Anda di halaman 1dari 21

Ê Ê

  


‘ Ê 
Kegiatan ang ikenal engan Kuliah Kerja ata KUKERTA) iawali aa
tahun c imana

tem ini ilak
anakan leh tiga erguruan Tinggi egeri aitu
UGM UA UAS. imana hal ini
ebagai bentuk engabian keaa ma
arakat.
aa tahun c ituangkan alam GB Ta M R . M Rc) bahwa
kegiatan engabian ma
arakat leh maha
i
wa ilakukan
ecara meneluruh untuk

emua T i
ebut Kuliah Kerja ata KK) engan meningkatkan eranan T alam
embangunan.
KK ilakukan engan cara 
c.‘ Menjaikan T
ebagai u
at emeliharaan an engembangan ilmu engetahuan;
.‘ Meniik maha
i
wa berjiwa enuh engabian
erta memiliki ra
a tanggung jawab
terhaa ma
a ean bang
a an negara n ne
ia;
.‘ Menggiatkan maha
i
wa
ehingga bermanfaat bagi u
aha embangunan na
i nal an
aerah.
Kegiatan KK ang ilak
anakan
elama ua bulan ini aalah meruakan bentuk

uatu engabian ke ma
arakat an juga
ebagai bahan memenuhi mata kuliah ang
memiliki SKS ini. imana mata kuliah ini ber
ifat intra atau ber
ifat lang
ung
melakukan tinakan ilaangan atau l ka
i KK.
engan aana kegiatan KK ini iharakan maha
i
wa aat mengambil
uatu
engalaman ang ilak
anakan
elama ua bulan ini. Selain itu maha
i
wa juga bi
a
berfung
i
ebagai fa
ilitat r atauun
ebagai enggerak kegiatan ang beraa
ilingkungan temat l ka
i KK ter
ebut.
Kemuian engan rancangan r gram ang ibuat leh maha
i
wa KK ter
ebut
iharakan alam menggerakkan iberbagai
ekt r ang aa ikelurahan ini
ehingga
kelurahan ter
ebut aat menjai lebih maju engan elak
anaan r gram ter
ebut.
Sehingga engan ikut
ertana maha
i
wa KK ari erguruan tinggi Univer
ita

Bengkulu)

c

 ‘×   × 
c..c‘ Secara Umum
c.‘ Sebagai wahana bagi maha
i
wa alam belajar an membantu memecahkan
er
alan embangunan.
.‘ Menewa
akan keribaian an menambah wawa
an maha
i
wa karena maha
i
wa
aat belajar
ambil bekerja atau bekerja
ambil belajar.
.‘ Membantu erceatan embangunan ma
arakat ata
kekuatan
eniri karena
maha
i
wa aat memberikan r
e
embaharuan an engembangan ma
arakat
e
a.
.‘ engan engalaman i laangan iharakan maha
i
wa aat lebih ulet tabah
berani an ceat alam mengambil keutu
an teliti
abar kreatif an efe
ien.
.‘ Memberikan uman balik ang berharga guna enemurnaan eniikan tinggi.
.‘ engan r gram KK imak
ukan untuk menekatkan erguruan tinggi engan
ma
arakat.
c..‘ Secara Khu
u

c...c‘ Bagi Maha


i
wa
c.‘ Memeralam engertian an emahaman maha
i
wa tentang 
[‘ rara berikir an bekerja
ama
acara interi
iliner an linta


ekt ral.
[‘ Kegunaan ha
il eniikan bagi embangunan aa umumna
an ma
arakat aa khu
u
na.
[‘ Kaitan embangunan
ecara ke
eluruhan engan embangunan
an engembangan aerah ee
aan.
[‘ Ke
ulitan ang ihaai leh ma
arakat alam melak
anakan
embangunan.
.‘ Menewa
akan cara berikir maha
i
wa alam melak
anakan
etia
enelaahan an emecahan ma
alah ang aa i alam m
arakat

ecara ragmati
an ilmiah.
.‘ Memberikan keteramilan keaa maha
i
wa aalam melak
anakan
r gram r gram engembangan an embangunan e
a.
.‘ Membina maha
i
wa agar menjai inn vat r an r blem
lver.
.‘ Memberikan engalaman an keteramilan keaa maha
i
wa
ebagai
kaer embangunan ang memiliki
ika an cinta tanah air
erta


tangguang jawab keaa kemajuan ma
arakat
ehingga
etelah
menjai
arjana
anggu itematkan imana
aja.
c...‘ Bagi Univer
ita
Bengkulu
c.‘ Memer leh uman balik
ebagai ha
il engintegra
ian mahai
wa
engan r
e
embangunan i tengah ma
arakat
ehingga
kurikulum materi erkuliahan an embangunan ilmu i
erguruan tinggi aat i
e
uaikan engan tuntutan nata ari
embangunan.
.‘ Memer lehma
ukan ari berbagai ka
u
ang berharga ang
aat iergunakan
ebagai c nt h alam memberikan materi
erkuliahan an menemukan berbagai erma
alahan untuk aat
engembangan enelitian.
.‘ Meningkatkan memerlua
an mengembangkan kerja
ama
engan in
tan
i lain melalui maha
i
wa ang melak
anakan
eang
Kukerta.
.‘ Memer leh ha
il ari kegiatan imana maha
i
wa aat
menelaah an merumu
kan keaaan atau k ni
i nata ma
arakat

ebagai eneraan ilmu tekn l gi an
eni ang aat iamalkan

e
uai engan tuntutan nata.
c...‘ Bagi Ma
arakat emerintah aerah
c.‘ Memer leh bantuan emikiran tenaga ilmu engetahuan
tekn l gi an
eni alam melak
anakan embangunan i aerah.
.‘ Memer leh cara-cara baru ang ibutuhkan untuk merencanakan
merumu
kan an melak
anakan kegiatan embangunan.
.‘ Memer leh engalaman alam menggali
erta menumbuhkan
 ten
i
waaa ma
arakat
ehingga mamu berarti
ia
i alam
embangunan.
.‘ Terbentukna kaer-kaer eneru
embangunan i alam
ma
arakat
ehingga terjamin uaa kelanjutan embangunan.
.‘ Terbentukna tenaga bantuan maha
i
wa untuk melak
anakan
r gram an r ek embangunan ang beraa ibawah tanggung
jawabna. ‘ë  × 
Untuk mencaai tujuan ang iharakan maka alam elak
anaan Kukerta c
ang ilakukan engan enekatan beberaa met e aitu 
c..c‘ Met e b
erva
i arti
ia
i
engan met e ini ang melakukan b
erva
i ikut ambil bagian alam
kegiatan ang i b
erva
i. an alam melakukan b
erva
i ini maha
i
wa Kukerta
ituntut untuk terjun lang
ung
etelah beraa i l ka
i an iharakan bi
a
melakukan engambilan ata
ementara ari ha
il b
erva
i i l ka
i an tujuan
b
erva
i ini untuk mencari berbagai macam erma
alah ang aa i l ka
i Kukerta
Kelurahan Malaber .‘
c..‘ Met e berva
i n arti
ia
i
b
erva
i ini ilakukan terhaa kegiatan-kegiatan tana ikut berarti
ia
i
ambil bagian) ang ilak
anakan leh ma
arakat kelurahan
ecara ke
eluruhan baik
ibiang lahraga keagamaan

ial buaa an lain-lain. Temat elak
anaan ari
met e ini i
e
uaikan engan kegiatan ang ilakukan leh ma
arakat engan
aana enekatan ini iharakan maha
i
wa Kukerta aat memer leh inf rma
i
mengenai Kukerta Kelurahan Malaber .
c..‘ Met e awancara
awancara aalah
uatu cara untuk mengumulkan ata atauun inf rma
i
engan jalan melakukan Tana jawab
ecara
i
temati
. alam elak
anaanna
met e ini memunai
a
aran ang ber
ifat umum aitu ma
arakat l ka
i kukerta
an
a
aran ang ber
ifat khu
u
aitu ara emuka ma
arakat. awancara ini
ilakukan
ecara lang
ung an iu
atkan aa
atu k k erma
alahan er
alan

e
uai engan tujuan b
erva
i hal ini imak
ukan agar ha
il wawancara tiak
keluar ari jalur erma
alahan
elain itu ilakukan wawancara
ecara lang
ung
engan ma
arakat agar memer leh gambaran mauun inf rma
i ang
e
uai
engan k ni
i ma
arakat ang akan menunjang ata ang ikumulkan

ebelumna.


Ê Ê
   × !  !Ê " 


‘  # 
Kelurahan Malaber terletak i Kecamatan Teluk Segara K ta Bengkulu engan
lua
wilaah c c ektar. Secara amini
tra
i bata
-bata
ang aa i Kelurahan
Malaber aat ilihat ari uraian tabel berikut 
Ê   ë $
  Kelurahan Kebun Keling
 Kelurahan a
ar Baru an Sumur Melele
×% Kelurahan itra
Ê  aut Samuera n ne
ia
Sumber : Profil Kelurahan, 2010
Tabel c. Bata
-Bata
ilaah Kelurahan Malaber

Untuk mencaai Kelurahan Malaber ari u


at K ta Bengkulu hana
membutuhkan waktu
ekitar c menit. Kelurahan Malaber meruakan wilaah ang
teletak i e
i
ir k ta Bengkulu ang memiliki ten
i
umberaa alam melimah.
Kelurahan Malaber
ecara amini
tratif
ebelah utara berbata
an engan Kelurahan
Kebun Keling
ebelah
elatan berbata
an engan Kelurahan a
ar Baru an Sumur
Melele
ebelah timur berbata
an engan Kelurahan itra an
ebelah barat berbata
an
engan laut
amuera n ne
ia.
arak u
at Kelurahan Malaber engan Kelurahan Kebun Keling km engan
waktu temuh menit engan menggunakan
eea m t r. arak u
at Kelurahan a
ar
Baru engan Kelurahan Malaber km engan waktu temuh lima menit jarak
Kelurahan itra engan u
at Kelurahan Malaber km engan waktu temuh 
menit an jarak Kelurahan Malaber ari laut
amuera n ne
ia aalah m.

 ‘& '
Kelurahan Malaber ang teraat i Kecamatan Teluk Segara ini memiliki ua

aerah c c ektar. amir c c ektar ter


ebut
uah ienuhi engan emukiman
warga
erta juga ial ka
ikan
ebagai temat ina
emerintahan
eerti Kant r urah
embaga ema
arakatan u
ke
ma
Sek lah a
ar
erta ina
- ina
ang lainna.


  $  × (  
Sarana erhubungan ang lazim igunakan leh ma
arakat kelurahan Malaber
aalah menggunakan tran
 rta
i arat m bil an
eea m t r). ra
aranajalan ang
menghubungkan kelurahan malaber engan kelurahan ang lain ikatakan cuku baik
an aa umumna jalanna aalah a
al.

 )  
K m
i
i enuuk menurut tingkat eniikan i aerah Kukerta ini aat
ilihat aa tabel berikut 
  * % +  ,

 Belum
ek lah c.c
 Tiak
ek lah .c
 S Seerajat .
) ST Seerajat .
- STASeerajat c.
. MA T .
/ Sarjana S-c ) .
×  c
Sumber : Data daftar rumah tangga P4B tahun 2007
Tabel . K m
i
i enuuk Bera
arkan Tingkat eniikan

ari ata iata


aat ilihat bahwa engan er
enta
e . ma
arakat ang
tinggal i Kelurahan Malaber ter
ebut telah menele
aikan eniikan Sek lah a
ar

ehingga bi
a i
imulkan bahwa
ana enuuk i Kelurahan Malaber ter
ebut
mat rita
telah mengenal huruf engan kata lain ma rita
enuukna
uah tiak buta
ak
ara
ecara ke
eluruan.

 - ‘(  
K m
i
i enuuk ang beraa aa Kelurahan Malaber teriri ari KK
an jumlah enuuk ang wajib memiliki Kartu Tana enuuk aitu c rang

eangkan jumlah enuuk ang
uah memiliki Kartu Tana enuuk aitu 
rang. ata enuuk Menurut u
ia
ebanak iwa.


 &  0 %( * % × 

  

 - c c 
 -  c
 -c c c
) cc-c  c
- c-c c c
. c-c  c
/ -  c
1 - cc c
2 -  c

3 -c  c

 -  c

 -  c

 -  c

) c- c 

- - c 

. -  

/ -  

1 -  

2 - c c 
3 -c c c 

 - cc 
 - c 
 - c c
) c- c c
- -  c
. -  
/ -  
1 -  
2 -  
3 Keata
c - c
 umlah c c 
Sumber : Data daftar rumah tangga P4B tahun 2007
Tabel . K m
i
i enuuk Menurut U
ia


 . ‘ % 
i Kelurahan Malaber ini khu
u
na alam malah agama teraat lima agama
ang beraa atau iakui leh egara aa Umuna an untuk Kelurahan Malaber aa
kh
u
una.
 * % 0 %( × 

  

 
lam cc cc 
 Khat lik  cc
 Kri
ten r te
tan c c 
) Buha - 
- inu - - 
 umlah c c 
Sumber : Data daftar rumah tangga P4B tahun 2007
Tabel . K m
i
i enuuk Terhaa Agama ang ianut
 / ‘ 
K m
i
i enuuk i Kelurahan Malaber Bera
arkan jeni
ekerjaan ang
ijalani iuraikan itabel berikut ini 
 * 0 %( × 

  

 egawai egeri Siil c 
 Tentara a
i nal n ne
ia - 
 li
i Reublik n ne
ia - 
) en
iunan S T R  c
- egawai Swa
ta c c 
. eagang  
/ Swa
ta irawa
ta  
1 Buruh Tukang c c
2 elaan - 

3 bu Rumah Tangga - 

 an ain-lain  cc


 c c 
Sumber : Data daftar rumah tangga P4B tahun 2007
Tabel . K m
i
i enuuk Bera
arkan eni
ekerjaan


Ê Ê
  Ê && × 


‘Ê     
c.‘ ama Kegiatan G t ng r ng i kelurahan
Tujuan Kegiatan Memerinah Kelurahan
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  uli c
Temat Kant r kelurahan malabr
Sa
aran Kant r kelurahan
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan G t ng r ng i k era


i
eakat
Tujuan Kegiatan Memerinah k era
i
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  uli c
Temat K era
i
eakat
Sa
aran K era
i
eakat
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan G t ng r ng i ma


ji al-i
tiq mah
Tujuan Kegiatan Memerinah ma
ji i
tiq mah
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu c uli c
Temat Ma
ji i
tiq mah
Sa
aran Ma
ji i
tiq mah
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga


.‘ ama Kegiatan S
iali
ai in
tala
i li
trik
Tujuan Kegiatan Memberikan
uatu engetahuan ang menjai
e man bagi mereka
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  Agu
tu
c
Temat Kant r kelurahan malabr
Sa
aran Kant r kelurahan malabr
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan S


iali
a
i rumah tahan gema
Tujuan Kegiatan Meningkatkan ke
aaran ma
akat terhaa erluna
engetahuan terhaa membangun
uatu bangunan
untuk jangka anjang
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu 
 Agu
tu
c
Temat Kant r kelurahan malabr
Sa
aran Kant r kelurahan malabr
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan enuluhan rumah tahan gema rumah kau


Tujuan Kegiatan untuk memerkenalkan
e
ifika
i rumah kau ang
tahan gema
Ma
alah k k kurangna minat berati
ia
i alam enuluhan
aktu  Agu
tu
c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga

c
 ‘Ê %  
c.‘ ama Kegiatan enuluhan K era
i
Tujuan Kegiatan Meningkatkan ke
aaran alam melak
anakan
k era
i untuk meningkatkan erek n mian
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  Agu
tu
c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan enuluhan k era


i an u
aha kreit mikr
Tujuan Kegiatan Memberikan m tiva
i untuk menggiatkan k era
i
alam
ekt r u
aha mikr
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu 
 c an 
 c
Temat Kant r kelurahan malabr
Sa
aran Kant r kelurahan
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

 ‘Ê   Ê   ( 


c.‘ ama Kegiatan Kegiatan belajar mengajar
Tujuan Kegiatan Membantu kegiatan belajar mengajar
Ma
alah k k -
aktu c
 c uli c
Temat S cc K ta Bengkulu
Sa
aran ara Si
wa-Si
wi S cc K ta Bengkulu
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

cc
.‘ ama Kegiatan engaktifan T lautan ilmu
Tujuan Kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai agama bagi anak-
anak kelurahan malabr
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  uli c
Temat Ma
ji Al-ha
im
Sa
aran Anak-anak ma
ji al-ha
im
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan Bimbingan belajar


Tujuan Kegiatan Membantu anak-anak alam mengua
ai materi ang
iajarkan i
ek lah
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu c
 c uli c an c
 c Agu
tu
c
Temat T i
tiq mah an ma
ji al-ha
im
Sa
aran T i
tiq mah an ma
ji al-ha
im
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan Kegiatan i


ra¶ mi¶raj
Tujuan Kegiatan Meningkatkan
emangat untuk beriman an bertakwa
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu 
 uli c
Temat Ma
ji al-ha
im
Sa
aran Ma
ji al-ha
im
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan Buka ua


a ber
ama
Tujuan Kegiatan Meningkatkan iman an takwa
erta memererat

ilaturahmi
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  Agu
tu
c
c
Temat Ma
ji al-ha
im
Sa
aran Ma
ji al-ha
im
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan enuluhan kamane anti nark ba


Tujuan Kegiatan untuk menumbuhkan genera
i ang beba
nark ba
Ma
alah k k kurangna minat berati
ia
i alam enuluhan
aktu 
 uli c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an tenaga

.‘ ama Kegiatan Seminar eniikan


Tujuan Kegiatan untuk menumbuhkan genera
i ang berre
ta
i
Ma
alah k k kurangna minat berati
ia
i alam enuluhan
aktu  Agu
tu
c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an tenaga

.‘ ama Kegiatan Kegiatan Tak


iah
Tujuan Kegiatan Silaturahmi
Ma
alah k k -
aktu  Agu
tu
c
Temat Rumah warga RT c
Sa
aran Rumah warga RT c
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan Taaru

Tujuan Kegiatan Meingkatkan iman an takwa


c
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu cc
 c Agu
tu
c
Temat Ma
ji al-ha
im
Sa
aran Ma
ji al-ha
im
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

c.‘ama Kegiatan enuluhan nark ba kenakalan remaja keber


ihan
Tujuan Kegiatan Menumbuhkan genera
i ang beba
nark ba
ehat

erta engan
ika ang baik
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu c juli c
Temat S cc k ta bengkulu
Sa
aran S cc k ta bengkulu
Biaa R c. -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

 )‘Ê  $   


c.‘ ama Kegiatan Membantu kegiatan 
anu
Tujuan Kegiatan Memberaakan tingkat kei
ilinan ialam
i
tem

anu
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  Agu
tu
c
Temat KK Malabr
Sa
aran KK Malabr
Biaa R 
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan S


iali
a
i rumah
ehat
Tujuan Kegiatan untuk menumbuhkan ke
aaran terhaa ke
ehatan
Ma
alah k k kurangna minat berati
ia
i alam enuluhan
aktu  uli c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
c
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an tenaga

 -‘Ê   


.‘ ama Kegiatan enghijauan
Tujuan Kegiatan Meningkatkan ke
aaran ma
arakat alam menjaga
lingkungan
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu cc uli c
Temat aerah e
i
ir antai
Sa
aran aerah e
i
ir antai
Biaa R 
Keterangan Bantuan tenaga

.‘ ama Kegiatan enuluhan rumah tahan gema rumah kau


Tujuan Kegiatan untuk memerkenalkan
e
ifika
i rumah kau ang
tahan gema
Ma
alah k k kurangna minat berati
ia
i alam enuluhan
aktu  Agu
tu
c
Temat Mara
ah iniah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga

 .‘Ê  # 


c.‘ ama Kegiatan ertemuan majeli
taklim
Tujuan Kegiatan Menaatkan
uatu emikiran baru
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu c juli c
Temat Ma
ji al-ha
im
Sa
aran Ma
ji al-ha
im
Biaa R 
Keterangan Bantuan tenaga

c
.‘ ama Kegiatan Ari
an bu-bu RT 
Tujuan Kegiatan Silaturahmi keaa ibu-ibu i kelurahan malabr
Ma
alah k k -
aktu  juli c
Temat Rumah ibu RT 
Sa
aran Rumah bu RT 
Biaa R 
Keterangan Bantuan tenaga

 /‘Ê %   


c.‘ ama Kegiatan Membenahi ata kelurahan
Tujuan Kegiatan aat memberikan gambaran keaaan i ma
arakat
melalui ata ter
ebut
Ma
alah k k -
aktu 
 c Agu
tu
c
Temat Rumah warga kelurahan malabr
Sa
aran Rumah warga kelurahan malabr
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan emeliharaan an enataan kant r lurah


Tujuan Kegiatan Tertata rai ber
ih an naman
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu c uli c
Temat Kant r kelurahan malabr
Sa
aran Kant r lurah malabr
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

c
.‘ ama Kegiatan b
erva
i wilaah
Tujuan Kegiatan untuk ata kelurahan
Ma
alah k k -
aktu  uli c
Temat Kelurahan malabr
Sa
aran Kelurahan malabr
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an tenaga

 1‘Ê  
c.‘ ama Kegiatan embuatan nugget ikan
Tujuan Kegiatan Memberikan engetahuan cara embuatan nugget
ikan keaa ara ibu-ibu kelurahan malabr
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  juli c
Temat Mara
ah iniaah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

 2‘Ê % %
c.‘ ama Kegiatan Kegiatan i T S
Tujuan Kegiatan Membantu elaan aa KA A
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu  juli c
Temat K era
i
eakat
Sa
aran K era
i
eakat
Biaa R -
Keterangan Bantuan tenaga

c
.‘ ama Kegiatan Kegiatan c Agu
tu

Tujuan Kegiatan Meningkatkan


emangat atri ti
m aa anak-anak i
kelurahan malabr
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu 
 Agu
tu
c
Temat aangan antai
Sa
aran aangan antai
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

.‘ ama Kegiatan Kegiatan l mba bulan ramahan


Tujuan Kegiatan Meningkatkan keimanan an takwa aa anak-anak
i kelurahan malabr
Ma
alah k k Kurangna ma
arakat untuk berati
ia
i
aktu 
 Agu
tu
c
Temat Mara
ah iniaah Aliah
Sa
aran Mara
ah iniah Aliah
Biaa R . -
Keterangan Bantuan tenaga an uang

c
Ê Ê"
 ë  


)
%( 
Setelah ilakukan b
erva
i laangan an ilanjutkan engan embuatan rencana
r gram kerja engan elak
anaanna
elama ua  ) bulan mulai tanggal c uli
amai
engan c Agu
tu
c kami Maha
i
wa Kukerta UB eri e Ke-c Tahun c
kel m k Kukerta Kelurahan Malabr Kecamatan Teluk Segara K ta Bengkulu aat
menarik berbagai ke
imulam
ebagai berikut

Selama kami melak


anakan Kuliah Kerja ata KUKERTA ) menaat tanggaan
ang
angat 
itif ari aarat emerintahan kelurahan Kecamatan mauun
emerintahan tingkat K ta
erta terutama
ekali ari
eluruh ma
arakat Kelurahan
Malabr . Ra
a kekeluargaan kerja
ama an keber
amaan ma
arakat cuku tinggi hal
ini aat ilihat ari
emua kegiatan ang
uah ibuat alam
ebuah kalener kerja
aat terlak
ana engan baik.
Semua kegiatan ang
uah ilakukan aat ira
akan manfaatna
ecara lang
ung
leh ma
arakat terutama aa kegiatan ang aat memberikan tambahan engetahuan
bagi ma
arakat ang nantina akan
angat berengaruh aa tingkat enaatan ari
ma
arakat erilaku alam ma
arakat
ehari-hari.
aa biang r gram unggulan baik kel m k mauun iniviu telah ira
akan
manfaatna leh ma
arakat
ehingga aat ijaikan
umber engha
ilan an
mengurangi beban ek n mi rumah tangga.

)  
Setelah berakhirna Maha
i
wa Kukerta Univer
ita
Bengkulu eri e c Tahun
c ini
em ga
emua kegiatan ter
ebut aat iteru
kan an ielihara
ecara
berke
inambungan leh warga ma
arakat an
amai aa
aatna nanti kirana aat
ilanjutkan an iteru
kan leh Maha
i
wa Kukerta aa eri e berikutna.

c
×! !&4 &× 

Aaun tekn l gi ang iterakan alam Kuliah Kerja ata Univer


ita
Bengkulu
eri e c Tahun c Kelurahan Malabr aitu
c.‘ Teknik b
erva
i aitu maha
i
wa KK
ecara lang
ung terjun kelaangan
untuk mengumul ata-ata.
.‘ Teknik arti
ia
i aitu
uatu teknik enekatan imana maha
i
wa bekerja
ama
engan ma
arakat alam melak
anakan kegiatan
ecara ber
ama-
ama.
.‘ Teknik Tata Muka aitu maha
i
wa alam menamaikan materi
ecara
lang
ung engan ma
arakat ang telah ikumulkan i temat an waktu ang
telah itentukan.
 5× × 

M n grafi Kelurahan Malabr Kecamatan Teluk Segara K ta Bengkulu Tahun c


aftar 
ian ten
i Kelurahan Malabr

embaga engabian aa Ma


arakat UB c anuan Kuliah Kerja ata Kukerta)
Univer
ita
Bengkulu ke-c Tahun c Univer
ita
Bengkulu

c