Anda di halaman 1dari 2

Indeks Kesukaran Item

Item A B C D Indeks Kesukaran Pengkelasan Catatan


No. 1 2 4 *21 0 0.78 Mudah Diterima
Sederhana
No. 2 3 5 5 *14 0.52 Diterima
Sukar
Sederhana
No. 3 6 3 *16 2 0.59 Diterima
Sukar
No. 4 *20 2 3 2 0.74 Mudah Diterima
Sederhana
No. 5 2 *16 6 3 0.59 Diterima
Sukar
Tidak
No. 6 1 2 0 *24 0.89 Terlalu Mudah
Diterima
No. 7 7 6 *10 4 0.37 Sukar Diterima
Sederhana
No. 8 1 4 *16 6 0.59 Diterima
Sukar
Sederhana
No. 9 7 *13 4 3 0.48 Diterima
Sukar
No. 10 4 1 *20 0 0.74 Mudah Diterima
No. 11 3 *17 4 3 0.63 Mudah Diterima
No. 12 13 3 *7 4 0.26 Sukar Diterima
No. 13 *19 4 3 1 0.70 Mudah Diterima
Sederhana
No. 14 6 *16 3 4 0.59 Diterima
Sukar
No. 15 *20 1 4 0 0.74 Mudah Diterima

Jadual 2.1 : Bilangan murid yang berjaya menjawab 15 item ujian


berbentuk aneka pilihan dengan betul.
Asas Kesukaran dan Pengkelasan
Nilai Kesukaran sesuatu item, p Pengkelasan Item Bilangan item Peratus (%)
0.00-0.20 Terlalu Sukar 0 0
0.21-0.40 Sukar 2 13
0.41-0.60 Sederhana Sukar 6 40
0.61-0.80 Mudah 4 27
0.81-1.00 Terlalu Mudah 3 20
Jadual 2.2
Kesukaran sesuatu item, p, didefinisikan sebagai kadaran murid yang dapat menjawab item itu
dengan betul. Formula bagi indeks kesukaran item ialah:

Bilangan murid mendapat betul


𝑝=
Jumlah murid

21
Contohnya, indeks kesukaran bagi item No. 1 = 27 = 0.78

Indeks Kesukaran item no. 1 terletak antara 0.20 dan 0.80. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Mengikut Bloom, Hastings dan Madaus (1971), sebaran yang baik bagi keputusan ujian dapat
diperoleh jika indeks kesukaran, p,berada dalam julat 0.20 hingga 0.80. Jika p < 0.20, item
dianggap terlalu sukar dan jika p > 0.80, ietam dianggap terlalu mudah. Oleh itu, jika indeks
kesukaran sesuatu item itu kurang daripada 0.20 atau lebih daripada 0.80, maka item itu perlu
diubah suai atau digugurkan terus.

Jadual 2.1 mempunyai indeks kesukaran yang melebihi daripada 0.80 iaitu:
24
a) no. 6 = 27 = 0.89

Indeks Kesukaran item ketiga-tiga items melebihi 0.80, iaitu terlalu mudah. Oleh itu, item ini perlu
diubah suai atau digugurkan.