Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas: Cerdik

Tarikh: 22 Februari 2017

Masa: 8.00 – 8.30 am (30 minit)

Bilangan Murid: 25

Modul: Bertema

Tema / Tajuk: Mengenali pelbagai cuaca

Tunjang Utama/ Fokus: Tunjang Sains dan Teknologi

Standard Kandungan: SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam kehidupan

Standard Pembelajaran: SA 5.1.4 Memerhati dan menceritakan keadaan cuaca yang berbeza

Kesepaduan tunjang: Tunjang Komunikasi - BM 1.5.1 Menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.

- BM 2.4.4 Membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan yang betul

: Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika – KE 1.1.3 Menyanyikan lagu mengikut melodi

EMK (Elemen Merentas Kurikulum):

Kreativiti: Menjana idea, Menghubungkait

Nilai: Mengikut arahan, keyakinan, bekerjasama, sabar

Keusahawanan: -
TMK: Penggunaan laptop, pembesar suara

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan dan menceritakan tentang bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza.

2. Memadankan bentuk dan warna awan pada cuaca tertentu.

3. Menyanyikan lagu berdasarkan lirik lagu diikuti dengan pergerakan.

Pengetahuan Sedia ada: Murid telah mengetahui bentuk, warna awan mengikut cuaca

Kemahiran Berfikir: Menjana idea, membuat kaitan dan perhubungan, membanding dan membeza

Bahan Bantu Mengajar: Kad gambar jenis awan, lembaran kerja, lirik lagu, LCD, laptop, pembesar suara

Fokus MI: Muzik, Kinestetik, Visual-ruang, Intrapersonal, Interpersonal, verbal-linguistik

Kosa Kata: Sejuk, panas, mendung, berangin dan hujan

Masa Langkah/ Isi Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran & Pengajaran BBM/Catatan

Persediaan Meneka sesuatu di dalam beg 1. Murid tertanya-tanya tentang apa yang BBM: Beg, kad gambar
dibawa oleh guru di dalam kelas. bentuk dan warna awan
(Set induksi) 1. Guru masuk ke dalam kelas sambil membawa
mengikut cuaca
kad gambar bentuk dan warna awan mengikut
(3 minit) 2. Murid menjawab soalan dengan pelbagai
cuaca di dalam sebuah beg. PN: mengikut arahan,
andaian jawapan.
bersungguh-sungguh
2. Guru menyoal murid tentang apa yang ada di
dalam beg yang dibawa. Ramalan jawapan: KB: Menjana idea,
Membuat kaitan dan
Contoh soalan: Hadiah, buku perhubungan

Cikgu hendak murid teka, apa yang terdapat MI: Verbal-linguistik,


dalam beg ini? interpersonal

Imaginasi Penerangan tentang kad gambar awan mengikut 1. Murid ditunjukkan kad gambar awan BBM: Kad gambar awan
cuaca mengikut cuaca mengikut cuaca
(Langkah 1)
PN: Keyakinan, berani
( 7 Minit) 2. Murid menyebut keadaan cuaca awan
melalui bimbingan guru. KB: Menjana idea,
Membuat kaitan dan
3. Murid dipilih untuk melihat, menyatakan dan perhubungan
menceritakan tentang cuaca yang telah dilihat di
MI: Intrapersonal,
luar kelas.
interpersonal, visual
Panas Mendung ruang, verbal-linguistik

Berangin Hujan
Melihat, menyatakan bentuk awan di luar kelas dan
menceritakan cuaca tersebut

Perkembangan Membaca ayat mudah dan mengeja perkataan demi 1. Murid-murid akan membacakan ayat mudah BBM: Carta ayat mudah
perkataan dengan bimbingan guru.
(Langkah 2) PN: Bekerjasama, Yakin
1. Hari ini cuaca hujan 2. Murid-murid mengeja perkataan yang
( 12 Minit) KB: Menjana idea,
terkandung di dalam ayat mudah dengan
2. Hari ini cuaca panas Membanding dan
bimbingan guru.
membezakan
3. Hari ini cuaca berangin
3. Murid-murid akan mengeja perkataan yang
MI: Interpersonal,
4. Hari ini cuaca mendung terkandung di dalam ayat mudah tersebut
intrapersonal, Verbal
tanpa bimbingan guru.
linguistik,
Tindakan Edaran dan Penerangan Lembaran Kerja tentang 1. Murid menerima lembaran kerja BBM: Lembaran Kerja
padanan jawapan yang betul dan sesuai
(Langkah 3) 2. Murid mendengar penerangan yang Nilai: bekerjasama, sabar,
diberikan oleh guru. mengikut arahan
( 5 minit)
3. Murid membuat aktiviti lembaran kerja KB: Menjana idea
dengan padanan jawapan yang betul
MI: Kinestetik.
. Intrapersonal,
interpersonal

Penutup Menyanyi lagu “ Ku lihat langit cerah” 1. Murid dibimbing guru menyanyikan sebuah ABM: LCD, laptop,
lagu ‘Ku lihat langit cerah’ pembesar suara
( 3 Minit)
2. Murid bersama-sama guru menyanyi lagu
Nilai: Mengikut arahan
Ku lihat langit cerah tersebut
KB: Menghubung kait
Ombak berdesir pantai
MI: Muzik, Kinestetik,
Cuaca amat indah
visual-ruang,
Mari kita bersantai interpersonal

Sambil kita berkelah


Dengan ahli keluarga

Angin bertiup megah

Ku rasa bahagia

Refleksi:
Murid:-
Guru:-