Anda di halaman 1dari 6

CONTOH LAMARAN

CONTOH SURAT LAMARAN

Hal : Lamaran Pekerjaan .....................,(tanggal mendaftar)

Kepada Yth. :
Rektor IAIN Surakarta
Di Surakarta

Assalaamualaikum wr.wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pengumuman penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS IAIN Surakarta Tahun 2016,
maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pendidikan :
5. Jenis Kelamin :
6. Nomor Handphone :
7. Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan menjadi ........................ (tulis nama jabatan yang dilamar, misal :
Dosen Pidana Islam) pada ..................... (tu lis penempatan, misal: Prodi Hukum Keluarga) Fakultas
………………….. (misal: Fakultas Syariah) di lingkungan IAIN Surakarta.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :


1. Fotokopi Ijazah beserta transkrip akademik;
2. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Fotokopi Sertifikat TOEFL/TOAFL/IELTS/IKLA atau sejenisnya;
6. Surat Keterangan sehat dari dokter;
7. Surat pernyataan bermaterai berisi:
a. Surat pernyataan tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum;
b. Surat pernyataan tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap bukan PNS pada perguruan
tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
c. Surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus Parpol;
d. Surat pernyataan tidak mempunyai NIDN/NUPTK pada lembaga pendidikan lain.
8. ....dst

Demikian permohonan saya, atas terkabulnya permohonan saya ini saya sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum wr.wb.

Hormat saya,

Nama lengkap
CONTOH DAFTAR RIWAYAT
HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN
Nama Lengkap
NIK
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Nomor Handphone
Alamat Jalan
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Kegemaran (Hobby)
II. PENDIDIKAN
NAMA
NO TINGKAT JURUSAN TAHUN LULUS
PENDIDIKAN
1 2 3 4 5
1 SD
2 SLTP
3 SLTA
4 DI
5 D II
6 D III
7 D IV
8 S1
9 S2
10 S 3
11 Spesialis I
12 Spesialis II
13 Profesi
III. KURSUS/LATIHAN
LAMANYA
NAMA KURSUS/ (TGL/BLN/THN
NO TEMPAT KETERANGAN
LATIHAN S.D.
TGL/BLN/THN)
1 2 3 4 5
IV. PENGALAMAN PEKERJAAN
NO JABATAN/ TAHUN
TEMPAT
PEKERJAAN MULAI SAMPAI
1 2 3 4 5

V. KETERANGAN KELUARGA
1. ISTERI/SUAMI
TEMPAT
NO NAMA TANGGAL LAHIR PEKERJAAN
LAHIR
1 2 3 4 5

2. ANAK
JENIS TEMPAT TANGGAL PEKERJAAN/
NO NAMA
KELAMIN LAHIR LAHIR SEKOLAH
1 2 3 4 5 6

3. ORANG TUA
NO NAMA UMUR PEKERJAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5

4. SAUDARA KANDUNG
JENIS
NO NAMA UMUR PEKERJAAN KETERANGAN
KELAMIN
1 2 3 4 5 6

VI. RIWAYAT ORGANISASI


DALAM
KEDUDUKAN
NAMA TAHUN NAMA PIMPINAN
NO DALAM TEMPAT
ORGANISASI S.D. ORGANISASI
ORGANISASI
TAHUN
1 2 3 4 5 6
VII. KETERANGAN LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU
NO JENIS KETERANGAN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian
hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta
bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh lembaga.

Surakarta, April 2015


Yang membuat

(…………………………………………)

PERHATIAN :
1. Ditulis dengan menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam
2. Jika ada yang salah hanya dicoret, yang dicoret tersebut tetap terbaca, yang benar
dituliskan di atas atau di bawahnya dan diparaf.
CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : …………………………………………………………………………..
Tempat, Tanggal Lahir : …………………………………………………………………………..
Agama : …………………………………………………………………………..
Kewarganegaraan : ………………………………………………………………….………..
Pendidikan terakhir : …………………………………………………………………….……..
Alamat tempat tinggal : ……………………………………………………………………….…..

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:


a. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
b. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap bukan PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau
sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
c. tidak menjadi anggota/pengurus Parpol;
d. tidak mempunyai NIDN/NUPTK pada lembaga pendidikan lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data yang
diberikan tidak benar maka saya siap bersedia dikenakan sanksi seaui dengan ketentuan yang ada.

Surakarta, April 2016

Materai 6000

Pelamar
CONTOH AMPLOP LAMARAN

Lamaran Dosen Tetap Bukan PNS Tulis Nama Jabatan Yg Dilamar

Tulis Jurusan/Prodi

penempatan

Kepada Yth.
Rektor IAIN Surakarta
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura
Sukoharjo

(menggunakan amplop ukuran kwarto/folio)

Lamaran Dosen Tetap Bukan PNS Dosen Pidana Islam

Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Kepada Yth.
Rektor IAIN Surakarta
Jalan Pandawa Pucangan Kartasura
Sukoharjo