Anda di halaman 1dari 6

BORANG PENILAIAN JURULATIH

BUTIR-BUTIR PENILAIAN
1 Kurang Memuaskan
2 Memuaskan
3 Baik
Markah 4 Terbaik
5 Cemerlang

Sila bulatkan markah yang diberi dan jumlahkan


ARAHAN TERUS

BIL. KRITERIA SKOR

1. Aktiviti memanaskan badan 1 2 3 4 5

2. Melakukan aktiviti stamina 1 2 3 4 5

3. Menjalankan aktiviti latihan 1 2 3 4 5

4. Rehat yang mencukupi selepas melakukan aktiviti 1 2 3 4 5


latihan .
5. Melakukan aktiviti senaman . 1 2 3 4 5

6. Mengajar teknik-teknik permainan bola tampar yang 1 2 3 4 5


sempurna

BERSEMANGAT
BIL. KRITERIA SKOR

1. Semangat kesukanan terhadap pemain 1 2 3 4 5

2. Kehadiran 1 2 3 4 5

3. Bersemangat akan melatih pemain-pemain 1 2 3 4 5

4. Kebolehan dapat menyelesaikan masalah 1 2 3 4 5

BERTIMBANG RASA
BIL. KRITERIA SKOR

1. Adil dalam melakukan pemilihan 1 2 3 4 5

2. Tidak memberikan tekanan terhadap pemain yang lemah 1 2 3 4 5

3. Bertolak ansur antara satu sama lain 1 2 3 4 5

4. Jujur akan melatih para pemain 1 2 3 4 5

5. Memahami akan pemain yang letih semasa bermain 1 2 3 4 5

SISTEMATIK
BIL. KRITERIA SKOR

1. Mengadakan strategi permainan yang sempurna 1 2 3 4 5

2. Membuat percaturan yang baru 1 2 3 4 5

3. Melakukan pertukaran pemain yang teratur semasa 1 2 3 4 5


perlawanan
4. Melakukan jadual latihan yang teratur 1 2 3 4 5

5. Melakukan latihan yang teratur 1 2 3 4 5

JUMLAH
KRITERIA JUMLAH

ARAHAN TERUS /30

BERSEMANGAT /20

BERTIMBANG RASA /25

SISTEMATIK /25

JUMLAH KESELURUHAN /100


Borang Maklumat Pekerja

BUTIR-BUTIR PEKERJA

NAMA:

NO I/C:

JANTINA:

INDUSTRI:

JAWATAN: Tarikh Bermula


Berkhidmat :

JABATAN: Tempoh Penilaian :

STATUS
PENDIDIKAN :

TARAF/MAKLUMAT
KELUARGA :

BUTIR-BUTIR PENILAI
(Penyelia/Eksekutif/Ketua Jabatan)

NAMA :

NO I/C :

JANTINA :

JAWATAN : Tarikh Bermula


Berkhidmat :
BORANG PENILAIAN PRESTASI

Nama calon : Nama pegawai:


Jawatan : Bahagian :
Tandatangan : Tarikh :

BIL. KRITERIA SKOR

1 PRODUKTIVITI DAN HASIL KERJA


1.1 Hasil kerja mencapai sasaran yang 1 2 3 4 5
telah ditetapkan
1.2 Kualiti kerja yang dihasilkan 1 2 3 4 5
1.3 Etika kerja 1 2 3 4 5
1.4 Pemakaian 1 2 3 4 5
1.5 Kekemasan tempat kerja 1 2 3 4 5
2 PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
2.1 Pengetahuan pekerja mengenai tugas 1 2 3 4 5
yang diberikan
2.2 Kemahiran pekerja dalam 1 2 3 4 5
menyelesaikan tugas
2.3 Kefahaman pekerja mengenai tugas 1 2 3 4 5
yang diberikan
2.4 Berinisiatif untuk meningkatkan 1 2 3 4 5
pengetahuan dan kemahiran bekerja
2.5 Kemahiran mengendalikan emosi 1 2 3 4 5
3 KUALITI DAN INTERGRITI
3.1 Kejujuran dalam pekerjaan 1 2 3 4 5
3.2 Amanah dalam menerima tugas 1 2 3 4 5
3.3 Dedikasi dan tangggungjawab dalam 1 2 3 4 5
menjalankan tugas
3.4 Adil dan saksama dalam 1 2 3 4 5
membahagikan tugas
3.5 Disiplin 1 2 3 4 5
4 POTENSI
4.1 Kemahiran dalam merancang tugasan 1 2 3 4 5
yang diberikan
4.2 Kebolehan menghadapi cabaran 1 2 3 4 4
dalaman dan luaran syarikat
4.3 Kemampuan bekerja tanpa 1 2 3 4 5
pengawasan
4.4 Kebolehan menerima tanggungjawab 1 2 3 4 5
4.5 Hubungan antara pelanggan 1 2 3 4 5
BAHAGIAN E: CADANGAN PELAN PEMBANGUNAN/LATIHAN PEKERJA
(Untuk diisi oleh penilai setelah berbincang dengan pekerja)
Bahagian Yang Perlu Diperbaiki: Nyatakan bahagian yang perlu pekerja fokaskan untuk
memperbaiki prestasi kerja sekarang.

Keperluan Latihan: Pilih latihan yang bersesuaian yang boleh membantu pekerja di masa
hadapan. [Senarai latihan seperti di lampiran]
Latihan Pembangunan Latihan Teknikal Latihan Khas

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Latihan TQM Latihan Keselamatan Lain-lain


--------------------------------------
1. 2. 3. 1. 2. 3. --------------------------------------
--------------------------------------
Pembangunan Karier: Secara amnya, nyatakan penilaian anda mengenai pembangunan karier
pekerja di masa hadapan, dan juga sekiranya terdapat mana-mana bidang karier yang ingin
pekerja ceburi.

BAHAGIAN F: ULASAN/CADANGAN PEKERJA ( * potong yang tidak berkenaan)


Saya bersetuju/tidak bersetuju* dengan penilaian prestasi/pelan pembangunan yang telah
dinyatakan di atas setelah mesyuarat penilaian dengan penilai saya.

ULASAN/cadangan tambahan:

Tandatangan pekerja & Tarikh


BAHAGIAN G: ULASAN/CADANGAN DARI PENILAI/ KETUA JABATAN (Penilaian gred “A” dan “E”
perlu diperjelaskan dengan terperinci untuk mengelakkan pilih kasih dan/atau ketidakadilan)
ULASAN / CADANGAN PENILAI ULASAN / CADANGAN KETUA JABATAN

Tandatangan Penilai & tarikh Tandatangan Ketua Jabatan & tarikh