Anda di halaman 1dari 64

Untuk Kalangan Sendiri

4 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


5 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


6 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫سٌَ َب ا َ د‬ َ‫ا إ َِ ن‬ ٌَ‫ر‬


َ ‫ل‬
‫ج‬ َ ٌَ‫ل ا أ َ ج‬
َ ‫َم‬ ٌَ‫ر‬ َ‫أَ خ‬
ٌ‫ن أ‬ َ َ‫دَ ا ب‬ َ‫ز‬
ٌ ‫َر ا َق رَ أ‬ ‫َن‬

Untuk Kalangan Sendiri


8 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!


Untuk Kalangan Sendiri
ٌَ‫ٌ ر‬َ ‫عِ دَ بَ س‬
َ َ
‫ب‬
َ‫ط ش‬َ ‫قَ طَ َب‬ َ‫ب‬
َ‫ب‬ َ‫عِ بَ س‬
َ َ‫بَ دَ ت‬ َ‫ي‬ َ‫ٌَي ب‬
َ َ‫يَ نَ بَ أ‬
‫ح‬

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah


kata!

َ‫ف تَ ِس‬
َ ‫ت َِل‬
َ َ‫دَ تَ َم م‬ ٌَ‫تَ س‬
َ‫ف بَ ت‬ َ ‫ت نَ َه َِت‬
َ َ‫ش‬ َ‫ل ت‬
َ
َ َ‫ت حَ ت‬
‫س‬ َ َ‫ب ت‬ َ َ‫ح‬
Latihan 4
Rangkaikanlah huruf-huruf di bawah ini sehingga menjadi
sebuah kata!

‫َِل‬َ‫ٌ ث‬ َ‫ق ب‬َِ َ ٌَ‫َِث غَ ر‬


‫ث‬ ٌَ‫ر‬ َ‫ف‬
َ ‫ث َم‬
‫ث‬ َِ ٌَ‫ثَ نَ ج‬
ِ ‫َط‬

Untuk Kalangan Sendiri


1 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon
0

Tanggal
Paraf َ‫ٌ بَ ث‬َ ‫بَ ثَ ج‬
Nilai
Guru
َ‫ث نَ حٌَ ثَ ث‬ َ
َ‫هَ ل‬

Bisa Karena Biasa, Teruslah Berlatih

Untuk Kalangan Sendiri


Untuk Kalangan Sendiri
12 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


13 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫ب‬ َ‫ٌ ج‬
َ ‫ج حَ س‬
َ ‫َج حَ َد‬ َ‫ثَ م‬
ِ
َ‫ل َح جَ َم ج‬َ ٌَ‫ح ج‬َ
َ‫خَ ل‬ ٌَ‫سٌَ ج‬ َ‫عَ جٌَ ق‬ َ‫ش‬ ٌَ‫ج‬
15 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!


Untuk Kalangan Sendiri
َ‫ب‬ َ‫حَ َِت رٌَ ح‬
َ‫ب‬ َ‫سٌَ دَ ح‬ َ‫سٌَ ح‬ ٌَ‫ح‬ َ‫فَ ن‬
َ‫ج‬
ٌَ‫بَ حٌَ َب س‬ َ‫ِمَ حَ ش‬ َ‫حَ ج‬
‫ق‬

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ َ‫عَ خَ ل‬
‫ع‬ َ‫ش‬ َ‫خ‬
َ‫َخ ط‬ َ‫ب‬ َ ِ َ‫خ‬
‫ش‬
َ‫ت‬ َ‫َ ل بَ خ‬ َ‫خ‬ َ‫ب‬
17 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ‫ثَ لَ خ‬ َ‫سٌَ خ‬
َ‫م‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


18 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ‫ِرَ خ‬ َ‫ت‬ َ‫قَ مَ خ‬

Untuk Kalangan Sendiri


19 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


20 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


21 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

‫َم‬ َ‫ع‬ َ‫د‬ ٌَ‫ر‬ َ‫غ‬

َ‫ٌ مَ د‬ َ‫س‬ َ‫د‬ َ ‫عَ و‬


ٌ
‫دَ لَ َد‬ َ‫َر ج‬
Latihan 2
َ‫دَ بَ د‬ َ‫دَ بَ ت‬
َ‫دَ طَ ل‬ َ‫قَ ع‬
َ‫بَ عَ د‬

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

Untuk Kalangan Sendiri


22 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ‫ق‬ َ‫رٌَ ذ‬ ِ‫خ‬


َ ‫ف ذَ َم َق َذ‬َ َ‫ل‬ ‫فَ َذ‬
‫سٌَ ق‬ َ‫ذ‬ َ‫ن ذ َ نَ فَ ذ ٌ ط‬ َ ‫َم‬
ٌ ‫تَ ذ‬
ِ ٌَ‫شَ هَ ذَ ي‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


23 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


24 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


25 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

‫ٌَص‬ ِ‫خ‬
َ ‫طَ َر‬
َِ
‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ َ‫رَ م‬
َ‫تَ ب‬ ‫َر‬ َ‫ك‬ ٌَ‫ر‬
Latihan 2 َ
‫ش‬ َ‫َِر ع‬ َ ٌَ‫ر‬
‫ت‬
َ‫س ك‬ َ َ‫ر‬ َ‫رَ بَ ق‬
َ‫مَ َر دَ م‬ َ‫خ‬
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

Tanggal

Untuk Kalangan Sendiri


26 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ‫ف‬
ِ َ‫ف نَ زَ عَ قَ ز‬
َ َ‫ز‬ Nilai
Paraf
Guru

‫زَ َح زَ نَ نَ زَ لَ زَ ك‬
‫َز كَ بَ زَ َن كَ زَ َع‬
َ‫عَ ز‬

Untuk Kalangan Sendiri


27 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


28 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


29 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

‫ب ٌَح‬
َ َ َ‫ك‬
‫س‬
َ‫ص سَ ب‬ َ َ‫سَ خ‬
َ‫وٌَ م‬ َ‫س‬ ٌَ‫سٌَ ي‬
Latihan 2
‫َع‬ ٌَ‫ح‬ ٌَ‫س‬ َ‫م‬
ٌَ‫س‬ َ‫جَ ِل‬ ٌَ‫س‬ َ‫ك‬
َ‫سٌَ ن‬ َ‫أ َ ن‬ ٌَ‫س‬ َ‫مَ ك‬

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

Untuk Kalangan Sendiri


30 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ َ‫خ َب شَ م‬
‫ل‬ َ ‫ش‬
َ
َ‫ط‬ َ ‫َم عَِ َش قَ َش خَ َم‬
‫ش‬ َ‫ش‬ َ‫ت‬
‫ح‬ َ‫نَ َق شَ وَ حٌَ شَ ن‬ َ‫لَ َِب ش‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


31 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


32 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


33 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

ِ‫ع‬
َ َ‫فَ قَ ص‬ َ‫صَ مَ خَ ص‬ ٌَ‫بَ ح‬

َ
‫ص‬ َ‫ص رٌَ ب‬
َِ َ‫صَ يٌَ ت‬ َ‫ع‬ ٌَ‫ي‬
َ‫خَ بَ صَ نَ َِت صَ و‬

Untuk Kalangan Sendiri


34 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ
‫ف‬ َ‫ضَ ع‬ ‫عَ َن‬
َ‫ن ض‬ َ َ‫م‬ َ‫َط ض‬
‫َض َِب‬
َ َ‫تَ ض‬
‫ع‬ َ‫َض ل‬
َ‫ب‬
Latihan 2
َ‫ت ض‬ َِ َ‫ش‬ َ‫خَ ض‬
َ‫شَ ٌَح ضَ فَ بَ ضَ ب‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


35 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


36 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


37 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

ٌ ‫ف‬ َ َ‫فَ يٌَ طَ فَ رٌَ ط‬ َ‫رٌَ ط‬


‫ط ب‬ َِ ‫فَ طَ رٌَ فَ طَ َم‬
َِ
‫ب‬ َ‫غَ بَ طَ بَ خَ طَ س‬ َ‫نَ ط‬
َ‫ب‬

Untuk Kalangan Sendiri


38 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ ‫ظَ َِف‬
‫ق‬ َ
‫ف‬ َ‫ل‬
َ‫نَ مَ ظ‬ َ‫َع ظ‬
‫َظ َل‬

َ‫َظ م‬ ٌَ‫ص‬ ٌَ‫ظ ج‬َِ


Latihan 2 َ‫خ‬
َ‫ن فَ ظَ تَ قَ ظ‬ َ َ‫بَ عَِ ظ‬
َ‫نَ ٌَس ظ‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


39 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


40 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


41 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫ع ِم‬َ َ‫جِ ف‬


َ َ‫ع‬
َ‫ت دَ عَ ب‬َ َ‫ثَ ع‬ َ‫ع‬ َ‫ب‬ َ‫عَ ق‬
َ‫ع ت‬
َ ‫ف‬ َِ َ َ ‫سَ جٌَ ع‬
‫ن‬
َ‫ق ت‬َ َ‫ج ِمَ ع‬
َ

Untuk Kalangan Sendiri


42 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ
‫ب‬ َ‫غَ ب‬ ‫َش‬ َ
‫ب‬
ِ‫غ‬
َ َ‫َِش ش‬ ‫َن َغ‬ َ‫ل‬
َ ‫َب‬
‫غ‬ َ‫غ‬ َ‫م‬ ٌَ‫ر‬
‫َس َغ‬

Latihan 2
َ‫غ‬ َ‫ب‬ َ‫ط‬ َ‫غ‬ ٌَ‫س‬
َ‫عِ غَ ن‬
َ َ ‫غَ س‬
ٌ
‫َت‬ َ‫م‬
Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


43 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


44 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


45 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫ت‬
ِ َ‫تَ لَ فَ جٌَ لَ ف‬ َ‫ف‬ َ‫ع‬ َ‫ت‬

‫ف تَ َص َِف‬ َِ َ‫قَ فَ ت‬ َ‫س‬ َ‫ف‬


َ‫حَ يَ فَ جَ َن فَ س‬

Untuk Kalangan Sendiri


46 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫عَ قَ بَ ن‬ َ‫ط‬ َ‫نَ ق‬


َ َ‫َح َف ق‬
‫ط‬ ٌ ‫َق‬ َ‫م‬
‫ق نَ مَ َق‬ َِ ‫َس‬
َ‫بَ لَ ق‬ َ‫بَ ق‬
َ‫َِل َق س‬ َ‫قَ ع‬
Latihan 2
‫فَ َل‬
Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


47 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


48 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


49 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ‫ع‬ َ‫فَ حٌَ ك‬ َ‫بَ دَ ك‬


ِ َ‫ك‬ َ‫سٌَ د‬
َ‫كَ ل‬ َ‫تَ ن‬ َ‫ك‬ َ‫كَ س‬ َ‫نَ ه‬ َ‫ك‬ َ‫ع‬
َ‫ك‬
َ‫ك‬ َ‫ت‬
ِ َ‫كَ ح‬ َ‫ِس‬ َ‫ف‬

Untuk Kalangan Sendiri


50 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ ‫لَ َِه ب‬
ٌ َ ‫ب‬
‫ث‬ َِ
‫خَ ظَ َل‬ َ‫ن ل‬
َ
‫خَ ِلَ ٌَس‬ َ‫مَ ل‬
ٌَ‫س‬ َ‫بَ ل‬ َ‫مَ ل‬
Latihan 2
َ‫يٌَ لَ ق‬ َ‫عَ لَ ل‬
َ‫لَ ف‬ Tanggal
‫مَ ٌَس‬
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


51 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


52 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


53 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

َ َ‫مَ ِس‬
‫خ‬ َ ‫ت‬
‫ع‬ َِ
‫ت نَ َم‬َِ َ‫م‬ َ‫ٌ ل‬
َ‫ح‬
‫َم‬
َ ‫تَ مَ س‬
ٌ َ ‫َِم‬
‫ق‬
Latihan 2
َ‫ن مَ غ‬
َ ِ‫ح‬
َ َ‫م‬
َ ‫مَ َم س‬
ٌ َ‫س‬ َ‫ب‬
َ‫ن عَ م‬
َ

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

Untuk Kalangan Sendiri


54 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

‫ن ح‬
َ ٌ
َ ‫صٌَ ص‬ َ‫رٌَ ن‬ َ‫ب‬
ِ َ‫قَ ن‬

‫فَ صٌَ َن َع‬ َ‫َح ِن‬


َ‫بَ ن‬ ٌَ‫س نَ ص‬
َِ َ‫نَ خ‬
َ‫فَ َط نَ نَ ح‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


55 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


56 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


57 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

‫خ َم‬
َ َ‫مَ و‬ َ ‫مَ َو‬
‫ج‬
َ
‫ض‬ َ‫بَ و‬ َ‫ن َو ك‬ َ
َ‫ن عَ و‬َ َ‫وَ حَ و‬

Latihan 2
‫وٌَ سَ َم‬ َ َ‫ص‬
‫ع‬
َ‫ن لَ و‬
َ َ‫ث و‬
َ
َ‫خ‬

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

Untuk Kalangan Sendiri


58 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

َ‫ت‬ َ‫ِشَ َم ه‬ َ‫َد هَ طَ لَ ه‬ َ‫ب‬ َ‫ه‬

َ
‫ص‬ َ‫هَ جَ َه د‬ َ‫هَ سٌَ م‬ ٌَ‫س‬ َ‫ق‬
َ‫لَ َث هَ م‬

Tanggal
Paraf
Nilai
Guru

Untuk Kalangan Sendiri


59 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


60 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Untuk Kalangan Sendiri


61 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

LATIHAN-LATIHAN

Latihan 1
Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!

‫ر خ أ د ت أ ف ط أ م‬
‫غ أ ي ش أ ن ب ص ء خ ع‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫ص‬

Untuk Kalangan Sendiri


62 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

Rangkaikanlah huruf huruf di bawah ini sehingga menjadi sebuah kata!


Untuk Kalangan Sendiri
63 BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

‫ع‬
ٌ ‫ط‬
ٌ ‫ي‬
ٌ ‫ٌد‬ ‫ي ٌِع‬ ٌ
‫ٌق‬ ٌِ
‫ب‬ ‫ي‬ ‫ٌر‬ ‫س‬ٌِ ‫ي‬
ٌ ٌ
‫ٌن‬ ‫ي‬
ٌ ‫ب‬
ٌ ‫ٌر‬ ‫ي‬ٌ ‫خ‬ ٌ
‫ي‬
ٌ ‫س‬ٌِ
‫ٌن‬ ‫ي‬
ٌ ‫س ٌق‬ ٌ
‫ي‬
ٌ ‫ظ‬
ٌ ‫ٌل‬ ‫ي‬
ٌ ‫ٌم ٌِع‬

Yang bersungguh
sungguh, giat, rajin,
tekun, sholeh itu pasti
berhasil

Dan kamu BERHASIL!!!

Untuk Kalangan Sendiri


BTQ Kelas 2 SD Unggulan Uswatun Hasanah Cilegon

DAFTAR PUSTAKA

Thohir, Drs. Moh, M. Pd, dkk. 2007. Pendidikan Agama Islam Kelas II. Jakarta: Erlangga.

_______________________. 2007. Pendidikan Agama Islam Kelas III. Jakarta: Erlangga.

Laksana, Indra. Dkk. 2010. Syamil Al-Qur’an Miracle The Reference. Bandung: Sygma Publishing.

Yunus, Prof. H. Mahmud. 1990. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara


Penterjemah/Penafsiran Al Qur’an.

Depertemen Agama. Al Qur’an Terjemah.