Anda di halaman 1dari 9

Proiect de activitate didactică

PROFESOR: Codrean(Nemeț) Jennifer Alexandra


ȘCOALA Gimnazială Titus Popovici Mișca
CLASA: a VI - a
DATA:19.03.2015
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Descrierea
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Adverbul(consolidare)
TIPUL LECŢIEI: de sistematizare și consolidare a cunoștințelor
SCOPUL LECȚIEI : este o lecție ce are ca scop principal consolidarea cunoștințelor despre adverb;

COMPETENŢE GENERALE:

❖ Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


❖ ¨Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
❖ Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 sesizarea corectitudinii / incorectitudinii gramaticale a unor forme lexicale;
2.3 alcătuirea unor propoziții sau fraze corecte din punct de vedere gramatcal;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. Cognitive – la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


OC1 - să identifice adverbele din diferite contexte recunoscând felul lor;
OC2 - să construiască prin derivare cu sufix adverbe pornind de la cuvintele date;
O C 3- să recunoască gradele de comparație ale adverbului
OC3- să stabilească funcția sintactică a adverbelor din enunțurile date ;
OC4- să analizeze morfologic şi sintactic adverbele din enunțurile date;
OC5- să redacteze un text folosind adverbe diferite.

B. Afective – elevii trebuie:


OA1 – să participe cu interes şi atenţie la lecţie;
OA2 – să conştientizeze importanţa studierii limbii române.
II. Strategie didactică

RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI


A. Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual clasa a VI-a,
Editura Didactică și Pedagogică
-fișe de lucru pe echipe
B. Resurse de timp - timpul de desfăşurare: 50 minute
C. Umane – 19 elevi ,clasă neomogenă,cu ritmuri diferite de învățare

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, analiza gramaticală ,exerciţiul,


problematizarea, trenulețul adverbelor , învăţarea prin descoperire;

MIJLOACE DIDACTICE:
§ Manualul, tabla, creta, caietele elevilor, fișe de lucru pe echipe, fișe de lucru individuale

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitatea pe echipe în alternanţă cu activitatea


individuală şi activitatea frontală.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
§ Evaluare frontală
§ Evaluare orală

BIBLIOGRAFIE:
❖ Programe școlare Limba și literatura română, clasele V_VIII, București, 2009;
❖ Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
❖ Crăciun, Corneliu , Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura
EMIA, Deva, 2007;
❖ Pamfil,Alina , Structuri didactice deschise,Editura Paralela 45,Pitești 2003
❖ Parfene, Constantin , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Iaşi, Editura POLIROM, 1999;
❖ DOOM II, Academia română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura UNIVERS
ENCICLOPEDIC, Bucureşti, 2005
SCENARIU DIDACTIC

1. Moment organizatoric – 1 minut


- Organizez clasa şi asigur climatul necesar bunei desfăşurări a activităţii.

2. Verificarea temei – 5 minute


- Verific modul în care elevii şi-au efectuat tema pentru acasă.
- Prin sondaj, solicit elevilor să citească răspunsurile, apreciindu-i verbal şi eventual
corectându-i cu ajutorul celorlalţi elevi.

3. Reactualizarea cunoştinţelor învaţate anterior –10 minute


- Se vor reactualiza, prin conversaţie frontală, cunoştinţele esenţiale despre adverb .Elevii vor
primi o fişă(Anexa 1) care conţine un set de întrebări şi un ciorchine, pe care vor trebui să-l completeze ,
în timp ce răspund la întrebările adresate. Începe profesorul cu prima întrebare,iar elevul care răspunde
corect va avea dreptul să adreseze următoarea întrebare.
Ce este adverbul?
Ce părţi de vorbire determină adverbul?
De câte feluri este adverbul după înţeles?
De câte feluri este adverbul după provenienţă? Din ce părţi de vorbire obţinem adverbe
prin conversiune?
Ce funcţii sintactice poate îndeplini adverbul?
Poate avea grade de comparaţie? Cu cine se aseamănă în acest caz?

4. Anunţarea subiectului lecţiei – 1 minut


- Anunţ elevii că, în această lecţie, îşi vor fixa şi consolida cunoştinţele despre adverb şi notez
titlul lecţiei pe tablă.

5. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare, asigurarea retenţiei şi a


transferului – 30 minute
-Voi împărți elevilor o fișă de lucru pe echipe,în funcție de cum sunt așezați ei în bănci.
Le voi cere să rezolve exercițiul 1 de pe fișă iar apoi voi alege prin sondaj 2-3 echipe care să
citească rezolvarea.Elevii comunică rezolvările iar profesorul va face unele completări acolo unde este
nevoie.
Solicit rezolvarea exercițiului 2 de pe fișă și numesc tot prin sondaj alte 2-3 echipe care să
citească rezolvarea.Elevii comunică rezolvările .
Se va continua cu rezolvarea exercițiului 3 frontal.
Apoi cer elevilor rezolvarea în echipă a exercițiului 4 și verific oral rezolvarea acestuia.
Exercițiul 5 se va rezolva frontal împreună cu clasa.
Exercițiul 6 se va rezolva la tablă.Voi alege aleator 4 elevi care să analizeze adverbele din
enunțurile aflate pe fișă.
- Feed – back-ul are loc permanent pe parcursul conversaţiei, în cadrul conducerii învăţării şi
se concretizează prin aprecieri verbale făcute de profesor: Bine!,Foarte bine!, Da! ,Corect!

Pentru asigurarea retenției și a transferului voi cere elevilor să alcătuiască enunțuri în care să aibă
adverbe .

Exemplu-Ieri am fost la piață.

Se rezolva frontal un exemplu, apoi fiecare elev alcatuiește propriul lui trenuleț cu cat mai multe
vagoane / adverbe. Trenulețul va fi alcătuit în caietul de clasă.

7. Tema pentru acasă – 1 minut


- Elevii vor avea de făcut ca temă pentru acasă o compunere în care să folosească cât mai
multe adverbe.

8. Evaluarea – 2 minute
- Voi face aprecieri generale şi individuale, pozitive şi negative şi voi nota ,daca este cazul,
câţiva elevi.
Anexa 1

Ce este adverbul?
Ce părţi de vorbire determină adverbul?
De câte feluri este adverbul după înţeles?
De câte feluri este adverbul după provenienţă? Din ce părţi de vorbire obţinem adverbe
prin conversiune?
Ce funcţii sintactice poate îndeplini adverbul?
Poate avea grade de comparaţie? Cu cine se aseamănă în acest caz?
Fișă de lucru pe echipe –Adverbul

1.Identifică adverbele din textele date și completează tabelul de mai jos:


a),,În zilele de lucru,bunica-i în casă,bunica-i afară,bunica-i pretutindeni’’
(Ion Agârbiceanu-Bunica)
b),,La stână nu vrea să rămâie;se uită așa,chiorâș,la păduri.Se teme de ei(…)’’
(Ion Agârbiceanu-Mistrețul)
Adverbul Felul adverbului Partea de vorbire Funcție sintactică
determinată

2. Grupați următoarele adverbe în funcție de felul lor:adverbe de mod,adverbe de loc,adverbe de timp.


Repede,azi,ușor,altfel,acolo,aici,când,cum,unde,altădată,niciodată,pretutindeni.
Adverbe de mod:
Adverbe de loc:
Adverbe de timp:

3. Alcătuiţi, cu ajutorul sufixelor ,,ește’’ sau ,,șor’’ (prin derivare), adverbe de la cuvintele:
femeie - __________________ voinic - ____________________
tânăr - ____________________ cruce- _____________________
viteaz - ___________________ şcolar - _____________________
ţăran - ____________________ încet - ___________________
4.Construiți câte un enunț în care cuvântul ,,toamna’’ să fie pe rând adverb apoi substantiv.
Adverb……………………………………………..
Substantiv…………………………………………

5.a)Completați spațiile de mai jos cu adverbele scrise alăturat:

- pozitiv : ............................. tot așa de repede


- comparativ cel mai repede
de superioritate : ............................. mai puțin
repede
de egalitate : ............................. foarte
repede
de inferioritate : ............................. mai puțin bine
cel mai
repede
- superlativ la fel de jos
Relativ * de superioritate : ............................. repede
mai
repede
*de inferioritate : ............................. cel mai
puțin sus
foarte bine
Superlativ absolut *: .............................

5b). Formulați propoziții cu două adverbe care nu au grade de comparație.


6.Stabilește funcția sintactică a adverbelor din enunțurile de mai jos iar apoi analizează-le morfosintactic:
a)Hotărârea de astăzi mi se pare importantă.
b)Am ajuns târziu acasă.
c)Scriu foarte bine orice text.
7.Alcătuiește un text de cinci rânduri cu titlul ,,O după-amiază în parc’’,folosind cel puțin un adverb de
mod,unul de timp și unul de loc.