Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

TAHUN AKADEMIK 2018

Program : PISMP SK Nama Pelajar :

Kod Kursus : MPU 3092 Semester/Tahun : Semester 2 Tahun 2

Ambilan : Jun 2016


Nama Kursus : Pendidikan Islam
Kumpulan : BI, PSV, RBT
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

1. Menghasilkan penulisan esei berkaitan peranan guru muslim


mendepani cabaran sistem kehidupan bermasyarakat pada masa kini. 14 Februari 2018 15 Mac 2018
Berdasarkan contoh-contoh yang relevan, kaitkan huraian anda dengan
salah satu ciri khusus Agama Islam.
Penulisan hendaklah lebih kurang 1000 patah perkataan

2. Pilih salah satu sistem kehidupan dalam Agama Islam 25 Mac 2018 5 April 2018
untuk dibincangkan. Pembentangan menggunakan powerpoint secara
berkumpulan.
Jumlah slide ialah di antara 15 -20.

3. Kuiz. Soalan Struktur ( Dua soalan kuiz diberi sepanjang semester ) 7 Mac 2018 5 April 2018

1
Hasil Pembelajaran Kursus :

1. Menyatakan pengertian Islam dengan merujuk pelbagai sumber.(C1, P2, LO1, PLO6, LL1).
2. Membincangkan ciri-ciri khusus agama Islam. (C4, A2, PLO1, LO3, CTPS4).
3. Menjelaskan bagaimana sistem-sistem kehidupan yang ada dalam agama Islam. (C6, P2, A4, PLO3, CTPS5).
4. Memperjelaskan kesempurnaan ruang lingkup sistem-sistem dalam agama Islam melalui pembentangan berkumpulan.(C6, P2,
A4, PLO3, LO4, PLO5, CTPS5, CS1, TS1).

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2, 3 dan 4

Objektif Kerja Kursus :

Pada akhir tugasan ini pelajar dapat:

1. Membincangkan ciri-ciri khusus agama Islam.


2. Menjelaskan bagaimana sistem-sistem kehidupan yang ada dalam agama Islam.
3. Memperjelaskan kesempurnaan ruang lingkup sistem-sistem dalam agama Islam melalui pembentangan berkumpulan.
4. Mengembang dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis, menilai dan perbincangan.
5. Menghasilkan dan mempersembahkan TMK yang berkesan secara kreatif.

Rangsangan Tugasan
Guru Muslim perlu berperanan dalam masyarakat demi mendepani sistem kehidupan yang semakin mencabar pada masa
kini. Dengan ilmu dan kemahiran yang ada, buat satu pertimbangan yang wajar tentang salah satu ciri khusus Agama Islam
untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian seseorang pelajar supaya menjadi lebih bermakna dan amalan seseorang
diterima oleh Allah S.W.T.

Pelajar dikehendaki membuat tugasan berikut:


1. Bincangkan satu penulisan berkaitan peranan guru muslim mendepani cabaran sistem kehidupan dalam Agama Islam pada masa
kini. Berdasarkan contoh-contoh yang relevan, kaitkan huraian anda dengan salah satu ciri khusus Agama Islam.
Penulisan hendaklah lebih kurang 1000 patah perkataan
2. Pilih salah satu sistem kehidupan dalam Agama Islam untuk dibincangkan. Pembentangan menggunakan powerpoint secara
berkumpulan.
Jumlah slide ialah di antara 15 -20.
3. Kuiz. Soalan Struktur ( Dua soalan kuiz diberi sepanjang semester )

2
Arahan Pelaksanaan Tugasan
1. Tugasan 1 dan 3 dibuat secara individu manakala tugasan 2 dilaksanakan secara berkumpulan.
2. Penulisan esei perlu disertakan dengan huraian yang bersifat analisis dan menilai
3. Anda boleh berbincang secara kolaboratif semasa menghasilkan tugasan.
4. Tulisan Font Arial, saiz huruf - 11 dan langkau 1.5 baris
5. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association).
6. Plagiat akan dikenakan tindakan tatatertib.
7. Semua tugasan dihantar bersama dengan CD (digabungkan dalam satu kelas)
8. Gunakan kulit hadapan tugasan yang telah diselaraskan oleh IPGKTI (dijual di koperasi)

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut:

1. Esei yang lengkap, menarik dengan huraian dan perbincangan yang memperlihatkan kematangan dan KBAT.
2. Format penulisan yang baik dan kurang kesalahan bahasa dan ejaan
3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.
4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

( MAHAZAD BIN AB MAJID ) (USTAZ TN HJ. SUHAIMI BIN MUHAMAD)


Pensyarah MPU3092 Pakar Bidang (SME)/Penyelaras Kursus/
Pensyarah Kanan

Disahkan oleh,

(EN. MOHD KUDUS BIN MAT)


Ketua Jabatan

3
RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK
TUGASAN PROJEK
PROGRAM : PISMP AMBILAN JUN 2016 SEMESTER 2 Tahun 2 ( 1/2018 )
KOD DAN KURSUS : MPU3092 – Pendidikan Islam

Soalan 1. Penulisan Akademik (60%)

Skala Deskriptor
(Wajaran 60%)

Liputan dan Kandungan


 Liputan kandungan yang tepat, relevan dan terperinci
 Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubung kait idea jelas ditunjukkan
Amat Cemerlang  Menunjukkan pengetahuan sangat luas dan dapat hubungkaitkan pelbagai perkara dengan aspek yang dikaji.

54 - 60 Kualiti Reviu
(A+)  Reviu kritikal yang sangat baik
 Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap

Organisasi
 Susun atur terbaik, logikal dan koheren. Idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
 Mempunyai pelbagai bahan sumber utama dan sekunder

Kemahiran Insaniah
 Mengenal pasti dengan jitu dan terperinci tahap pencapaian dan amalan kehidupan harian pelajar dan cadangan
penambahbaikan.
 Dapat berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah yang paling tepat.

4
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan relevan dan mencukupi
 Skop literatur luas dipilih dan digunakan dengan sesuai.
Cemerlang  Pergubungan idea yang jelas
Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang baik
45 - 53  Analisis idea tepat dan padat
(A, A-) Organisasi
 Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit/minimum.
 Idea dikembangkan dengan baiknya dan mengandungi fakta dan contoh yang cukup untuk menyokong hujah.
Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik dengan sedikit kesilapan
 Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang lebih daripada cukup

Kemahiran Insaniah
 Mengenal pasti dengan jitu dan terperinci tahap pencapaian dan amalan kehidupan harian pelajar dan cadangan
penambahbaikan.
 Dapat berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah yang tepat.

Liputan dan Kandungan


 Liputan kandungan relevan dan baik.
 Jumlah tinjauan literatur releven dan menuaskan
Kepujian  Perhubungan idea agak jelas
Kualiti Reviu
36 – 44  Reviu kritikal yang agak baik
(B+, B, B-)  Analisis idea agak tepat dan mendalam.
Organisasi
 Susun atur terbaik, logikal dan koheren. Idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
 Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder
Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik/sedarhana
 Mempunyai bilangan bahan sumber utama dan sekunder yang mencukupi.
Kemahiran Insaniah
 Mengenal pasti dengan baik i tahap pencapaian dan amalan kehidupan harian pelajar dan cadangan
penambahbaikan.
 Dapat berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah dengan baik.

5
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan cukup dan relevan
Lulus  Hanya bilangan kecil literatur dipilih dan digunakan
 Sebahagian perhubungan idea jelas.
30 - 35 Kualiti Reviu
(C+, C)  Reviu kritikal cukup
 Analisis idea cukup
Organisasi
 Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan.
 Beberapa Idea dikembangkan dengan sokongan fakta/contoh-contoh.
Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik dengan beberapa kesilapan.
 Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup.

Kemahiran Insaniah
 Mengenal pasti sebahagian daripada tahap pencapaian dan amalan kehidupan harian pelajar dan cadangan
penambahbaikan kurang tepat.
 Kurang dapat berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah yang kurang tepat.

Liputan dan Kandungan


Gagal  Liputan kandungan tidak cukup dan tidak relevan
 Perhubungan idea tidak jelas
Kualiti Reviu
0 – 29  Sedikit atau tiada reviu kritikal
(C-, D+, D dan F)  Analisis idea tidak logikal dan tidak menyakinkan
Organisasi
 Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata.
 Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau tiada huraian tambahan.
Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah.
 Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder.
Kemahiran Insaniah
 Tidak dapat mengenal pasti tahap pencapaian dan amalan kehidupan harian pelajar.
 Tidak dapat berfikir secara kritis dan kurang mampu menyelesaikan masalah.

6
SOALAN 2 - Pembentangan (20%)

TAHAP
Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Lemah
(18 – 20) (15 – 17 ) (12 – 14 ) (10 – 11 ) (0–9)
I
Isi kandungan dan bahan Isi kandungan dan bahan Isi kandungan dan bahan Isi kandungan dan bahan Isi kandungan dan bahan
bantu RPH sangat bantu RPH berkaitan, bantu RPH mencukupi bantu RPH kurang bantu RPH kurang
berkaitan, terperinci dan terperinci dan mendalam. agak terperinci dan berkaitan, kurang berkaitan, tidak tepat dan
mendalam. mendalam. terperinci dan mendalam. dangkal.

bahan yang bahan yang bahan yang bahan yang bahan yang
dipersembahkan sangat dipersembahkan mudah dipersembahkan boleh dipersembahkan kurang dipersembahkan sangat
mudah difahami dan difahami dan menarik difahami dan agak menarik mudah difahami, dan sukar difahami dan tidak
menarik kurang menarik menarik
Mempersembahkan Mempersembahkan RPH
Mempersembahkan RPH RPH dan bahan bantu dan bahan bantu Mempersembahkan Mempersembahkan RPH
dan bahan bantu mengajar menggunakan mengajar menggunakan RPH dan bahan bantu dan bahan bantu
mengajar menggunakan TMK yang berkesan TMK yang baik secara mengajar menggunakan mengajar tidak
TMK yang sangat secara kreatif. (CS4) kreatif. (CS4) TMK yang kurang menggunakan TMK dan
berkesan secara kreatif sesuai dan kurang tidak kreatif. (CS4)
dan inovatif (CS4) kreatif. (CS4)
Gaya pembentangan Gaya pembentangan Gaya pembentangan agak Gaya pembentangan Gaya pembentangan tidak
tersusun, kreatif kemas dan tersusun, kemas dan tersusun dan kemas. kurang tersusun. kemas
menarik. menarik.

Hujah sangat meyakinkan Hujah meyakinkan dan Hujah boleh meyakinkan Hujah kurang meyakinkan Hujah tidak meyakinkan
dan tiada kesalahan tiada kesalahan bahasa dan tiada kesalahan dan sedikit kesalahan dan banyak kesalahan
bahasa bahasa bahasa bahasa