Anda di halaman 1dari 1

KEPUTUSAN tsADAN AMIL ZAKAT NASIO},{AL

KABTIPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN


I.iornor : A7 B AZN AZ-F.MS / 12/2A 17

l"ENTANG
tsESARAN NISAB ZA.KAT PROFESI BAGI PNS MUSLIM
ILABUPATEN BOLAANG I\4ONGONDOW SEI.ATA}I

KETUA BADAN AMII, ZAKAT NASIONAL


KABIIPATEN BOLAANG I!{ONGONDOW SELATAI{

Menimbang a. Bahwa kewa.jiban membayar Zakat Profesi disyariatkan sebesar 2,5o/o dari
penghasilan.
b. Bahrva pokok pelaksanaan pernbayaran Zakat Protbsi tersebut bisa
perbulan ataupun pertahun.

Mengingat a. Al*Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat267, Surat Adz-Dzariyat Ayat 19


f). Inpres Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di
Kementerian/Lernbagq Sekretariat Jenderal Lembaga Ne gara, Sekretariat
Jencleral Komi.si Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
b. Fatrv.a MUI Nornor 3 Tahun 2003 TentarryZakatPenghasilan
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bol4png Mongondorv Selatan Nomor 2
Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan Zakat

MEMUTT]TiKAN

Menetapkan
PERTAMA Besaran Nisab Zakat Profesi bagl PNS Muslim di daerah l{abupaten Bolaang
Mongondorv Selatan adalahsebagai berikut .

t Zakat Profesi diqiyaskan dengan Zakat emas


Nisab emas: 85 Gram, Haul: 1 Tahun
harga enlas per 15 Desember 2A17, 1 Gram : Rp. 617.000
Maka Nisab elnas : 85 x Rp. 617.000 : Rp. 52.445.000
Jadi, PNS yang ffiemiliki penghasilan Minirnal Rp. 52.445.00$/Tahun
atau ltp. 4,3?$.500/Bulan maka wajib mengeluarkan zakat proti:si sebesar
2,5 Ya.

KENUA tsagi PNS yang penghasitramrya trelum rnencapai Rp. -52.445.000/Iahun atau R.p.
4" 3 7S. s00rtsulan maka dia4iurkan urduk berinfaq atau bersedekah.
KETIGA Keputusan ini berlaku sejak ranggal ditetapkan dengan ket€ntuan apabila dikemudian
trari terdapat kskeiiruan drrlarn penetapan ini akan diperbaiki sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di :
Bolaaag Uki
tangg4l :
l5 Desember 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Mon ow Selatan

uha hrad Saleh Katrimpong

Terrbusan.
1 E,,*^+; D^1,,^*,, l\,f^*^^-,1^,,, Q^r^+^,-