Anda di halaman 1dari 8

Mandarín 1

Lección 7
张润清 Zhang Runqing
ga ge gu
ka ke ku
ha he hu
gua guai guan guang
kua kuai kuan kuang
hua huai huan huang
guo gui gun
kuo kui kun
huo hui hun
gan gang gao
kan kang kao
han hang hao
gen geng gei
ken keng
hen heng hei
gou gong
kou kong
hou hong
Shífēn gǎnxiè! ¡Muchas gracias!
Búkèqi. / Búxiè. De nada.

Duìbuqǐ. Lo siento.
Méi guānxi. Tranquilo / la.