Anda di halaman 1dari 35

TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 1 NOMBOR DAN OPERASI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Nyatakan nilai digit bagi angka 7 dalam 57 349.
3 - 6 JANUARI
Guru dicadangkan i) Membaca, menyebut dan menulis 2. Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.
melaksanakan PdP: sebarang nombor hingga tujuh digit
ii) Membaca, menyebut dan menulis
34 572
1. Mengikut topik dan tahap sebarang nombor hingga tujuh digit
pencapaian murid dalam perpuluhan juta yang
melibatkan situasi harian
2. Menggunakan iii) Membaca, menyebut dan menulis a. Apakah nilai tempat bagi digit 4 pada kad nombor itu?
Modul-Modul Intervensi sebarang nombor hingga tujuh digit
JPN: dalam pecahan juta yang
- KBAT penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang b. Bundarkan nombor di atas kepada puuh ribu yang terdekat.
(murid cemerlang) melibatkan situasi harian
- MAS iv) Menukar nombor dalam perpuluhan 3. 53 000 + 0∙35 juta =
(murid HALUS/ dan pecahan juta kepada nombor
GALUS) bulat dan sebaliknya Cerakinkan jawapan mengikut nilai digit.
- SOLAF v) Menamakan nilai tempat dan nilai
(murid pelbagai digit hingga tujuh digit 4. Rajah menunjukkan satu garis nombor.
kebolehan) vi) Mencerakinkan sebarang nombor
mengikut nilai tempat dan nilai digit
vii) Menentukan nilai nombor hingga
20 000 K secara30
1 000 000 000
tertib menaik dan
tertib menurun juta
vii) Menganggar Nyatakan nilai K.

5. Rajah menunjukkan empat kad nombor. Nombor pada kad Y tidak


ditunjukkan. Cari nilai Y.

12 968 32 620 Y 71 924

1
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 2 NOMBOR DAN OPERASI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Jadual menunjukkan bilangan buku di dalam dua buah perpustakaan
9 - 13 JANUARI P dan Q.
Guru dicadangkan i) Mengelaskan pola bagi urutan
melaksanakan PdP: nombor
Perpustakaan Bilangan buku
ii) Mengelaskan pola bagi urutan
1. Mengikut topik dan tahap nombor genap dan nombor ganjil P 0.4 juta
pencapaian murid iii) Melengkapkan pola nombor yang
diberi Q Lebih 200 000 daripada P
2. Menggunakan iv) Melengkapkan pola bagi nombor
Modul-Modul Intervensi genap dan nombor ganjil
JPN: v) Membundarkan sebarang nombor
i. Cari beza bilangan buku di antara dua buah perpustakaan itu.
- KBAT hingga ratus ribu yang terdekat
(murid cemerlang) vi) Mengenal pasti nombor yang boleh
ii. Hitung jumlah buku di dalam dua buah perpustakaan tersebut.
- MAS mewakili suatu nombor yang telah
(murid HALUS/ dibundar hingga ratus ribu yang
GALUS) terdekat 2. Rajah menunjukkan dua keping kad nombor.
- SOLAF vii) Mengenal pasti nombor perdana
(murid pelbagai dalam lingkungan 100
54 378kebolehan) 50 196
KEMAHIRAN APLIKASI:
3. Menggunakan Modul
Unggul Prestasi Semarak i) Menyelesaikan masalah harian yang Cari hasil darab nilai digit 4 dan nilai digit 9.
Realiti (UPSR 2016) melibatkan nombor bulat,
semasa mengadakan perpuluhan dan pecahan melibatkan
penilaian bagi setiap tajuk operasi penambahan, penolakan, 3. Suatu nombor apabila dibahagi dengan 1000, hasil bahaginya adalah
yang telah diajar pendaraban, pembahagian dan
45 baki 10.
operasi bergabung termasuk
penggunaan anu dalam situasi yang Apakah nombor itu?
diberi
4. Nyatakan dua nombor perdana di antara nombor 70 hingga 80.

2
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 3 PECAHAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Rajah menunjukkan satu segi empat tepat yang dibahagikan
16 - 20 kepada beberapa petak yang sama besar.
JANUARI Guru dicadangkan i) Mengenal pasti konsep satu perdua
melaksanakan PdP: dan satu perempat
ii) Mengenal pasti pecahan wajar
1. Mengikut topik dan tahap iii) Menulis pecahan wajar yang
pencapaian murid penyebutnya hingga 10
iv) Membanding nilai dua pecahan
2. Menggunakan wajar yang pengangkanya 1 dan i. Lorekkan bilangan petak segi empat menjadi pecahan separuh.
Modul-Modul Intervensi penyebutnya 10
JPN: v) Mengenal, menamakan dan menulis ii. Berdasarkan jawapan (i), tulis pecahan tersebut dalam perkataan.
- KBAT pecahan tak wajar dan nombor
(murid cemerlang) bercampur yang penyebutnya ……………………………………………………………………………...
- MAS hingga 10
(murid HALUS/ vi) Menukarkan pecahan tak wajar iii. Berdasarkan jawapan (i), tukarkan pecahan tersebut dalam
GALUS) penyebutnya hingga 10 kepada bentuk termudah.
- SOLAF nombor bercampur dan sebaliknya.
(murid pelbagai vii) Menentukan nilai bagi pecahan wajar ………………………………………………………………………………
kebolehan) dan nombor bercampur daripada
sesuatu kuantiti

KEMAHIRAN MENGIRA:
2. , , ,

i) Menambah hingga tiga pecahan


i. Berdasarkan pecahan di atas, susun mengikut urutan menaik.
wajar:
(a) penyebut sama,
………………………………………………………………………………
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan
ii. Cari hasil tambah pecahan terkecil dengan pecahan terbesar.
pelbagai strategi
ii) Menolak sehingga dua pecahan
..........................................................................................................
wajar daripada satu pecahan wajar:
(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan 1. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.
pelbagai strategi

3
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

iii) Menambah hingga tiga nombor


melibatkan nombor bulat, pecahan
P 1 Q
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10
iv) Menolak sebarang dua nombor
melibatkan nombor bulat, pecahan
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10. i. Cari pecahan yang mewakili P.
v) Menolak sebarang dua nombor
daripada satu nombor melibatkan ………………………………………………………………………...
nombor bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang ii. Cari nilai Q dalam sebutan pecahan tak wajar.
penyebutnya hingga 10
vi) Mendarab sebarang pecahan wajar ………………………………………………………………………...
dan nombor bercampur dengan
pecahan wajar dan nombor iii. Berdasarkan jawapan (ii), tukarkan kepada nombor bercampur.
bercampur
vii) Membahagi sebarang pecahan ......................................................................................................
wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan nombor
bulat
viii) Menambah dan menolak nombor
melibatkan nombor bulat, pecahan
2. X 1 =
wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10

3. 1 bahagi =

4
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 4 PECAHAN KEMAHIRAN APLIKASI:


23 - 25 4. Sebuah sekolah ada 120 orang murid. daripada jumlah murid itu
JANUARI Guru dicadangkan i) Menyelesaikan masalah harian
melaksanakan PdP: melibatkan penambahan dan
ialah lelaki dan selebihnya ialah murid perempuan.
penolakan dua pecahan wajar
1. Mengikut topik dan tahap dengan menggunakan pelbagai Berdasarkan maklumat di atas,
pencapaian murid strategi
ii) Menyelesaikan masalah harian i. Nyatakan jumlah murid sekolah itu.
2. Menggunakan yang melibatkan pendaraban dan ...............................................................................................
Modul-Modul Intervensi pembahagian pecahan ...............
JPN:
- KBAT ii. Nyatakan pecahan murid lelaki.
(murid cemerlang)
- MAS .............................................................................................................
(murid HALUS/
GALUS) iii. Berapakah pecahan murid perempuan ?
- SOLAF
(murid pelbagai .............................................................................................................
kebolehan)
5. Di dalam sebuah bekas terdiri daripada guli merah dan guli biru.
3. Menggunakan Modul
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016) Pecahan guli merah ialah daripada jumlah semua guli.
semasa mengadakan
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar i. Berapakah pecahan guli biru yang terdapat di dalam bekas itu ?

..............................................................................................................

ii. Kira beza di antara pecahan guli biru dan guli merah.

..............................................................................................................

5
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 5 PERPULUHAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Rajah menunjukkan satu nombor perpuluhan.
3 - 6 FEBRUARI
Guru dicadangkan i) Mengenal, menamakan dan
3.905
melaksanakan PdP: menulis perpuluhan menggunakan
gambar rajah
1. Mengikut topik dan tahap ii) Menyebut dan menulis nombor
pencapaian murid perpuluhan sehingga tiga tempat Nyatakan nilai digit 9.
perpuluhan dalam perkataan dan
2. Menggunakan angka 2. Rujuk rajah di bawah.
Modul-Modul Intervensi iii) Membandingkan nilai dua nombor
JPN: perpuluhan hingga tiga tempat 0.7 1.245 0.89
- KBAT perpuluhan
(murid cemerlang)
- MAS KEMAHIRAN MENGIRA: i. Nyatakan nombor perpuluhan yang paling kecil nilainya.
(murid HALUS/
GALUS) i) Menambah tiga nombor perpuluhan ii. Hitung selisih antara nombor perpuluhan terbesar dan terkecil.
- SOLAF hingga tiga tempat perpuluhan
ii) Menolak berturut-turut dua nombor 3. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nombor.
(murid pelbagai
kebolehan) daripada sebarang nombor hingga
tiga tempat perpuluhan A 0.712
3. Menggunakan Modul iii) Mendarab nombor perpuluhan hingga B 2
Unggul Prestasi Semarak tiga tempat perpuluhan dengan
C 13.08
Realiti (UPSR 2016) nombor hingga dua digit, 100 dan
semasa mengadakan 1000
iv) Membahagi nombor dengan i. Tukar nombor perpuluhan A kepada pecahan.
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar nombor hingga dua digit,100, 1000
dan hasilnya hingga tiga tempat ii. Cari hasil tambah A + B + C.
perpuluhan
v) Mendarab dan membahagi iii. Cari hasil darab C dengan 100.
perpuluhan dengan nombor bulat
dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga 4. Bahagikan 2.805 dengan 5. Hasil bahaginya darab dengan 4.
tempat perpuluhan melibatkan
situasi harian

6
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

KEMAHIRAN APLIKASI: 1. Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi dua buah buku.

i) Menyelesaikan masalah harian Buku Jisim


melibatkan perpuluhan dan hasilnya Buku A 2.05 kg
hingga tiga tempat perpuluhan
ii) Menyelesaikan masalah harian Buku B 0.4 kg lebih ringan daripada buku A
melibatkan operasi bergabung
perpuluhan dan hasilnya hingga tiga i. Hitung jisim dalam kg, buku B.
tempat perpuluhan
ii. Isma membeli 12 buah buku A dan 26 buah buku B .
Hitungkan jumlah jisim buku yang dibeli oleh Isma.

MINGGU 6 PERATUS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Rajah menunjukkan beberapa petak segi empat yang sama besar.
6 - 10
FEBRUARI Guru dicadangkan i) Menama, menyebut, menukar,
melaksanakan PdP: melorek dan menulis hingga
seratus peratus
1. Mengikut topik dan tahap ii) Mengenal simbol peratus
pencapaian murid iii) Menukar perpuluhan hingga dua
tempat perpuluhan kepada peratus
2. Menggunakan dan sebaliknya
Modul-Modul Intervensi iv) Menukar pecahan dan nombor
JPN: bercampur kepada peratus dan
- KBAT sebaliknya
(murid cemerlang)
- MAS KEMAHIRAN MENGIRA:
(murid HALUS/ i. Lorekkan petak seratus mengikut pecahan yang diberi.
GALUS) i) Mengira peratus daripada suatu 64
- SOLAF kuantiti 100
(murid pelbagai
kebolehan)
ii. Tukarkan pecahan perseratus tersebut kepada peratus.

ii. Cari nilai 45% daripada 7820

7
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

3. Menggunakan Modul KEMAHIRAN APLIKASI:


Unggul Prestasi Semarak 2. Lengkapkan jadual di bawah.
Realiti (UPSR 2016) i) Menyelesaikan masalah harian
semasa mengadakan melibatkan peratus Pecahan Peratus
penilaian bagi setiap tajuk ii) Menyelesaikan masalah harian
yang telah diajar melibatkan simpanan dan 15
pelaburan
20
360%

i. Faris menukar menjadi 80%. Buktikan jawapan Faris adalah

benar atau salah.

ii. Nyatakan 2 kepada peratus.

3. Rayyan telah memandu 12% daripada perjalanannya yang sepanjang


60 km.

i. Berapakah jarak yang dilaluinya dalam km?

ii. Jika Rayyan telah memandu sejauh 45 km, berapa peratuskah


jarak yang telah dilaluinya?

8
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

4. Encik Nizam mahu menyimpan RM 10 000 ke dalam May Bank


manakala RM 10 000 lagi ke dalam Bank Simpanan Nasional. May
Bank menawarkan kadar faedah 3.5 % setahun manakala Bank
Simpanan Nasional menawarkan kadar faedah 3.6 % setahun.

a. Hitung perbezaan nilai faedah antara dua buah bank itu.

b. Bank yang manakah yang baik untuk Encik Nizam menyimpan


wang ? Mengapa ?

MINGGU 7 WANG PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Rajah menunjukkan mata wang dua negara Asean.
13 - 17
FEBRUARI Guru dicadangkan i) Mengenal pasti wang Malaysia
melaksanakan PdP: dalam bentuk syiling dan wang
kertas hingga RM100 000
1. Mengikut topik dan tahap ii) Mengenal mata wang negara-
pencapaian murid negara ASEAN dan mata wang
negara utama dunia
2. Menggunakan iii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan
Modul-Modul Intervensi nilai mata wang negara lain
JPN: iv) Mengenal pelbagai instrumen
- KBAT pembayaran Nyatakan nama mata wang dan negara pengguna mata wang
(murid cemerlang) v) Menyatakan keperluan memahami tersebut.
- MAS faedah mudah dan faedah kompaun
(murid HALUS/ dalam simpanan i.
GALUS) vi) Merancang bajet harian, mingguan
- SOLAF dan bulanan bagi mencapai ii.
(murid pelbagai matlamat jangka pendek
kebolehan)

9
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

KEMAHIRAN MENGIRA: 2. Rajah menunjukkan sejumlah wang yang ada pada Rajoo.

i) Menambah hingga lima nilai


wang yang melibatkan ringgit dan
sen
ii) Menolak hingga dua nilai wang
daripada sebarang nilai wang
melibatkan ringgit dan sen.
iii) Menambah dan menolak nilai wang
melibatkan ringgit dan sen

i. Hitungkan nilai wang di atas.

ii. Rajoo membeli sehelai baju yang berharga RM 25 sehelai dan


sepasang kasut yang berharga RM105. Kira baki wang Rajoo.

3. Jadual di bawah menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling.

RM50 RM5 50 sen 20 sen


3 4 3 3

a. Hitung jumlah wang yang ditunjukkan.

b. Bundarkan wang di atas kepada ringgit yang terdekat.

10
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 8 WANG KEMAHIRAN MENGIRA: 4. Rajah menunjukkan sejumlah wang.


20 - 24
FEBRUARI Guru dicadangkan i) Mendarab nilai wang dengan
melaksanakan PdP: nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 melibatkan ringgit dan sen
1. Mengikut topik dan tahap ii) Membahagi nilai wang dengan
pencapaian murid nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 melibatkan ringgit dan sen
2. Menggunakan iii) Mendarab dan membahagi nilai
Modul-Modul Intervensi wang melibatkan ringgit dan sen a. Hitung jumlah wang itu.
JPN:
- KBAT KEMAHIRAN APLIKASI: b. Tuliskan jumlah wang tersebut dalam perkataan.
(murid cemerlang)
- MAS i) Menyediakan rekod kewangan bagi c. Airil menggunakan wang itu untuk membeli sebuah buku yang
(murid HALUS/ mencapai matlamat kewangan. berharga RM 31.90. Berapakah baki wangnya ?
GALUS) ii) Menyelesaikan masalah harian
- SOLAF termasuk transaksi barangan dan
(murid pelbagai perkhidmatan yang melibatkan
kebolehan) penambahan, penolakan, 5. Rajah menunjukkan harga promosi bagi sebuah kerusi urut.
pendaraban dan pembahagian
3. Menggunakan Modul wang
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016) iii) Menyelesaikan masalah harian
semasa mengadakan termasuk menggunakan
penilaian bagi setiap tajuk pelbagai instrumen pembayaran
yang telah diajar melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban,
pembahagian, gabungan operasi
tambah dan tolak, gabungan
operasi darab dan bahagi nilai Encik Farid ingin membeli kerusi tersebut untuk kegunaan bapanya.
wang i. Nyatakan dua instrumen pembayaran yang sesuai.

11
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
a. …………………………………….
b. …………………………………….

iv) Menyelesaikan masalah harian


melibatkan untung dan ii. Berdasarkan soalan ( i), nyatakan kelebihan dan kelemahan kedua-
rugi, diskaun, harga kos, harga dua instrumen pembayaran yang dipilih.
jual, bil, rebet, aset dan
liabiliti, faedah dan cukai
Instrumen
perkhidmatan
pembayaran
Kelebihan

Kelemahan

6. Jadual di bawah menunjukkan senarai harga dua jenis barangan


komputer.

Barang Harga seunit

Pengimbas RM215

Pencetak RM220

i. Aiman membeli sebuah pengimbas dan sebuah pencetak.


Berapa jumlah harga yang perlu dibayar olehnya?

ii. Hitung baki wang jika dia membayar dengan 5 keping RM100.

MINGGU 9 MASA DAN WAKTU PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN:


27 FEBRUARI -
3 MAC i) Menyatakan waktu dalam sehari. 1. Tiga bulan selepas bulan Jun ialah bulan ............................
ii) Menyatakan urutan peristiwa

12
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
dalam sehari 2. 1 abad 8 tahun = ................................. tahun
iii) Menamakan hari dalam seminggu
iv) Menamakan bulan dalam setahun

Guru dicadangkan v) Mengenal pasti dan menyatakan 3. Rajah menunjukkan kalendar pada bulan Mac 2016.
melaksanakan PdP: setengah dan satu perempat
berdasarkan muka jam
1. Mengikut topik dan tahap vi) Menyebut dan menulis waktu
pencapaian murid dalam jam dan setengah jam
sahaja
2. Menggunakan vii) Mengenal tanda senggatan pada
Modul-Modul Intervensi muka jam
JPN: viii) Menyata, menunjukkan, menukar
- KBAT dan merekod waktu dalam jam
(murid cemerlang) dan gandaan lima minit
- MAS ix) Membaca, menyebut dan Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang betul.
(murid HALUS/ merekod waktu dalam jam dan
GALUS) minit a. Hari pertama bagi bulan Mac ialah _____________.
- SOLAF x) Merekod aktiviti harian mengikut
(murid pelbagai jam dan minit b. Berapakah jumlah hari dalam bulan Mac _____________.
kebolehan) xi) Menyatakan perkaitan hari dan
jam, jam dan minit, minit dan c. Nyatakan tarikh hari Isnin minggu keempat.
saat, minggu dan hari, bulan dan
tahun, tahun dan dekad, tahun
dan abad 4. Rajah menunjukkan waktu ibu Rani pergi ke pasar pada suatu pagi.
xii) Membaca dan memahami
kalender
xiii) Hubungan antara sistem 12 jam
dengan sistem 24 jam
xiv) Menyatakan tempoh masa dalam
sebarang unit masa

13
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
i. Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam.

ii. Pukul berapakah setengah jam selepas waktu tersebut?

KEMAHIRAN MENGIRA: 5. Jadual menunjukkan aktiviti Syarul pada sebelah petang.

i) Menambah hingga tiga masa Aktiviti Tempoh masa


melibatkan jam dan jam, minit dan
minit, hari dan jam, minggu dan hari, 1
Kelas Tuisyen 1 jam
tahun dan bulan, jam dan minit, minit 2
dan saat, tahun dan dekad, tahun
dan abad Bermain bola sepak
40 minit
ii) Menolak hingga dua masa daripada
satu masa melibatkan jam dan jam,
i. Berapakah tempoh masa kelas tuisyen tersebut dalam minit?
minit dan minit, hari dan jam, minggu
dan hari, tahun dan bulan jam dan
ii. Hitung jumlah masa yang diambil untuk kedua-dua aktiviti
minit, minit dan saat, tahun dan
tersebut.
dekad, tahun dan abad
iii) Mendarab melibatkan jam, minit,
iii. Nyatakan jawapan dalam jam dan minit.
hari dan jam, minggu dan hari, tahun
dan bulan jam dan minit, minit dan
saat, tahun dan dekad, tahun dan
6. Rajah menunjukkan kenyataan yang dibuat oleh seorang tukang jahit.
abad dengan nombor hingga dua
digit
iv) Membahagi melibatkan jam, minit,
Saya boleh menyiapkan
hari dan jam, minggu dan hari, tahun
sepasang baju
dankurung
bulan, jam dan minit, minit dan
dalam masasaat,
hari.tahun dan dekad, tahun dan
abad dengan nombor hingga dua
digit

a. Hitung tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan


sepasang baju dalam minit.

14
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
b. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan 3
pasang baju. Nyatakan jawapan dalam hari dan jam.

MINGGU 10 MASA DAN WAKTU KEMAHIRAN APLIKASI: 7. Rajah di bawah menunjukkan waktu Amira memulakan perjalanannya
6 - 10 MAC dari rumah ke pasar.
Guru dicadangkan i) Mereka cerita berdasarkan ayat
melaksanakan PdP: matematik tambah, tolak, darab dan
bahagi yang melibatkan masa dan
1. Mengikut topik dan tahap waktu
pencapaian murid ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi tambah, tolak,
2. Menggunakan darab dan bahagi berkaitan dengan
Modul-Modul Intervensi masa dan waktu.
petang
JPN: iii) Menyelesaikan masalah harian
- KBAT melibatkan masa termasuk zon
(murid cemerlang) masa i. Nyatakan waktu Amira memulakan perjalanan dari rumahnya
- MAS dalam sistem 12 jam.
(murid HALUS/
GALUS) ii. Dia mengambil masa 25 minit untuk sampai ke pasar. Pada
- SOLAF pukul erapakah dia sampai di pasar dalam sistem 24 jam?
(murid pelbagai
kebolehan)
8. Rajah menunjukkan waktu Encik Zainal tiba di Kota Bharu pada suatu
pagi.
3. Menggunakan Modul
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016)
semasa mengadakan
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar

Masa perjalanan yang diambil oleh Encik Zainal dari Kuala


Terengganu

15
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

ke Kota Bharu ialah 2 jam. Pukul berapakah dia bertolak dari Kuala

Terengganu?

9. Rajah menunjukkan zon masa antarabangsa di beberapa buah


negara.

i. Cari selisih tempoh masa di antara Malaysia dengan Istanbul.

ii. Nyatakan waktu di Sydney dalam sistem 24 jam.

16
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 11 UJIAN PENGESANAN/ Tajuk Yang Diuji :


13 - 17 MAC PEPERIKSAAN AWAL 1. Nombor Dan Operasi
TAHUN (PAwT) UPSR 2. Pecahan RUJUK JSU YANG DISEDIAKAN
3. Perpuluhan OLEH JPN
4. Peratus
5. Wang
6. Masa Dan Waktu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA PERSEKOLAHAN

MINGGU 12 UNIT UKURAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN 1. Rajah menunjukkan panjang sebatang pensil.
27 - 31 MAC
Guru dicadangkan i) Menukar unit cm dengan m, cm
melaksanakan PdP: dengan mm dan km dengan m
ii) Menukar unit mm, cm, m dan km
1. Mengikut topik dan tahap dalam perpuluhan hingga tiga
pencapaian murid tempat perpuluhan
iii) Menukar unit mm, cm, m dan km i. Nyatakan panjang, dalam cm, pensil itu.
2. Menggunakan dalam pecahan
Modul-Modul Intervensi iv) Mengukur, menanda, merekod dan ii. Setiap kali pensil itu tumpul, pensil itu akan diasah supaya
JPN: melukis ukuran dalam unit mm, cm, tajam.
- KBAT m dan km Selepas tiga hari, panjang pensil itu ialah 6∙5cm.
(murid cemerlang) v) Menukar unit g dengan kg Hitungkan panjang, dalam cm, pensil yang telah diasah.
- MAS vi) Menukar unit g dan kg dalam
(murid HALUS/ perpuluhan hingga tiga tempat 2. Rajah menunjukkan tinggi dua bangunan S dan T.
GALUS) perpuluhan Tinggi bangunan U tidak ditunjukkan.
- SOLAF vii) Menukar unit g dan kg dalam


(murid pelbagai pecahan
kebolehan) viii) Menukar unit ℓ dan mℓ.
ix) Menukar unit ℓ dan mℓ dalam

 8∙4 m 13∙8m
perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan
x) Menukar unit ℓ dan mℓ dalam

S T 0∙8 m 17
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
pecahan
xi) Menyukat, menanda dan merekod .
U unit ℓ dan mℓ
dalam
xii) Menganggar dan membanding isi Bangunan U adalah 1∙8 m lebih tinggi daripada bangunan S.
padu cecair dalam ℓ dan mℓ
i. Hitung tinggi, dalam m, bangunan U.

ii. Berdasarkan rajah, kirakan beza, dalam m,


antara bangunan tertinggi dan bangunan terendah.

KEMAHIRAN MENGIRA: 3. Rajah menunjukkan panjang sepotong reben.

i) Menambah hingga tiga ukuran


panjang melibatkan mm, cm, m
dan km
ii) Menambah hingga tiga ukuran
panjang melibatkan perpuluhan dan
pecahan Shifa telah memotong 55cm daripada reben tersebut untuk
iii) Menolak hingga dua ukuran panjang membalut hadiah.
dari satu ukuran panjang melibatkan
mm, cm, m dan km i. Berapakah panjang , dalam m, reben yang telah dipotong?
iv) Menolak hingga dua ukuran panjang
dari satu ukuran panjang melibatkan ii. Hitung panjang, dalam cm, baki reben itu.
perpuluhan dan pecahan
v) Mendarab ukuran panjang iii. Lukis satu garisan lurus yang mewakili panjang baki reben
melibatkan mm, cm, m dan km pada rajah di bawah.
dengan nombor satu digit
vi) Mendarab ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan pecahan
0cm dengan nombor hingga 40 dua digit,
10 20 30
100 dan 1000
vii) Membahagi ukuran panjang
melibatkan mm, cm, m dan km. 4. Rajah menunjukkan berat gugus anggur.
dengan nombor satu digit
viii) Membahagi ukuran panjang i. Nyatakan jisim, dalam g, anggur itu.
melibatkan perpuluhan dan pecahan

18
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
dengan nombor hingga dua digit, ii. Hitung jisim, dalam kg dan g, anggur itu.
100 dan 1000
ix) Menganggar dan membanding iii. Hitung jisim, dalam kg, 5 gugus anggur
jisim dalam g dan kg yang sama.
x) Menambah hingga tiga jisim
melibatkan g dan kg
xi) Menambah hingga tiga jisim
melibatkan perpuluhan dan
pecahan

xii) Menolak hingga dua jisim dari satu 5. Cari hasil tambah bagi 2500 m, 4.08 km dan 200 m.
jisim melibatkan g dan kg Nyatakan hasil tambah dalam km.
xiii) Menolak hingga dua jisim dari satu
jisim melibatkan perpuluhan dan 3
pecahan. 6. Tolak 0•025 ℓ daripada 1 ℓ.
4
xiv) Mendarab jisim melibatkan g dan
kg dengan nombor satu digit
xv) Mendarab jisim melibatkan 2
7. 4 kg ÷ 5 =
perpuluhan dan pecahan dengan 5
nombor hingga dua digit, 100 dan Nyatakan jawapan dalam kg dan g.
1000
xvi) Membahagi jisim melibatkan g dan
kg dengan nombor satu digit 8. Rajah menunjukkan selonggok peria dan lobak merah.
xvii) Membahagi jisim melibatkan
perpuluhan dan pecahan dengan
nombor hingga dua digit, 100 dan
1000
xviii) Menambah hingga tiga isi padu
675 g 1cecair
kg 25melibatkan
g ℓ dan mℓ.
xix) Menambah hingga tiga isi padu
cecair melibatkan perpuluhan dan
pecahan i. Nyatakan jisim, dalam g, lobak merah.
xx) Menolak hingga dua isi padu cecair
dari satu ukuran isi padu cecair
melibatkan ℓ dan mℓ. ii. Hitung jumlah jisim, dalam kg, peria dan lobak merah itu.
xxi) Menolak hingga dua isi padu cecair

19
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
dari satu ukuran isi padu cecair 2
melibatkan perpuluhan dan pecahan iii. 4 kg – 1080 g =
5
xxii) Mendarab sukatan isi padu cecair
Nyatakan jawapan dalam kg dan g.
melibatkan ℓ dan mℓ dengan nombor
satu digit
xxiii) Mendarab sukatan isi padu cecair
melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor hingga dua digit,
100 dan 1000
9. Rajah menunjukkan jisim sebiji kelapa dan beberapa biji pisang.
xxiv) Membahagi sukatan isi padu cecair
melibatkan ℓ dan mℓ dengan nombor
satu digit 1
1∙05 kg 2
xxv) Membahagi sukatan
2 kg isi padu cecair
melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor hingga dua digit,
100 dan 1000
i. Nyatakan jisim kelapa dalam kg dan g.

ii. Hitung jumlah jisim, dalam kg, kelapa dan pisang itu.

iii Hitung jumlah jisim, dalam kg, kedua-dua buah itu

MINGGU 13 UNIT UKURAN KEMAHIRAN APLIKASI: 1. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air kelapa yang dijual oleh
3 - 7 APRIL Naufal dalam masa dua hari.
Guru dicadangkan i) Menyelesaikan masalah yang
melaksanakan PdP: melibatkan Penambahan, penolakan,
Hari Isi padu air
pendaraban dan pembahagian
1. Mengikut topik dan tahap ii) Menyelesaikan masalah harian
pencapaian murid melibatkan penambahan, penolakan, Rabu 30 ℓ 250 mℓ
pemdaraban dan pembahagian
2. Menggunakan panjang dalam perpuluhan dan Khamis 16 ℓ 500 mℓ
Modul-Modul: perpuluhan
- KBAT iii) Menyelesaikan masalah yang Berapakah jumlah isi padu air kelapa, dalam mℓ, yang dijual dalam
(murid cemerlang) melibatkan gabungan ukuran dan masa dua hari?

20
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
- MAS sukatan panjang, jisim dan isi padu
(murid HALUS/ cecair
GALUS)
- SOLAF
(murid pelbagai
kebolehan)

2. Rajah menunjukkan sebuah bikar berisi air.


3. Menggunakan Modul
1 000 mℓ
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016)
semasa mengadakan
mℓ
500tajuk
penilaian bagi setiap
yang telah diajar

(i) Air daripada bikar itu dituang sama banyak ke dalam 4 biji gelas.
Hitungkan isi padu air, dalam mℓ, setiap gelas itu.

(ii) Apakah isi padu, dalam ℓ, air dalam gelas itu?

3. Rajah menunjukkan isi padu jus tembikai yang disediakan oleh


Salina.

1.7 ℓ

21
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

i. Salina minum 545 mℓ jus tembikai.


Berapakah isi padu, dalam ℓ, jus tembikai yang tinggal?

ii. Jus tembikai yang tinggal dituangkan sama banyak ke dalam 7


biji gelas.
Berapakah isi padu, dalam m ℓ, air di dalam setiap gelas?

MINGGU 14 RUANG PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN: 1. Namakan bentuk 3 dimensi berdasarkan pernyataan berikut:
10 -14 APRIL
Guru dicadangkan i) Menamakan bentuk, memperihalkan a. mempunyai 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung.
melaksanakan PdP: permukaan, menyusun objek
mengikut pola dan membina model ...............................................................
1. Mengikut topik dan tahap bentuk kuboid, kubus, kon, piramid
pencapaian murid tapak segi empat sama, silinder dan b. mempunyai 1 bucu, 1 permukaan rata dan 1 permukaan
sfera melengkung
2. Menggunakan ii) Mengenal pasti bentuk asas tiga
Modul-Modul Intervensi dimensi berdasarkan huraian ...............................................................
JPN: iii) Mengenal pasti bentangan
- KBAT iv) Menamakan bentuk, memperihalkan 2. Berikut ialah ciri-ciri sebuah bentuk 2 dimensi.
(murid cemerlang) permukaan, menyusun objek
mengikut pola dan membina model
 -4 sisiMAS
sama panjang
(murid HALUS/ bentuk segi empat sama, segi empat
 4 bucu
GALUS) tepat, segi tiga dan bulatan
 4 pepenjuru v) Mengenal pasti bentuk dimensi
- SOLAF
(murid pelbagai berdasarkan huraian
kebolehan)
vi). Melukis bentuk asas bagi bentuk
3. Menggunakan Modul dua dimensi
Unggul Prestasi Semarak vii) Mengenal pasti bentuk separuh
Realiti (UPSR 2016) bulatan dan bentuk poligon sekata:
semasa mengadakan pentagon, heksagon, heptagon dan
penilaian bagi setiap tajuk oktagon
yang telah diajar viii) Mengenal jenis prisma segi empat
sama, prisma segi empat tepat dan

22
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
prisma segi tiga
ix) Melabelkan dan mencirikan i. Lukiskan bentuk 2 dimensi berdasarkan ciri-ciri yang
bahagian-bahagian prisma: dinyatakan pada ruangan di atas.
permukaan, tapak, bucu dan sisi
x) Mengenal dan menamakan sudut ii. Namakan bentuk 2 dimensi tersebut.
tegak, sudut tirus dan sudut cakah
pada segi empat tepat, segi empat
sama dan segi tiga

xi) Mengukur sudut pada poligon hingga 3. Rajah menunjukkan sebuah segitiga.
lapan sisi
xii) Melukis bentuk poligon hingga lapan
sisi dan mengukur sudut-sudut pada
bentuk tersebut Y X
xiii) Menyatakan ciri-ciri poligon
xiv) Mengenal dan menamakan garis
selari dan garis serenjang pada Namakan sudut X dan Y.
bentuk asas dua dimensi
xv) Melukis garis selari dan garis i. X = …………………………………………….
serenjang
ii. Y = …………………………………………….
KEMAHIRAN MENGIRA:

i) Menentukan perimeter segi empat 4. Rajah menunjukkan segi tiga RST.


tepat, segi empat sama, segi tiga
1 cm dan poligon
ii) Menentukan perimeter gabungan
R bentuk asas dua dimensi
iii) Menentukan luas segi empat tepat,
segi empat sama dan segi tiga
iv) Menentukan luas gabungan bentuk
asas dua dimensi

KEMAHIRAN APLIKASI:

i) Menyelesaikan masalah harian yang

23
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
melibatkan luas permukaan dan isi
padu bentuk gabungan tiga dimensi
ST ii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan bentuk tiga dimensi
iii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan luas dan perimeter i. Tuliskan rumus untuk mencari luas segitiga RST.

ii. Cari luas, dalam cm², segitiga itu.

5. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki WSQ dan dua segi
empat sama, QRUV dan RSTU yang sama.
W

Q R S

R
V T
U
1
16 cm Panjang WR ialah daripada panjang RU .
2
Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

6. Rajah menunjukkan gabungan kuboid X dan kubus Y.

9 cm
X
Y

24
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017
4 cm
MINGGU CADANGAN KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN CONTOH ITEM
TARIKH DALAM8PdP
cm
Hitung jumlah isipadu, dalam cm³ kuboid X dan kubus Y.

25
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 15 KOORDINAT PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN 1. Rajah menunjukkan titik B pada Satah Cartes.
17 - 21 APRIL
Guru dicadangkan i) Menyatakan perbendaharaan kata
melaksanakan PdP: ii) Menama, menentu dan menyatakan
objek berdasarkan kedudukan pada
1. Mengikut topik dan tahap paksi mengufuk dan paksi
B
pencapaian murid x iii)
mencancang
Mengenal paksi-x, paksi-y dan
2. Menggunakan asalan
Modul-Modul Intervensi iv) Menentukan koordinat.
JPN: v) Menandakan titik koordinat
- KBAT
(murid cemerlang)
- MAS i. Nyatakan setiap yang berikut.
(murid HALUS/
a. Paksi mengufuk : ………………………..
GALUS)
- SOLAF b. Paksi mencancang : ………………………..
(murid pelbagai ii. Nyatakan koordinat bagi titik B ………………..
kebolehan)

3. Menggunakan Modul
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016)
semasa mengadakan
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar

26
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

2. Satah Cartes menunjukkan kedudukan Zarif pada asalan.

X Zarif

Amir : Jarak mengufuk saya dari Zarif ialah 3 unit dan jarak
mencancang saya ialah 1 unit dari Zarif.
Zura : Jarak mengufuk saya dari Zarif adalah 2 unit dan jarak
mencancang saya ialah 0 unit.

Berdasarkan perbualan di atas:

i. Nyatakan koordinat kedudukan:


a. Amir ………………..
b. Zura ………………..
ii. Pada Satah Cartes di atas, tandakan kedudukan Amir dan Zura.

27
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 17 PENGURUSAN DATA PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN 1. Rajah menunjukkan gabungan pelbagai bentuk.
1 - 5 MEI
Guru dicadangkan i) Mengumpul , mengelas dan
melaksanakan PdP: menyusun data berdasarkan situasi
harian
1. Mengikut topik dan tahap ii) Membaca dan mendapat maklumat
pencapaian murid daripada:
(a) piktograf
2. Menggunakan (b) carta palang
Modul-Modul Intervensi (c) carta pai
JPN: iii) Membandingkan maklumat daripada:
- KBAT (a) piktograf
(murid cemerlang) (b) carta palang
- MAS (c) carta pai Dengan menggunakan kaedah gundalan, lengkapkan jadual di
(murid HALUS/ iv) Membina piktograf dan carta palang bawah.
GALUS) v) Mentafsir data piktograf, carta palang
- SOLAF dan carta pai
(murid pelbagai
Bentuk Kekerapan
kebolehan)

28
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah-buahan yang dijual


oleh Swee Lan dan ibunya di pasar malam semalam. Disebabkan
cuaca hujan, maka jualannya kurang memberangsangkan.

Buah-buahan Bilangan
Epal 10
Oren 18
Tembikai 8
Mempelam 12

i. Lengkapkan piktograf dari maklumat di atas.

Buah-buahan Bilangan

Epal

Oren

Tembikai

Mempelam

Mewakili 2 buah-buahan

29
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 18 PENGURUSAN DATA KEMAHIRAN MENGIRA 1. Jadual menunjukkan wang saku yang di bawa oleh murid setiap hari.
8 - 12 MEI Nama Murid
Guru dicadangkan i) Menentukan mod, median , min dan Wang saku (RM) 1 2 3 4
melaksanakan PdP: julat hingga 10 data yang diberi
Bilangan Murid 2 3 4 2
1. Mengikut topik dan tahap Tentukan nilai:
pencapaian murid KEMAHIRAN APLIKASI
i. Mod
2. Menggunakan i) Menyelesaikan masalah harian
Modul-Modul Intervensi yang melibatkan: ii. Julat
JPN: a) Mod, median, min dan julat
- KBAT b) Piktograf, carta palang dan carta
(murid cemerlang) pai bagi sekumpulan data
- MAS 2. Rajah di bawah menunjukkan lima keping kad nombor.
(murid HALUS/
GALUS)

48 -
72
SOLAF
(murid pelbagai35 96 34
kebolehan)

3. Menggunakan Modul
Unggul Prestasi Semarak i. Cari min bagi lima nombor di atas.
Realiti (UPSR 2016)
semasa mengadakan ii. Cari median.
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar

3. Carta palang menunjukkan bilangan guli yang dimiliki oleh empat

30
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
orang murid.

40

35
Bilangan guli

30

25
d

20

15

10

Amir Balan Chen Dora

Berapakah jumlah keseluruhan guli yang ada?

4. Carta palang yang tidak lengkap menunjukkan bilangan kereta yang

31
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
telah dijual pada bulan April 2016 oleh 4 buah kedai P, Q R dan S.

P Q R S

Jumlah jualan kereta bagi kedai P dan Q adalah sebanyak 48 buah.

i. Hitungkan
( 1 markah ) jumlah jualan kereta bagi kedai P.

ii. Pada bulan November jumlah jualan kereta bagi kedai R dan S
( 3 markah ) meningkat sebanyak 25% manakala jumlah jualan kereta
telah
bagi kedai P dan Q adalah sama. Harga jual bagi sebuah kereta
adalah RM108 950 Hitungkan jumlah pendapatan jualan kereta
bagi kedai S.

32
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP

MINGGU 19 KEBOLEHJADIAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN 1. Rajah menunjukkan satu pernyataan.


15 - 19
HariGuru dicadangkan
ini hari i) Menyatakan sama ada suatu
Khamis. Maka selepas
melaksanakan PdP:
hari Khamis
peristiwa dalam kehidupan harian
ialah hari Jumaat. yang mungkin berlaku atau tidak
1. Mengikut topik dan tahap mungkin berlaku
pencapaian murid ii) Menyatakan kebolehjadian suatu
peristiwa sebagai mustahil, kecil Berdasarkan pernyataan di atas apakah kemungkinan peristiwa ini
2. Menggunakan kemungkinan, sama kemungkinan, berlaku?
Modul-Modul Intervensi besar kemungkinan atau pasti
JPN:
- KBAT
(murid cemerlang) 2. Rajah menunjukkan lima keping kad nombor di dalam sebuah
- MAS bekas.
(murid HALUS/
GALUS)
3 5 7 15
2
- SOLAF
(murid pelbagai
kebolehan)
i. Nyatakan kebolehjadian Amri mendapat sekeping kad nombor
3. Menggunakan Modul perdana.
Unggul Prestasi Semarak
Realiti (UPSR 2016) ii. Nyatakan kebolehjadian Amri mendapat sekeping kad nombor
semasa mengadakan genap.
penilaian bagi setiap tajuk
yang telah diajar

MINGGU 20 PEPERIKSAAN Tajuk yang diuji: RUJUK JSU YANG DISEDIAKAN


22 - 26 MEI PERTENGAHAN TAHUN Semua tajuk OLEH JPN

CUTI PENGGAL PERTAMA PERSEKOLAHAN

33
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
PROGRAM ACHIEVE - Mock Test Amanjaya (2014 - 2016)
MINGGU 21 Latihan Intensif:
SPECIFIC TARGET IN (Murid cemerlang/Potensi Cemerlang)
12 - 16 JUN Mengikut masa sebenar UPSR
MATHEMATICS (ASPIRE) - Klon UPSR (Soalan 1 markah - Matematik K2)
Set 1 dan Set 2
2017 dan X CARE (Murid HALUS dan GALUS)
- Mock Test Amanjaya (2014 - 2016)
Latihan Intensif:
MINGGU 22 PROGRAM (ASPIRE) 2017 (Murid cemerlang/Potensi Cemerlang)
Mengikut masa sebenar UPSR
19 - 23 JUN X CARE - Klon UPSR (Soalan 1 markah - Matematik K2)
Set 3 dan Set 4
(Murid HALUS dan GALUS)
- Mock Test Amanjaya (2014 - 2016)
Latihan Intensif:
MINGGU 23 PROGRAM (ASPIRE) 2017 (Murid cemerlang/Potensi Cemerlang)
Mengikut masa sebenar UPSR
26 - 30 JUN X CARE - Klon UPSR (Soalan 1 markah - Matematik K2)
Set 5 dan Set 6
(Murid HALUS dan GALUS)
- Mock Test Amanjaya (2014 - 2016)
Latihan Intensif:
MINGGU 24 PROGRAM (ASPIRE) 2017 (Murid cemerlang/Potensi Cemerlang)
Mengikut masa sebenar UPSR
3 - 7 JULAI X CARE - Klon UPSR (Soalan 1 markah - Matematik K2)
Set 7 dan Set 8
(Murid HALUS dan GALUS)
- Mock Test Amanjaya (2014 - 2016)
Latihan Intensif:
MINGGU 25 PROGRAM (ASPIRE) 2017 (Murid cemerlang/Potensi Cemerlang)
Mengikut masa sebenar UPSR
10 - 14 JULAI X CARE - Klon UPSR (Soalan 1 markah - Matematik K2)
Set 9 dan Set 10
(Murid HALUS dan GALUS)

MINGGU 26 PEPERIKSAAN Tajuk yang diuji: RUJUK JSU YANG DISEDIAKAN


17 - 21 JULAI PERCUBAAN Semua tajuk OLEH JPN

PROGRAM PRACTICE Latihan Berfokus


MINGGU 27 AND PERFORM AND Mengikut masa sebenar UPSR
- Soalan Ramalan
24 - 28 JULAI ACHIEVE SPECIFIC (400 soalan K1 dan 150 soalan K2)
TARGET (PERFECT) 2017 Set 1 dan Set 2
Latihan Berfokus
MINGGU 28
PROGRAM PERFECT 2017 Mengikut masa sebenar UPSR - Soalan Ramalan
1 - 4 OGOS
Set 3 dan Set 4

34
TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN MATEMATIK UPSR JPN PERAK 2017

MINGGU CADANGAN
KONSTRUK YANG PERLU DIKUASAI/
DAN TAJUK / KEMAHIRAN CONTOH ITEM
STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DALAM PdP
Latihan Berfokus
MINGGU 29 PROGRAM PERFECT 2017 Mengikut masa sebenar UPSR - Soalan Ramalan
7 - 11 OGOS Set 5 dan Set 6

Latihan Berfokus
MINGGU 30 PROGRAM PERFECT 2017 Mengikut masa sebenar UPSR - Soalan Ramalan
14 - 18 OGOS Set 7 dan Set 8

Latihan Berfokus
MINGGU 31 PROGRAM PERFECT 2017 Mengikut masa sebenar UPSR - Soalan Ramalan
21 - 25 OGOS Set 9 dan Set 10

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA PERSEKOLAHAN

PROGRAM KONTEGENSI UPSR 2017 (SEKOLAH)

MINGGU 32
4-8 PEPERIKSAAN UPSR 2017
SEPTEMBER

MINGGU
33 - 43 PROGRAM SELEPAS UPSR
11 SEPT - 24 PROGRAM DIRANCANG OLEH SEKOLAH
NOV 2017

35