Anda di halaman 1dari 3

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..

Pertama kalinya ingin saya panjatkan rasa syukur ke hadrat Illahi dengan izin dan
limpah kurniaNya, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus MPU
3122 Hubungan Etnik ini dengan jayanya. saya juga ingin mengucapkan ribuan
terima kasih di atas panduan dan tunjuk ajar pensyarah pembimbing saya iaitu En.
Abdullah Bin Deraman.

Di samping itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga
saya di atas sokongan dan dorongan yang tidak pernah jemu oleh mereka
sepanjang saya belajar di institut ini. selain itu juga, penghargaan di atas bantuan
rakan sekelas serta teman – teman sepengajian saya.

Tidak lupa juga kepada pihak – pihak terlibat sama ada secara langsung
mahupun tidak. Tanpa bantuan dan sokongan daripada mereka di atas, adalah
sukar untuk saya menyiapkan tugasan ini.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
Nor Shafikah Rozali

i
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN
TAHUN 2018

MAKLUMAT PELAJAR

NAMA NOR SHAFIKAH BINIT ROZALI

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2


UNIT
(SK)

AMBILAN JUN 2015

NO. K/P 960103-02-5138

TARIKH LAHIR 03/01/1996

STATUS PERKAHWINAN BELUM BERKAHWIN

NO 47B, KAMPUNG GUAR BATU


ALAMAT KEDIAMAN HITAM JALAN CHANGLUN, 06100
KODIANG, KEDAH

NO. TELEFON PELAJAR 011-19297579

ALAMAT EMAIL PELAJAR pkah_rozali@yahoo.com

NAMA PANJAGA AMINAH BINTI AHMAD

NO. TELEFON PANJAGA 012-4603117

PENSYARAH PEMBIMBING TN. HJ NIK AMPUAN BIN NIK


(MENTOR) YAHAYA

ii
SENARAI KANDUNGAN

Bil. Tajuk Muka Surat


1. Penghargaan I
2. Biodata Pelajar Ii
3. Senarai Kandungan Iii
4. 1.0 PENGENALAN 1
5. 1.1 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 2–3
2.0 PROSES TRANSFORMASI HUBUNGAN
6. ETNIK
4–7

3.0 PERBEZAAN MASYARAKAT


7. 8–9
PLURALISTIK MALAYSIA DAN THAILAND
4.0 KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
8. NEGARA
10 – 16

5.0 CABARAN DALAM MENGERATKAN


9. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
17 – 21

6.0 Kesimpulan 22
Rujukan 23
Lampiran

iii