Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA 2015

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami dan Ilmu
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, menyebut pelbagai ragam ayat Pendidikan Moral
ZIARAH KELUARGA perkataan, frasa dan ayat dengan betul. dengan struktur yang betul
dan tepat. (K1) Siatem bahasa
TAJUK : KBAT: Mengaplikasi. Tatabahasa:

1
2.2 Membaca dan memahami perkataan,  Kata nama am tak
Hubungan Yang Erat frasa dan ayat daripada pelbagai 2.2.3 Membaca dan memahami ayat hidup
sumber dengan sebutan yang betul. dalam bahan bacaan prosa yang
mengandungi imbuhan pinjaman Nilai murni
daripada pelbagai sumber Kasih sayang
dengan sebutan yang betul. (K1) Bekerjasama
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, KBAT: Menganalisis
frasa dan ayat secara mekanis dengan EMK
betul dan kemas. 3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara Kreativiti dan inovasi
mekanis dengan betul dan TMK
kemas. (K1)
KBAT: Mengaplikasi. KB
Menjana idea
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai Kontekstual
dalam lagu melalui nyanyian secara didik daripada lirik lagu yang
hibur. dinyanyikan. TKP
KBAT:Mengaplikasi. Verbal Linguistik,
Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata dengan betul mengikut konteks. kata nama am tak hidup bukan
institusi dengan betul mengikut
konteks.
KBAT: Menganalisis.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

2 TEMA 1: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan Ilmu
respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai Pendidikan Moral
ZIARAH KELUARGA soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku
dengan betul. terhadap arahan mengikut Sistem bahasa
TAJUK : kronologi dengan betul. (K1) Tatabahasa:
KBAT: Menganalisis.  Kata nama am tak
Kunjungan Mesra 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan hidup bukan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis instituisi
intonasi yang betul. ayat daripada sesuatu bahan
bacaan dengan lancar, Nilai murni
2
sebutan yang jelas dan intonasi Kasih sayang
yang betul dan berjeda. (K1) Bekerjasama
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, KBAT: Mengaplikasi/menganalisis
frasa dan ayat secara mekanis dengan EMK
betul dan kemas. 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan Keusahawanan
secara mekanis dalam bentuk TMK
tulisan berangkai yang betul dan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan kemas. (K1) KB
menggunakan bahasa badan dengan KBAT: Mengaplikasi. Menjana idea
kreatif melalui lakonan secara didik Kontekstual
hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang
mengandungi simpulan bahasa TKP
yang betul serta melakukan Verbal Linguistik,
5.1 Memahami dan menggunakan golongan aksi yang sesuai dalam lakonan. Interpersonal
kata dengan betul mengikut konteks. KBAT: Mengaplikasi/ Mencipta.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


kata nama am tak hidup bukan
institusi dengan betul mengikut
konteks.
KBAT: Menganalisis.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

3 TEMA 1: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan Ilmu
respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai Pendidikan Moral
ZIARAH KELUARGA soalan dan pesanan yang didengar secara lisan terhadap soalan
dengan betul. yang mengandungi kata tanya Sistem bahasa
TAJUK : dan tanpa kata tanya. (K1) Tatabahasa:
KBAT: Menganalisis  Kata nama am tak
Ikatan Kasih Keluarga 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan hidup
dengan lancar, sebutan yang jelas dan 2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan
intonasi yang betul. bacaan yang mengandungi ayat Nilai murni
tunggal dan ayat majmuk
3
berbilang subjek dan predikat Kasih sayang
dengan lancar dan sebutan yang Bekerjasama
betul. (K1)
KBAT:Mengaplikasi EMK
. Kreativiti dan inovasi
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata TMK
ganda dengan ejaan
yang tepat secara imlak.
KBAT:Mengaplikasi KB
Menjana idea
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan cerita yang Kontekstual
menggunakan bahasa badan secara mengandungi simpulan bahasa
kreatif semasa bercerita secara didik dengan menggunakan sebutan TKP
hibur. yang jelas dan intonasi yang betul Verbal Linguistik,
serta bahasa badan dan gaya Interpersonal
yang sesuai melalui penceritaan
yang dipersembahkan.
KBAT:Mengaplikasi/menganalisis

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata dengan betul mengikut konteks. kata nama khas tak hidup
dengan betul mengikut konteks.
KBAT: Menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

4 TEMA 2: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar, memahami dan Ilmu
respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons untuk Pendidikan Moral
SEMANGAT soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pesanan Pendidikan Muzik
MEMBAWA BERKAT dengan betul. mengikut urutan dengan
menggunakan laras bahasa yang Sistem bahasa
betul. (K1) Tatabahasa:
TAJUK : KBAT:Menganalisis  Kata ganda
 Kata majmuk
4
Amalan Sepakat 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas Nilai murni
bacaan yang mengandungi ayat
dan intonasi yang betul. Kasih sayang
tunggal dan ayat majmuk
Bekerjasama
berbilang subjek dan predikat
Berdikari
dengan lancar dan sebutan
yang betul. (K1)
EMK
KBAT: Menganalisis Kreativiti dan inovasi
3.4 Menulis imlak dengan tepat. TMK
3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan
yang mengandungi kata ganda
dan kata majmuk dengan ejaan KB
dan tanda baca yang tepat secara Menjana idea
imlak. (K1) Kontekstual
4.1 Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian KBAT:Mengaplikasi/Menganalisis
TKP
secara didik hibur.
4.1.2 Menyatakan ungkapan yang Verbal Linguistik,
indah dengan jelas daripada lirik Interpersonal
lagu yang dinyanyikan.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan KBAT: Mengaplikasi
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan
kata ganti nama diri laras
bahasa istana dengan betul
mengikut konteks.
KBAT: Menganalisis.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

5 TEMA 2: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Ilmu
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, menyebut pelbagai ragam Pendidikan Moral
SEMANGAT perkataan,frasa dan ayat dengan betul. ayat dengan struktur yang
MEMBAWA BERKAT betul dan tepat. (K1)
KBAT:Mengaplikasi/ Menganalisis Sistem bahasa
TAJUK : Tatabahasa:
5
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis kata kerja transitif
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
Bulat Kata Kerana ayat daripada sesuatu bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
Muafakat bacaan dengan lancar, sebutan Nilai Murni
intonasi yang betul
yang jelas dan intonasi yang Baik hati
betul serta berjeda.(K1) Kerjasama
KBAT:mengaplikasi/ menganalisis Semangat
3.4 Menulis imlak dengan tepat. bermasyarakat
3.4.1 Menulis perkataan kata majmuk
dan kata ganda dengan ejaan EMK
yang tepat secara imlak. ( K1) TMK
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan KBAT:mengaplikasi Keusahawanan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik KBT
4.3.1 Mengujarkan dialog yang Kemahiran Berfikir
hibur.
mengandungi simpulan bahasa Kontekstual
yang betul serta melakukan aksi BCB
yang sesuai dalam lakonan. TKP
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. KBAT:mengaplikasi/mencipta

5.1.4 Memahami dan menggunakan


kata kerja tak transitif dengan
betul mengikut konteks.
KBAT:menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

6 TEMA 2: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Ilmu
memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang Pendidikan Moral
SEMANGAT arahan, soalan dan pesanan yang sesuai secara lisan terhadap
MEMBAWA BERKAT didengar dengan betul. soalan yang mengandungi
kata tanya dan tanpa kata Sistem bahasa

6
tanya.(K1) Tatabahasa:
TAJUK : KBAT: Menganalisis Simpulan bahasa

Bersatu Pasti Berjaya 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan bacaan yang mengandungi ayat Nilai Murni
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk Baik hati
berbilang subjek dan predikat Kerjasama
dengan lancar dan sebutan Semangat
yang betul. (K1) bermasyarakat

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.3.3 KBAT: Mengaplikasi


3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan EMK
yang mengandungi kata Keusahawanan
ganda dan kata majmuk TMK
dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat secara imlak. (K1)
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan KBAT: mengaplikasi/ menganalisis KBT
menggunakan bahasa badan secara KB
kreatif semasa bercerita secara didik 4.2.1 Mengujarkan cerita yang Kontekstual
hibur. mengandungi bahasa dengan BCB
menggunakan sebutan yang jelas, dan TKP
intonasi yang betul, serta bahasa badan
dan gaya yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.
KBAT:mengaplikasi/ menganalisis
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif waktu, jarak dan
cara mengikut konteks
KBAT: menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

7 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti Pendidikan Kesihatan
KEHIDUPAN YANG daripada pelbagai sumber dalam situasi nama diri laras bahasa istana
BERKUALITI
7
formal dan tidak formal secara dengan betul dalam situasi Sistem bahasa
bertatasusila. secara bertatasusila. (K2) Tatabahasa:
TAJUK : KBAT: Mengaplikasi - Kata hubung
pancangan
Mencintai Kebersihan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami
frasa dan ayat daripada pelbagai ayat dalam bahan bacaan
sumber dengan sebutan yang betul. prosa yang mengandungi Nilai Murni
imbuhan pinjaman daripada Baik hati
pelbagai sumber dengan Kerjasama
sebutan yang betul. (K1) Semangat
KBAT: Menganalisis bermasyarakat
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis EMK
karangan berbentuk naratif TMK
dengan betul. (K2) Kreativiti dan inovasi
KBAT: menganalisis
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara KBT
kreatif semasa bercerita secara didik 4.2.2 Mengujarkan cerita yang
KB
mengandungi simpulan bahasa dengan
hibur. Kontekstual
menggunakan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas serta menyatakan BCB
pengajaran melalui penceritaan. TKP
5.1 Memahami dan menggunakan golongan KBAT: mengaplikasi
kata dengan betul mengikut konteks
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan
relatif, kata hubung
pancangan komplemen
dengan betul mengikut
konteks.
KBAT: menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

8 TEMA 3: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan Pendidikan Kesihatan
KEHIDUPAN YANG daripada pelbagai sumber dalam situasi pelbagai jenis ayat yang
BERKUALITI gramatis dalam sesuatu
8
formal dan tidak formal secara situasi secara bertatasusila. Sistem bahasa
bertatasusila. (K2) Tatabahasa
TAJUK : KBAT: Mencipta - Kata ganti nama diri
laras bahasa istana
Rehat yang Berkualiti 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat daripada sesuatu bahan Nilai Murni
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
dengan lancar, sebutan yang jelas kesyukuran
sebutan yang jelas dan menghargai alam
dan intonasi yang betul. intonasi yang betul serta rasional
berjeda. (K1)
KBAT: Mengaplikasi/ menganalisis
EMK
Keusahawanan
3.2.7 Menulis dan menyalin ayat Kreativiti dan inovasi
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dalam perenggan secara
dan ayat secara mekanis dengan betul mekanis dalam bentuk tulisan.
dan kemas. (K1) KBT
KBAT: mengaplikasi KB
Kontekstual
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan menyatakan
seni dalam lagu melalui nyanyian
BCB
nilai daripada lirik lagu yang
secara didik hibur. TKP
dinyanyikan.
KBAT: mengaplikasi/ menilai
5.1 Memahami dan menggunakan
5.1.3 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul kata ganti nama diri laras
mengikut konteks. bahasa istana dengan betul
mengikut konteks.
KBAT: menganalisis

CUTI SEMESTER 1 ( 13 – 21 / 3 / 2015 )

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
1.3.1 Mendengar, memahami dan
10 TEMA 3: 1.3 Mendengar, memahami dan Ilmu
memberikan respons yang sesuai
memberi respons terhadap sesuatu Sains
KEHIDUPAN YANG arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan atau gerak laku Pendidikan Kesihatan
BERKUALITI didengar dengan betul. terhadap arahan mengikut
kronologi dengan betul. (K1) Sistem Bahasa

9
KBAT: Menganalisis Tatabahasa:
TAJUK : -kata bilangan
2.3.2 Membaca kuat sesuatu
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bahan bacaan yang
Nilai Kesihatan Nilai Murni
dengan lancar, sebutan yang jelas mengandungi ayat tunggal Kebersihan
dan intonasi yang betul. dan ayat majmuk berbilang Kesyukuran
subjek dan predikat dengan
Kejujuran
lancar dan sebutan yang betul.
(K1)
EMK:
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan KBAT: Mengaplikasi
TMK
dan ayat secara mekanis dengan betul 3.2.6 Menulis dan menyalin teks
Kreativiti dan inovasi
petikan puisi secara mekanis
dan kemas.
dengan betul dan kemas.(K1)
KBAT: mengaplikasi
KBT
4.2.Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan cerita yang
Kemahiran Berfikir
menggunakan bahasa badan secara mengandungi simpulan bahasa menyelesaikan
kreatif semasa bercerita secara didik dengan menggunakan sebutan masalah
hibur. yang jelas dan intonasi yang membezakan fakta
betul dan jelas serta menyatakan dengan pendapat
pengajaran melalui lakonan. Kecerdasn Pelbagai
5.1 Memahami dan menggunakan KBAT: mengaplikasi/ menilai naturalis
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul mengikut
bilangan dengan betul mengikut
konteks. konteks.
KBAT: menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
Ilmu
11 TEMA 4: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Pendidikan Kesihatan
memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang
PATUHI ARAHAN DAN arahan, soalan dan pesanan yang sesuai secara lisan terhadap Sistem bahasa
PERATURAN didengar dengan betul. soalan yang mengandungi Tatabahasa
kata tanya dan tanpa kata - Imbuhan apitan
10
tanya. (K1)
TAJUK : KBAT: Menganalisis Nilai Murni
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami Kasih sayang
Usah Leka maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat daripada bahan Rasional
daripada pelbagai bahan untuk bukan naratif untuk membuat Berdikari
memberi respons dengan betul. ulasan dengan betul. (K2) Keberanian
KBAT: Mencipta
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan EMK:
penulisan dengan betul. sesuatu hasil penulisan Keusahawanan
berbentuk naratif daripada TMK
aspek ejaan, tanda baca,
kosa kata dan struktur ayat KBT
dengan betul. (K1) Kemahiran Berfikir
KBAT: menganalisis/ mencipta
menyelesaikan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan masalah
4.3.2 Mengujarkan dialog yang
menggunakan bahasa badan dengan kreatif membezakan fakta
mengandungi simpulan bahasa
melalui lakonan secara didik hibur. dengan pendapat
dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul
Kecerdasn Pelbagai
dan jelas serta menyatakan naturalis
pengajaran melalui lakonan.
5.2 Memahami dan menggunakan KBAT: mengaplikasi/ menilai
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul 5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan apitan dan imbuhan
pinjaman dengan betul mengikut
konteks.
KBAT: menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

12 TEMA 4: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan Pendidikan Kesihatan
PATUHI ARAHAN DAN daripada pelbagai sumber dalam pelbagai jenis ayat yang
PERATURAN situasi formal dan tidak formal gramatis dalam sesuatu situasi Sistem bahasa:
secara bertatasusila. secara bertatasusila. (K2) Tatabahasa
KBAT: Mencipta
11
- Kata nama am
TAJUK : 2.4 Membaca dan memahami tak hidup
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
Lihat dan Fikir maklumat yang tersurat daripada Nilai Murni
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan untuk membuat Kerajinan
sesuatu keputusan dengan betul. Kejujuran
(K2) Berdikari
3.3 Membina dan menulis perkataan, 2.4.2 KBAT: Mencipta
EMK
frasa, dan ayat dengan betul. Keusahawanan
3.3.3 Membina dan menulis soalan
pemahaman berdasarkan soalan Kreativiti dan inovasi
bertumpu dan bercapah secara
kritis dengan betul. (K2)
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan KBAT: mengaplikasi KBT
menggunakan bahasa badan secara Kemahiran Berfikir
kreatif semasa bercerita secara didik 4.2.1 Mengujarkan cerita yang menyelesaikan
hibur. mengandungi simpulan bahasa masalah
dengan menggunakan sebutan membezakan fakta
yang jelasdan intonasi yang betul dengan pendapat
Kecerdasn Pelbagai
serta bahasa badan dan gaya
naturalis
yang sesuai melalui penceritaan
5.1 Memahami dan menggunakan yang dipersembahkan.
golongan kata dengan betul mengikut KBAT: mengaplikasi/ menganalisis
konteks.
5.1.1 Memahami dan
menggunakan kata nama am
tak hidup bukan institusi
dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

13 TEMA 4: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan Pendidikan Kesihatan
PATUHI ARAHAN DAN daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang Pendidikan Muzik
PERATURAN tepat secara bertatasusila. sesuatu perkara daripada
sesuatu sumber secara

12
bertatasusila. (K2) Sistem bahasa
TAJUK : KBAT: Menganalisis Tatabahasa:
2.4 Membaca dan memahami Kata nama am tak
Kecuaian Membawa maklumat yang tersurat dan tersirat hidup
2.4.3 KMembaca dan memahami
Padah daripada pelbagai bahan untuk maklumat tersurat dan tersirat
memberi respons dengan betul. daripada pelbagai bahan yang
Nilai Murni
sesuai untuk membuat sesuatu
Kerajinan
keputusan dengan betul.(K2) kesyukuran
3.3 Membina dan menulis perkataan, KBAT- Mencipta kerjasama
kebersihan
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
frasa,dan ayat dengan betul.
karangan berbentuk naratif
dengan betul.(K2) EMK
4.1 Menyebut dan memahami unsur KBAT:mencipta TMK
seni dalam lagu melalui nyanyian Kreativiti dan inovasi
secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai
daripada lirik lagu yang
dinyanyikan. KBT
KBAT: mencipta Kemahiran Berfikir
5.1 Memahami dan menggunakan menyelesaikan
golongan kata dengan betul mengikut 5.1.2 Memahami dan menggunakan masalah
konteks. kata nama khas tak hidup membezakan fakta
dengan betul mengikut konteks. dengan pendapat
KBAT: menganalisis/mengaplika Kecerdasn Pelbagai
naturalis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

14 TEMA 5: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Pendidikan Moral
HORMATI KOMUNITI perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan Sejarah
sumber dalam situasi formal dan
13
tidak formal secara bertatasusila. kata panggilan hormat yang
sesuai berdasarkan sesuatu
TAJUK : situasi secara bertatasusila. Sistem Bahasa:
(K2) Tatabahasa
2.4 Membaca dan memahami KBAT: Mengaplikasi
Kenali dan Fahami -kata majmuk istilah
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
2.4.2 Membaca dan memahami
memberi respons dengan betul. maklumat yang tersurat daripada Nilai murni
Hemah tinggi
pelbagai bahan untuk membuat
Bekerjasama
sesuatu keputusan dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, Semangat
(K2)
Bermasyarakat
frasa, dan ayat dengan betul.
KBAT:mencipta

3.3.4 Membina kerangka dan EMK


menulis karangan berbentuk TMK
naratif dengan betul. (K2) Keusahawanan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
KBAT:menganalisis
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik KBT
hibur Kemahiran berfikir
4.3.1 Mengujarkan dialog yang
mentafsir
mengandungi simpulan bahasa
mengenal pasti idea
yang betul serta melakukan aksi
utama dan idea
5.2 Memahami dan menggunakan yang sesuai dalam lakonan. sampingan
pembentukan kata yang sesuai dalam KBAT:mengaplikasi/mencipta Kecerdasan pelbagai
pelbagai situasi dengan betul. naturalis
5.2.3 Memahami dan menggunakan interpersonal
kata majmuk istilah khusus
dalam pelbagai situasi dengan
betul.
KBAT: menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

15 TEMA 5: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara dengan Pendidikan Moral
14
HORMATI KOMUNITI perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti Pendidikan Muzik
dalam situasi formal dan tidak nama diri laras bahasa
formal secara bertatasusila istana dengan betul dalam
TAJUK : sesuatu situasi secara Sistem bahasa:
bertatasusila.(K2) Tatabahasa
Berganding Bahu 2.4 Membaca dan memahami maklumat KBAT: Mengaplikasi -kata kerja tak transitif
yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.3 Membaca dan memahami
pelbagai bahan untuk memberi respons maklumat tersurat dan tersirat
dengan betu.l daripada pelbagai bahan yang Nilai murni
sesuai untuk membuat sesuatu Hemah tinggi
keputusan dengan betul. (K2) Bekerjasama
3.5 Mencatat maklumat yang betul Semangat
KBAT: Mencipta Bermasyarakat
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut keutamaan pada carta EMK
daripada pelbagai sumber. (K2) Kreativiti dan inovasi
4.1 Menyebut dan memahami unsur
KBAT: menganalisis/menilai
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
4.1.2 Menyatakan ungkapan yang KBT
indah dengan jelas daripada Kemahiran berfikir
lirik lagu yang dinyanyikan. mentafsir
5.1 Memahami dan menggunakan golongan KBAT:mengaplikasi mengenal pasti idea
kata dengan betul mengikut konteks. utama dan idea
sampingan
5.1.4 Memahami dan menggunakan Kecerdasan pelbagai
kata kerja tak transitif dengan naturalis
betul mengikut konteks. interpersonal
KBAT:menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

16 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu


TEMA 5: maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan Pendidikan Moral
daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang
15
HORMATI KOMUNITI tepat secara bertatasusila. sesuatu perkara daripada Sistem bahasa
sesuatu sumber secara Tatabahasa
bertatasusila. (K2) -perluasan subjek
TAJUK : KBAT : Menganalisis
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Nilai murni
Bersatu Padu yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada Hemah tinggi
pelbagai bahan untuk memberi respons pelbagai bahan untuk membuat Menghormati
dengan betul sesuatu keputusan dengan betul. Kesyukuran
(K2)
KBAT: Mencipta EMK
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, TMK
3.3.3 Membina dan menulis soalan
dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan Keusahawanan
bertumpu dan bercapah secara
kritis dengan betul.(K2)
KBAT: menilai KBT
4.4 Melafazkan dan memahami puisi Kemahiran berfikir
dengan intonasi yang betul 4.4.2 Melagukan dan memahami mentafsir
menggunakan bahasa yang indah cerita dalam syair serta mengenal pasti idea
secara didik hibur menghasilkan sesuatu utama dan idea
ciptaan kreatif berdasarkan sampingan
syair. Kecerdasan pelbagai
5.1 Memahami dan menggunakan golongan KBAT: menganalisis/mencipta naturalis
interpersonal
kata dengan betul mengikut konteks
5.3.1 Memahami dan membina
ayat dengan peluasan
predikat dengan betul dalam
pelbagai situasi.
KBAT:menganalisis/mencipta

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

18 TEMA 6: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Ilmu
permintaan tentang sesuatu daripada pelbagai sumber Pendidikan Moral
16
MENGHARGAI perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kata Sejarah
BUDAYA BANGSA dalam situasi formal dan tidak panggilan hormat yang sesuai
formal secara bertatasusila. berdasarkan sesuatu situasi Sistem bahasa
secara bertatasusila. (K2) Tatabahasa
TAJUK : KBAT: Mengaplikasi  Kata bilangan
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami
Budaya Kita yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat daripada Nilai murni
pelbagai bahan untuk memberi respons pelbagai bahan untuk membuat Bekerjasama
dengan betul. sesuatu keputusan dengan betul. Keberanian
Menghormati
(K2)
KBAT:Mencipta EMK
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis soalan TMK
dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan Keusahawanan
soalan bertumpu dan bercapah
secara kritis dengan betul. (K3)
KBAT: mengaplikasi KBT
Kemahiran berfikir
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
4.1.2 Menyatakan ungkapan yang mentafsir
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur. indah dengan jelas daripada lirik mengenal pasti idea
lagu yang dinyanyikan. utama dan idea
KBAT:mengaplikasi sampingan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
Kecerdasan pelbagai
kata dengan betul mengikut konteks. naturalis
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata bilangan dengan betul interpersonal
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

19 TEMA 6: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Sejarah
17
MENGHARGAI daripada pelbagai sumber dalam situasi sumber dengan menggunakan
BUDAYA BANGSA formal dan tidak formal secara diksi, ayat serta bahasa badan Sistem bahasa
bertatasusila yang sesuai dengan memberikan Sintaksis
CUTI PERTENGAHAN TAHUN alasan secara bertatasusila. (K2) Cakap ajuk cakap
TAJUK : KBAT: Menilai pindah
2.4 Membaca dan memahami 29/5-12/6/2015
MINGGU TEMA / TAJUK
Seni Tulisan maklumatSTANDARD
yang tersurat KANDUNGAN
dan tersirat 2.4.1 Membaca
STANDARDdan memahami
PEMBELAJARAN PENGISIAN
Nilai Murni
daripada pelbagai bahan untuk maklumat daripada bahan bukan HemahKURIKULUM
tinggi
memberi respons dengan betul. naratif untuk membuat ulasan dengan betul. Kebersihan fizikal dan
21 TEMA 6: 1.3 Mendengar, memahami dan (K2) Ilmu
mental
1.3.3 Mendengar,memahami dan
KBAT: Mencipta Sejarah
memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons untuk Rasional
MENGHARGAI BUDAYA 3.9 Menulis ulasan dan
arahan,soalan tentang pelbagai
pesanan yang menyampaikan pesanan Reka Bentuk Dan
3.9.1 Menulis ulasan berbentuk pendapat
BANGSA bahan sastera dan bukan
didengar dengan betul. sastera mengikut urutan dengan Teknologi
EMK
tentang bahan sastera dan bukan sastera yang
yang didengar, ditonton atau dibaca. TMK
didengar,menggunakan laras bahasa
ditonton atau dibaca dengan jelas dan
yang betul Sistem Bahasa
Kreativiti dan inovasi
menggunakan bahasa.(K1)
yang gramatis. (K2)
TAJUK : KBAT: menilai/ mencipta Tatabahasa:
KBAT: Menganalisis
Kata Adjektif Jarak
2.5 Membaca,memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca,memahami dan
Cantiknya Objek Budaya KBT
Untuk memindahkan maklumat yang 4.3.2 menaakul Mengujarkan
bahan prosadialog
dan yang
Nilai Murni
KB
terdapat dalam pelbagai bahan mengandungi simpulan
memindahkan bahasa dengan
maklumat
4.4 Mengujarkan bahasa yang indah dan Kerajinan,
BCB
dengan betul. menggunakan
dalam bentuk grafik untuk sebutan dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif hormat-
Kontekstual
intonasi membuat
yang betul dan jelas serta
keputusan.(K3)
melalui lakonan secara didik hibur. menghormati,
Konstruktivisme
menyatakan pengajaran melalui lakonan.
KBAT:Menganalisis/menilai menghargai,
TKP
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang kesyukuran,
tentang sesuatu perkara daripada betul mengikut keutamaan kerjasama
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap ajuk
pelbagai sumber. pada carta daripada pelbagai
yang betul dalam pelbagai situasi. dan cakap pindah dengan menggunakan tanda
baca yangsumber.(K2)
betul dalam pelbagai situasi.
KBT
KBAT: menganalisis/ menilai KB
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni BCB
dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang Kontekstual
didik hibur indah dengan jelas daripada Konstruktivisme
lirik lagu yang dinanyikan. TKP
KBAT:mengaplikasi
EMK
MINGGU TEMA / TAJUK 5.1 Memahami
STANDARDdan menggunakan
KANDUNGAN 5.1.5STANDARD
Memahami dan PEMBELAJARAN PENGISIAN
Kreativiti dan Inovasi
golongan kata dengan betul menggunakan kata adjektif KURIKULUM
Keusahawanan
mengikut konteks. waktu, jarak dan cara
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis
18
22 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Ilmu :
permintaan tentang sesuatu dengan menggunakan pelbagai Kajian Tempatan
NUSA DAN BANGSA perkara daripada pelbagai sumber jenis ayat yang gramatis dalam Pendidikan Sivik dan
dalam situasi formal dan tidak sesuatu situasi secara Kewarganegaraan
formal secara bertatasusila. bertatasusila.(K2) Sejarah
KBAT: Mencipta
TAJUK: Sistem Bahasa:
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera Tatabahasa
“Di mana Bumi Kupijak, di dan bukan sastera yang sesuai bagi Kata Adjektif waktu
2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera
situ Langit Kujunjung” memupuk minat membaca. Simpulan Bahasa
yang sesuai untuk meningkatkan
daya berfikir secara kritis.(K3) Nilai Murni:
3.6 Menulis untuk menyampaikan KBAT: Mengaplikasi Kerajinan
maklumat tentang sesuatu perkara Kesyukuran
dengan menggunakan bahasa yang Patriotisme
santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk syarahan dan Kemahiran Bernilai
laporan yangjelas dengan Tambah
4.1 Menyebut dan memahami unsur menegaskan bahasa yang Kemahiran Berfikir
santun.(K3) Kajian Masa Depan
seni dalam lagu melalui nyanyian
KBAT: mengaplikasi/ menganalisis Kecergasan Pelbagai
secara didik hibur
4.1.2 Menyatakan ungkapan yang EMK
indah dengan jelas daripada
5.1 Memahami dan menggunakan
lirik lagu yang dinanyikan. TMK
golongan kata dengan betul
KBAT:mengaplikasi Kreativiti dan inovasi
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif waktu, jarak dan cara
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis

19
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

23 TEMA : 7 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan Ilmu
respons terhadap sesuatu arahan, memberi respons yang sesuai Pendidikan Moral
NUSA DAN BANGSA soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku Pendidikan Sivik dan
dengan betul. terhadap arahan mengikut kronolgi Kewarganegaraan
dengan betul.(K1) Sejarah
KBAT: Menganalisis
TAJUK: 2.5 Membaca,memahami dan menaakul Sistem Bahasa
Untuk memindahkan maklumat yang 2.5.1 Membaca,memahami dan Tatabahasa
Demi negara terdapat dalam pelbagai bahan Mengkategori maklumat daripada Kata hubung
dengan betul. pelbagai bahan serta pancangan komplemen
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.(K3) Nilai Murni
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam KBAT: Menganalisis/ menilai Hemah Tinggi
pelbagai genre dengan betul. Keberanian
Kesyukuran
3.7.1 Menghasilkan draf penulisan
kerjasama
karangan berformat dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan (K3)
menggunakan bahasa badan dengan Kemahiran Bernilai
KBAT: mencipta
kreatif melalui lakonan secara didik Tambah
hibur. Kemahiran Berfikir
4.3.1 Mengujarkan dialog yang
Kajian Masa Depan
mengandungi simpulan bahasa
Kecergasan Pelbagai
yang betul serta melakukan aksi
5.1 Memahami dan menggunakan yang sesuai dalam lakonan.
golongan kata dengan betul mengikut EMK
KBAT:mengaplikasi/mencipta TMK
konteks.
5.1.6 Memahami dan menggunakan
kata hubung pancangan relatif,
kata hubung pancangan
komplemen dengan betul
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis

20
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

24 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1Bertutur tentang sesuatu perkara Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai PJK
NUSA DAN BANGSA daripada pelbagai sumber dalam situasi jenis ayat yang gramatis dalam Pendidikan Sivik dan
formal dan tidak formal secara sesuatu situasi secara Kewarganegaraan
bertatasusila. bertatasuasila.(K2) Sejarah
TAJUK : KBAT: Mencipta
2.5 Membaca,memahami dan menaakul Sistem Bahasa
Jasa untuk memindahkan yang terdapat 2.5.2 Membaca dan memahami dan Tatabahasa
dalam pelbagai bahan dengan betul. menaakul bahan grafik untuk Imbuhan Pinjaman
membanding beza maklumat dan
memindahkan maklumat dalam Nilai Murni
3.3 Membina dan menulis perkataan frasa bentuk prosa.(K3) Keberanian
dan ayat dengan betul. KBAT: Menganalisis/ menilai Kerajinan
Kesyukuran
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan karangan berbentuk naratif Kemahiran Bernilai
menggunakan bahasa badan secara dengan betul.(K2) Tambah
kreatif semasa bercerita secara didik KBAT: menganalisis Kemahiran Berfikir
hibur Kajian Masa Depan
4.2.1 Mengujarkan cerita yang Kecergasan Pelbagai
5.2 Memahami dan menggunakan mengandungi simpulan bahasa
pembentukan kata yang sesuai dalam dengan menggunakan sebutan
pelbagai situasi dengan betul. EMK
yang jelas, dan intonasi yang
TMK
betul, serta bahasa badan dan Kreativiti dan Inovasi
gaya yang sesuai melalui
penceritaan yang
dipersembahkan.
KBAT:mengaplikasi/menganalisis

5.2.1 Memahami dan menggunakan


Imbuhan apitan dan imbuhan
pinjaman dengan betul mengikut
konteks.
KBAT: menganalisis
21
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

25 TEMA 8: 1.4 Berbincang dan mengemukakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Ilmu
pendapat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada Sejarah
BERDAYA MAJU daripada pelbagai sumber secara pelbagai sumber dengan Pendidikan Sivik dan
bertatasusila. menggunakan diksi,ayat serta Kewarganegaraan
bahasa badan yang sesuai Sains
TAJUK: dengan memberikan alasan
secara bertatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
Keperluan Sains KBAT: Menilai Sintaksis:
2.5 Membaca,memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca, memahami dan Cakap ajuk dan cakap
untuk memindahkan maklumat yang menaakul bahan prosa dan pindah
terdapat dalam pelbagai bahan dengan memindahkan maklumat dalam
betul. bentuk grafik untuk membuat Nilai Murni
keputusan.(K3) Kerajinan
KBAT: Menganalisis/ menilai/mencipta Kesyukuran
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Keberanian
pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif Rasional
berbentuk catatan,laporan dan Kasih Sayang
surat tidak rasmi dengan
betul.(K3) Kemahiran Bernilai
4. 3 Mengujarkan bahasa yang indah dan KBAT: mencipta Tambah
menggunakan bahasa badan dengan Kemahiran Berfikir
kreatif melalui lakonan secara didik 4.3.2 Mengujarkan diolog yang Kajian Masa Depan
hibur. Kecergasan Pelbagai
mengandungi simpulan bahasa
dengan menggunakan sebutan
EMK
dan intonasi yang betul dan TMK
5.3 Memahami dan membina ayat yang jelas serta menyatakan
betul dalam pelbagai situasi. pengajaran melalui lakonan.
KBAT:mengaplikasi/menilai

5.3.2 Memahami dan membina ayat


cakap ajuk dan ayat cakap pindah
dengan menggunakan tanda baca
yang betul dalam pelbagai situasi.
22
KBAT:menganalisis/mencipta

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23
26 TEMA 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara Ilmu
perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas Sains
BERDAYA MAJU menggunakan sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul Kajian Tempatan
intonasi yang betul. menggunakan gaya bahasa yang Rekabentuk dan
sesuai. (K3) Teknologi
TAJUK : KBAT:Menganalisis
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
Teknologi Dalam dengan lancar, sebutan yang jelas dan 2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan SISTEM BAHASA
Kehidupan intonasi yang betul. Tatabahasa
bacaan yang mengandungi ayat
Kata Nama KhasTak
tunggal dan ayat majmuk
Hidup
berbilang subjek dan predikat Cakap Ajuk dan Cakap
dengan lancar dan sebutan yang Pindah
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam betul.(K1) Kata Adjektif
pelbagai genre dengan betul. KBAT: Mengaplikasi Simpulan Bahasa

3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif Nilai Murni


berbentuk catatan,laporan dan Kerajinan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan surat tidak rasmi dengan Kesyukuran
menggunakan bahasa badan secara betul.(K3) Keberanian
kreatif semasa bercerita secara didik KBAT: mencipta Kebersihan Fizikal dan
hibur Mental
4.2.2 Mengujarkan cerita yang
mengandungi simpulan bahasa Kemahiran Bernilai
dengan menggunakan sebutan Tambah
5.1 Memahami dan menggunakan dan intonasi yang betul dan jelas Kemahiran Berfikir
golongan kata dengan betul mengikut Kajian Masa Depan
serta menyatakan pengajaran
konteks. Kecergasan Pelbagai
melalui penceritaan.
KBAT:mengaplikasi/menilai EMK
Kreativiti dan Inovasi
5.1.2 Memahami dan menggunakan
kata nama khas tak hidup
dengan betul mengikut
konteks.
KBAT:menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


24
KURIKULUM

27 TEMA 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Ilmu :
perkara semula dengan tepat yang dialami dengan tepat, Sejarah
BERDAYA MAJU menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi Pendidikan Sivik dan
intonasi yang betul. yang betul menggunakanbahasa Kewarganegaraan
yang indah. (K3) Sains
TAJUK : KBAT: Mencipta
2.5 Membaca,memahami dan menaakul
Minda Kreatif untuk memindahkan maklumat yang 2.5.1 Membaca,memahami dan SISTEM BAHASA
terdapat dalam pelbagai bahan dengan Tatabahasa
Mengkategori maklumat daripada
betul. Kata nama am tak
pelbagai bahan serta
hidup bukan institusi
memindahkan maklumat dalam Kata Majmuk
3.6 Menulis untuk menyampaikan bentuk grafik.(K3) Kata Ganda
maklumat tentang sesuatu perkara KBAT: Menganalisis/menilai/mencipta
dengan menggunakan bahasa yang Nilai Murni
santun. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Berdikari
maklumat yang betul yang Kerjasama
mempnyai kohesi dan koheran Rasional
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni serta menegaskan bahasa yang Kesederhanaan
dalam lagu melalui nyanyian secara santun.(K3)
didik hibur. KBAT: mengaplikasi/ menganalisis Kemahiran Bernilai
Tambah
4.1.2 Menyatakan ungkapan yang Kemahiran Berfikir
5.1 Memahami dan menggunakan golongan indah dengan jelas daripada lirik Kajian Masa Depan
kata dengan betul mengikut konteks. lagu yang dinyanyikan. Kecergasan Pelbagai
KBAT:mengaplikasi
EMK
-Kreativiti dan Inovasi
5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am tak hidup bukan
institusi dengan betul mengikut
konteks.
KBAT:menganalisis

25
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

28 TEMA 9: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan Pendidikan Sivik dan
ALAM SEKITAR DAN daripada pelbagai sumber secara tepat tersirat dengan tepat tentang Kewarganegaraan
TEKNOLOGI HIJAU secara bertatasusila . sesuatu perkara daripada sesuatu Sejarah
sumber secara bertatasusila.(K2)
KBAT: menganalisis SISTEM BAHASA
TAJUK: 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan Tatabahasa-
bukan sastera yang sesuai bagi 2.6.2 Membaca dan memahami Kata Nama Khas tak
Kelestarian Alam memupuk minat membaca. sesuatu bahan bacaan secara hidup
didik hibur untuk membuat Simpulan Bahasa
pertimbangan.(K3) Kata Hubung
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil KBAT: menganalisis/ menilai Pancangan Relatif
penulisan dengan betul.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan Nilai Murni:
sesuatu hasil penulisan berbentuk Kasih Sayang
naratif daripada aspek Kebersihan fizikal dan
ejaan,tanda baca, kosa kata dan mental
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan struktur ayat dengan betul.(K1) Kesyukuran
menggunakan bahasa badan secara KBAT: menganalsis/ mencipta Rasional
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang Kemahiran Bernilai
mengandungi simpulan bahasa Tambah
Kemahiran Berfikir
dengan menggunakan sebutan
Kajian Masa Depan
yang jelas dan intonasi yang betul
Kecergasan Pelbagai
5.1 Memahami dan menggunakan golongan serta bahasa badan dan gaya
kata dengan betul mengikut konteks. yang sesuai melalui penceritaan EMK
yang dipersembahkan. TMK
KBAT:mengaplikasi/menganalisis Kreativiti dan Inovasi

5.1.2 Memahami dan menggunakan


kata nama khas tak hidup
dengan betul mengikut
konteks.
KBAT:menganalisis
26
MINGGU 29 ( 9/8-13/8 )
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

27
30 TEMA 9 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat tentang Kajian Tempatan
ALAM SEKITAR DAN daripada pelbagai sumber secara tepat sesuatu perkara dengan jelas Pendidikan Sivik dan
TEKNOLOGI HIJAU secara bertatasusila . daripada media elektronik dengan Kewarganegaraan
menggunakan ayat yang Sejarah
mengandungi peribahasa yang
TAJUK : sesuai secara tatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
KBAT: Menganalisis/mengaplikasi/mencipta Tatabahasa
Rimba Di Kota 2.5 Membaca,memahami dan menaakul Kata Adjektif Waktu
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.2 Membaca dan memahami dan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan grafik untuk Nilai Murni:
betul. membanding beza maklumat dan Kerajinan
memindahkan maklumat dalam Kesyukuran
bentuk prosa.(K3) Rasional
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan KBAT:menganalisis/menilai
sastera dan bukan sastera yang Kemahiran Bernilai
ditonton , didengar atau dibaca dengan 3.9.1 Menulis ulasan berbentuk Tambah
betul. pendapat tentang bahan sastera Kemahiran Berfikir
dan bukan sastera yang Kajian Masa Depan
didengar, ditonton atau dibaca Kecergasan Pelbagai
dengan jelas dan menggunakan
4.4 Melafazkan dan memahami puisi bahasa yang gramatis.(K2) EMK
dengan intonasi yang betul KBAT:menilai/ mencipta Keusahawanan
menggunakan bahasa yang indah TMK
berdasarkan syair. Celik Kewangan
4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan
yang betul dan jelas serta
5.1 Memahami dan menggunakan
menyatakan bahasa yang indah
golongan
berdasarkan syair.
kata dengan betul mengikut konteks.
KBAT:menganalisis

5.1.5 Memahami dan menggunakan


kata adjektif waktu, jarak dan cara
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
28
31 TEMA 9: 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Ilmu
pendapat tentang sesuatu perkara pandangan dan pendapat tentang Sains
ALAM SEKITAR DAN daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada Kemahiran Hidup
TEKNOLOGI HIJAU bertatasusila. pelbagai sumber menggunakan Sejarah
ayat yang gramatis secara
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
bertatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
KURIKULUM
TAJUK: KBAT: Menilai Tatabahasa
2.5 Membaca, memahami dan menaakul Kata Kerja Tak Transitif
Mengurus Sisa Pepejal 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara Ilmu
32 untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan Kata Majmuk istilah
TEMA 10: perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yangdan
jelas Sains
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa khusus
menggunakan sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul Reka bentuk dan
betul. memindahkan maklumat dalam
PERTANIAN DAN intonasi yang betul. menggunakan Teknologi
bentuk grafikgaya bahasa
untuk yang
membuat Nilai Murni
PENTERNAKAN sesuai. (K3) Sejarah
keputusan.(K3) Kebersihan fizikal dan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam KBAT: Menganalisis
KBAT:Menganalisis/menilai/mencipta mental
2.5 Membaca, memahami dan menaakul SISTEM BAHASA
pelbagai genre dengan betul. Rasional
TAJUK: untuk memindahkan maklumat yang 2.5.1 Tatabahasa
3.7.2 Membaca,memahami
Menghasilkan penulisan dandeskriptif
terdapat dalam pelbagai bahan dengan Kata Adjektif Cara
Kembara Tani Mengkategori maklumat daripada
berbentuk catatan,laporan dan Kemahiran Bernilai
betul.
pelbagai bahan serta
surat tidak rasmi dengan Tambah
Nilai Murni
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni memindahkan
betul.(K3) maklumat dalam Kemahiran Teknologi
Kerajinan
dalam lagu melalui nyanyian secara KBAT:bentuk grafik.(K3)
mencipta Maklumat
3.3 Membina dan menulis perkataan frasa Rasional
didik hibur. KBAT: menganalisis/ menilai/ mencipta Kajian Masa Depan
dan ayat dengan betul. Berdikari
4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai Kemahiran Belajar
Kesyukuran
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 3.3.3daripada
Membina dan
lirik menulis
lagu jawapan
yang dinanyikan. Cara Belajar
Semangat
kata dengan betul mengikut konteks. pemahaman berdasarkan soalan
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni KBAT:mengaplikasi/menilai bermasyarakat
EMK
dalam lagu melalui nyanyian secara bertumpu dan bercapah secara
Keusahawanan
didik hibur. 5.1.4kritis dengandan
Memahami betul.(K2)
menggunakan Kemahiran Bernilai
KBAT:kata
menganalisis
kerja tak transitif yang betul Tambah
5.1 Memahami dan menggunakan golongan mengikut konteks. Kajian Masa Depan
kata dengan betul mengikut konteks. 4.1.2 Menyatakan ungkapan yang
KBAT:menganalisis Kemahiran Belajar
indah dengan jelas daripada lirik Cara Belajar
lagu yang dinyanyikan.
KBAT:mengaplikasi EMK
TMK
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif waktu, jarak dan cara
mengikut konteks.
KBAT:mengaanalisis
29
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

33 TEMA 10: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada Sains
PERTANIAN DAN daripada pelbagai sumber dalam situasi pelbagai sumber dengan Reka bentuk dan
PENTERNAKAN formal dan tidak formal secara menggunakan diksi,ayat serta Teknologi
bertatasusila. bahasa badan yang sesuai Sejarah
dengan memberikan alasan
TAJUK: secara bertatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
KBAT: Menilai Tatabahasa
Berkebun di rumah 2.5 Membaca, memahami dan menaakul Kata Ganda Separa
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan dan berentak
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa dan
betul. memindahkan maklumat dalam Nilai Murni
bentuk grafik untuk membuat Kerajinan
keputusan. (K3) Rasional
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam KBAT: menganalisis/ menilai/ mencipta Berdikari
pelbagai genre dengan betul. Kesyukuran
3.7.1 Menghasilkan draf penulisan Keberanian
karangan berformat dengan betul.
4.4 Melafazkan dan memahami puisi (K3) Kemahiran Bernilai
dengan intonasi yang betul KBAT: mencipta Tambah
menggunakan bahasa yang indah Kajian Masa Depan
secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan Kemahiran Belajar
Cara Belajar
yang betul dan jelas serta
5.2 Memahami dan menggunakan
menyatakan bahasa yang indah
pembentukan kata yang sesuai dalam EMK
pelbagai situasi dengan betul. berdasarkan syair. Keusahawanan
30
KBAT: menganalisis Kreativiti dan Inovasi

5.2.2 Memahami dan


menggunakankata ganda separa
dan kata ganda berentak
berdasarkan situasi.
KBAT:menganalisis

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

34 TEMA 10: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Ilmu
permintaan tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada Sains
daripada pelbagai sumber dalam situasi pelbagai sumber dengan Reka bentuk dan
PERTANIAN DAN formal dan tidak formal secara menggunakan diksi,ayat serta Teknologi
PENTERNAKAN bertatasusila. bahasa badan yang sesuai Sejarah
dengan memberikan alasan
secara bertatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
TAJUK: 2.5 Membaca, memahami dan menaakul KBAT: Menilai Tatabahasa
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan Kata Ganda Separa
Berkebun di rumah terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa dan dan berentak
betul. memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk membuat Nilai Murni
keputusan. (K3) Kerajinan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam KBAT: menganalisis/ menilai/ mencipta Rasional
pelbagai genre dengan betul. Berdikari
3.7.1 Menghasilkan draf penulisan Kesyukuran
4.4 Melafazkan dan memahami puisi karangan berformat dengan betul. Keberanian
dengan intonasi yang betul (K3)
menggunakan bahasa yang indah KBAT: mencipta Kemahiran Bernilai
secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan Tambah
Kajian Masa Depan
31
5.2 Memahami dan menggunakan yang betul dan jelas serta Kemahiran Belajar
pembentukan kata yang sesuai dalam menyatakan bahasa yang indah Cara Belajar
pelbagai situasi dengan betul. berdasarkan syair.
KBAT:menganalisis EMK
Keusahawanan
5.2.2 Memahami dan Kreativiti dan Inovasi
menggunakankata ganda separa
dan kata ganda berentak
berdasarkan situasi.
KBAT:menganalisis

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

18/9-26/9/2015

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

35 TEMA 10: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Ilmu
perkara semula dengan tepat yang dialami dengan tepat, Pendidikan Jasmani
menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi dan Kesihatan
PERTANIAN DAN intonasi yang betul. yang betul menggunakanbahasa Sejarah
PENTERNAKAN yang indah. (K3) Pendidikan Alam
KBAT: Mencipta Sekitar
2.5 Membaca,memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang SISTEM BAHASA
2.5.2 Membaca dan memahami dan
TAJUK: terdapat dalam pelbagai bahan dengan Tatabahasa
menaakul bahan grafik untuk
betul. Pola ayat
Penternak Muda membanding beza maklumat dan
memindahkan maklumat dalam
Nilai Murni
bentuk prosa.(K3)
3.3 Membina dan menulis frasa ,perkataan Bekerjasama
KBAT: menganalisis/ menilai
dan ayat dengan betul. Mencintai Alam Sekitar
Kesyukuran
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
Kerajinan
karangan berbentuk naratif
4. 3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan betul.(K2) Kemahiran Bernilai
menggunakan bahasa badan dengan KBAT: menganalisis Tambah
kreatif melalui lakonan secara didik Kemahiran Berfikir
32
hibur. 4.3.2. Mengujarkan diolog yang Kajian Masa Depan
mengandungi simpulan bahasa Kecergasan Pelbagai
dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas EMK
5. 3 Memahami dan membina ayat yang serta menyatakan pengajaran Keusahawanan
betul dalam pelbagai situasi . melalui lakonan. Celik kewangan
KBAT:mengaplikasi/menilai
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
5.3.1 Memahami dan membina ayat KURIKULUM
dengan peluasan prediket dengan
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1betul dalam untuk
Berbicara pelbagai situasi.
mendapatkan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara KBAT:menganalisis/mencipta
maklumat yang tersurat dan Pendidikan Jasmani
36 TEMA 11: daripada pelbagai sumber secara tepat tersirat dengan tepat tentang dan Kesihatan
secara bertatasusila . sesuatu perkara daripada sesuatu Sejarah
BERDIKARI sumber secara bertatasusila.(K2) Pendidikan Alam
KBAT: Menganalisis Sekitar
2.5 Membaca,memahami dan menaakul
TAJUK: untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan SISTEM BAHASA
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa dan Tatabahasa
Kedai Koperasi Taman betul. memindahkan maklumat dalam Kata Ganda Separa
Sepadu dan Berentak
bentuk grafik untuk membuat
keputusan. (K3) Kata Majmuk
3.4 Menulis imlak dengan tepat. KBAT: menganalisis/ menilai/ mencipta
Nilai Murni
3.4.2.Menulis ayat dalam perenggan Bekerjasama
yang mengandungi kata ganda Semangat
dan kata majmuk dengan ejaan bermasyarakat
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
Kesyukuran
dan tanda baca yang tepat secara
4.4 Melafazkan dan memahami puisi imlak.(K1) BerdikariKURIKULUM
dengan intonasi yang betul KBAT: menganalisis/mengaplikasi
menggunakan bahasa yang indah Kemahiran Bernilai
secara didik hibur. 4.4.2. Melagukan dan memahami cerita Tambah
dalam syair serta menghasilkan Kemahiran Berfikir
5.2 Memahami dan menggunakan sesuatu ciptaan kreatif Kajian Masa Depan
pembentukan kata yang sesuai dalam berdasarkan syair. Kecergasan Pelbagai
pelbagai situasi dengan betul. KBAT:menganalisis/mencipta
EMK
5.2.2 Memahami dan menggunakan Keusahawanan
Celik kewangan
kata ganda separa dan kata 33
ganda berentak berdasarkan
situasi.
KBAT: menganalisis
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Ilmu
TEMA 11: maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan Pendidikan Jasmani
37 daripada pelbagai sumber secara tepat tersirat dengan tepat tentang dan Kesihatan
BERDIKARI secara bertatasusila . sesuatu perkara daripada sesuatu Sejarah
sumber secara bertatasusila.(K2) Pendidikan Alam
KBAT: Menganalisi Sekitar
TAJUK: 2.5 Membaca,memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan SISTEM BAHASA
Kedai Koperasi Taman terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa dan Tatabahasa
Sepadu betul. memindahkan maklumat dalam Kata Ganda Separa
bentuk grafik untuk membuat dan Berentak
keputusan. (K3) Kata Majmuk
3.4 Menulis imlak dengan tepat. KBAT: menganalisis/ menilai/ mencipta
Nilai Murni
3.4.2.Menulis ayat dalam perenggan Bekerjasama
yang mengandungi kata ganda dan Semangat
kata majmuk dengan ejaan dan bermasyarakat
tanda baca yang tepat secara Kesyukuran
4.4 Melafazkan dan memahami puisi imlak.(K1) Berdikari
dengan intonasi yang betul KBAT: menganalisis
menggunakan bahasa yang indah Kemahiran Bernilai
secara didik hibur. 4.4.2. Melagukan dan memahami cerita Tambah
dalam syair serta menghasilkan Kemahiran Berfikir
sesuatu ciptaan kreatif Kajian Masa Depan
5.2 Memahami dan menggunakan berdasarkan syair. Kecergasan Pelbagai
pembentukan kata yang sesuai dalam KBAT:menganalisis/mencipta
pelbagai situasi dengan betul. EMK
Keusahawanan
5.2.2 Memahami dan menggunakan Celik kewangan
kata ganda separa dan kata
ganda berentak berdasarkan
situasi.
KBAT:menganalisis

34
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
MINGGU 38 ( 18-22/10/2015 )

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

39 TEMA 11: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan Ilmu
maklumat tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Jasmani
BERDIKARI daripada pelbagai sumber dengan tepat sesuatu perkara dengan jelas dan Kesihatan
secara bertatasusila. daripada media elektronik dengan Pendidikan Alam
Unit : 32 menggunakan ayat yang Sekitar
mengandungi peribahasa yang
TAJUK: sesuai secara tatasusila.(K2) SISTEM BAHASA
KBAT: menganalisi/mencipta Tatabahasa
Hargai Usaha 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan kata bilangan
bukan sastera yang sesuai bagi 2.6.2 Membaca dan memahami
memupuk minat membaca. sesuatu bahan bacaan secara Nilai Murni
didik hibur untuk membuat Bekerjasama
pertimbangan.(K3) Mencintai Alam Sekitar
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil KBAT: menganalisis/ menilai Kesyukuran
penulisan dengan betul.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan Kemahiran Bernilai
sesuatu hasil penulisan berbentuk Tambah
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni naratif daripada aspek Kemahiran Berfikir
dalam lagu melalui nyanyian secara ejaan,tanda baca, kosa kata dan Kajian Masa Depan
didik hibur. struktur ayat dengan betul.(K1) Kecergasan Pelbagai
KBAT: mencipta
EMK
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai Celik kewangan
kata dengan betul mengikut konteks. keusahawanan
daripada lirik lagu yang dinanyikan
KBAT:mengaplikasi/menilai

5.1.7 Memahami dan menggunakan


kata bilangan dengan betul
mengikut konteks.
KBAT:menganalisis
.
35
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Ilmu


TEMA 11: pendapat tentang sesuatu daripada pandangan dan pendapat tentang Pendidikan Jasmani
40 pelbagai sumber secara bertatasusila sesuatu perkara daripada pelbagai dan Kesihatan
BERDIKARI sumber menggunakan ayat yang Sejarah
gramatis secara bertatasusila.(K2) Pendidikan Alam
KBAT: menilai Sekitar
TAJUK: 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi 2.6.1.Membaca pelbagai bahan SISTEM BAHASA
Budaya Menyimpan memupuk minat membaca. berunsur sastera yang sesuai Tatabahasa
untuk meningkatkan daya berfikir Kata Ganda Separa
secara kritis. (K3) dan Berentak
3.4 Menulis imlak dengan tepat. KBAT: mengaplikasi Kata Majmuk
3.4.2Menulis ayat dalam perenggan Nilai Murni
yang mengandungi kata ganda dan Bekerjasama
kata majmuk dengan ejaan dan Semangat
tanda baca yang tepat secara bermasyarakat
4.4 Melafazkan dan memahami puisi imlak.(K1) Kesyukuran
dengan intonasi yang betul KBAT: menganalisis Berdikari
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur. 4.4.2. Melagukan dan memahami cerita Kemahiran Bernilai
dalam syair serta menghasilkan Tambah
sesuatu ciptaan kreatif Kemahiran Berfikir
5.2 Memahami dan menggunakan berdasarkan syair. Kajian Masa Depan
pembentukan kata yang sesuai dalam KBAT:menganalisis/mencipta Kecergasan Pelbagai
pelbagai situasi dengan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan EMK
kata ganda separa dan kata
ganda berentak berdasarkan Keusahawanan
situasi.
Celik kewangan
KBAT:menganalisis

36
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Ilmu


TEMA 11: pendapat tentang sesuatu daripada pandangan dan pendapat tentang Pendidikan Jasmani
41 pelbagai sumber secara bertatasusila sesuatu perkara daripada dan Kesihatan
BERDIKARI pelbagai sumber menggunakan Sejarah
ayat yang gramatis secara Pendidikan Alam
bertatasusila.(K2) Sekitar
TAJUK: KBAT: Menilai
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan SISTEM BAHASA
Budaya Menyimpan bukan sastera yang sesuai bagi 2.6.1.Membaca pelbagai bahan Tatabahasa
memupuk minat membaca. berunsur sastera yang sesuai Kata Ganda Separa
untuk meningkatkan daya berfikir dan Berentak
secara kritis. (K3) Kata Majmuk
3.4 Menulis imlak dengan tepat. KBAT: mengaplikasi
Nilai Murni
3.4.2Menulis ayat dalam perenggan Bekerjasama
yang mengandungi kata ganda dan Semangat
kata majmuk dengan ejaan dan bermasyarakat
tanda baca yang tepat secara Kesyukuran
4.4 Melafazkan dan memahami puisi imlak.(K1) Berdikari
dengan intonasi yang betul KBAT: menganalisis
menggunakan bahasa yang indah Kemahiran Bernilai
secara didik hibur. 4.4.2. Melagukan dan memahami cerita Tambah
dalam syair serta menghasilkan Kemahiran Berfikir
sesuatu ciptaan kreatif Kajian Masa Depan
5.2 Memahami dan menggunakan berdasarkan syair. Kecergasan Pelbagai
pembentukan kata yang sesuai dalam KBAT:menganalisis
pelbagai situasi dengan betul. EMK
5.2.2 Memahami dan menggunakan Keusahawanan
kata ganda separa dan kata Celik kewangan
ganda berentak berdasarkan
situasi.
KBAT: menganalisis

37
38