Anda di halaman 1dari 9

Ni

l
ai Ay
atdal
am pet
ikan/ul
asan

ki
taharusl
ah Seper
ti
___
__/Cont
ohny
a__
___/
ber
sikap__
_
Mi
sal
nya_
___
___
_/umpamany
a__
___
Kit
ahendakl
ah
bersi
kap_
_
1.Mel
awatker
umahmur
idy
angmi
ski
n
Kit
amestil
ah
bersi
kap_
_ 2.Mengambi
lber
atakanmur
idy
angl
emah

Kit
awaj ar
lah 3.Membi
mbi
ngmur
id/r
akany
angl
emah
bersi
kap__
4.mengadusi
kapmur
idkepadai
bubapa

5.mengadakankel
asbi
mbi
ngan/t
uisy
en
1.Pr
ihat
in,
6.membawamur
idunt
ukdi
bubuhubat

7.meneguror
angy
angmel
akukankesal
ahan

8.Membant
u/menol
ongor
ang

9.Memuj
ukadi
kyangmenangi
s

10.I
bubapamengambi
lber
at/
menasi
hat
i

11.Menany
aapay
angber
laku

2.bai
khat
i 1.Member
itempatdudukkepadaor
angt
ua

2.mengadakankut
ipander
ma

3.mer
awatkuci
ngy
angceder
a

4.member
imakanankepadakuci
ng
3.Mur
ahhat
i 1.Member
iwang/makanan……kapada

2.Memi
njam bukukepadakawan

4.Tidak 1.Mengel
uarkanwangsi
mpananunt
ukmembi
ayai
kos
mementingkandi
ri
- r
awatanibu
sendi
ri

5.Ber
simpat
i/ 1.Ber
simpat
imel
i
hatanakkeci
lyangt
erbi
ardanhi
dup
melar
at
bel
askasi
han
2.Ber
asahi
bamel
i
hator
angt
ua…
(mengamal
kan
nil
ai.
.)

6.Sal
i
ngmemahami 1.Sedarbahawai
bubapaor
angsusah

7.Ber
budi
bahasa 2.Mel
ayandenganr
amahmesr
a

3.Mel
ayanpel
ancongdenganbai
k

8.Ramahmesr
a/ 1.Member
ipener
angankepadapel
ancong

2.Mel
ayan….
.denganbai
k

3.Ber
gaul
mesr
adenganr
akan

4.ber
bual
-bual
dengant
etamu

5.sal
i
ngber
kunj
ungpadahar
iper
ayaan

9.Kasi
hsay
ang 1.I
bumemel
ukadi
k

2.Ber
hubungdengandat
ukdannenek
10. Mementingkan 1.ber
sar
apanber
sama-
samakel
uar
ga
hubungan
2.hubunganer
atant
aramur
iddangur
u
a.Berhubunganbai
k
3.sal
i
ngber
kunj
ungpadahar
iper
ayaan
dengansemua
orang

b.Ber
baikdengan
ahl
ikel
uarga

11. Menghar
gai
jasa 1.Menghadi
ahkan……kepadagur
u/i
bubapa

Mengenangbudi 2.memi
ki
rkanpengor
banangur
u

Ber
ter
imakasi
h 3.Mengucapkant
eri
makasi
h

12. ber
syukur 1.Rasaber
tuah/ber
syukur
/menghar
gai

2.Ber
syukurdapatt
inggal
dit
empaty
angsel
esa

3.ber
asaber
unt
ungt
inggal
dinegar
ayangcant
ik

13. Ber
sopansant
un 1.Ber
pakai
ansopan

2.Ber
cakapdenganl
embut

3.Mengucapkansel
amatpagi

4.makandengant
ert
ibdant
idakgel
ojoh.

14. ber
tol
akansur 1.ber
tol
akansursemasakesesakanj
alanr
aya
15. Beker
jasama 1.Gur
udanmur
idmengemaskanger
ai

16. Suka 1.Menol


ongkawanmengangkatbuku
membantu/
2.menghul
urkanbant
uandanper
tol
ongan
menolong
3.sedi
amember
itunj
ukaj
ardanbi
mbi
ngan

17. Semangat 1.Ber


tegursapadenganj
i
ran
keji
ranan/
2.Membant
uji
ran

18. Mematuhi 1.Mendengarnasi


hat
….
nasi
hat
2.Mengi
ngat
inasi
hat
Mendengarnasi
hat
3.ker
askepal
a(t
idakmener
imanasi
hat
)
Patuhkepada
nasihator
ang

Mener
imanasi
hat

19. Taat 1.Menj


agai
bubapa

2.Membant
uibubapa

3.Menci
um t
angani
bubapa

4.Mendengarnasi
hati
bubapa

5.ber
bual
-bual
dengani
bubapa

6.memel
i
har
aibubapay
angsudaht
ua

7.mendapatper
set
ujuandar
ipadai
bubapa
20. Pat
ri
oti
k/ci
nta 1.Banggadengannegar
a
akannegar
a
2.Ber
dir
itegaksemasameny
any
ilaguNegar
aku

21. Menjaga 1.Pakai


anber
sihdankemas
keber
sihan
2.Mandi

3.membasuht
angansebel
um makan

4.membuangsampahkedal
am t
ongsampah

5.Menggosokgi
gi

6.(Ami
nyangt
idakmandi
tidakhar
uski
tacont
ohi
.
)

22. Mencint
aial
am 1.“
Wah,canti
knya/i
ndahny
aper
mandangandi
seki
tar …”—menghayat
idanmenghar
gai
permandangan
y
angcanti
k

23. Menj
aga 1.Ti
durawal
/rehatdant
idurcukup
kesi
hat
an
2.Makanmakanansei
mbang

3.Ber
sar
apanpagi

4.Ber
jogi
ng/membuatsenaman
24. Menj
aga 1.Menj
agabukudenganbai
k
…….denganbai
k

25. Menjaga 1.Ber


basi
kal
denganber
hat
i-
hat
i
keselamatan
2.Menunggangbasi
kal
mengi
kutl
aluany
ang
Berhati
-hat
i/
di
sedi
akan
berwaspada
3.Mel
i
ntasj
alandenganmel
i
hatki
rikanan

4.menggunakanj
ejant
as/l
i
ntasanbel
ang

5.ber
sabardanmengawal
dir
isemasamemandu

26. j
ujur 1.Ti
dakber
bohong/ber
ter
ust
erang

2.Ti
dakmenggunakanwangor
angl
ain

3.Ti
dakmengambi
lhar
tabendaor
angl
ain

4.memul
angkanbar
angkepuny
aanor
angl
ain

27. Raj
i
n 1.Bel
ajar
/membuatl
ati
han/membacabuku/
membuatul
angkaj
i

28. Menci
ntai
il
mu 1.ber
ehatsambi
lmembacaakhbar

2.membacabukusambi
lmenunggubas

3.meni
mbapengal
amanbahar
u

29. Ber
cit
a-ci
ta 1.Pemi
mpi
nmembangunkanNegar
a
t
inggi
/keazaman
2.Ber
cit
a-ci
taunt
uk

3.ber
azam mendapat
kankeput
usancemer
lang

4.memper
olehmar
kahy
angt
inggi
dal
am uj
i
an

30. I
khl
as 1.Ti
dakmenghar
apkanbal
asan

2.I
khl
asmenghul
urkant
angan

3.pur
a-pur
aber
buatbai
k(t
idaki
khl
as)

31. Raj
i
n/ 1.Bel
ajarber
sungguh-
sungguh

r
ingant
ulang 2.Membuatl
ati
han

3.Membacabuku

4.Cemer
langdal
am pel
ajar
an

5.Raj
i
nber
cucukt
anam /r
aji
nber
budi
kepadat
anah

32. Ber
tanggungj
aw 1.Mendukungadi
k/menj
agaadi
k/menj
agai
bubapa.
.
ab
2.mengangkatpi
nggankesi
ngki
sel
epasmakan

3.Membant
ukel
uar
ga

4.Pol
i
str
afi
kmenj
alankant
ugas

5.Meny
iapkant
ugasan/l
ati
han/ker
ja

6.Membel
i….
.unt
ukanak

7.Dokt
ormemer
iksa….
.dengant
eli
ti

8.Menj
agabukuy
angdi
pinj
am denganbai
k

9.meny
arakel
uar
ga
10. (
melari
kandir
iapabi
l
amel
anggaror
ang)t
idak
har
uski
tacontohi
.

33. Ber
disi
pli
n/ 1.Ber
bar
is/t
idakber
ebut
-r
ebut/t
idakmembuatbi
si
ng

mematuhi 2.Memandudengancer
mat
per
atur
an
3.memat
uhi
lampui
syar
at
mematuhi
undang-
4.berebut
-r
ebutket
ikahendakmembel
imakanan
undang
(t
idakmematuhiperat
uran)

5.ber
mai
njudi

34. Member i 1.Mendengardengant


eli
ti
perhat
iansemasa
orangbercakap

35. Menghar
gai 1.Ti
dakmahut
erl
ewat
/ti
dakmel
engah-
lengah
masa/
2.Bangunpagi
Mement
ingkan
3.Membacabukusement
aramenunggubas.
.
masa
4.Mengisi
masalapangdenganakt
ivi
tiber
faedah
cont
ohnyaber
cutidi
TamanNegara.

5.menghabiskanmasadenganber
mai
n(t
idak
menghargaimasa)

36. Yaki
ndi
ri 1.Mer
ekaci
pta

2.Ber
cer
it
a/berl
akon/ber
syar
ahan/
membuat
per
sembahan
37. Ber
ani 1.Menai
kij
ambat
angant
ungwal
aupunber
asagay
at

2.Ber
ani
menent
angmusuhNegar
a

3.unt
ukmeny
elamat
kanor
ang

38. Tabah 1.Tabahmenghadapi


kesusahan

39. Ber
ji
mat
-cer
mat 1.Meny
impanwangbel
anj
a

2.Membawabekal
kesekol
ah

3.Menut
upl
ampuel
etr
iksebel
um kel
uarr
umah

40. I
nsafakan 1.i
nsafdanmeny
esal
ataskesal
ahan
kesal
ahan

41. Ber
sedi
a 1.membuatper
siapanawal

2.kel
am-
kabut(
ti
dakber
sedi
a)

3.t
idakdapatmenj
awabsoal
an-
soal
any
angdi
ber
i
(
tidakber
sedi
a)