Anda di halaman 1dari 17

TUGAS

MAKALAH

Disusun Oleh :
Nama : ADRIANA YEBLO
Kelas : I
Prodi : AIK I (Kristen)

Dosen Pengampu : PETRUS SUGIYONO, S.Pd.K,S.Th,M.A

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


(STKIP) MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2018
KESELAMATAN YANG PASTI

Semua orang akan meninggal, meninggalkan kehidupan di dunia yang fana ini dan
lanjutkan dengan kehidupan yang kekal di alam baka, kehidupan di alam baka yang berupa
keselamatan adalah kehidupan dalam kerajaan surga yang penuh damai sejahtera dan sukacita
di mana Yesus Kristus sebagai raja untuk selama-lamanya.
Namun di tempat lain ada kehidupan kekal yang bukan berupa keselamatan tetapi
berupa hukuman kekal yang penuh penderitaan dan ratapan, di dalam api yang menyala-
menyala yang disediakan bagi orang-orang yang dihukum bersama dengan iblis.
Untuk mencapai kerajaan surga yaitu memperoleh keselamatan kita perlu menuruti petunjuk
sang juruselamat.
Siapakah sang juruselamat itu?
Juruselamat itu ialah Allah sendiri, pemilik kerajaan , sorga Allah yang adil.
"Tidak ada yang lain tidak ada alasan lain dari padaKu !
Allah yang adil dan juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku” (Yes 45:21)
Allah itu, Allah yang adil dan juruselamat pemilik kerajaan sorga itu wujudnya apa?
Alkitab menyebutkan :
“ Tidak seorangpun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di
pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakanNya”.
Allah yang itu ada dimana?
Allah yang roh itu ada di dalam Yesus Kristus.
Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka, Roh Allah yang menampakkan diri
seperti burung merpati turun ke atas Yesus, lalu terdengarlah suara dari sorga :
“inilah AnakKu yang kukasihi, kepadaNyalah aku berkenan”. (Mat 3:16,17) Setelah Roh
Allah, yang adalah Allah sendiri yang didalamnya selesai maka Yesus menyatakan demikian :
“Percayalah Kepadaku bahwa Bapa di dalam Aku (Yoh 14 : 11 )
“Apa yang Aku katakan tidak Aku katakan dari diriKu sendiri tetapi Bapa, yang diam
di dalam Aku (Yoh 14 : )
Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah yang difirmankan oleh Allah sendiri
yang diam di dalam Yesus. Roh Allah sendiri yang berfirman melalui mulut Yesus.
Hal ini perlu pula diungkapkan, yaitu bahwa kebenaran Yesus yang didalamNya diam Roh
Allah yang berfirman ini telah disaksikan oleh Muhammad di dalam Hadits Shohib bin Malik
hal. 72 :
“Isa fa innahu Rohullah wa kalimatuhu’
“Yesus itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya”.

Pengungkapan in perlu, supaya keberadaan Yesus sebagai Roh Allah dan Firman Allah tidak
lagi menjadi sandungan bagi mereka saudara-saudara Muslim yang ingine mengenal Yesus
dengan benarNya.
Dengan pengertian bahwa dalam diri Yesus telah berdiam Sang Juruselamat yang adalah Allah
sendiri, Allah yang wujudnya Roh itu, maka Alkitab menyebutkan :
“Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi Israel, yaitu Yesus”. (Kis 13:32)
“Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus”. (Kis 2:36)
Maka menjadi jelaslah sebutan bagi Yesus ini :

“YESUS KRISTUS ADALAH TUHAN DAN JURUSELAMAT”


Tuhan adalah Roh (2 Kor 3:17)
Allah adalah Roh (Yoh 4:24)
Juruselmat adalah Allah sendiri (Yes 45:21)
Kristus, Mesias, berarti yang diurapi, diurapi menjadi Tuhan dan Juruselemat.
Sudah jelas pula bahwa Juruselamat itu hanya Allah sendiri yang ada di dalam Yesus, tidak
ada yang lain. Hanya melalui Dia sajalah orang dapat selamat masuk sorga: dalam hal ini yesus
mengatakan :
“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup
Tidak ada seorangpun sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”.
“ANA HUAT TORIQU WAL HAQU HAYAT LAISA AHADU YA’ TII ILAA ULBI
ILLABI” (Yoh 14:6)
“Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain didalam Dia, sebab dibawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehNya kita dapat
diselamatkan”. (Kis 4:12)
“Kebenaran bahwa Yesus adalah jalan keselamatan ini telah disaksikan oleh Alquran
dalam ayat-ayat di dalamnya seperti berikut ini :
“Ikutlah Aku, inilah jalan yang lurus”
“wattabi’ uuni haadzaa shiraathum mustaqiim” (Qs. 43 Az Zukruf 61)
“dan janganlah sekali-kali kamu dipalingkan setan”
Wa laa yushuddannakumusy sayithaanu” (Qs.43 Az Zukref 62)
“Maka taqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu”.
“Na flihi fataaqulaaha qa athii ‘uun”. (@s.43 Az Zykruf 63)

“sesungguhnya Allah Dialha Tuhanku dan Tuhanmu sembahlah Dia.


“inilah jalan yang lurus”
Haadzaa shiraathum mustaqiim” (Qs.43 Az Zukruf 64)

Biarlah kesakisan Alquran ini juga ikut memberi terang kepada mereka, saudara-saudara
Muslim yang ingin mengetahui kebenaran Isa Almasih atau Yesus Kristus.
Setelah kita tahu dengan pasti bawaannya Yesuslah jalan keselamatan itu dan bahkan Alquran
ikut bersaksi maka kita perlu mendengar perkataan Sang Juruselamat itu sendiri kepada kita.
Dia berkata demikian :
“Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum” (Mark 16 : 16)
Kalimat ini diucapkan oleh Yesus Kristus, Firman Allah yang merupakan janji Allah, janji
Allah tentang keselamatan maka karenanya merupakan janji keselamatan yang sejati.

Keselamatan yang sejati


Seperti pastinya matahari terbit disebelah timur dan terbenam disebelah barat.
Keselamatan yang pastidan bukan keselamatan yang mudah-mudahan atau insya Allah.
Untuk memperoleh keselamatan yang pasti ada syaratnya, yaitu harus percaya.
 Percaya kepada siapa?
“Percaya kepada Dia Yesus Kristus”
 Percaya kepada Yesus kristus sebagai apa?
“sebagai Mesias, yang diurapi sebagai Tuhan dan Juruselamat”.
 Percaya yang bagaimana
“yang dengan perbuatan, yaitu dengan iman dengan perbuatan, sebab iman tanpa
perbuatan adalah iman yang kosong”. (Yak 2:20)
 Perbuatan apakah itu?
Perbuatan kasih :
“kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap
akal budimu dan dengan segenap kekuatanmy, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri”. (Mrk 12:30)
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
 Dibaptis dengan apa?
Dibaptis dengan Roh Kudus”. (markus 1:8)

“Aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia akan membaptis
kamu dengan Roh Kudus dan api” (Matius 3: 11)
Baptisan dengan air dapat kita saksikan pada upacara baptisan di Gereja atau dimana saja,
dengan percik, guyur atau selam.

Baptisan dengan Roh Kudus, dilahirkan dari Roh, peristiwanya tidak dapat dilihat dengan mata
namun Yesus menjelaskan kepada kita dengan mengatakan:
“Angin bertiup kemana Ia mau, dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak
darimana Ia datang dan kemana Ia pergi.
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dan roh” (Yob 3 : 8)

Engkau mendengar bunyinya : orang yang lahir dan Roh kedengaran bunyinya bermakna
kelihatan dalam tingkah lakunya dan tutur katanya. Orang yang telah dibaptis dengan Roh,
telah dilahirkan dan Roh, tingkah lakunya berubah, sebelum dibaptis dengan Roh bertingkah
laku seperti tingkah laku dunia. setelah dibaptis dengan Roh bertingkah laku Seperti tingkah
laku anak - anak Allah yang dipìmnn Roh Allah.
Kalau semula suka mencuri, lalu tidak mau mencuri lagi, kalau semula suka berzinah, lalu tidak
mau berzinah lagi dan seterusnya. Demikian tutr katanya jadi berubah, kalau semula sulca
berdusta, suka ngomong jorok, pemarah, berubah jadi tidak mau lagi berdusta, tidak suka
ngomong jorok, tidak lagi pemarah dan seterusnya.
Jadi kembali lagi sernua orang percaya kepada Yesus Knistus sebagai Tuhan dan
Juruselamatnya dengan disertai dengan perbu atan kasih dan dibaptis dengan Roh Kudus
hingga berubah perilakunya menjadi seperti anak - anak Allah, terpimpin Roh Allah, mereka
ini pasti selamat, pasti masuk sorga. Seperti dijanjikan oleh Allah sendiri, Allah pemilik sorga.
Namun masih ada satu bal lagi yang kita semua tidak boleh lupa, yaitu bahwa keselamatan
yang pasti dan Allah sendiri itu bukanlah hasil dan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita
melainkan karena:
Kasib karunia dan Allah, pemberian Allah sendiri

“sebab karena kasih karunia diselamatkan karena iman,


Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah
Itu bukan hasil pekerjaanmu; jangan ada orang yang bremegar diri” (Ef 2:8,9)
Nah, kita semua orang Kristen, sebagai anak-anak Allah yang berhak mewarisi hidup kekal
didalam kerajaan Allah semua diperintahkan oleh Sang Juruselamat :
- Gembalakanlah domba – dombaKu (Yoh 21:15)
- Carilah domba-domba (mat 28:19)
Dengan tangan kiri menggembalakan domba-domba Yesus dengan tangan kanan mencari
domba-domba. Pakai dua tangan secara simultan supaya tidak ada salah tangan kita yang
menjadi lumpuh karena tidak pernah kita gunakan, biarlah kian hari banyak orang yang
bertobat dan memperoleh keselamatan yang pasti dan dengan demikian pula biarlah kian hari
kian bertambah luas kerjaan Allah, hidup dalam kebenaran yang penuh damai sejahtera dan
sukacita oleh pimpinan Rohn Kudus.
- Kemana dan dimana roh orang yang telah meninggal?
- Langsung masuk kerjaan Allah atau menunggu penghakim akhir
Pertanyaan ini baik sekali, sebab nyatanya masih banyak orang Kristen yang belum tahu
jawabannya, lalu memasang berita dikoran dengan kata-kata : telah dipanggil oleh Bapa dan
seterusnya lalu ditutup dengan kata-kata kami yang berdukacita.
Ketidak tahuan ini seharunya sudah tidak ada lagi sebab Paulus telah mengajar di Tesalonika
dengan pesannya seperti berikut ini :
“selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak tahu tentang mereka
yang meninggal supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak
mempunyai pengharapan” (I Tes 4:13)
Di dunia ada dua golongan besar manusia.
Manusia didalam Kristus yang disebut domba Kristus dan manusia diluar Kristus yang didalam
Alkitab disebut kambing.
Yesus Kristus, Firman Allah, Roh Allah, Tuhan dan Juruselamat, penguasa di sorga dan di
bumi telah berjanji :
“Domba-domnaKu mendengarkan suaraKu
Dan Aku mengenal mereka
Dan mereka mengikuti Aku
Dan aku memberitakan kehidupan yang kekal kepada mereka
Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tanganKu (Yoh 10:27,28)
Selanjutnya Yesus berjanji pula:
“janganlah gelisah hatimu”
Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaKu.
Di rumah BapaKu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian maka tentu Aku
mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi kesitu untuk menyediakan tempat bagimu, Aku
akan datang kembali dan membawa kamu ketempatKu, supaya ditempat dimana Aku berada
kamu pun berada” (Yoh 14:1-3)
Roh orang yang meninggal, orang yang termasuk domba Yesus, sudah jelas dijemput sendiri
oleh penguasa sorga yaitu Yesus Kristus. Di tempat Dia berada di sorga, domba-domba Yesus,
yaitu orang-orang Kristen juga berani tempat itu.
Sekedar untuk saudara ketahui yaitu di mana orang-orang yang meninggal di Kristus itu?
Tentu tidak akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat itu.
Di dalam Hadits, ditulis bahwa roh-roh orang Muslim mengatakan siksa kubur dihimpit dan
dipukuli serta disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nangkir sampai akhir zaman untuk
menghadapi penghakiman akhir oleh Isa Almasih.
Dalam hal ini Muhammad telah bersumpah :
“wallaha Liyuzilna bna Maryama hakuma ‘adlan”
“Demi Allah, sesunggunya akan turun putra maryam selaku hakim yang adil. “(hadits Muslim
Jilid I hal 76)
Roh-roh yang percaya kepada Dia pasti selamat tidak mengalami kebiasaan, menerima hidupa
kekal di kerajaan sorga bersama Dia.
Sementara roh-roh mereka bersama Yesus ke tempat yesus berada jasad jasmaninya masih
tertinggal di bumi menunggu saat kebangkitan pada masa akhir zaman
Yesus menjelaskan kepada kita :
“Janganlah kamu heran akan hal itu
Sebab saatnya akan tiba bawa semua orang di dalamdengar suaranya dan mereka yang
telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah
berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.” (Yoh 5:28-29)
Jasad jasmani kita akan dipulihkan dan dibangkitkan kembali bersatu kembali dengan roh kita
menyongsong Tuhan di angkasa.
“Karena jika kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga
bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan
Dia. Ini kamu katakan kepadamu dengan firman Tuhan
Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan
mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu
penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari
sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang
hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.” (I Tes 4:14-17)
Pada waktu itulah akan terjadi penghakiman akhir zaman
“Apabila anak manusia datang dalam kemuliaanNya dan semua Malaikat bersama-
sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam diatas atap kemuliaanNya dan Ia akan
memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari
kambing, dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kananNya: Mari, hai kamu yang
diberkati oleh BapakKu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dahulu Mia
dijadikan.” (mat 25:31-34)
Dan Ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya :
Enyahlah kamu dari hadapanKu, hai kamu yang terkutuk hanyalah ke dalam api yang kekal
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya”. (mat 25:41)
SOAL :
3. berikan penilaian atas isi artikel tersebut menurut pandangan Anda, baik secara teologis
maupun secara prkatis dalam 2-3 halaman

JAWAB :
Menurut pandangan atau penilaian saya tentang artikel yang saya ambil
 Pengalaman akan Allah
Menurut saya pengenalan akan Allah itu kita harus mengenal siapa itu Allah karena
Allah itu selalu ada dalam kita seperti pada waktu kita susah Allah itu ada, dan juga pada
waktu kita senang Allah itu selalu ada. Oleh sebab itu harus kita mengenal siapa itu Allah
 Keselamatan yang Pasti
Pandangan saya tentang keselamatan yang pasti itu seperti seseorang yang percaya
dan ia akan ikuti aturan, atau perintah Allah yang sudah dia berikan Allah kepada kita, itu
berarti itu sudah pasti bahwa kita akan masuk surga, karena yang Allah berikan itu ia
sudah ikuti itu dan ia sudah disebut termaksud hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu ia pasti
dan sudah pasti ia masuk surga.
 Apakah yang terdapat di dalam diri Allah
Menurut penilaian saya yang terdapat di dalam diri Allah itu, Allah itu selalu setia
dan selalu melihat Apa yang dilakukan setiap manusia, di dunia ini. Dan Allah itu selalu
melihat keluhan setiap manusia. Oleh sebab itu, Allah mati di kayu salib itu untuk menebus
dosa-dosa manusia itu menurut pandangan saya tentang Apakah Yang Terdapat Di Dalam
Diri Allah.
Menurut penilaian saya yang terdapat itu adalah alat melihat yang mana yang baik
dan yang mana yang jahat karena Allah itu adalah Allah yang cemburu yang membalas
kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. maka dari itu Allah itu harus berfikir yang baik
kepada anak-anaknya dan Allah juga melihat Apa yang dilakukan setiap manusia maupun
baik dan tidak baik itulah yang dipikirkan Allah kepada anak-anaknya, dan Allah juga
menilai setiap manusia yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan dan apakah manusia itu
ikuti dan taat apa yang ditinggalkan Allah kepada manusia atau tidak itu yang di dalam
diri Allah.
Menurut Pandangan Saya secara Teologis
Adalah tentang pengenalan akan Allah secara teologis itu Allah selalu mengenal setiap
manusia yang dengar dan catatan perintahnya secara teologis juga Allah juga adalah Allah
yang cemburu karena Allah itu tidak mau melihat anak atau domba dan hambanya itu tidak
mendengar apa yang dijanjikan Allah untuk manusia atau hambanya maka dari itulah Allah
cemburu dan juga Allah tidak mau hambanya menyembah kepada patung atau Berhala Allah
lain maka dari itulah Allah tidak suka atau Allah cemburu.
Sekarang secara praktis adalah Allah itu selalu melihat Manusia yang taat akan
perintahnya dan Allah itu selalu mengenal setiap manusia yang selalu dekat
dengannya, dan dengar apa perintah Allah maka dari itulah Allah mengenalnya dan Allah
juga selalu mengenal manusia yang tidak taat akan perintahnya karena Allah itu selalu mati di
kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang tidak mendengar tentang perintah Allah
maka dari itulah Allah selalu mengenal setiap manusia yang tidak mendengar maupun yang
mendengar akan Allah.
KUNCI – KUNCI PEMGINJILAN

Mengingil adalah memberitakan berita keselamatan.


Keselamatan di dunia dan di akherat nanti.
Keselamatan di akherat yang bermakna masuk surga.
 Siapakah yang berkuasa di surga?
 Jalan ke surga itu siapa?
 Bagaimanakah melalui jalan itu?

 Siapakah yang berkuasa di sorga itu?


Dalam Alkitab Yesus Menyatakan :
“KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi” (mat 28:16)
Dalam Alquran Muhammad bersaksi :
:isabnu Maryama wajihan fid dun – yaa wal akhirati”
(Isa anak Maryam berkuasa di dunia dan si sorga) (Qs.3 Al Imran 45)
 Jalan ke surga itu siapa?
Dalam Alkitab Yesys menyatakan :
“Akulah Jalan dan kebenaran dan hidup.
“Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6)
“ANA HUAT TIRIQU WAL HAQU WAL HAYAT
LAISA AHADU YA ‘TII ILAA ULBI ILLABI”
Dalam Alquran Muhammad bersaksi :
Bahwa Isa itu jalan yang lurus.

“Wattabiuuni hadza shirotom mustakqiim”


(Ikutlah Aku, inilah jalan yang lurus) (Qs. 43 Az Zukhruf 61)
 Bagaimanakah melalui jalan itu?
 Melalui jalan itu harus : - mengenal jalan itu.
- menuruti jalan itu.
 Mengenal jalan itu, atau mengenal jalan ke sorga.
 Siapakah jalan itu, kita sudah tahu yaitu Yesus.
 Sudahkah kita kenal kepada Yesus?
 Siapakah Sebenarnya Yesus?
Yesus telah menyatakan dirinya :
1. Akulah roti hidup (Yoh 3:35)
2. Akulah terang dunia (Yoh 8:12)
3. Akulah pintu (Yoh 10:9)
4. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup (Yoh 14:6)
5. Akulah kebangkitan dan hidup (Yoh 11:25)
6. Akulah gembala yang baik (Yoh 10:14)
7. Akulah Guru dan Tuhan (Yoh 13:13)
8. Akulah pokok anggur yang benar (Yoh 15:1)
9. Anak Allah (Mat 3:17)
10. Mesias Anak Allah yang hidup (Mat 16:16)
11. Imam ( Ibr 4:17,9-11)
12. Hakim (Kis 10:42)
13. Utusan (Yoh 20:2-10)
14. Juruselamat (1 Yoh 4:14
Menuruti jalan itu, yaitu mendengarkan ajaranNya :
Bagaimanakah ajaranya :
1. “Siapa yang percaya dan di baptis akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya Akan
di hukum” (Mark 16:16)
2. “barang siapa mendengar perkataan ku
Dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut di hukum
Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (Yoh 5:24)
3. “barangsiapa makan daging Ku dan minum darah ku,
Ia mempunyai hidup yang kekal
Dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman” (Yoh 6:54)
4. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka
Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya” (Yoh 10:28)

Keselamatan menurut ajaran Muhammad :


1. Fatimah, beramallah sebanyak-banyaknya,
Karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu (Hadits)
2. Kalau ada 73 orang, maka yang selamat hanya satu orang;
Inipun insya Allah. (Hadits)
3. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku
“Maa adrii maa yuf ‘ alu bii” (Qs.46 Al Ahqf 9)
4. Allahumma sholi ‘alaa sayidinaa Muhammad
Wa ala ali sayididaa Muhammad.
Dan selamatkanlah keluarha Muhammad). (Syalawat nabi)

SORGA
Yang berkuasa
YESUS KRISTUS
Mat 28 : 8
Qs.3 Ali Imran 3 : 4

Manusia Manusia
(Anak Allah) (Anak Allah)
Yesus Kristus : Muhammad :
Mengenal :
Allah : - Akulah Allah yang adi dan Juruselamat, 1. Fatmah beramallah....
Tidak ada yang latin kecuali Aku (yes 45:21) 2. Kalau ada 73 orang,
- Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu hanya 1 yang selamat
(Hadits Anas bin Malik hal. 72) 3. Maa adrii ma yuf’alu
- Akulah Tuhan, dan tidak ada juruselamat, bii
Man : - Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 4. Syalawat nabi
Yaitu Kristus (Luk 2:11)
- Allah telah membangkitkan Juruselamat,
Bagi bangsa israel yaitu Yesus (Kis 13:23)
- Dialah yang telah di tinggikan oleh Allah sendiri dengan
Tangan kananNya menjadi pemimpin dan Juruselamat (Kis 5:31)
Menuruti : - Markus 16:16
- Yohanes 5:24

Apakah jawab saudara


1. Orang Kristen itu kafir, sebab Allahnya Orang Kristen itu tiga
2. Orang Kristen itu kafir, sebab Allahnya Orang Kristen itu punya anak
3. Orang Kristen itu gila, sebab menTuhankan manusia Yesus
4. Orang Kristen itu syirk, mereka mempersekutukan Tuhan dengan manusia Yesus
5. Kalau Yesus itu Tuhan mengapa berseru : Eli, Eli lama sabaktani?
6. Kalau Yesus itu Tuhan mengapa bisa mati di kayu salib?
7. Kalau Yesus itu Tuhan mengapa Dia di lahirkan?
8. Yesus itu anak haram, Maryam lahir tampa suami
9. Orang Kristen itu najis, sering makan babi
10. Orang Kristen ibadahnya hanya tiap hari minggu
Pernyataan-pernyataan tersebut di atas paling sering datang dari Saudara-saudara Muslim.
Setiap orang Kristen di tuntut dapat memberi jawab dengan lemah lembut
Hormat dan dengan hati nurani yang murni (1 per 3:15)
Tidak mau memberi jawab dapat makna membiarkan mereka mengetahui kebenaran.

Contoh Dialog
1. Pengenal akan Allah
K : Saudara Sembahyang?
M : Ya
K : Menyembah siapa
M : Menyembah Allah
K : Allah itu apa?
M : Yang menciptakan langit dan bumi
K : Wujudnya apa?
M : Tidak tahu
K : Jadi saudara menyembah yang tidak saudara kenal
“Allah itu Roh, barangsiapa menyembah Dia,
Harus menyembahNya dalam Roh dan kebenaran.” (Yoh 4:24)
K : Allah itu ada dimana?
M : Ada di Mekah
K : Ada di sorga da ada dimana-mana
Serta ada di dalam manusia Yesus
2. Pengenalan akan Yesus Kristus atau Isa Almasih
K : Percayakah saudara kepad Isa?
M : Percaya, Dia itu nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain
K : Isa memang nabi tetapi tidak seperti nabu-nabi yang sebab
Muhammad beraksi dalam hadits :
“Isa faa innahu rohullah wa kalituhu”
(Isa itu Roh Allah dan Firman Allah:
3. Pengenal akan sorga
K : Siapakah yang berkuasa di sorga itu?
M : Allah
K : Yang berkuasa di sorga itu Yesus Kristus atau Isa Almasi
“Isabun Maryama wajiihan fid dun-yaa wal akhirati”
(Isa purta Maryam berkuasa di dunia dan di akherat) (Qs.3 Ali Imran 45)
“Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga” (Mat 28:18)
4. Pengenalan akan Keselamatan
K : Untik dapat selamat menurut saudara bagaimana?
M : Beramal saleh sebanyak-banyaknya
K : Menurut saudara siapa yang paling banyak beramal saleh?
M : Nabi Muhammad, dia yang paling banyak beramal saleh
K : Tapi dia belum selamat
Buktinya : - dia sampai sekarang masih minta di doakan agar selamat
- dia sendiri menyatakan : Maa adrii maa yuflalu bii”
Artinya : (aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu)
Jadi keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus
“Keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab
Dia bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada
5. Pengenalan akan ke sorga
M : Siapakah jalan ke sorga itu?
K : Jalan ke sorga yaitu Yesus Kristus
“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup,
Tidak seorangpun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”
ANA HUAT TORIQU WAL HAQU WAL HAYAT,
LAISA AHADU YA’ TII ILAA ULBI ILLABI” (Yoh 14:6)
M : Tunjukanlah kami jalan yang lurus?
“Ihdinash shiraatha mustaqiim” (Qs.1 Al fatihah 6)
K : Ikutlah Yesus Kristus Dialah jalan yang lurus
“wattabuuni hadza shirotum mustaqiim”
(Ikutlah Aku, inilah jalan yang lurus) (Qs.43 Az Zukhruf 61)
M : Siapakah Kristus itu?
K : Dialah Tuhan dan Juruselamat
“Bapa telah mengutus AnakNya menjadi juruselamat dunia (1 Yoh 4:14)
“Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu”
(Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya) (Hadits Anas bin Malik)
6. Pengenalan akan hakim yang adil
Yang akan menghakimi pada akhir zaman
K : Siapakah yang menjadi hakim pada akhir zaman?
M : Allah
K : Yang menjadi hakim pada akhir zaman itu Yesus Kristus
“Dialah yang tentukan Allah menjadi Hakim
Atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati.” )Kis 10:42)
“Isa bna Maryana ‘imama mahdiya wa hakama ‘adlan”
(Isa putra Maryam sebagai Imam Mahdi dan Hakim yang adil)
(Hadits Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal)
“wallaha liyunzilna na bna Maryama hakuma ‘adlan”
(Demi Allah, sesungguhnya akan datang putra Maryam selaku Hakim yang adil)
(Hadits Muslim Jilid I hal 76)
Pernyataan bagi orang Muslim
1. Apakah saudara juga ingin selamat?
2. Siapakah yang berkuasa disorga dan dibumi menurut nabi saudara?
3. Saudara setiap hari sembahyang
“.... iyaaka na ‘budu wa iyaaka nasta ‘iin
Ihdinash shiraathal mustaqiim ...”
Siapa shiraathal muataqiim itu?
4. “Isa Almasihitu jalan yang lurus, ikutlah Dia”. Kata nabi saudara, Apakah saudara juga
mau mengikuti Isa?
5. Saudah kenalkah saudara dengan Isa Almasih?
6. Apakah Isa itu sama dengan nabi-nabi yang lain?
7. Apa kata nabi saudara tentang Isa itu?
8. Isa akan menjadi hakim yang adil pada akhir zmana, mengadili semua orang, termasuk
saudara. “Isabna Maryama Hakama ‘adalan” Kenalkah saudara dengan hakim itu?
9. Apakah yang tertulis di dalam Alquran kalau tidak menurut Taurat dan Injil?
10. Kalau orang murtad dari agamanya akan di pertemukan dengan siapa?