristiwa tadi dan
menyampaikan pesan Nabi Ibrahim kepada suaminya.

Mendengar hal tersebut, Nabi Ismail pun berkata kepada istrinya, “Itu tadi adalah bapakku. Ia
menyuruhku untuk menceraikanmu, maka kembalilah engkau kepada orang tuamu.”

Nabi Ismail pun menceraikan istrinya tadi sesuai dengan pesan Nabi Ibrahim dan kemudian
menikah lagi dengan seorang wanita dari Bani Jurhum juga.

Setelah beberapa waktu berlalu, Nabi Ibrahim kemudian kembali mengunjungi Nabi Ismail.
Namun, Nabi Ismail tidak ada di rumah. Nabi Ibrahim pun menemui istri Nabi Ismail yang baru.

Beliau bertanya dimana Nabi Ismail sekarang. Istrinya menjawab bahwa Nabi Ismail sedang
mencari nafkah.

Nabi Ibrahim juga bertanya tentang keadaan mereka. Wanita itu menjawab bahwa keadaan
mereka baik-baik saja dan berkecukupan, sambil kemudian memuji Allah azza wa jalla.

Nabi Ibrahim lalu bertanya tentang makanan serta minuman mereka. Wanita itu menjawab
bahwa makanan mereka adalah daging, adapun minuman mereka adalah air. Maka Nabi Ibrahim
mendoakan kedua hal ini, “Ya Allah berkatilah mereka pada daging dan air.”

Setelah itu, Nabi Ibrahim pun pergi dari rumah Nabi Ismail. Namun, sebelumnya beliau berpesan
kepada wanita itu agar Nabi Ismail memperkokoh pegangan pintunya.

Ketika Nabi Ismail pulang, beliau bertanya kepada istrinya, “Adakah tadi orang yang bertamu?”
Istrinya menjawab, “Ada, seorang tua yang berpenampilan bagus.” Dia memuji Nabi Ibrahim.
“Ia bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku jelaskan keadaanmu kepadanya. Dia juga
bertanya tentang kehidupan kita, dan aku jawab bahwa kehidupan kita baik-baik saja.”
Nabi Ismail kemudian bertanya, “Apakah dia memesankan sesuatu kepadamu?”

Istrinya kembali menjawab, “Ya. Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhku


mengokohkan pegangan pintumu.”

Nabi Ismail berkata, “Itu adalah ayahku dan engkau adalah pegangan pintu tersebut. Beliau
menyuruhku untuk tetap menikahimu (menjagamu).”

Waktu pun berlalu. Suatu saat ketika Nabi Ismail sedang meraut anak panah, Nabi Ibrahim pun
datang. Nabi Ismail pun bangkit menyambutnya, dan mereka pun saling melepaskan rindu.

Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya Allah menyuruhku


menjalankan perintah.”

Ismail menjawab, “Lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu.”

“Apakah engkau akan membantuku?”, Tanya Nabi Ibrahim kembali.

“Aku pasti akan membantumu.” seru Ismail.

Nabi Ibrahim kemudian menunjuk ke tumpukan tanah yang


lebih tinggi dari yang sekitarnya. Beliau berkata,
“Sesungguhnya Allah menyuruhku membuat suatu rumah
di sini.”

Pada saat itulah, keduanya kemudian meninggikan pondasi


Baitullah. Ismail mulai mengangkut batu, sementara
Ibrahim memasangnya.

Setelah bangunan tinggi, Ismail membawakan sebuah batu untuk menjadi pijakan bagi Nabi
Ibrahim. Batu inilah yang akhirnya disebut sebagai maqam (tempat berdiri) Nabi Ibrahim.

Mereka pun terus bekerja sembari mengucapkan doa, “Wahai Rabb kami terimalah dari kami
(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sampai akhirnya tuntaslah pembangunan baitullah itu. Ka’bah pun akhirnya berdiri di bumi
Allah ‘azza wa jalla.
BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengorbanan-pengorbanan mulia yang dahsyat itu tak ubahnya sebagai tumbal yang akan
menjamin bagi agama dan ‘aqidah yang teguh dan tak akan lapuk. Untuk meletakkan dasar,
memancangkan tiang-tiang, dan memperkokoh agama-Nya, Allah memperlihatkan model contoh
melalui para pemuka dan tokoh-tokoh utamanya dengan sikap pengorbanan harta dan jiwanya
agar menjadi teladan istimewa bagi orang-orang beriman yang kemudian.

3.2 Saran

1. Dibutuh kesabaran dan ketelitian dalam membuat makalah.


2. Harus mengikuti Tata Cara Penulisan Makalah yang baik supaya mendapatkan hasil yang
baik pula.