Anda di halaman 1dari 27

Taklimat Latihan

Program Transformasi
Sekolah TS25 2.0
KPM
MASA/H 12.30
10.00 pg 4.30 ptg –
ARI/TARI 8.00 pagi –10.00 pagi 10.30 pagi –12.30 tgh tgh – 2.30 ptg –4.30 ptg 8.00 – 10.00 mlm
–10.30 pg 8.00 mlm
KH 2.30 ptg

ISNIN
13/03/2017 Pengenalan TS25 Kerangka TS25 Kerangka TS25 Rumusan hari 1

SELASA Refleksi hari 1


14/03/2017 Hala Tuju TS25 Hala Tuju TS25 Rumusan hari 2
PPPM

REHAT
Pengenalan Kepada Membina Hubungan
Refleksi hari 2 Coaching and Yang Baik dan
REHAT Mentoring Kepercayaan

REHAT
RABU
15/03/2017 Peranan Pemegang Konsep Coaching Kemahiran
Rumusan hari 3
Taruh Peranan Coach Coaching and
Proses Coaching Mentoring
Membina Hubungan yang
KHAMIS Baik dan Kepercayaan Model
16/03/2017 Coaching(GROW) Praktis Coaching Rumusan hari 4
Kemahiran Coaching and
Mentoring Praktis Coaching

Tugasan TS25
JUMAAT Praktis Coaching
17/03/2017 Refleksi
Rumusan & P E R JALANAN P U LAN G
Penutup
Program Transformasi
Sekolah 2025
(TS25)
Pengenalan
Pada akhir sesi anda dapat:

- memahami gambaran secara


keseluruhan pelaksanaan TS25
Kriteria Kejayaan:
Pada akhir sesi, anda dapat:
1. memberikan maksud transformasi
sekolah.
2. bersedia menerima TS25.
3. menjelaskan kaitan antara kelima-
lima modul.
4. mempamerkan kerjasama berkumpulan.
PENGENALAN
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha
Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan
sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta


pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui

Persekitaran Disokong kepimpinan


pembelajaran yang yang berkualiti / Guru yang kompeten Komitmen komuniti
menyeronokkan berwawasan dan beraspirasi tinggi yang padu
Latar Belakang Objektif

• Mesyuarat Majlis • Mengaplikasi konsep dan amalan


Ekonomi Bil. 2/2015 PdP terbaik;
yang dipengerusikan • Membangunkan kepakaran
oleh YAB Perdana dalaman melalui latihan yang
Menteri pada 19 Januari komprehensif dan berstruktur
2015, telah meluluskan kepada pembimbing pedagogi
cadangan pelaksanaan serta pembimbing kepimpinan;
TS25 KPM. dan
• Membangunkan persekitaran
pembelajaran yang berkesan
dengan mengutamakan
kemenjadian murid.
OBJEKTIF

1 Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik

Membangunkan kepakaran dalaman melalui


2 latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada
pembimbing pedagogi serta pembimbing
kepimpinan

3 Membangunkan persekitaran pembelajaran


yang berkesan dengan mengutamakan
kemenjadian murid
MATLAMAT

Memantapkan kepimpinan sekolah

Memaksimumkan potensi guru dan murid


menerusi peningkatan kualiti pembelajaran
dan pengajaran

Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan


pihak berkepentingan demi kejayaan murid
KONSEP PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLAH 2025 (TS25)
Konsep Program Transformasi
Sekolah 2025 adalah satu usaha
ke arah melahirkan modal insan
unggul melalui:
• Persekitaran pembelajaran
yang menyeronokkan
• Penglibatan pembelajaran
murid yang aktif lagi bermakna
• Disokong kepimpinan yang
berkualiti serta berwawasan
• Guru yang kompeten,
beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu.
JAWATANKUASA INDUK TS25
KETUA PENGARAH
PELAJARAN MALAYSIA
TIMBALAN KETUA PENGARAH
PELAJARAN MALAYSIA (PPK)

INSTITUT PENDIDIKAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN BAHAGIAN PENGURUSAN INSTITUT AMINUDDIN
GURU MALAYSIA
GURU (BPG) SEKOLAH HARIAN (BPSH) BAKI (IAB)
(IPGM)

▪ Keurusetiaan ▪ Mengenal pasti calon dan ▪ Melatih dan ▪ Melatih dan


▪ Merancang dan Mengurus mencadangkan sekolah membimbing PGB membimbing PGB
dan melaporkan status baharu TS25 dan Guru Penolong dan Guru Penolong
kewangan/latihan/lantikan ▪ Menyelaras pengurusan Kanan Kanan
Program Transformasi pengoperasian Rakan ELIT ▪ Model dan Amalan ▪ Model dan Amalan
Sekolah (TS25) PGB, Guru Penolong TS25 diterapkan TS25 diterapkan
▪ Melaksanakan latihan Kanan, SIPartner+ dan dalam NPQEL dalam latihan pra
kepada Rakan ELIT SISC+ perkhidmatan
▪ Mengurus dan memantau
prestasi kewangan aktiviti
murid (OS42000)

RAKAN ELIT (JPN, PPD, SIPartner+ , SISC+ & PGB)

1. Membangunkan Pelan Intevensi Transfromasi Sekolah (PInTaS).


2. Memberi bimbingan dan melaksanakan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) kepada PGB dan guru.
3. Membantu dan memberi sokongan kepada sekolah TS25
4. Menyediakan laporan prestasi sekolah TS25
STRATEGI PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)
Tahun 2016
12,000
100% •Latihan kepada
10,000 426 PPP
80% •Membangunkan
8,000 modul TS25
60%
6,000 Tahun 2017
40%
30% 0
4,000 •Melatih
20% 142 SISC+
dan 142 SIP+,
2,000 JPN, PPD dan
200 PGB
0 bagi TS25 kohort 1.0 dan kohort
2.0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sekolah di bawah TS25 Tahun 2018-2025

Sekolah di bawah
Tahun
TS25 Mulai tahun 2020 hingga 2025
100
TS25 di bawah pengurusan dan
2016
2017 200 pemantauan
2018 400 Jabatan Pendidikan Negeri
2019 1000
ISTILAH:

1. Rakan ELIT (Rakan Educational


Leadership Instructional Team)
2. Senior Leader Team (SLT)
3. School Improvement Team (SIT)
4. Middle Leader Team (Pemimpin
Pertengahan)
5. PInTaS (Pelan Intervensi
Transformasi Sekolah)
RAKAN ELIT TS25

IAB

GPK IPG

PGB JPN

SIPartner+
SISC+ PPD
PERANAN RAKAN ELIT TS25

Menyelaras TS25 peringkat  Memberi bimbingan,sokongan


 Merancang strategi bagi
IAB & IPGM

PPD
JPN
negeri. dan bantuan kepada sekolah
membimbing sekolah Memberi sokongan pengurusan (Cth: dari segi pelaksanaan
dan pentadbiran TS25. kurikulum, sumber manusia,
 menyediakan modul latihan Mengawal pertukaran PGB di kewangan dan lain-lain)
sekolah sepanjang tempoh 3  Membantu perancangan
 Membangunkan instrumen pembangunan guru bersama-
tahun mengikuti program TS25 sama PGB, GPK Pentadbiran
untuk memantau dengan mendapat persetujuan
keberkesanan amalan TS25 dan Rakan ELIT IAB dan IPG.
daripada KPM.  Memantau perkembangan
Menguruskan latihan kepada pelaksanaan Pelan Intervensi
 membantu pihak sekolah PGB/PK baharu bagi sekolah Transformasi Sekolah
menyediakan Program dalamTS25. (PInTaS) dan prestasi sekolah
Intervensi Transformasi TS25.
Mewujud dan menggerakkan
Sekolah (PInTaS)  Merekod dan membincangkan
rangkaian TS25.
Menyelaras pelan tindakan isu-isu pelaksanaan.
 Pelaporan kepada  Memantau kemajuan, prestasi
pembangunan TS25. kewangan, pencapaian
Jawatankuasa TS25 KPM
Menyelaras laporan prestasi sekolah dan kepimpinan
sekolah TS25. sekolah.
 Perbincangan berterusan Menyelaras pemantauan
dengan Rakan Pendidikan  Menyelaras pemantauan
ELIT pelaksanaan program da n pelaksanaan program dan
aktiviti. aktiviti.
Melapor kemajuan  Merancang tindakan susulan
Transformasi Sekolah dalam dan menilai keberkesanan
Mesyuarat Pengurusan Tertinggi tindakan susulan.
 Menilai keberkesanan dan
JPN dan KPM. penambahbaikan berterusan.
PERANAN RAKAN ELIT TS25

 Merancang strategi bagi  Merancang Pelan Strategik  Melaksanakan peningkatan

PGB

GPK
SIP+ & SISC+

membimbing sekolah sekolah jangka pendek dan pedagogi guru bersama


jangka panjang (3 tahun) PGB dan Rakan ELIT
 Bimbingan berterusan  Menetap matlamat dan seperti berikut:
SIPartner+ kepada hala tuju sekolah mengikut  Merancang Pembangunan
PGB/GPK, SISC+ kepada struktur TS25 Profesionalisme Berterusan
Ketua Panitia (Middle  Merancang Pembangunan (Latihan) guru
Leader) Profesionalisme  Merancang dan
Berterusan menyelaras Pelan Strategik
 membantu pihak sekolah  Merancang Pemantauan sekolah jangka pendek dan
dan Penilaian Pelaksanaan jangka panjang (3 tahun),
menyediakan Program
Intervensi Transformasi Program  Penyelarasan pelaksanaan
Sekolah (PInTaS)  Melaksana bimbingan, pencerapan, dan
pemantauan menggunakan  Pemantauan dan penilaian
Sistem Pengesanan dan pelaksanaan program
 Pelaporan kepada Penilaian sekolah.
Jawatankuasa TS25 KPM  Melapor kepada PPD  Melaksana bimbingan
dalam urusan harian dalam peningkatan
 Perbincangan berterusan sekolah: pedagogi guru,
dengan Rakan Pendidikan  Perkembangan  Melaksana pemantauan
ELIT pelaksanaan Pelan pengurusan kurikulum
Intervensi Transformasi  Membantu penyediaan
Sekolah (PinTaS), bahan pelaporan yang
 Status perbelanjaan berkaitan kepada PPD.
kewangan sekolah
 Perkembangan prestasi
guru dan staf.
PEMETAAN RAKAN ELIT TS25
2.0 TAHUN 2017
SISC+

SIP+
Master Trainer
Latihan
Latihan PTS 2.0 PGB

GPK
RAKAN ELIT
IAB & IPG
(PTS 1.0)

Menyediakan Panduan PGB


Lawatan School Visit dan
Bimbingan Mentor kepada
SISC+ / SIP+ GPK
PENGISIAN TS25 TAHUN 2017

TS25 1.0 TS25 2.0


Pembinaan & Pemurniaan
Pemantapan Modul 1-5
Modul Unpacking Curriculum

Latihan TOT Modul


Latihan TOT Modul 1-5
Unpacking Curriculum

Lawatan Bimbingan Latihan Modul 1-5

Pembinaan Portal Lawatan Bimbingan

Pamplet & Brosur Konvensyen & Kolokium


PERANCANGAN TS25 TAHUN 2017

• Mantap Modul : 07-08 Feb 2017 • Pemantapan Modul :


• Latihan • 17-18 Jan 2017/
• JPN & PPD : 11-12
: 20-21 Mac
Mei 2017
2017 • 23-24 Jan 2017
• Zon Sabah : 05-07 April 2017 • 7-8 Feb 2017
• Zon Selatan: 26-28 April 2017 • Latihan TOT Modul 1 & 2 :
• 06-10 Mac 2017
• Zon Timur : 02-04 Mei 2017
• Latihan TOT Modul 3 :
• Zon Tengah : 19-21 Jun 2017
• 17-19 Mei 2017
• Zon Sarawak :17-19 Julai 2017
• Latihan TOT Modul 4 & 5 :
• Zon Utara :01-04
: 26 - 28Ogos
Sept2017
2017 • 24-28 Julai 2017

TS25 1.0 TS25 2.0


PERANCANGAN TS25 2.0 2017
Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Modul 1 : Modul 2 : Modul 3 : Modul 4 : Modul 5 :

Zon Sabah Zon Sarawak Zon Sabah Zon Sabah Zon Tengah
13-17 Mac 10-14 April 22-26 Mei 07-11 Ogos 02-06 Okt

Zon Sarawak Zon Tengah Zon Sarawak Zon Sarawak Zon Timur
13-17 Mac 10-14 April 22-26 Mei 07-11 Ogos 02-06 Okt

Zon Tengah Zon Utara Zon Selatan Zon Tengah Zon Selatan
13-17 Mac 10-14 April 12-16 Jun 14-18 Ogos 02-06 Okt

Zon Utara Zon Sabah Zon Tengah Zon Utara Zon Sabah
27-31 Mac 17-21 April 03-07 Julai 14-18 Ogos 09-13 Okt

Zon Timur Zon Timur Zon Timur Zon Timur Zon Sarawak
27-31 Mac 17-21 April 03-07 Julai 21-25 Ogos 09-13 Okt

Zon Selatan Zon Selatan Zon Utara Zon Selatan Zon Utara
27-31 Mac 17-21 April 10-14 Julai 21-25 Ogos 09-13 Okt
KRITERIA PEMILIHAN TS25 2.0
KRITERIA UTAMA

KRITERIA TAMBAHAN

Bilangan
murid >
350 orang

Feeder
School
ST

Infrastrutur
asas
lengkap

Akses
internet
PUTRAJAYA
SMK Presint 16(1) – PST1.0
SABAH
SK Pekan Tuaran – PST1.0
baik
SK Presint 16 (1) – PST2.0 SMK Badin – PST2.0
* Jarak 36 m * Jarak 800 m
Pengenalan Logo

Berikan pandangan anda?


Bincang dalam kumpulan.
Dalam kumpulan, pilih 2 huruf sahaja daripada perkataan

TRANSFORMASI
Bina perkataan baharu daripada huruf yang dipilih berkaitan
perkara/item/pengalaman di sekolah anda.
Contoh:
A – Analisa
S – Sumatif

Kongsi pengalaman anda dengan mengaitkan perkataan


yang dibina berpandukan situasi sebenar sekolah anda.
Modul 1 – 5 (TS25 2.0)
1. BIMBINGAN & PEMENTORAN
2. MENERAJUI KEPIMPINAN
3. MENERAJUI PEMBELAJARAN
4. PERSEKITARAN PEMBELAJARAN POSITIF
5. PENILAIAN & REFLEKSI
Dalam kumpulan yang baharu (mengikut nama
modul), bincangkan kemungkinan- kemungkinan
kandungan pembelajaran dan perkaitan antara
setiap modul yang akan anda pelajari.
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai