Anda di halaman 1dari 7

PROIECT DIDACTIC

TITLUL ACTIVITĂŢII
CLASA/VÂRSTA UNITATEA TIMP
DIDACTICE
Clasa a VIII-a/ Substanţe compuse: Acizii: 50 minute
14 ani Acizii  Definiţie
 Formula generală
 Radicali acizi
 Clasificare
 Denumire
 Exemple
 Structura moleculară
JUSTIFICAREA DIDACTICĂ PENTRU
UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE
INFORMĂRII ŞI COMUNICĂRII (TIC)
 Realizarea mai rapidă şi eficientă a  Obiective operaţionale:
sarcinilor de lucru decât în cazul
O1 Să stabilească compoziţia calitativă şi
folosirii exclusiv a tablei;
cantitativă a acidului sulfuric.
 Organizarea mai clară a
O2 Să determine prin observaţii şi experimente
informaţiilor
proprietăţile fizice şi chimice ale acidului sulfuric.
O3 Să scrie corect ecuaţiile reacţiilor chimice care
ilustrează proprietăţile acidului sulfuric.
O4 Să deducă utilizările acidului sulfuric din
proprietăţile fizice şi chimice ale acestuia.
O5 Să rezolve scheme program, exerciţii şi
probleme referitoare la acidul sulfuric.

 Obiective formative:
O1 Formarea deprinderilor de lucru pe calculator;
O2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi
colaborare;
O3 Cultivarea interesului pentru cunoaştere şi
perfecţionare.

TERMENI CHEIE (TIC) RESURSE


 Word, bara de instrumente, pictogramă, Materiale:
diagramă, tabel, celulă, organizator  Calculatoare (4);
grafic, indice, exponent.  Soft: Program Word;
 Sistem periodic;
 Fişe de lucru;
 Substanţe chimice şi ustensile de laborator.

Umane:
 Elevii clasei grupaţi câte 4 la un calculator,

1
în 4 grupe.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

3
1. Sarcina de lucru: Notaţi formulele chimice ale unor substanţe compuse întâlnite în lecţiile
anterioare şi în clasa a VII-a. (Se prezintă elevilor diagrama gata realizată de profesor, pe care elevul
o completează). De ex. modelul:

H2SO4
AgNO3 Fe2O3

AlCl3 Cu(OH)2
Formule
chimice
NaOH (Subst.compuse) H2O

HCl NaCl

ZnO

2. Sarcina de lucru: După acelaşi model, recunoaşteţi formulele corespunzătoare unor acizi şi le
treceţi mai jos, completând spaţiile libere.

Formule
chimice
(Acizi)

3. Sarcina de lucru:

4
Structura moleculară şi electronică: (se prezintă elevilor câteva din cele mai importante structuri
ale acizilor şi li se cere recunoaşterea lor, apoi se discută despre orientarea atomilor în spaţiu în
fiecare moleculă)

4. Sarcina de lucru:
Clasificaţi acizii din şirul următor trecându-i în coloana corespunzătoare din tabel: H 2S, HCl, H2SO4,
H2SO3, HI, HClO3, HNO3, H3PO4.
Fişă de lucru:
HIDRACIZI OXIACIZI
MONOBAZICI DIBAZICI MONOBAZICI DIBAZICI TRIBAZICI

HIDRACIZI OXIACIZI
MONOBAZICI DIBAZICI MONOBAZICI DIBAZICI TRIBAZICI
HCl H2S HClO3 H2SO3 H3PO4
5. Sarcina de lucru: Completaţi organizatorul grafic cu informaţiile corespunzătoare.(definiţiile,
HI
formula generală, HNO3
clasificarea şi exemplele se completează de către Helevi).
2SO4

Fişa etalon:
Se corectează prin confruntare cu fişa etalon completată pe calculator.
5. Sarcina de lucru:
Completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos.
Fişă de lucru:
Radicalul Formula Denumirea Clasificarea acidului după compoziţie şi
acid acidului acidului numărul atomilor de hidrogen substituibili
HBr
Acid fosforic
S I
HSO3 I
Acid sulfuros

Fişa etalon:
Radicalul Formula Denumirea Clasificarea acidului după compoziţie şi
acid acidului acidului numărul atomilor de hidrogen substituibili
Br I HBr Acid bromhidric Hidracid monobazic
PO4 III H3PO4 Acid fosforic Oxiacid tribazic
S I H2S Acid sulfhidric Hidracid dibazic
HSO3 I H2SO3 Acid sulfuros Oxiacid dibazic
SO3 II H2SO3 Acid sulfuros Oxiacid dibazic

5
FINALIZAREA PROIECTULUI
 Completarea pe grupe a organizatorului grafic (sinteza noţiunilor învăţate, care constituie şi
schema lecţiei);
 Fiecare grupă îşi prezintă organizatorul grafic imprimat pe coală A4;
 Se alege cel mai bun organizator grafic şi se prezintă întregii clase, făcând observaţii şi pentru
celelalte grupe, atât referitor la noţiunile ştiinţifice, cât şi la utilizarea corectă a calculatorului
pentru evidenţierea acestora.
EVALUAREA
ABILITĂŢI ŞI CUNOŞTINŢE DEPRINDERI TEHNICE
 completarea datelor într-un tabel sau  folosirea corectă a tastaturii şi a mausului;
diagramă;  însuşirea unor “scurtături” şi combinaţii de
 parcurgerea logică a unor etape în vederea taste pentru realizarea mai rapidă a
realizării sarcinilor de lucru; sarcinilor;
 însuşirea unor termeni ştiinţifici (de chimie şi  ajustarea mărimii caracterelor la
TIC). dimensiunile celulelor .şi ale diagramelor.
AUTOREFLECŢIA

6
 activitatea didactică a fost reuşită datorită lucrului pe echipe şi folosirii calculatorului;
 puncte tari:
o realizarea obiectivelor într-un mod mai atractiv, inovator, dorit de copii;
o manifestarea spiritului competitiv al elevilor în cadrul grupei şi între grupe;
o posibilitatea autoevaluării prin compararea cu realizările celorlalte grupe;
 puncte slabe:
o nevoia existenţei mai multor calculatoare în şcoală;
o imposibilitatea reproducerii reacţiilor chimice pe calculator la fel de fidel ca în
laborator;
 elevii şi-au însuşit mai repede şi eficient noţiunile, putând ei înşişi redacta pe calculator schema
lecţiei, după modelul creat de profesor;
 atmosferă destinsă, relaxantă, de colaborare între elevi şi între profesor şi elevi.