Anda di halaman 1dari 14

LEMBAR SOAL TRY OUT UTS SEMESTER 2

BIMBINGAN BELAJAR TRIDAYA


Kantor Pusat : Jl. Brigjen Katamso No. 27, Bandung (022) 7272494
Web : www.tridayagroup.org FB : Bimbingan Belajar Tridaya TW : @bimbel_tridaya IG : @bimbel_tridaya

Kelas/Jenjang : 10 / SMA
Semester : 2 (Dua)
Kode Soal : 01

PETUNJUK UMUM! 6. (1 – sin2 A) tan2 A =....


(A) 2 sin2 A – 1 (D) 1 – sin2 A
1. Lembar jawaban komputer harus diisi dengan (B) sin2 + cos2 A (E) cos2 A – 1
menggunakan pensil 2B. (C) 1 – cos2 A
2. Sebelum mengerjakan soal ujian, telitilah terlebih
dahulu jumlah dan nomor halaman yang terdapat 7. Dalam segitiga ABC diketahui AB = 8 cm, BC = 11 cm,
dalam naskah ujian. Naskah ini terdiri dari 4 halaman dan CA = 5 cm. Jika α adalah sudut di hadapan sisi
soal. BC, maka 10 sin α adalah....
Untuk pengisian LJK gunakanlah petunjuk berikut : (A) –2√21 (D) √21
(B) −√21 (E) 2√21
1. Nama Peserta : Diisi dengan nama sebenarnya!!! 1
(C) √21
2. Nomor Peserta : Isi sesuai petunjuk pengawas!! 2

3. Paket Soal : Paket Soal Try Out UTS ini adalah 01


4. Tanggal Lahir :Isilah tanggal, bulan dan tahun kelahiran 8. Jika f(x) = 5 sin x + 2 mempunyai maksimum a dan
anda minimum b, maka nilai a.b =....
5. Nama mata ujian : Kosongkan!!! (A) 4 (D) –21
6. Tanggal Ujian, Tanda tangan, dan sekolah asal peserta (B) –3 (E) –24
harus diisi! (C) –15

SELAMAT MENGERJAKAN! 10
9. Jika dari segitiga ABC diketahui AC =
3
√6 cm, BC =
10 cm dan sudut A = 60o, maka sudut C adalah....
Pilihlah Satu Jawaban yang Benar!
(A) 90o (D) 45o
o
(B) 75 (E) 30o
MATEMATIKA o
(C) 55
Paket 1 : TRIGONOMETRI
1 3π
π 1
10. Apabila cos t = dengan < 𝑡 < 2𝜋, maka nilai sin t
3 2
1. Jika < 𝛼 < 𝜋 dan tan α = p, maka sin α – =....
2 cos α adalah....
p2 +p−1 p2 −p−1 2 2
(A) (D) (A) √2 (D) − √2
√1+p2 √1+p2 3 3
p2 +p+1 p2 −p+1 2 8
(B) (E) (B) (E) −
√1+p2 √1+p2 3 9
8
−p2 +p−1 (C)
(C) 9
√1+p2

3
Paket 2 : TRIGONOMETRI & VEKTOR
2. Segitiga PQR siku-siku di R dan sin P cos Q = . Maka
5
tan P ⃗ = –i + 4j, dan r = 7i – 8j. Jika
=.... 1. Diketahui a⃗= 3i – 2j, b
tan Q
1 ⃗
r = ka⃗ + mb, maka k + m =....
(A) 3 (D)
2
1 1
(A) 3 (D) –1
(B) 1 (E) (B) 2 (E) –2
2 3
(C) 1 (C) 1

3. Jika 𝛼 + 𝛽 = 270o, maka cos 𝛼 + sin 𝛽 sama dengan.... 2. A(–1, 5, 4), B(2, –1, –2), C(3, p, q). Jika titik A, B, dan
(A) 2 sin 𝛽 (D) 2 cos 𝛽 C segaris, maka nilai p dan q berturut-turut adalah....
(B) sin 2𝛽 (E) 0 (A) –1 dan –4 (D) –1 dan 0
(C) cos 𝛽 + sin 𝛽 (B) –3 dan –4 (E) 3 dan 0
(C) –3 dan 0
𝜋 3𝜋 𝜋 𝜋
4. cos2 – sin2 + 8 sin cos 3 =....
6 4 4 4
3 3 3. ABCDEF adalah segi enam beraturan dengan pusat
(A) −3 (D) 2 ̅̅̅̅ dan 𝐵𝐶
̅̅̅̅ masing-masing dinyatakan oleh
4 4 O. Jika 𝐴𝐵
3 3
(B) −2 (E) 3 vektor ⃗u dan v ̅̅̅̅ sama dengan....
⃗ , maka 𝐶𝐷
4 4
(C) 1
3 (A) ⃗u + v
⃗ (D) ⃗u − 2v⃗
4
(B) ⃗u − v
⃗ (E) v
⃗ − ⃗u
2 tan x (C) 2v⃗ − ⃗u
5. Nilai dari =....
1+tan2 x
(A) 2 sin x cos x (D) 2 sin x 4. Diketahui persegi panjang OABC dengan panjang
(B) sin x cos x (E) 2 cos x ⃗ dan OB = v
OA = 12 dan AB = 5. Jika OA =u ⃗ , maka
(C) 1 – 2 sinx ⃗u. v
⃗ =....

1 Academic and Achievement Curriculum


(A) 144 (D) 163 (B) –2 ≤ x ≤ 3 (E) x ≤ –2 atau x ≥ 3
(B) 149 (E) 169 (C) x ≤ 2 atau x ≥ 3
(C) 156
4. Diketahui fungsi g(x) = x2 + 4x – 5 dan fungsi (f o g)(x)
5. Diketahui vektor ⃗u = (a, –2, –1) dan v
⃗ = (a, a, –1). Jika = 2x2 + 8x – 3, maka f(x) =....
vektor ⃗u tegak lurus pada v⃗ maka nilai a adalah.... (A) 2x + 7 (D) 2x + 5
(A) 1 (D) 4 (B) 2x – 2 (E) 2x – 7
(B) 2 (E) 5 (C) 2x + 3
(C) 3
2x+3 4
5. Diketahui fungsi f(x) = , x ≠ . Jika f-1 adalah invers
4−5x 5
2 π
6. Jika sin x = , maka cot ( − x) =.... dari fungsi f, maka f -1(x – 2) =....
3 2
4x−11 8 4x−11 8
(A)
√5
(D)
2√5 (A) ,x ≠ (D) ,x ≠ −
5x−8 5 5x+8 5
2 3
11−4x 8 4x−11
3√5 √5 (B) ,x ≠ (E) ,x ≠ 1
(B) (E) 5x−8 5 8x−8
5 3 4x−8 11
2√5 (C) ,x ≠
(C) 5x−11 5
5

π
π π
tan2 .cos2 +sin2 . tan2
π π 6. Jika cot a = 3, maka sin( − x) =....
3 6 3 6 2
7. π π =.... −√10 2√10
sin cos
6 3 (A) (D)
10 5
(A) 1 (D) 5
√10 3√10
(B) 2 (E) 10 (B) (E)
5 5
(C) 3 (C)
−3√10
10
2 tan x
8. Nilai dari =.... π π
tan2 .cos2 +sin2 . tan2
π π
1+ tan2 x 3 6 3 6
(A) 2 sin x (D) 2 sin x cos x 7. π π =....
sin cos
6 3
(B) sin x cos x (E) 2 cos x (A) 1 (D) 5
(C) 1 – 2 sin x (B) 2 (E) 10
(C) 3
9. Nilai cos 1110o adalah....
1 sin x
(A) √3 (D) − √3 8. Nilai dari =....
2 1−cos x
1 1 cos 𝑥 1+cos x
(B)
2
√3 (E)
2 (A) (D)
1+sin x sin x
(C) −√3 (B)
− cos x
(E)
sin 𝑥
1− sin x 1+cos 𝑥
sin 𝑥
10. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B = 60o dan CT (C)
1−cos 𝑥
3
garis tinggi dari titik sudut C. Jika BC = a dan AT = a,
2
9. Nilai cos 1110o adalah....
maka AC =.... 1
1 (A) √3 (D) − √3
(A) a√2 (D) a√3 2
2 1 1
1 (B) √3 (E)
(B) a√2 (E) a√5 2 2
2
1 (C) −√3
(C) a√3
2
1
10. Jika sinθ = − dan tan θ> 0, maka cos θ =....
Paket 3 : RELASI & FUNGSI, FUNGSI KOMPOSISI & 4
4 4
TRIGONOMETRI (A)
15
√15 (D)
15
√15
1 4
(B) √15 (E) −
4 5
1. Diketahui himpunan A = {1, 2, 5, 6} dan B = {1, 2, 3, 4, 1
(C) − √15
5, 6, 7}. Bila relasi dari A ke B adalah “satu kurangnya 4
dari” maka dapat dinyatakan dalam himpunan
pasangan beruruan yaitu.... Paket 4 : RELASI, FUNGSI, FUNGSI KOMPOSISI &
(A) {(2, 1), (3, 2), (6, 5), (7, 6)} FUNGSI INVERS
(B) {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 7)}
(C) {(1, 2), (2, 3), (5, 6), (6, 7)} 1. Jika diketahui A = {x|x ≤ 11, x ∈ bilangan prima} dan
(D) {(2, 1), (2, 3), (6, 7)} B = {x|12 ≤ x ≤ 8, x ∈ bilangan ganjil}. Banyaknya
(E) {(1, 2), (2, 3)} pemetaan dari B ke A adalah....
(A) 16 (D) 80
2. Jika diketahui f(x) = 2x – 2 dan g(x) = x2 – 1, maka (B) 32 (E) 128
(f o g)(x + 1) =.... (C) 64
(A) 2x2 – 4 (D) 2x2 – 4x + 1
(B) 2x + 4x – 2
2 (E) 2x2 – 2 2. Diketahui rumus fungsi f(x) = x2 – 5x dengan daerah
(C) 2x2 – 5 asal {–2, –1, 1, 2, 3}. Daerah hasil dari fungsi tersebut
adalah....
3. Jika diketahui fungsi f(x) = √x 2 − x − 6. Daerah asal (A) {–4, –3, 2, 3} (D) {–5, –4, 32 1}
fungsi f agar memiliki pasangan di anggota himpunan (B) {–6, –4, 6, 14} (E) {–6, –4, 3, 2}
bilangan real adalah.... (C) {–5, –4, 3, 2}
(A) x ≤ –3 atau x ≥ 2 (D) –3 ≤ x ≤ 2

2 Academic and Achievement Curriculum


3. Diketahui suatu rumus fungsi f(x) = ax + b, f(–1) = 8, 12. Sebuah benda bergerak diatas permukaan lantai
f(2) = –1. Rumus fungsi tersbeut adalah.... dengan kecepatan tetap 3 m/s. Jika diketahui massa
(A) f(x) = 2x – 1 (D) f(x) = –3x – 5 benda 4 kg maka...
(B) f(x) = –3x – 1 (E) f(x) = –3x + 5 (A) benda diam
(C) f(x) = 2x + 1 (B) benda bergerak lurus beraturan
(C) gaya yang bekerja pada benda 12 N
4. Ditentukan g(f(x)) = f(g(x)). Jika f(x) = 2x + p dan g(x) = (D) gaya yang bekerja pada benda 15 N
3x + 120, maka nilai p =.... (E) percepatan benda 3 m/s2
(A) 60 (D) 120
(B) 70 (E) 150 13. Sebuah hiasan boneka tergantung seimbang dan tidak
(C) 90 bergerak didalam sebuah mobil yang sedang berjalan
dengan kecepatan tetap. Boneka tersebut diamati oleh
5. Suatu pemetaan fungsi f : R → R dengan pengamat A yang berada didalam mobil dan pengamat
(g o f)(x) = 2x2 + 4x + 5 dan (x) = 2x + 3, maka f(x) =.... B yang berada di tepi jalan.Perhatikan pernyataan
(A) x2 + 2x + 1 (D) 2x2 + 4x + 2 berikut:
(B) x2 + 2x + 2 (E) 2x2 + 4x + 1 1. pengamat A tetap melihat boneka dalam keadaan
(C) 2x2 + x + 2 diam
2. pengamat B melihat boneka bergerak dengan
6. Diketahui fungsi f : R → R, fungsi g : R → R, g(x) = 2x percepatan tetap
+ 3 dan (f o g)(x) = 12x2 + 32x + 26. Rumus f(x) =.... 3. pengamat A awalnya melihat boneka diam,
(A) 3x2 – 2x + 50 (D) 3x2 + 2x – 5 kemudian bergerak walau tanpa gangguan.
(B) 3x – 2x + 37
2 (E) 3x2 + 2x – 50 4. pengamat B melihat boneka bergerak
(C) 3x – 2x + 5
2 melewatinya dengan kecepatan tetap dan tidak
mengalami percepatan
1 1
7. Jika f(x) = dan (f og)(x) = , maka g(x + 2) Dari pernyataan diatas, yang sesuai dengan
√𝑥 2 −2 √x2 +6x+7
=.... pernyataan Hukum Newton I adalah...
1
(A) (D) x + 3 (A) (1), (2), dan (3)
x+3
1 (B) (1) dan (3)
(B) (E) x + 5
x−2 (C) (2) dan (4)
(C) x – 2 (D) (4)
(E) Semua jawaban benar
8. f-1 dan g-1 berturut-turut menyatakan invers dari fungsi
x−3
f dan g. Jika (f-1 o g-1)(x) = 2x – 4 dan g(x) = ,x ≠ 14. Perhatikan gambar berikut.
2x +1
1
− , maka nilai dari f(2) sama dengan....
2
5 6
(A) − (D) −
4 5
6
(B) − (E) 0
7
4
(C) −
5
Dua buah balok bergandengan pada lantai seperti
9. Diketahui – 5) = 3x – 1 dan
f-1(4x (f-1
o f)(5) = p2 + 2p – pada gambar diatas. sebuah gaya dikerjakan pada m1.
10, maka rata-rata dari nilai p adalah.... Jika massa m1 = 2 kg, m2= 4 kg, dan F = 12 N, maka
(A) –4 (D) 1 besar gaya kontak antara kedua balok adalah...
(B) –1 (E) 4 (A) 10 N (D) 5 N
(C) 0 (B) 8 N (E) 3 N
(C) 6 N
10. Diketahui fungsi f(x) = 2x + 1 dan komposisi
(f o g)(x + 1) = –2x2 – 4x – 1. Nilai dari g(–2) =... 15. Sebuah balok yang massanya 3 kg, terletak diam
(A) 5 (D) –5 diatas tanah. Balok tersebut ditarik keatas dengan
(B) 4 (E) –4 gaya 42 N selama 4 detik, kemudian dilepaskan. Jika
(C) 1 percepatan gravitasi adalah 10 m/s2, maka tinggi
maksimum yang dapat dicapai oleh benda adalah...
FISIKA (A) 12 m (D) 32 m
(B) 20 m (E) 40 m
Paket 1 : Dinamika Gerak (hukum newton) (C) 28 m

11. Peristiwa berikut yang termasuk konsep dari hukum 16. Perhatikan gambar berikut.
kelembaman adalah...
(A) anto berlari dari keadaan diam hingga kecepatan
15 km/jam
(B) sebuah mobil berhenti tiba-tiba
(C) karang dipantai tetap berdiri kokoh selama
ratusan tahun Sebuah peti memiliki massa 50 kg, mula-mula diam
(D) mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah diatas lantai horizontal yang kasar (𝜇𝑠 = 0,5 ; 𝜇𝑘 =
(E) sebuah bola sepak ditendang hingga masuk 0,1).kemudian peti itu didorong dengan gaya F = 100
kedalam gawang N yang arahnya seperti pada gambar.

3 Academic and Achievement Curriculum


Maka besar gaya gesek yang bekerja pada benda (3) Kecepatan sudut berubah, kecepatan linier tetap.
berturut-turut adalah...(sin θ = 0,6 dan cos θ = 0,8) Yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah
(A) 50 N (D) 250 N …
(B) 56 N (E) 280 N (A) (1) saja (D) (2) dan (3)
(C) 80 N (B) (1) dan (2) (E) (3) saja
(C) (2) saja
17. Perhatikan gambar berikut.
12. Sebuah benda melakukan 150 kali putaran selama
0,25 jam, besar periode putarannya adalah …
(A) 60 sekon (D) 1/6 sekon
(B) 6 sekon (E) 12 sekon
(C) 1/60 sekon

Dua buah balok massanya masing-masing m1 = 8 kg 13. Sebuah titik materi bergerak melingkar dengan
dan m2 = 2 kg terletak pada bidang miring dengan θ = kecepatan sudut awal 20 rad/s, setelah menempuh
30o seperti pada gambar. Apabila massa tali diabaikan sudut 100 rad, kecepatan sudutnya menjadi 60 rad/s.
maka percepatan gerak kedua buah benda dan besar Besar percepatan sudutnya adalah…
tegangan tali adalah...(g = 10 m/s2) (A) 8 rad/s2 (D) 32 rad/s2
(A) 1 m/s2dan 6 N (D) 2 m/s2 dan 12 N (B) 10 rad/s 2 (E) 40 rad/s2
2
(B) 1 m/s dam 12 N (E) 2 m/s2 dan 24 N (C) 16 rad/s2
2
(C) 2 m/s dan 6 N
14. Roda sebuah sepeda berputar dengan kecepatan
18. Seorang anak yang massanya 30 kg berada dalam sudut20 rad/s. Karena pengaruh pengereman,
sebuah elevator yang sedang bergerak keatas dengan kecepatannya berkurang menjadi 12 rad/s pada jarak
percepatan 5 m/s2. Jika g = 10 m/s2, maka gaya tekan tempuh 16 rad. Besarnya perlambatan yang dialami
kaki anak itu ke lantai elevator adalah... roda adalah ….. rad/s2
(A) 120 N (D) 320 N (A) 4 (D) 16
(B) 200 N (E) 450 N (B) 8 (E) 20
(C) 280 N (C) 12

19. Sebuah helikopter bermassa 300 kg bergerak vertikal 15. Posisi sudut suatu partikel dinyatakan dengan
ke atas dengan percepatan 2 m/s2. Seorang tentara
persamaan :   ( 2t2 + 4t + 16 ) rad, dengan t dalam
yang memiliki massa 60 kg memanjat tali yang
s. Kecepatan sudut rata-rata antara t = 1 s dan t = 2 s
menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap 1 m/s
adalah … rad/s
relatif terhadap helikopter. gaya tegangan tali saat itu
adalah... (A) 12 (D) 3
(A) 600 N (D) 780 N (B) 10 (E) 2
(B) 660 N (E) 3000 N (C) 5
(C) 720 N
16. Seluruh roda mobil memiliki jari-jari 33 cm. Mobil
20. Perhatikan sistem benda-katrol berikut ini. tersebut bergerak dengan kelajuan 36 km/jam. Jika
roda mobil itu diganti dengan roda yang berjari-jari 36
cm, maka kelajuan mobil menjadi....
(A) 15 m/s (D) 20 m/s
(B) 16 m/s (E) 22 m/s
(C) 18 m/s

17. Perhatikan gambar di dibawah ini.

Benda A mengeser ke kanan dengan percepatan 6


m/s2 dan benda B ke kiri dengan percepatan 4 m/s2.
Jika massa katrol dan tali diabaikan, massa benda
yang menggantung adalah 12 kg dan g = 10 m/s2,
maka tegangan tali T selama benda bergerak
adalah...(g = 10 m/s2)
Roda I dan II masing-masing memiliki jari-jari 30 cm
(A) 25 N (D) 40 N
dan 50 cm. Apabila kecepatan roda I sebesar 2π m/s,
(B) 30 N (E) 45 N
maka frekuensi roda II adalah….
(C) 35 N
(A) 2 Hz (D) 6 Hz
(B) 3 Hz (E) 12 Hz
Paket 2 : Gerak Melingkar
(C) 4 Hz

11. Di antara ketentuan berikut ini :


18. Perhatikan pernyataan berikut :
(1) Kecepatan sudutnya tetap, kecepatan liniernya
(1) Berbanding lurus dengan massa benda
berubah.
(2) Berbanding lurus dengan pangkat dua kecepatan
(2) Kecepatan sudut dan kecepatan liniernya tetap.
linier

4 Academic and Achievement Curriculum


(3) Berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan 15. Bom dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang
(4) Berbanding terbalik dengan pangkat dua melaju mendatar dengan kecepatan 720 km/jam pada
kecepatan linier ketinggian 490 m di atas tanah. Jika g = 9,8 m/s2,
Yang berlaku untuk gaya sentripetal pada benda yang maka bom akan jatuh pada jarak mendatar sejauh ...
bergerak melingkar adalah ... m dihitung dari posisi mula-mula.
(A) 1 dan 2 (D) 3 dan 4 (A) 1000 (D) 2900
(B) 1 dan 3 (E) 4 saja (B) 2000 (E) 4000
(C) 1, 2 dan 3 (C) 2450

19. Suatu lintasan telah dibengkokan dengan jari–jari 16. Dua peluru A dan B ditembakkan dari senapan
kelengkungan 4 km. jika penumpang merasa tidak sejenis. Sudut elevasi A adalah 300, sedang sudut
nyaman ketika percepatan kereta melebihi 0,05g (g = elevasi B adalah 600. Perbandingan jarak mendatar
10 m/s2), maka kecepatan maksimum yang bisa maksimum yang dicapai A dan B adalah …
dicapai oleh kereta agar penumpang masih merasa (A) 1 4 (D) 2
nyaman sekitar ...
(A) 105 m/s (D) 255 m/s (B) 12 (E) 4
(B) 155 m/s (E) 305 m/s (C) 1
(C) 205 m/s
17. Sebuah panah ditembakkan dengan sudut elevasi 60 0
20. Seorang anak memutar sebuah batu yang diikatkan dan kecepatan awal 60 m/s. Saat sudut antara panah
pada ujung seutas tali. Batu diputar secara horizontal, dengan garis mendatar 300, panah berada di atas
seperti gambar di dibawah. tanah setinggi (g = 10 m/s2) … meter
(A) 60 (D) 120
(B) 80 (E) 135
(C) 100

18. Dari sebuah balon yang sedang naik vertikal dengan


Jika laju berputarnya batu dijadikan 2 kali semula,
laju 5 m/s ditembakkan sebuah peluru dengan arah
maka gaya sentripetalnya menjadi …
mendatar (menurut penembak yang ada di balon)
(A) 6 kali semula (D) 3 kali semula
dengan kecepatan100 m/s. Saat itu penembak berada
(B) 5 kali semula (E) 2 kali semula
100 m di atas tanah. Jika g = 10 m/s 2, maka waktu
(C) 4 kali semula
agar peluru mencapai tanah adalah … detik
(A) 3,5 (D) 5,0
Paket 3 : Gerak Parabola
(B) 4,0 (E) 6,4
(C) 5,0
11. Sebuah peluru dltembakkan dengan kecepatan 40
m/s. Jika sudut elevasinya 60° dan percepatan
19. Sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awal
gravitasi adalah 10 m/s2. maka peluru mencapai titik
20 m/s dan sudut elevasi 60o. Jika g = 10 m/s2, maka
tertinggi setelah ....
saat mencapai ketinggian 15 m, kecepatannya adalah
(A) 2 3 s (D) 4 3 s
…m/s.
(B) 4 s (E) 4 5 s
(A) 0 (D) 15
(C) 2 s
(B) 10 (E) 17
(C) 14
12. Setelah ditembakkan dengan sudut elevasi 30o,
sebuah peluru jatuh di tanah dengan kecepatan 50 20. Sebuah bola ditendang ke atas dengan sudut elevasi
m/s. Jarak tembaknya adalah ....
, sehingga mencapai ketinggian maksimum 20 m
(A) 125 m (D) 215 m
diatas tanah (g = 10 m/s2). Lama bola di udara…..
(B) 85 m (E) 255 m
(A) 2 s (D) 8 s
(C) 170 m
(B) 4 s (E) 10 s
(C) 6 s
13. Benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 80
ms-1 dan sudut elevasl 60° terhadap horlzontal. Besar
Paket 4 : Gravitasi Newton
kecepatan benda saat berada dl titik tertinggi adalah
....
11. Dua benda masing-masing massanya 4 kg dan 5 kg
(A) 40 m/s (D) 20 3 m/s
berjarak 1 cm satu sama lain, maka gaya tarik-menarik
(B) 10 3 m/s (E) Nol antara keduanya adalah...μN
(C) 20 m/s (G = 6,67 x 10-11 Nm2/kg2)
(A) 13,3 (D) 12,7
14. Supaya laju di titik tertinggi bernilai 3m/s. Berapakah (B) 1,33 (E) 1,27
kecepatan awal sebuah batu yang dilemparkan (C) 0,13
dengan sudut elevasi 600 adalah...
(A) 6 m/s (D) 3 5 m/s 12. Sebuah benda mempunyai berat w dipermukaan bumi
(B) 2 3 m/s (E) 4 m/s yang berjari-jari R. jika benda itu di bawa pada
(C) 3,5 m/s ketinggian 2 R dari permukaan bumi, maka beratnya
akan turun sebesar...
(A) 8/9 w (D) 7/9 w

5 Academic and Achievement Curriculum


(B) 2/9 w (E) 1/9 w matahari adalah 8 : 1. Apabila jarak planet B ke
(C) 4/9 w matahari adalah 1,5 SA maka jarak planet A ke
matahari adalah .... (SA = Satuan Astronomi)
13. Tiga benda langit terletak satu garis lurus (A) 6,0 SA (D) 5,6 SA
(B) 4,5 SA (E) 3,0 SA
(C) 5,0 SA

20. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas dengan


Bila gaya gravitasi pada benda mC = 0 dan besar
kecepatan awal minimum agar tidak kembali ke bumi
massa mA = 81 mB serta jarak benda A ke B = 800 m.
adalah v. Jika gesekan udara diabaikan, massa bumi
Nilai X adalah ....meter
M, massa roket m, dan jari-jari bumi R, maka v2
(A) 720 m (D) 420 m
berbanding lurus dengan ….
(B) 620 m (E) 320 m 2𝑅
(C) 520 m (A) 2 RM (D)
𝑀
2𝑀
(B) 2 RMm (E)
𝑅
14. Ketika planet mengelilingi matahari, maka yang 2𝑚
(C)
bernilai tetap adalah... 𝑅

(A) Momentum angular (D) Jari-jari orbit


(B) Gaya gravitasi (E) Kecepatan linear Paket 5 : Elastisitas
(C) Medan gravitasi
11. Perhatikan gambar pegas berikut ini.
15. Batu bermassa m diletakkan dipermukaan bumi. jika
batu itu dipindahkan kebulan yang gravitasinya 1/6
dari gravitasi bumi, maka massanya akan menjadi ....
(A) m (D) 1/6 m
(B) 1/3 m (E) 2 m
(C) 1/2 m

16. Perhatikan gambar di bawah ini segitiga ABC


merupakan segitiga sama sisi jika m1 = 2 kg dan m2 =
1 kg. Dari grafik diatas, pegas akan meregang secara linier
pada daerah....
(A) O-D (D) B-C
(B) D-A (E) A-C
(C) A-B

12. Gaya F dikerjakan pada kedua ujung kawat A


maka medan gravitasi dititik A sebesar… sehingga bertambah panjang L. Kawat B memiliki
(A) G 3 (D) G 11 panjang 2 kali panjang kawat A dan diameternya juga
2 kali diameter kawat A. Jika gaya F tersebut
(B) G 5 (E) G 13
dikerjakan pada kedua ujung kawat B (yang jenisnya
(C) G 7
sama dengan kawat A) akan bertambah panjang ....
(A) 1/2 L (D) 3/2 L
17. Diketahui bahwa percepatan gravitasi dipermukaan
bumi go dan jari-jari bumi R. Percepatan gravitasi (B) L (E) 1/4 L
suatu tempat yang jaraknya R dari permukaan bumi O (C) 2/3 L
adalah...
(A) ¼ go (D) 2 go 13. Seutas kawat yang memiliki modulus Young 10 x 10 10
(B) 4 go (E) 1/16 go Pa bertambah panjang 8 cm ketika kedua ujungnya
(C) ½ go diberikan gaya tarikan yang sama besar.
Perbandingan tegangan dan reganagn kawat tersebut
18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! besarnya ....
1) Lintasan planet berbentuk elips dengan matahari (A) 1,0 x 1011 Pa (D) 0,8 x 1011 Pa
11
berada di salah satu titik fokusnya (B) 80 x 10 Pa (E) 0,08 x 1011 Pa
11
2) Dalam selang waktu yang sama, garis (C) 8,0 x 10 Pa
penghubung planet ke matahari akan menyapu
luas yang sama 14. Hubungan antara tegangan dan regangan suatu kawat
3) Kelajuan benda terbesar terjadi dititik perihelium diberikan pada grafik di bawah.
4) Kelajuan benda terkecil terjadi dititik aphelium
Pernyataan yang benar mengenai hukum II keppler
ditunjukan oleh nomor....
(A) 1), 2), 3), dan 4) (D) 2) dan 3)
(B) 1), 3), dan 4) (E) 2), 3), dan 4)
(C) 2) saja

19. Dua planet A dan B mengorbit. Perbandingan antara


periode revolusi planet A dan planet B mengitari

6 Academic and Achievement Curriculum


Jika panjang kawat mula-mula 120 cm diberi tegangan Paket 6 : GHS
30x105 N/m2, pertambangan panjangnya ....
(A) 0,72 mm (D) 0,84 mm 11. Dalam gerak harmonik, pernyataan di bawah ini yang
(B) 1,00 mm (E) 1,20 mm paling benar ....
(C) 0,96 mm (A) kecepatan terkecil di titik balik
(B) kecepatan terkecil di titik seimbang
15. Perhatikan gambar pegas berikut ini. (C) kecepatan sama di setiap tempat
(D) percepatan terbesar di titik seimbang
(E) percepatan terkecil di titik balik

12. Benda bergetar pada periode 12 s dan amplitudo 2


cm. Simpangan awal adalah nol dan mula-mula benda
bergerak ke atas, simpangan yang besarnya 1 cm
dapat terjadi pada saat ....
(A) 4 s (D) 6 s
Empat buah pegas identik masing-masing mempunyai (B) 2 s (E) 5 s
konstanta elastisitas 1200 N.m-1, disusun seri-paralel (C) 3 s
(lihat gambar). Beban W yang digantung
menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan 13. Sebuah benda mengalami gerak harmonis dengan
panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat persamaan y = 2 sin (5t - /2), y dalam cm, t dalam
beban Wadalah…. sekon, maka kecepatan maksimum benda itu adalah
(A) 20 N (D) 35 N ....
(B) 25 N (E) 45 N (A)  x 10-1 m/s2 (D)  x 10-2 m/s2
(C) 30 N (B)  x 10 m/s
-4 2 (E)  x 10-5 m/s2
(C)  x 10 m/s
-3 2

6. Empat buah pegas disusun 3 buah secara paralel, dan


terakhir di serikan dengan 1 pegas yang lainnya. Jika 14. Simpangan getaran harmonik suatu saat sama dengan
konstanta pegas 1600N/m dan beban diberi beban w 1/2 amplitudonya, maka sudut fasenya sebesar ....
yang digantung sehingga menyebabkan pertambahan (A) /6 (D) 2/3
panjang sebesar 10 cm. Maka berat beban w (B) /3 (E) /4
adalah….
(C) /2
(A) 60 N (D) 450 N
(B) 120 N (E) 600 N
15. Gerak harmonis sederhana dinyatakan dengan
(C) 300 N
persamaan y = 4 sin 0,5 t. y dalam cm, t dalam
sekon. Maka frekuensi getarnya adalah...
17. Pada ujung pegas yang tergantung vertikal diberi
(A) 0,25 sekon (D) 0,30 sekon
beban A, ternyata beban turun sejauh 4 cm. jika beban
(B) 0,20 sekon (E) 0,35 sekon
diganti dengan beban B (5kg) ternyata beban ini turun
(C) 0,15 sekon
sejauh 10 cm. Massa beban A ....
(A) 2,0 kg (D) 3,5 kg
16. Partikel bermassa 0,2 kg melakukan gerak harmonis
(B) 2,5 kg (E) 4,0 kg
dengan Amplitudo 10 cm. Pada posisi setimbang
(C) 3,0 kg
memiliki energi kinetik = 16 x 10-3 J. Maka kecepatan
sudut gelombang tersebut adalah...
18. Suatu pegas yang panjangnya x ditarik dengan gaya F
(A) 4 rad/s (D) 3 rad/s
sehingga panjangnya bertambah sebesar a.Energi
(B) 2 rad/s (E) 5 rad/s
potensial pegas tersebut ....
(C) 1 rad/s
(A) ½ Fa2 (D) ½ Fx
(B) ½ Fa (E) ½ F(x2 – a2)
2
17. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana
(C) ½ Fx
dengan amplitudo A dan frekuensi sudut ω. Pada saat
kecepatan benda sama dengan 4/5 kecepatan
19. Terdapat sepotong batang besi yang memiliki panjang
maksimumnya, percepatannya adalah....
1 m, luas penampang 1 cm2, dan modulus Young 100 4 3
x 109 N/m2. Diperlukan gaya tarik pada kedua ujung (A) -( ) 𝐴𝜔2 (D) ( ) 𝐴𝜔2
5 5
3 4
batang agar panjangnya bertambah 1 mm. Besarnya (B) -( ) 𝐴𝜔2 (E) ( ) 𝐴𝜔2
5 5
gaya tarikan tersebut .... 1
(C) -( ) 𝐴𝜔2
(A) 5 x 104 N (D) 1 x 103 N 5
3
(B) 5 x 10 N (E) 1 x 105 N
4
(C) 1 x 10 N 18. Pada sebuah peristiwa gerak harmonis sederhana,
keadaan dimana energi kinetiknya 4 kali energi
20. Suatu pegas bila ditarik dengan gaya 10 N bertambah potensial terjadi saat nilai tangen dari sudut fasenya
panjang 5 cm. Jika ditarik dengan gaya 14 N, pegas bernilai ….
akan bertambah panjang .... (A) 1/2 (D) 1/5
(A) 7 cm (D) 15 cm (B) 1/3 (E) 1/6
(B) 9 cm (E) 16 cm (C) 1/4
(C) 12 cm

7 Academic and Achievement Curriculum


19. Getaran harmonis suatu saat mempunyai sudut fase 16. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakan
30o, berarti... pada sudut elevasi 60o dan kecepatan 40 m/s seperti
(A) Ek = 3Ep (D) Ep = Ek pada gambar. jika gesekan dengan udara diabaikan,
(B) Ep = 2Ek (E) Ek = 2Ep maka energi kinetik peluru pada titik tertinggi
(C) Ep = 3Ek adalah....
(A) 0 joule VX
20. Perbandingan energi potensial maksimum suatu (B) 4 joule Vo
benda yang bergerak harmonik pada ujung pegas saat (C) 8√2 joule
amplitudonya sebesar 2 cm, dibandingkan dengan (D) 12 joule 60o
energi kinetik maksimumnya adalah ….. (E) 24 joule
(A) Salah semua (D) Setengah kali
(B) Tiga kali (E) Empat kali 17. Sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas vertikal
(C) Dua kali dari ketinggian 2 m kehamparan pasir. Jika benda itu
masuk sedalam 2 cm kedalam pasir sebelum
Paket 7 : Usaha Energi berhenti, besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir
untuk menghambat benda adalah....
11. Seorang siswa mendorong sebuah balok dengan (A) 30 N (D) 100 N
arah gaya dorong membentuk sudut 37o terhadap (B) 40 N (E) 120 N
arah horizontal, akibatnya meja bergerak dengan (C) 50 N
kecepatan tetap. Jika massa meja 20 kg dan
koefisien gesek kinetik antara kaki dan lantai 0,4, 18. Sebuah benda bergerak melewati lintasan seperti
maka usaha total pada meja setelah bergeser sejauh pada gambar berikut.
5 m adalah.... A
(A) 0 joule (D) 500 joule
B
(B) 600 joule (E) 666,7 joule h
(C) 4000 joule ¾h
C

12. Sebuah benda bermassa 20 kg diberi gaya F yang Perbandingan energi kinetik di titik B dan C adalah....
arahnya sejajar sumbu x dan besarnya merupakan (A) 1 : 4 (D) 4 : 1
fungsi perpindahan seperti pada gambar. Jika pada (B) 1 : 2 (E) 4 : 3
x=0 benda dalam keadaan diam, maka pada x = 7 m, (C) 3 : 4
kecepatan benda sama dengan....
F (N)
19. Sebuah balok bergerak dengan kecepatan v serta
8
memiliki energi kinetik Ek. Jika kecepatan balok
dibuat menjadi 2v, maka energi kinetiknya menjadi....
0 2 5 7 x (m) (A) Ek (D) 4 Ek
(B) 2 Ek (E) 5 Ek
(A) 2 m/s (D) 8 m/s (C) 3 Ek
(B) 4 m/s (E) 10 m/s
(C) 6 m/s 20. Sebuah mesin kendaraan bermotor memiliki daya
100 hp. Waktu yang diperlukan mesin tersebut untuk
13. Sebuah mobil bermassa 1200 kg berjalan dengan menghasilkan gaya 3.730 N dan menggerakan
kecepatan 20 m/s. Mobil tersebut direm hingga kendaraan sejauh 60 m adalah....
berhenti setelah menempuh jarak 15 m dari waktu (A) 2 sekon (D) 5 sekon
pengereman. Besar gaya pengereman sebesar.... (B) 3 sekon (E) 6 sekon
(A) 2.400 N (D) 16.000 N (C) 4 sekon
(B) 4.800 N (E) 32.000 N
(C) 8.000 N KIMIA

14. Sebuah benda bermassa 3 kg mula-mula diam, Paket 1 : IKATAN KIMIA, ELEKTROLIT
kemudian bergerak lurus dengan percepatan 2 m/s2.
Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 21. Unsur X yang memiliki nomor atom 5 dan unsur Y
sekon adalah.... yang memiliki nomor atom 17, berikatan membentuk
(A) 6 J (D) 48 J senyawa yang tidak oktet. Rumus senyawa yang
(B) 12 J (E) 72 J terbentuk dan sifat molekul yang terbentuk adalah...
(C) 24 J (A) X2Y, polar
(B) XY2, nonpolar
15. Seorang anak memanjat sebuah pohon mangga (C) XY, non polar
setinggi 5 meter. Ia memetik dua buah mangga yang (D) XY3, polar
masing-masing beratnya 4 N. Jika berat anak 40 N, (E) XY3,non polar
usaha yang dibutuhkan anak untuk membawa
mangga turun ke tanah adalah.... 22. Atom C yang memiliki nomor atom 6 dan atom Cl yang
(A) 200 J (D) 20 J memiliki nomor atom 17 berikatan membentuk
(B) 220 J (E) 40 J senyawa CCl4. Bentuk molekul dari senyawa CCl4
(C) 240 J adalah....
(A) oktahedral

8 Academic and Achievement Curriculum


(B) huruf V 30. Diantara zat terlarut berikut yang dapat teionisasi
(C) Huruf T sebagian dalam pelarut air adalah...
(D) tetrahedral (A) H3PO4
(E) piramida segitiga (B) C6H12O6
(C) KOH
23. Diantara pasangan molekul yang memiliki bentuk (D) Al(NO3)3
molekul sama adalah... (E) H2SO4
(A) CH4 dan CO2 (6C, 1H, 8O)
(B) CCl4 dan SiH4 (6C, 1H, 14Si, 17Cl)) Paket 2 : ELEKTROLIT, REDOKS
(C) BH3 dan NH3 (5B, 1H, 7N)
(D) CO2 dan SO2 (6C, 16S, 8O) 21. Pasangan senyawa yang mengandung unsur Cl
(E) SF4 dan SiF4 (16S, 9F, 16Si) dengan biloks sama besar adalah....
(A) NaCl dan NaClO3
24. Diantara molekul berikut yang tidak memiliki ikatan (B) HCl dan Cl2
kovalen koordinasi adalah... (C) Cl2O3 dan HClO3
(A) CO2 (D) HClO4 dan MgCl2
(B) SO3 (E) Cl2O7 dan HClO4
(C) SO2
(D) H2SO4 22. Larutan Asam Sulfat (H2SO4) digunakan sebagai
(E) NH3BF3 cairan pengisi aki karena bersifat elektrolit. Reaksi
(6C, 1H, 8O, 16S, 7N, 5B, 9F) ionisasi yang benar dari asam sulfat adalah....
(A) H2SO4(aq) → H2(g) + S(s) + 2O2(g)
25. Diantara molekul berikut yang memilki hibridisasi atom (B) H2SO4(aq) → H2(g) + SO3(g)
pusat yang sama adalah.... (C) H2SO4(aq) → H2(g) + SO4(g)
(A) BCl3 dan BeCl2 (5B, 4Be, 17Cl) (D) H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO42-(aq)
(B) CO2 dan SO2 (6C, 8O, 16S) (E) H2SO4(aq) → H2S(g) + 2O2(g)
(C) SF4 dan CF4 (9F, 6C, 16S )
(D) CCl4 dan PCl3 (6C, 17Cl, 15P) 23. Diantara zat terlarut berikut yang dapat terionisasi
(E) PCl3 dan BH3 (5B, 1H, 15P, 17Cl) sempurna dalam pelarut air adalah...
(A) C6H12O6
26. Senyawa yang mempunyai tipe molekul AX3E adalah... (B) KOH
(A) BF3 (5B, 9F) (C) Al(OH)3
(B) NH3 (1H, 7N) (D) H2SO3
(C) CHCl3 (6C, 1H, 17Cl) (E) H3PO4
(D) H2O (1H, 8O)
(E) BrF3 (35Br, 9F) 24. Perhatikan peristiwa berikut:
1) Pembakaran
27. Perhatikan rumus molekul berikut! 2) Fotosintesis
1) C2H6 (6C, 1H) 3) Perkaratan besi
2) CO2 (6C 8O) 4) Evaporasi garam dari air laut
3) CCl4 (6C 17Cl) Peristiwa yang merupakan contoh reaksi redoks
4) SO3 (16S, 8O) ditunjukkan oleh...
Molekul yang memiliki ikatan kovalen rangkap (A) 1,2,3
adalah..... (B) 1, 3
(A) 1,2,3 (C) 2,4
(B) 1, 3 (D) 4 saja
(C) 2,4 (E) 1,2, 3,4
(D) 4 saja
(E) 1,2, 3,4 25. Pada pengujian daya hantar dari larutan cuka
(CH3COOH) dan garam dapur(NaCl), didapatkan hasil
28. Diantara zat terlarut berikut, yang tidak dapat pengamatan bahwa:
menghasilkan ion dalam larutannya adalah....
(A) CH3COOH - Pada kedua larutan terbentuk gelembung gas,
(B) C6H12O6 - Pada Larutan cuka lampu menyala sangat redup,
(C) KMnO4 sedangkan pada larutan NaCl sedikit lebih terang.
(D) K3PO4
(E) Al(NO3)3 Hasil analisa yang tepat berdasarkan percobaan
tersebut adalah....
29. Larutan Asam Sulfat (H2SO4) digunakan sebagai (A) muatan ion yang dihasilkan pada larutan NaCl
cairan pengisi aki karena bersifat elrektrolit. Reaksi lebih besar
ionisasi yang benar dari asam sulfat adalah.... (B) jumlah atom pada CH3COOH lebih banyak
(A) H2SO4(aq) → H2(g) + SO2(g) (C) NaCl merupakan senyawa ion, sedangkan
(B) H2SO4(aq) → H2(g) + SO3(g) CH3COOH merupakan senyawa kovalen
(C) H2SO4(aq) → H2(g) + SO4(g) (D) jumlah NaCl yang terurai menjadi ion lebih
(D) H2SO4(aq) → 2H+(aq) + SO42-(aq) banyak dibandingkan CH3COOH
(E) H2SO4(aq) → H2S(g) + 2O2(g)

9 Academic and Achievement Curriculum


(E) NaCl lebih mudah larut dalam air dibandingkan 1) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)
CH3COOH 2) 2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g)
3) 3Cu(s) + 8HNO3(aq) → 3Cu(NO3)2 (aq) + 2NO(g)
26. Atom L terletak satu golongan dengan Mg. Jika atom L + 4H2O(l)
tersebut berikatan dengan ion halida (X-), maka rumus 4) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
senyawa yang terbentuk adalah...
(A) LX Reaksi yang tidak termasuk contoh reaksi redoks
(B) LX2 adalah....
(C) L2X3 (A) 1,2,3
(D) L2X5 (B) 1, 3
(E) L2X7 (C) 2,4
(D) 4 saja
27. Reaksi berikut yang tidak termasuk contoh reaksi (E) 1,2, 3,4
redoks adalah....
(A) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 23. Perhatikan reaksi berikut:
(B) 2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g) 1) 2Cl2(g) + 5O2(g) → 2Cl2O5(g)
(C) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l) 2) NaCl(aq) AgNO3(aq) →AgCl (s) + NaNO3(aq)
(D) 3Cu(s) + 8HNO3(aq) → 3Cu(NO3)2 (aq) + 2NO(g) 3) MnO4-(aq) + Cl-(aq) → Mn2+ + Cl2(g) + H2O(l)
+ 4H2O(l) 4) Ba2+ (aq) + 2Cl-(aq) →BaCl2(s)
(E) 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g)
Spesi dari unsur Klorin (Cl) yang berperan sebagai
28. Diantara zat terlarut berikut, yang dapat menghasilkan reduktor adalah ditunjukkan oleh
ion positif paling banyak adalah.... (A) 1,2,3
(A) C6H12O6 (B) 1, 3
(B) K3PO4 (C) 2,4
(C) Al(NO3)3 (D) 4 saja
(D) KMnO4 (E) 1,2, 3,4
(E) H2SO4
24. Perhatikan peristiwa berikut:
29. Perhatikan reaksi berikut: 1) Pembakaran
i. 2Cl2(g) + 5O2(g) → 2Cl2O5(g) 2) Fotosintesis
ii. NaCl(aq) AgNO3(aq) →AgCl (s) + NaNO3(aq) 3) Perkaratan besi
iii. MnO4-(aq) + Cl-(aq) → Mn2+ + Cl2(g) + H2O(l) 4) Evaporasi garam dari air laut
iv. Mg (s) + Cl2(g) →MgCl2(s) Peristiwa yang merupakan contoh reaksi redoks
ditunjukkan oleh...
Spesi dari unsur Klorin (Cl) yang berperan sebagai (A) 1,2,3
oksidator adalah ditunjukkan oleh (B) 1, 3
(A) 1,2,3 (C) 2,4
(B) 1, 3 (D) 4 saja
(C) 2,4 (E) 1,2, 3,4
(D) 4 saja
(E) 1,2, 3,4 25. Perhatikan penamaan senyawa biner berikut ini:
1) AlCl3 alumunium triklorida
30. Perhatikan reaksi berikut: 2) SO3 sufur (III) oksida
2KMnO4(aq) + 16HCl(aq) → 2KCl(aq) + 2MnCl2(aq) + 3) PbO2 timbal dioksida
5Cl2(g) + 8 H2O(l) 4) FeO besi(II) oksida
Perubahan biloks unsur yang mengalami reduksi Penamaan senyawa yang benar ditunjukkan oleh....
adalah... (A) 1,2,3
(A) +7 menjadi +2 (B) 1, 3
(B) +8 menjadi +4 (C) 2,4
(C) +14 menjadi +2 (D) 4 saja
(D) -1 menjadi -2 (E) 1,2, 3,4
(E) -1 menjadi 0
26. Perhatikan penamaan senyawa poliatomik berikut ini:
Paket 3 : REDOKS, TATANAMA DAN PERSAMAAN 1) H2SO4 asam sulfat
REAKSI 2) K3PO4 kalium(III) posfat
3) Cr2(SO4)3 krom(III) sulfat
21. Pasangan senyawa yang mengandung unsur S 4) Fe(OH)3 besi trihidroksida
dengan biloks sama besar adalah.... Penamaan senyawa yang benar ditunjukkan oleh....
(A) Na2S dan SO3 (A) 1,2,3
(B) H2S dan H2SO3 (B) 1, 3
(C) SO3 dan H2SO3 (C) 2,4
(D) H2SO3 dan H2SO4 (D) 4 saja
(E) SO3 dan SO42- (E) 1,2, 3,4

22. Perhatikan reaksi-reaksi berikut! 27. Perhatikan persamaan reaksi berikut:

10 Academic and Achievement Curriculum


KOH(aq) + H3PO4(aq) → K3PO4(aq) + H2O(l)
Koefisien yang benar agar persamaan reaksi tersebut 33. Hewan endemik yang terdapat di sulawesi, misalnya
setara adalah.... ....
(A) 2-3-1-3 (A) tapir, babirusa, anoa
(B) 4-2-1-3 (B) babirusa, anoa, cendrawasih
(C) 3-1-1-3 (C) maleo, jalak putih, elang putih
(D) 6-2-2-3 (D) kanguru, panda merah, komodo
(E) 8-3-2-3 (E) kasuari, tapir, oposum

28. Perhatikan reaksi berikut: 34. Berikut inibukan tujuan didirikannya taman nasional
Cu(s) + 2H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + SO2(g) + adalah ....
2H2O(l) (A) sebagai penunjang kegiatan pendidikan
Nama senyawa yang dihasilkan pada reaksi tersebut (B) sebagai kawasan konservatif alam
adalah... (C) untuk penelitian flora dan fauna
(A) tembaga sulfat (D) untuk membuka areal perkebunan
(B) sulfur dioksida (E) untuk kegiatan ekoturisme
(C) asam hidroksida
(D) tembaga(I) sulfat 35. Beberapa jenis jamur hidup secara saprofit yang
(E) sulfur(II)oksida berarti ....
(A) melakukan simbiosis mutualisme dengan
29. perhatikan reaksi pemabakaran gas butana berikut: tumbuhan
C4H10(g) + O2(g) → CO2 (g) + H2O(g) (belum (B) membuat makanan melalui proses fotosintesis
setara) (C) menyerap senyawa organik yang telah diuraikan
Volume gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar (D) habitatnya di tempat-tempat lembab dan sedikit
3 liter gas butana adalah... asam
(A) 7,5 liter (E) menyerap makanan dari organisme yang
(B) 8,5 liter ditumpanginya
(C) 13,5 liter
(D) 19,5 liter 36. Pada umumnya, dinding sel jamur tersusun dari ....
(E) 27 liter (A) lignin
(B) kitin
30. Perhatikan data percobaan berikut: (C) pektin
Massa C Massa O2 Sisa zat (D) sellosa
2 gram 4 gram 0,5 gram C (E) lipoprotein
3 gram 10 gram 2 gram O2
5 gram 12 gram ... 37. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya
mengalami modifikasi menjadi haustorium yang
Angka yang tepat untuk mengisi tabel sesuai hukum berfungsi untuk ....
perbandingan massa adalah.... (A) Alat reproduksi
(A) 0,5 gram C (B) Pembentuk spora
(B) 2 gram O2 (C) Menempel pada substrat
(C) 1 gam C (D) Menyerap makanan dari substrat
(D) 3 gram C (E) Menyediakan makanan bagi tumbuhan inangnya
(E) Tak ada sisa
38. Perhatikan jenis-jenis spora jamur berikut!
BIOLOGI 1) Basidiospora
2) Askospora
Paket 1 3) Konidia
4) Zigospora
31. Kelompok tumbuhan berikut ini yang tidak 5) Blastophora
menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat jenis Spora seksual dan aseksual pada jamur
adalah .... Basidiomycotina secara berturut-turut terdapat pada
(A) rumput teki, rumput ilalang, rumpu gajah nomor .....
(B) jambu air, jambu biji, jambu bol (A) 1 dan 2
(C) mangga harumanis, mangga indramayu, mangga (B) 1 dan 3
manalagi (C) 2 dan 4
(D) jeruk nipis, jeruk bali, jeruk pontianak (D) 3 dan 4
(E) kacang tanah,kacang kedelai, kacang hijau (E) 4 dan 5

32. Keanekaragaman gen menyebabkan perbedaan pada 39. Jenis jamur Saccharomyces yang sesuai dengan
tingkat .... fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah ....
(A) individu Nama spesies fungsi
(B) spesies (A) Saccharomyces Memfermentasi air nira
(C) populasi cerevisae menjadi tuak
(D) komunitas (B) Saccharomyces tuac Fermentasi buah anggur
(E) ekosistem jadi wine

11 Academic and Achievement Curriculum


(C) Saccharomyces Pembuatan tapai (E) Jamur Zygomycota – alga chlorophyta
ellipsoideus
(D) Saccharomyces Meningkatkan kualitas 34. Pasangan yang tepat anatar nama jamur dan penyakit
cerevisae keju yang ditimbulkannya adalah ....
(E) Saccharomyces Fermentasi buah anggur Nama jamur Macam penyakit
ellipsoideus jadi wine (A) Aspergillus niger Infeksi saluran
40. Perhatikan reproduksi seksual Ascomycotina napas
multiseluler berikut! (B) Tinea versicolor Panu
(C) Candida albicans Sariawan
(D) Epidermophyton sp. ketombe
(E) Aspergillus nidulans Kanker hati

35. Berikut adalah peristiwa yang terjadi dalam reproduksi


seksual kelompok jamur Basidiomycota
1) peleburan hifa (+) dan (-)
2) terbentuk hifa monokariotik
3) basidiospora berkecambah
4) terbentuk hifa dikariotk
Urutan yang benar dalam reproduksi seksual pada
Basidiomycota adalah ....
(A) 1-3-2-4
(B) 2-1-4-3
Tahap yang menghasilkan inti diploid (2n) ditunjukkan (C) 3-2-1-4
nomor .... (D) 3-1-4-2
(A) 1 (E) 4-3-1-2
(B) 2
(C) 3 36. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan
(D) 4 lumut adalah ....
(E) 5 (A) tumbuh di tempat lembab
(B) memiliki akar serabut
Paket 2 (C) memiliki klorofil
(D) menghasilkan spora
31. Berikut adalah peran organisme dalam ekosistem. (E) tidak memiliki berkas pembuluh
1) penyedia unsur hara bagi tumbuhan
2) produsen yang menyediakan makanan bagi 37. Perbedaan fase gametofit dan sporofit pada lumut
organisme lain yang benar adalah ...
3) parasit yang merugikan organisme lain gametofit Sporofit
4) pengurai sisa-sisa organisme (A) diploid Haploid
5) bersimbiosis mutualisme dengan bakteri pengurai (B) hidup bebas bergantung pada
Di dalam ekosistem, jamur dapat berperan sebagai .... gametofit
(A) 1,2,3 (C) Berupa tumbuhan Berupa protonema
(B) 2,3,4 lumut
(C) 1,3,4 (D) Menghasilkan sel Menghasilkan spora
(D) 2,4,5 gamet dengan dengan pembelahan
(E) 1,3,4,5 pembelahan mitosis
meiosis
32. Intan mengamati jamur dengan ciri-ciri sebagai berikut. (E) fase umur pendek fase dominan
- miselium berkembang dalam substrat
- sporangium tumbuh pada ujung hifa yang muncul 38. Perhatikan bagan daur hidup tumbuhan paku di bawah
tegak dari substrat ini!
- termasuk dalam kelompok Zygomycota
- bersifat saprofit pada roti, kotoran ternak dan sisa
makanan yang mengandung karbohidrat
Jamur tersebut adalah ....
(A) Mucor mucedo
(B) Rhizopus oligosporus
(C) Aspergillus oryzae
(D) Volvariella volvaceae
(E) Auricularia polytricha

33. Pasangan jamur dan alga berikut ini yang dapat


bersimbiosis membentuk lumut kerak adalah ....
(A) Jamur Ascomycota- alga Cyanobacteria
(B) Jamur Ascomycota-alga Bacillariophyta
(C) Jamur Basidiomycota- alga Rhodophyta
Nomor 1,3 dan 5 adalah....
(D) Jamur Basidiomycota – alga chrysophyta

12 Academic and Achievement Curriculum


(A) gametofit, protalium dan anteridium (C) Rhizopus stolonifer
(B) protalium, anterdium dan sporangium (D) Beauveria bassiana
(C) sporofit, anteridium dan arkegonium (E) Metharrhisium anisopliae
(D) sporofit, anteridium dan sporofil
(E) protalium, arkegonium dan sporangium 35. Perhatikan beberapa jenis jamur berikut!
- Jamur kuping (Auricularia polytricha)
39. Tumbuhan paku memiliki daun sporofil dan tropofil - Jamur kayu ( Ganoderma aplantum)
yang berfungsi .... - Jamur merang ( Volvariela volvacea)
(A) daun sporofil untuk fotosintesis, daun tropofil - Jamur payung (Amanita muscaria)
untuk menghasilkan spora Persamaan sifat yang dimiliki jamur-jamur tersebut
(B) daun sporofil untuk menghasilkan gamet, daun adalah ....
tropofil untuk menghasilkan spora (A) hidup epifit, tidak berklorofil, berkembang biak
(C) daun sporofil untuk menghasilkan spora, daun dengan zigospora
tropofil untuk menghasilkan gamet (B) hidup saprofit, tidak berklorofil, berkembang biak
(D) daun sporofil untuk menghasilkan gamet, daun dengan askospora
tropofil untuk fotosintesis (C) hidup saprofit, tidak berklorofil, berkembang biak
(E) daun sporofil untuk menghasilkan spora, daun dengan basidiospora
tropofil untuk fotosintesis (D) hidup parasit, tidak berklorofil, berkembang biak
dengan askospora
40. Paku Azolla pinnata dapat dijadikan pupuk hijau (E) hidup parasit, berbentuk lembaran, berkembang
karena .... biak dengan basidiospora
(A) bersimbiosis dengan alga hijau biru fotosintetik
(B) bersimbiosis dengan bakteri nitrifikasi 36. Jamur Deuteromycota disebut dengan fungi imperfecti
(C) akarnya dapat menyerap zat hara lebih banyak atau jamur tidak sempurna karena ....
(D) bersimbiosis dengan alga hijau biru pengikat (A) hifanya tidak bersekat
nitrogen (B) cara perkembangbiakan seksualnya belum
(E) akarnya dapat mengikat nitrogen bebas dari udara diketahui
(C) menghasilkan spora seksual yang mengalami
Paket 3 dormansi
(D) berkembang biak secara aseksual dengan cara
31. Fungi memiliki ciri-ciri seperti berikut, kecuali .... fragmentasi
(A) eukariotik (E) berkembang biak secara aseksual dengan
(B) bersifat heterotrof membentuk ascospora
(C) dinding sel tersusun dari selulosa
(D) tidak memiliki klorofil 37. Hasil pengamatan dari proses peragian ketan yang
(E) dinding selnya tersusun dari zat kitin dimasukkan ke kantong plastik yang tertutup rapat
sebagai berikut.
32. Jamur memperoleh nutrisi dengan cara sebagai 1) Kantong mengembang karena berisi gas
berikut, kecuali .... 2) Ada bau alkohol
(A) menyebar toksin sehingga makanan beracun 3) Ketan menjadi lemek atau berair
(B) menyekresikan enzim hingga makanan rusak Kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut
(C) bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan adalah ....
(D) bersimbiosis dengan organisme lain (A) fermentasi aerob ada gas CO2
(E) membusukkan materi organik (B) fermentasi aerob ada gas O2
(C) fermentasi anaerob ada gas O2
33. Perhatikan struktur tubuh jamur Zygomycota di bawah! (D) fermentasi anaerob ada gas CO2
(E) fermentasi anaerob ada gas CO

38. Interaksi antara jamur dan alga yang membentuk


lumut kerak disebut ....
(A) simbiosis komensalisme
(B) simbiosis mutualisme
(C) simbiosis parasitisme
(D) antibiosis
(E) kompetisi
Struktur untuk menempel pada substrat ditunjukkan
oleh huruf ....
39. Tinea versicolor dan Trichophytion sp. Merupakan
(A) a
jamur Deuteromycota yang hidup parasit pada ....
(B) b
(A) kecambah
(C) c
(B) daun tanaman budi daya
(D) d
(C) saluran pernapasan unggas
(E) e
(D) saluran pernapasan manusia
(E) kulit manusia
34. Jamur yang dapat menghasilkan asam fumarat adalah
....
40. Jenis jamur Peniccilium yang mampu menghasilkan
(A) Mucor mucedo
antibiotik adalah ....
(B) Rhizopus nigricans

13 Academic and Achievement Curriculum


(A) Penicillium islandicum, penicillium expansium,
penicillium italicum
(B) Penicillium expansium, penicillium notatum,
penicillium vermiculatum
(C) Penicillium camemberti, penicillium requeforti,
penicillium italicum
(D) Penicillium notatum, penicillium chrysogenum,
penicillium vermiculatum
(E) Penicillium camemberti, penicillium chrysogenum,
penicillium islandicum

14 Academic and Achievement Curriculum