Anda di halaman 1dari 3

KUMPULAN 6

Tema : Penerokaan Unsur dalam Alam

Bidang pemb. : Jadual Berkala


Objektif 6.2 Campuran
(memahami standard
kandungan)
Standard : 6.2.1
Pembelajaran/ Berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan harian.
HasilPembelajaran
6,2.2
Menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan cirri bahan dengan kaedah
fizikal

EMK Sains dan Teknologi


ITHINK Peta dakap
BBM Kertas turas, laptop, projector, corong turas, bikar, garam, pasir, kaki retort.
Modul 18 Episod 1 : Teori Kinetik

Penggunaan 5E dalam aktiviti P&P:

PerkembanganPembelajaran Aktiviti p&p Catatan/Nota

Objektif Pembelajaran: Memahami Campuran

Mengenal pasti pengetahuan sedia ada melalui


konteks
Pelibatan Guru mengeksploitasi kemahiran berfikir murid untuk
1. Mencungkil pengetahuan sedia ada murid
memahami kandungan udara yang bercampur.
dengan menggunakan simulasi campuran udara
(kandungan udara dalam atmosfera)

1
2. Kemukakan soalan seperti berikut:
Guru digalakkan menggunakan teknik penyoalan dan
sumbang saran untuk mencungkil idea murid
 Nyatakan jenis-jenis gas yang terkandung
mengenai sesuatu konsep sains
dalam udara?
 Jawapan dijangka : oksigen, karbon dioksida

3. Murid kemudian digalakkan membina soalan


untuk penyiasatan selanjutnya:
 Adakah udara adalah campuran? Guru perlu merangsang murid untuk mengemukakan
 Apa contoh campuran lain dalam kehidupan persoalan yang akan dikaji.
harian?
 Bolehkah campuran diasingkan?
4. Menjalankan penyiasatan saintifik

Persoalan yang boleh dikemukakan semasa


penerokaan oleh murid adalah seperti berikut.

 Bagaimanakah murid mengasingkan Murid merancang dan menjalankan aktiviti penerokaan


campuran? berdasarkan persoalan yang ditimbulkan dalam
secara berkumpulan
 Apakah langkah-langkah penyiasatan yang
murid boleh lakukan untuk mengasingkan Semasa murid menjalankan aktiviti, guru
campuran? mengemukakan soalan bagi membimbing murid
kepada pemahaman terhadap cirri-ciri campuran dan
Penerokaan  Senaraikan kaedah-kaedah pengasingan cara pengasingan campuran.
yang boleh mengasingkan campuran
mengikut bahan.

 Adakah campuran pasir dan garam boleh


diasingkan?

Murid mencatat/melakar hasil penyiasatan dalam


5. Melukis gambarajah penyiasatan terhadap
buku laporan amali individu.
kaedah pengasingan campuran pasir dan garam?

2
Guru menggunakan kad yang berlabelkan fungsi
6. Guru mempamerkan rajah radas penurasan
komponen untuk dipadankan pada rajah/gambar
campuran tersebut.
kaedah penurasan

7. Murid berkomunikasi dapatan penerokaan


dengan multimedia. Murid membuat pembentangan hasil penyiasatan
secara berkumpulan
Persoalan kepada murid
 Apakah hasil turasan yang diperolehi melalui
kaedah penurasan?
Penerangan
 Apakah baki turasan yang diperolehi melalui
kaedah penurasan?
Guru menyemak penemuan dan memantapkan
8. Lembaran kerja diedarkan bagi menilai pemahaman konsep sains dari pembentangan murid.
pemahaman murid tentang kaedah pengasingan
campuran.

Mengembangkan idea dalam situasi baru

(menggunakan lembaran kerja 1.1 dariModul HEBAT


SAINS:Perubahan Kimia) Guru menayangkan powerpoint pemerhatian kimia
Pengembangan
9. Guru membimbing murid kepada pemahaman
bahawa campuran boleh diasingkan melalui
beberapa kaedah fizikal.

Gunakan soalan item soalan standard prestasi 6


Penilaian (muka surat 3)

Penutup:

Guru / pelajar membuat rumusan tentang pembelajaran hari tersebut bersama murid.

Refleksi: