Anda di halaman 1dari 2

Book - Post

ñbÕŒ\ yê]

To
oÁeT‹   oÁ ..................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

∫ˆˆ\ˆˆkˆˆ Ä]Ô
∫ˆˆ düTπswt \
|ü]Dj·TeTT
‘˚~ 19-4-2018
>∑Ts¡Tyês¡+

ÄVü‰«ì+#·Tyês¡T :
l ñbÕŒ\ m˝≤¢sêe⁄ - leT‹ düTC≤‘·
yÓTT+&ç~HÓïbÕfiË+ Á>±eT+, ø±e* eT+&É\+,
l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢.
ôd˝Ÿ : 9959779033, 7702924714.
Srirasthu ! Subhamasthu !! Kalyanamasthu!!! ls¡düTÔ ! X¯óuÛÑeTdüTÔ !! ø£fi≤´DeTdüTÔ !!!

Wedding Invitation
Mr. Uppala Yellarao - Mrs. Sujatha XÀ¢ ˆˆ lsêeT|ürï »qø£dü´|ü⁄Ár d”‘ê+>∑q düT+<äs¡ ø√eT˝≤+^ ˆ
Mondidinnepalem (V), Kavali (M), SPSR Nellore Dt. uÛÑ÷>∑s¡“¤C≤‘ê uÛÑTeHÓ’ø£e÷‘ê e<Ûä÷esêuÛ≤´+ es¡<ëuÛÑe+‘·T ˆˆ
Cordially invite your gracious presence with family and Friends ñbÕŒ\ m˝≤¢sêe⁄ - düTC≤‘·
on the auspicious occasion of the marriage of our elder Daughter yÓTT+&ç~HÓïbÕfiË+, ø±e* eT+&É\+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢.
Aarthi,
Chi. La. Sow. B.A.,
e÷ Á|ü<∏äeT |ü⁄Á‹ø£
∫ˆˆ \ˆˆ kˆˆ Ä]Ô,
B.A.,
with
HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢, ø±e* eT+&É\+, yÓ÷s¡¢yê]bÕfiË+ Á>±eTyêdüÔe⁄´\T
Chi. Suresh, S.I.,
l >∑T&ç|ü*¢ s¡eTDj·T´ - leT‹ Hêsêj·TDeTà >±s¡¢ ~«rj·T |ü⁄Á‘·T&ÉT
(Second son of Sri. Gudipalli Ramanaiah - Smt. Narayanamma ∫ˆˆ düTπswt, S.I
Morllvaripalem (V), Kavali (M), SPSR Nellore (Dt.),
$yêVü≤eTT
Sumuhurtham : dü«dæÔl #ê+Á<äe÷H˚q $fi¯+_ HêeT dü+e‘·‡s¡ yÓ’XÊK e÷dü X¯ó<ä∆ #·$‹
On Thursday, the 19th April 2018, between 8.05 to 9.30 p.m.,
‘˚~ 19-04-2018, >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ >∑+ˆˆ 8.05 yÓTT<ä\T 9.30 숈\ ˝À>±
(Pushkarakalam : bet. 8.33 p.m.)
(|ü⁄wüÿs¡ø±\+ : >∑+. 8.33 숈\≈£î)
Lagnam : " Vruchika Lagnam"
s√Væ≤D° qø£åÁ‘·j·TTø£Ô eè•Ã¤ø£\>∑ï X¯óuÛÑ|ü⁄wüÿsê+X¯eTT q+<äT
ø±e*, Á≥+≈£îs√&ÉT¶˝Àì ãè+<ëeq+ ø£fi≤´DeT+&É|üeTT q+<äT »s¡T>∑TqT.
Venue : ø±e⁄q ‘êyÓT\¢s¡T dü≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± $#˚Ãdæ
Brundavanam Kalyanamandapam e<∏ä÷es¡T\qT Äos¡«~+∫ eTe÷àq+~+|üCÒj·T ÁbÕs¡ú¡∆q.
Trunk Road, Kavali.
q\T>∑T : ]ôd|ü¸Hé :
Nalugu Reception 19-04-2018, >∑Ts¡Tyês¡+ 20-04-2018, X¯óÁø£yês¡+
On 19 -04 -2018, Thursday, 9.00 a.m. On 20 -04 -2018, Friday, 7.00 p.m. ñ<äj·T+ >∑+. 9.00 \≈£î sêÁ‹ >∑+.7.00 \≈£î
düTπsK Á>±|òæø˘‡,ø±e*.9704111710.

Lunch : 12.00 noon Dinner : 8.00 p.m. $+<äT : eT<Ûë´Vü≤ï+ >∑+. 12.00 \≈£î $+<äT : sêÁ‹ >∑+. 8.00 \≈£î
at My Residence, Mondidinnepalem Village. yÓTT+&ç~HÓïbÕfiË+ ˝Àì e÷ dü«>∑èVü≤eTT q+<äT »s¡T>∑TqT.

With best compliments from : ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î\T :


Sri Uppala Jalaramaiah - Smt. Padmavathi, Sri Uppala Prabhakar - Smt.Suneetha l ñbÕŒ\ C≤\sêeTj·T´ - leT‹ |ü<ëàe‹, l ñbÕŒ\ Á|üuÛ≤ø£sY - leT‹ düT˙‘·
Sri Tulluri Venkaiah - Smt. Vijayamma, Near & Dear l ‘·Tfi¯Sfl] yÓ+ø£j·T´ - leT‹ $»j·TeTà eT]j·TT ã+<ÛäT$TÁ‘·T\ n_Ûq+<äq\‘√...