Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

TUGASAN KERJA KURSUS PERANCANGAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK: 2018

Program: PISMP Nama Pelajar:

Kod: PRKA3012 Semester / Tahun: Semester 2 / Tahun 2


Ambilan: JUN 2016
Nama Kursus: PERANCANGAN PENGAJARAN
Kumpulan: 4 PISMP RBT / TMK/PJ
DAN PEMBELAJARAN
4 PISMP BK

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

1. Kertas Kerja Penulisan Akademik


13 Februari 2018 29 Mac 2018

2. Penulisan RPH 13 Februari 2018 6 Mac 2018

3. Pembentangan RPH 6 Mac 2018 10 April 2018

4. Penulisan Reflektif Pengajaran Makro 6 Mac 2018 10 April 2018

5. Laporan Simulasi Pengajaran Mikro


13 Februari 2018 6 Mac 2018

Hasil Pembelajaran Kursus:


Pada akhir kursus ini, pelajar
1. Membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran.
C2,A2,LO1)
2. Membentangkan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan berdasarkan Dokumen Standard
Kurikulum semasa kepada kelas. .(C3,A4,LO4,CS3)
3. Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan. .(C4,A5,LO3,LO5,CTPS3,TS4)
4. Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebaya.
(C5,A3,LO3,LO8,CTPS2,EM3)
5. Mereka cipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan strategi
Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai sumber.
(C6,LO1,LO3,LO6,CTPS3,LL1)

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 ,2, 3, 4 dan 5

Objektif Kerja Kursus:


Pelajar akan dapat:
1. Membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran.
2. Menghasilkan satu RPH yang mengandungi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
dengan menggunakan strategi Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai
sumber.
3. Menjalankan pengajaran makro berdasarkan RPH yang dihasilkan berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum semasa kepada kelas.
4. Membuat penilaian pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalaui penilaian rakan sebaya
5. Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan.
Menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran sangat penting bagi setiap calon guru sebelum mereka menjalani latihan mengajar di sekolah.
Ini bagi mempastikan setiap calon guru dapat didedahkan dengan maklumat, pendekatan , kaedah dan
strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki melaksanakan tugasan berikut.

1. Kertas Kerja Penulisan Akademik(30%) – Tugasan Individu

Menghasilkan kertas kerja penulisan akademik berkaitan dengan satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan strategi PLC dari pelbagai sumber.
Jelaskan mengapa kaedah pengajaran tersebut dipilih, kelebihan, kekurangan serta bagaimana
aktiviti kaedah tersebut dijalankan.

 Kandungan yang menepati tajuk


 Mengumpulkan maklumat dan bahan bukti mengenai kaedah pengajaran yang dipilih
 Menerangkan bagaimana langkah kerja/aktiviti pengajaran yang teratur
 Liputan & Kandungan
 Kualiti Reviu
 Organisasi
 Kualiti Sumber
 1000 patah perkataan

2. Penulisan RPH(20%) – Tugasan Individu


Menghasilkan satu RPH yang lengkap yang boleh digunakan bagi satu sesi pengajaran selama
30 minit.

 Maklumat kelas/pelajar/matapelajaran
 Objektif PdP
 Fasa terlibat
 Isi pelajaran
 Aktiviti
 ABM
 600 patah perkataan

3. Pembentangan RPH(10%) – Tugasan Individu


Membentang RPH dengan menjalankan satu sesi pengajaran makro hasil dari RPH yang ditulis.

 Persediaan
 Pembentangan
 Penglibatan
 Penutup

4. Penulisan Reflektif Pengajaran Makro(20%) – Tugasan Individu


Menulis tentang kekuatan, kelemahan, cabaran, peluang dan cara mengatasi kelemahan dalam
pengajaran makro yang telah dilaksanakan.

 Kekuatan
 Kelemahan
 Ramalan kesan
 Cadangan pembaikan
 600 patah perkataan
5. Laporan Simulasi Pengajaran Mikro(20%) – Tugasan Kumpulan
Menghasilkan laporan dalam kumpulan tentang pengajaran mikro yang telah dilaksanakan.

 Kekuatan
 Kelemahan
 Ramalan kesan
 Cadangan pembaikan
 600 patah perkataan

Format penulisan tugasan adalah seperti berikut;


2.1 Muka depan hendaklah mengikut templat terkini yang merangkumi
a. Nama pelajar
b. Angka giliran
c. No. Kad Pengenalan
d. Kumpulan/unit
e. Kod dan nama kursus
f. Tajuk tugasan projek
g. Nama pensyarah akademik
h. Tarikh hantar

2.2 Font Arial


2.3 Saiz Huruf -11
2.4 Langkau- 1.5 baris
2.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)

Disediakan oleh: Disemak oleh:

____________________________ _____________________________
(Nama: ) (Nama: )

Pensyarah / Penyelaras Kursus Pakar Bidang (SME) / Penyelaras Kursus /


Pensyarah Kanan

Disahkan oleh:

_____________________________
(Nama: )

Ketua Jabatan