Anda di halaman 1dari 38

PEMBELAJARAN TERBEZA /

DIFFERENTIATED LEARNING

MAHSHURI BT RAMLI
SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACH +
PPD KUALA NERUS
OBJEKTIF PERBENGKELAN:
Di akhir slot 1, peserta dapat mempamerkan
kefahaman tentang Pembelajaran Terbeza.
KRITERIA KEJAYAAN:
Peserta akan berjaya sekiranya mereka dapat:
• menyatakan maksud Pemb. Terbeza.
• Menerangkan tentang 4 elemen Pemb. Terbeza
• Berkongsi idea tentang Assessment
• Menghasilkan RPH yang mengandungi elemen Pemb.
Terbeza
• Membuat pembentangan hasil kerja
SKPMg2 Guru sebagai Perancang
RUMBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4 Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: 4 Tindakan dilaksanakan:


i. Menyediakan RPH yang mengandungi i. Mengikut pelbagai aras keupayaan
objektif yang boleh diukur danaktiviti murid
pembelajaran yang sesuai ii. Mengikut peruntukan masa yang
ii. Menentukan kaedah pentaksiran dalam ditetapkan
PdPc iii. Dengan mematuhi ketetapan
iii. Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.

3 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil


perkara (i) dan(ii) kira perkara (i) atau perkara (ii) dan (iii).
2 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil
perkara (i) dan(iii). kira perkara (ii) dan (iii).

1 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil


sekurang-kurangnya satu(1) perkara di atas. kira mana-mana satu (1) perkara diatas

0 J0
Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc. Tidak mengambil kira mana-mana perkara di
atas.
SKPMg2 Guru sebagai Pengawal
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4 Guru mengawal proses pembelajaran dengan: 4 Tindakan dilaksanakan:

i. Mengelola isi pelajaran/skop i. Dengan menepati objektif pelajaran


pembelajaran yang dirancang ii. Mengikut pelbagai aras keupayaan
ii. Mengelola masa PdPc selaras dengan murid/pembelajaran terbeza
aktiviti pembelajaran iii. Secara berterusan dalam PdPc.
iii. Memberi peluang kepada penyertaan
aktif murid.

3 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 3 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
perkara (i) dan (ii)atau perkara (i) dan (iii) perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii)

2 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 2 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
perkara (ii) dan (iii). perkara (ii)bdan (iii)
1 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 1 Tindakan dillaksanakan dengan mengambil kira
mana-mana satu(1)perkara diatas. mana-mana satu (1) perkaera di atas.

0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
SKPMg2 Guru sebagai Pembimbing
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru membimbing murid dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. Memberi tunjuk ajar/tunjuk i. Mengikut keperluan/pelbagai aras


cara/panduan menguasai isi keupayaan murid
pelajaran/konsep/fakta berkaitan ii. Dengan betul dan tepat
pelajaran iii. Secara berhemah
ii. Memberi tunjuk ajar/tunjuk iv. Secara bersungguh-sungguh.
cara/panduan menguasai kemahiran
dalam aktiviti pembelajaran
4 iii. Memandu murid membuat keputusan 4
dan menyelesaikan masalah dalam
aktiviti pembelajaran
iv. Memandu murid
mengugunakan/memanfaatkan sumber
Pendidikan berkaitan pelajaran
v. Menggabung/merentas/mengaitkan isi
pelajaran dengan
tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti
pembelajaran.
SKPMg2 Guru sebagai Pendorong
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tindakan Kualiti

Guru mendorong minda murid dalam Tindakan dilaksanakan:


melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:
i. Berdasarkan objektif pelajaran
i. Merangsang murid berkomunikasi ii. Mengikut pelbagai aras peupayaan murid
ii. Merangsang murid berkolaboratif iii. Secara berterusan/tekal
dalam aktiviti pembelajaran
iii. Mengemukakan soalan yang menjurus
4 ke arah pemikiran kritis dan kreatif 4
iv. Mengajukan soalan/mewujudkan
situasi yang menjurus ke arah
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah
v. Mewujudkan peluang untuk murid
memimpin
vi. Menggalakkan murid mengemukakan
soalan berkaitan isi pelajaran
vii. Menggalakkan murid memperoleh
pengetahuan dan kemahiran secara
kendiri.
Apa pendapat anda tentang gambar ini?
Apa pula pendapat anda tentang gambar ini?
What is Differentiation?

“Tailoring instruction to meet individual


needs. Whether teachers differentiate
content, process, products, or the
learning environment , the
“Tailoring use toofmeet
instruction ongoing
individual
assessment and flexible
“Tailoring grouping
instruction
needs. Whether to makes
meet individual
teachers differentiate
this a successful approach
content, to teachers
needs. process,
instruction.”
Whetherproducts, differentiate
or the learning
content, process,
environment , the useproducts, or the learning
of ongoing
Dr. Carol Ann Tomlinson
environment
assessment , the use of (2000)
ongoing
and flexible grouping makes
assessment and flexible grouping makes
this a successful approach to instruction.”
this a successful approach to instruction.”

http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction
Apakah maksud Differentiation?

“Membezakan / mengubahsuai pengajaran


untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada
guru membezakan kandungan pelajaran,
proses, hasil atau persekitaran pembelajaran,
pentaksiran berterusan dan kerja kumpulan
yang fleksibel menjadikan ianya satu
pendekatan pengajaran yang berjaya.”

http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction
Pembezaan 4 Elemen Bilik Darjah
Bagaimana ia
dipelajari -
Apa yang perlu aktiviti yang
dipelajari murid & melibatkan murid
bagaimana murid Proses memahami dan
mendapat akses Pembelajaran menguasai
kepada maklumat kandungan
pelajaran
Kandungan Persekitaran
Pelajaran Pembelajaran
Bagaimana murid
mempamerkan Produk/Hasil Suasana bilik
kefahaman -Tugasan / Pembelajaran darjah dan
projek di mana murid bagaimana ia
perlu mengulang, berfungsi
mengaplikasi dan
memperluaskan apa
yang telah dipelajari
Kesediaan Murid
PEMBEZAAN 1 Pengetahuan, kefahaman & kemahiran sedia ada
BERDASARKAN murid berkaitan siri pembelajaran murid/hasil
pembelajaran

2 Minat Murid
:
Apa yang murid suka/minat untuk belajar ,berfikir dan berbuat.

3
Profil Pembelajaran Murid

Gambaran kecenderungan & kekuatan murid yang


dipengaruhi gaya pembelajaran, MI, budaya dan jantina.
Gaya Pembelajaran
What Interests our Students?
Multiple Intelligences
Belajar melalui membaca, menulis,
Word
Verbal mendengar & bercakap. Serap
Smart maklumat melalui bahan bacaan dan
Linguistic
perbincangan.

Logical- Logic Belajar melalui mengkategori,


Smart mengklasifikasi, mengkategori dan
Mathematical berfikir secara abstrak tentang
bentuk , hubungan dan nombor

Picture Belajar melalui melukis,


Visual-Spatial Smart menggambarkan. Suka gambar,
diagram dan alat bantu penglihatan
yang lain.

Auditory-Musical Music Guna rentak atau melodi,


Smart menyanyi dan dengar muzik.
Multiple Intelligences
Belajar melalui sentuhan dan
Body
Bodily pergerakan. Pandai proses maklumat
Smart
Kinesthetic melalui tubuh.

Nature Bekerja dengan alam semulajadi.


Naturalistic Smart Suka belajar tentang alam.Bagus
dalam sains.

People Berkongsi, bekerjasama, boleh jadi


Interpersonal Smart ketua dan pengikut yang baik

Intrapersonal Kerja secara individu, dan bina


Self Smart matlamat individu. Berdikari dan
teratur.
Jenis-Jenis Pentaksiran

Pentaksiran Formatif

1. Pra-Pentaksiran / Pre-assessment
• Sebelum sesuatu tajuk/unit pembelajaran bermula
• Melihat pengetahuan, kefahaman & kemahiran sedia ada murid
• Guru guna maklumat untuk membuat perancangan pengajaran

2.Pentaksiran berterusan / Ongoing Assessment


• Sepanjang pembelajaran sesuatu unit
• Guru ubahsuai pengajaran untuk bantu murid capai objektif
• Assessment for Instruction / Assessment for Learning
Jenis-Jenis Pentaksiran (Sambungan)
Summative Assessment
• Berlaku setelah sesuatu unit pembelajaran berakhir
• Mengukur tahap penguasaan murid setelah sesuatu unit
pembelajaran berakhir
• Pengredan dibuat
• Assessment of Instruction / AoL

Assessment as Instruction / Assessment as Learning


• Bantu murid bandingkan pencapaian diri mereka dengan OP
• Bina kemahiran murid untuk bantu rakan mereka
• Self Assessment / Peer Assessment
Strategi Pra-Pentaksiran
Strategi Tidak Formal / Tidak Secara langsung:
• Signal tangan
• Carta KWL / Pengurusan Grafik
• Kad respon
• Perbualan / pemerhatian tidak langsung

Strategi Formal / Secara Langsung


• Frayer Diagrams
• Pemerhatian / temubual sistematik
• Penulisan Jurnal
• Show and Tell
• Self-rating
• Kuiz
• Kaji selidik
Strategi Pentaksiran Berterusan
•Pengurusan Grafik •Whip-Arounds
•Exit cards •Windshield Checks
•3-2-1 Cards •Homework
•Entry cards •Quizzes
•POE exercise /
latihan POE
KUMPULAN FLEKSIBEL (FLEXIBLE GROUPINGS)
• Table group - kumpulan murid berada
• Pair structures – digunakan dlm table group
• Shoulder partner – rakan di sebelah murid
• Face partner – rakan di hadapan murid
• Mixed Ability Groups – Kumpulan terdiri daripada
murid pelbagai keupayaan
• Ability Groups – Kumpulan sama keupayaan
• Social Groups – Kumpulan sama minat
Differentiating Content
Pembezaan
Kandungan Pelajaran
Maksud Kandungan Pelajaran
• Content = input PdP / apa yang diajar dan apa yang kita mahu murid
belajar
• Dua cara pembezaan:
Guru ubahsuai apa yang diajar atau apa yang mereka mahu murid
belajar
Guru ubahsuai cara murid mendapat akses kepada apa yang diajar
• Guru menggunakan bahan atau maklumat yang sesuai dengan
kemahiran murid dalam membaca dan memahami. (matching
content with student readiness)
• Guru guna bahan atau kaitkan idea yang membina minat murid.
(matching content with interest)
• Guru menggunakan bahan dan idea yang sepadan dengan gaya
pembelajaran murid. (matching content with learning profile)
Strategi Pembezaan Kandungan
• Teks dan bahan rujukan yang • Isi kandungan pelajaran – kurang
pelbagai atau lebih bergantung kepada
• Learning contracts / kontrak kebolehan pelajar
pembelajaran (persetujuan) antara • Kandungan yang dipermudahkan
guru dan murid. • Kaitkan kandungan dengan minat
• Minilessons / pelajaran mini untuk pelajar
murid tertentu yang agak pelahan • Kaitkan dengan kecerdasan
• Persembahan isi kandungan pelbagai – gaya pembelajaran
pelajaran yang pelbagai – guna • Senarai perbendaharaan kata –
bunyi, gambar, carta, model, Terjemahan membantu
bahasa badan, cerita dll
• Pamerkan perkatan melalui Word
• Sistem sokongan pembelajaran walls
yang pelbagai – apps, websites,
rakaman audio video, mentor- • Pelbagai jenis kamus ikut tahap
mentee pelajar
• Reading partners • Hubungan global – lawatan, multi-
media, internet
• Note-taking organizers –guna
gambar/ visual utk penerangan
Differentiating Process
Pembezaan
ses / aktiviti pembelaja
Maksud Proses Pembelajaran
• Proses = aktiviti pembelajaran
• Sense-making activity – aktiviti yang memberi kefahaman kepada
murid tentang apa yang perlu mereka tahu, faham dan boleh buat.
• Murid proses maklumat/idea lebih mudah sekiranya:
menarik minat
membuat murid berfikir
ada kaitan antara pengetahuan, kemahiran dan kefahaman
• Aktiviti yang terbeza / differentiated activity:
Pelbagai bentuk / cara
Tahap kesukaran berbeza
Tempoh masa berbeza
Scaffolding / sokongan guru & rakan sebaya
Strategi Pembezaan Proses
• Kumpulan Fleksibel – • Perbincangan kelas dengan
kepelbagaian minat, tahap kesukaran yang
kebolehan yang sama atau berbeza
berbeza • Learning stations
• Tiered activities – cth • Wait time
kandungan sama,
worksheets berlainan • Peer partners / peer
tutoring
• Anchor activities / Aktiviti
pengayaan: projek, tugasan • Struktur Pembelajaran
tambahan, permainan Koperatif cth: Jigsaw, Think-
Pair-Share
• Jangka masa yang pelbagai
• Isyarat tangan untuk
• Terjemahan bahasa komunikasi
pertama
• Arahan lisan atau bertulis
ifferentiating Products
Pembezaan
oduk/Hasil Pembelajar
Bezakan..
• Sense-making activities – aktiviti dalam kelas (proses pembelajaran)
dalam satu atau dua masa PdPc yang menjadi eviden pembelajaran
murid berlaku dan objektif tercapai. Bersifat formatif, tiada
pengredan. Cth: aktiviti dlm kelas
• Performance tasks / performance assessments – dibuat selepas
selesai satu unit pembelajaran untuk lihat penguasaan murid
terhadap apa yang dipelajari. Bersifat sumatif. Biasanya dibuat
pengredan. Cth: Ujian
• Products – dibuat selepas selesai beberapa unit pembelajaran atau
satu-satu semester/penggal persekolahan, untuk melihat
pengetahuan, kefahahaman dan kemahiran murid melangkaui apa
yang dipelajari dalam kelas. Melibatkan masa dalam dan luar kelas
yang lebih panjang. Tugasan mengaitkan apa yang dipelajari dengan
dunia sebenar. Bersifat sumatif, pengredan dibuat. Cth: PBL
Contoh-Contoh Tugasan Produk
• Pembentangan secara lisan • Persembahan tarian
tentang hasil kerja • Debat
• Menulis secara kreatif / fakta • Siri temubual
• Guna gambar • Tulis buku kanak-kanak
• Peta minda & GO • Biografi
• Persembahan guna PowerPoint • Tulis surat kepada editor
• Drama • Hasilkan portfolio
• Bina model • Cipta resepi
• Persembahan multi-media • Liputan berita
• lukis poster • Pameran
• Lagu dan nyanyian • Cipta produk baru
• tulis jurnal • Buat blog/website
• Bina ‘word walls’/ senarai • Lukis pelan
perkataan
• Hasilkan kostum
• Permainan interaktif
Choice Board

GRAPHIC
LIRIK LAGU LAKONAN
ORGANISER
LUKISAN/
IKLAN SAJAK
POSTER
PETA
TEMUBUAL BINA MODEL
PEMIKIRAN

UCAPAN TEKA-TEKI PANTUN


Struktur Pembelajaran Tiga Bahagian
(Three-part Lesson Structure)
Starter
(ideally 5 minutes)

STARTER ACTIVITY to engage students Linking to prior knowledge


Sharing Learning Objectives Sharing Success Criteria

Main Activities

Main learning episodes More than one activity

Plenary
(ideally 5 minutes)

Student reflect in their learning Students set their next steps


Lesson Plan
Subject: English Language Class: Theme:
Date: Topic:

Learning Standard Code: Skill: Writing Moral Value: Cooperation


Learning Objectives: Success Criteria
By the end of the lesson, Pupils will be successful if they can:
pupils should be able to •Recognise the verb in a sentence
form negative verbs •Add the word ‘not’ after the verb in a sentence
•Respond to questions using negative verbs

Key concepts/Key Vocab: Resources: Cross-Curricular


Worksheets, Quiz cards Links: Science
Lesson Outline Differentiation
Starter Introduction:

Main Activity 1 Think-Pair-Share


Activities Activity 2 Quiz-Quiz-Trade
Plenary Closure:
Kepelbagaian Persekitaran Pembelajaran

HUBUNGAN • Hormat
• Rapport murid guru
PERSEKITARAN • Keselamatan
EMOSI • Pembelajaran sosial

KONSISTEN • Rutin
• Expectations
• Pengurusan sikap/perangai positif
• Peneguhan positif
• Penghargaan

• Ruang pamer
PERSEKITARAN PELAN LANTAI • Sudut pembelajaran
FIZIKAL BILIK DARJAH • Penempatan murid
• Pergerakan murid
• Sumber bahan / rujukan
STRATEGI PEMBEZAAN
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Ruang kerja Bahan pem- Panduan jelas Bina rutin Murid perlu
individu dan belajaran utk kerja atau faham
ruang untuk pelbagai individu murid peraturan tentang gaya
murid budaya utk minta pem-
berkolaboratif bantuan guru belajaran

1 2 3 4 5
Thank you
RUJUKAN
• Differentiated Teaching & Learning Teacher Tool Kit. LeapEd Services for MoE
(2014)
• MYP: From principles into practice
www.spps.org/site/handlers/filedownload.ashx?...principles_into_practice...pdf
• Prestasi Modul 3 Teaching For The 21st Century Learner. LeapEd Services (2015)
• Prosedur Pelaksanaan dan Dokumen Edaran PPS Standard Kualiti Pendidikan
Malaysia Gelombang 2 (2017)
• Tomlinson, C.A. and Moon, T.R. (2013) Assessment and Student Success in a
Differentiated Classroom. ASCD, Alexandria, VA USA
• Tomlinson, C.A. (2017) How to Differentiate Instruction in Academically Diverse
Classroom. ASCD, Alexandria, VA USA
• Tomlinson, C.A. (2000) What Is Differentiated Instruction?
• http://www.readingrockets.org/article/what-differentiated-instruction
• Tomlinson, C.A. (2000) What Makes Differentiated Instruction Successful?
• http://www.readingrockets.org/article/what-makes-differentiated-instruction-
successful