Anda di halaman 1dari 19

BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018

PEMBELAJARAN

KERTAS CADANGAN INOVASI


‘KOSATA 4’

NADSRI BIN KADIR


PISMP BAHASA MELAYU (SK) AMBILAN JUN 2015
Dr. EFFENDY BIN YUSUFF

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS TAWAU
2018

1
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

1.0 TAJUK INOVASI

Kompilasi Sajak Tahun 4 (Kosata 4)

2.0 ABSTRAK (ABSTRACT)

Inovasi Kosata 4 ialah akronim bagi Kompilasi Sajak Tahun 4 merupakan bahan
bantu belajar secara elektronik yang menunjukkan cara bagaimana untuk
mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik
hibur berbantukan visualisasi, audiotari dan kinestetik. Bahan inovasi ini digunakan
untuk membantu murid Tahun 4 menguasai Standard Pembelajaran 4.4.1
Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik
hibur serta memahami maksud sajak tersebut. Penggunaan bahan bantu belajar ini
diaplikasikan dalam proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) berbantukan
penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan komunikasi kepada murid Tahun 4
yang mempunyai masalah dalam mendeklamasikan sajak. Inovasi ini dibangunkan
dengan menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint secara percuma.
Pembinaan Kosata 4 dibangunkan dalam tiga fasa dan telah dilaksanakan selama
15 hari. Hasil daripada pelaksanaan tersebut, didapati penggunaan Kosata 4 dapat
meningkatkan kefahaman murid terhadap cara mendeklamasikan sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Perkara tersebut dapat dibuktikan
menerusi pelaksanaan ujian lisan pra dan ujian lisan pasca yang telah dilaksanakan
yang mana menunjukkan peningkatkan kebolehan dalam mendeklamasikan sajak
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dalam kalangan murid Tahun 4.

2
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

ABSTRACT

3
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

3.0 PENGENALAN

Sufean Hussin (2004) menyatakan bahawa bidang pendidikan sering kali berubah
mengikut kehendak semasa. Bertepatan dengan pernyataan tersebut, sistem
pendidikan di Malaysia juga turut mengalami perubahan yang drastik melalui
pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang telah
diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 11 September 2012.
Menerusi pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025),
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan beberapa anjakan ke
arah meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara berdasarkan standard sistem
pendidikan antarabangsa (Goay Teck Chong et al., 2013). Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025) melakarkan visi sistem pendidikan dan murid
yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Untuk melahirkan
murid yang dapat memenuhi aspirasi negara, pengimplementasian elemen
pembelajaran abad ke-21 adalah relevan seperti mana yang telah diaplikasikan oleh
beberapa buah negara yang maju dalam bidang pendidikan. Secara amnya,
terdapat beberapa ciri pembelajaran abad ke-21 yang perlu difokuskan untuk
meningkatkan kualiti sistem pendidikan di negara Malaysia seperti yang ditunjukkan
oleh rajah 1.

Rajah 1: Ciri-ciri Pembelajaran Abad ke-21

Kreativiti dan
Inovasi

Pembelajaran
Konstruktivisme Secara Koperatif

Ciri-ciri
Kemahiran Berfikir Pembelajaran Pembelajaran
Aras Tinggi (KBAT) Abad ke-21 Berpusatkan Murid

4
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

Pengimplementasian ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 tersebut dalam


proses pembelajaran dan pemudahcaraan sangatlah penting ke arah melahirkan
murid yang dapat memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam hal ini, guru
sebagai tonggak utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan seharusnya
mengaplikasikan budaya berinovasi untuk meningkatkan keberkesanan proses
pembelajaran dan pemudahcaraan yang dilaksanakan di dalam bilik darjah.
Alimuddin Mohd Dom (2012) mendefinisikan inovasi sebagai suatu idea, amalan
atau objek yang dianggap baharu dan yang lebih baik. Inovasi dalam sistem
pendidikan merujuk kepada pembaharuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran
dan pemudahcaraan bagi meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan
pemudahcaraan tersebut. Untuk itu, guru seharusnya melakukan inovasi digital
selaras dengan anjakan ketujuh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(2013-2025) iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi
meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Pelaksanaan inovasi digital
merupakan salah satu medium untuk merealisasikan anjakan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025) tersebut. Sehubungan dengan itu, wujudlah idea
untuk menghasilkan inovasi digital yang dikenali sebagai Kosata 4.

Inovasi Kosata 4 merupakan satu inovasi yang dapat meningkatkan


kefahaman murid Tahun 4 dalam mendeklamasikan sajak dengan menggunakan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Dalam Dokumen Standard Kurikulum
dan Pentaksiran Bahasa Melayu Tahun 4, mendeklamasikan sajak merupakan
salah satu Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid Tahun 4
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2011),
sajak merupakan puisi Melayu moden, berbentuk bebas dan tidak terikat pada
jumlah baris, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap dan rima. Inovasi
Kosata 4 merupakan satu inovasi yang menunjukkan cara untuk mendeklamasikan
sajak yang terdapat dalam buku teks Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4 berbantukan
video, audio dan teks. Selain itu, inovasi ini juga akan dilengkapi dengan latihan
interaktif berkaitan maksud sajak bagi meningkatkan tahap kefahaman murid
terhadap sajak yang telah dipelajari.

5
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

4.0 KEDUDUKAN SEBELUM INOVASI DILAKSANAKAN

Berikut adalah kedudukan sebelum inovasi dilaksanakan:

i. Murid tidak dapat melafazkan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas.
ii. Murid kurang berminat ketika guru mendeklamasikan sajak secara lisan di
hadapan kelas.
iii. Murid kurang memahami penerangan yang disampaikan oleh guru berkaitan
maksud bagi setiap rangkap sajak.
iv. Penggunaan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) ketika sesi
PdPc adalah pada tahap yang minimum.

5.0 MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

Berikut adalah masalah sebelum inovasi dilaksanakan:

i. Murid tidak dapat melafazkan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas.
ii. Murid kurang memahami maksud sajak.
iii. Penggunaan bahan bantu belajar yang kurang menarik.
iv. Strategi Pengajaran konvensional iaitu berpusatkan guru.

6.0 OBJEKTIF

Berikut adalah objektif inovasi diperkenalkan:

i. Murid dapat melafazkan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas.
ii. Murid menunjukkan minat dalam menggunakan bahan pembelajaran yang
bersifat digital.
iii. Murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam sesi PdPc.

6
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

7.0 KUMPULAN SASARAN

Murid Tahun 4 yang tidak menguasai kemahiran mendeklamasikan sajak dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

8.0 CADANGAN INOVASI YANG AKAN DILAKSANAKAN

Inovasi Kosata 4 ini merupakan inovasi yang dihasilkan untuk menunjukkan cara
mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Inovasi
tersebut dihasilkan untuk mengumpul semua sajak yang terdapat dalam buku teks
Bahasa Malaysia Tahun 4 ke dalam bentuk digital iaitu video. Selain itu, inovasi ini
juga akan dilengkapi dengan latihan interaktif berkaitan sajak bagi meningkatkan
tahap kefahaman murid terhadap sajak yang akan dipelajari. Kedua-dua bahan
tersebut iaitu video dan latihan interaktif tentang sajak akan digabungkan menjadi
satu aplikasi menggunakan perisisan Microsoft Office Powerpoint. Menerusi aplikasi
tersebut, murid akan dapat belajar puisi moden iaitu sajak menggunakan bahan
pembelajaran elektronik. Menurut Mok Soon Sang (2009), pembelajaran elektronik
atau e-pembelajaran ialah satu proses pembelajaran yang menggunakan sistem
atau komponen elektronik bagi mempelbagaikan penggunaan teknologi untuk
meningkatkan kebolehcapaian dan keberkesanan pembelajaran. Menerusi
pengaplikasian e-pembelajaran dalam proses PdPc, minat dan tahap penguasaan
murid dalam pembelajaran dapat ditingkatkan. Hal ini selari dengan anjakan ketujuh
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) iaitu memanfaatkan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
di Malaysia. Oleh itu, Inovasi Kosata 4 ini sememangnya amat relevan untuk
diimplimentasikan dalam konteks PdPc Bahasa Melayu.

8.1 Deskripsi Inovasi

Kosata 4 merupakan bahan bantu belajar yang dicipta dengan menggunakan


bahan-bahan yang berkos rendah. Bahan bantu belajar ini dapat digunakan secara
terus oleh murid ketika pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan bagi
kemahiran mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas. Kosata 4 dibangunkan mengikut pemeringkatan prinsip kognitif Jean Piaget

7
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

dalam Mok Soon Sang (2009) iaitu daripada mudah kepada sukar. Perkara ini dapat
dilihat menerusi langkah pertama dalam inovasi Kosata 4 iaitu murid melihat video
berkaitan cara mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas. Kemudian, murid akan mendeklamasikan sajak yang telah dipelajari tadi
menggunakan video deklamasi sajak yang terdapat pada langkah kedua inovasi
Kosata 4. Video tersebut hanya mengandungi teks sajak dan iringan muzik latar
sahaja. Oleh itu, murid perlu mendeklamasikan sajak mengikut cara yang telah
dipelajari menerusi video pada langkah satu. Setelah itu, murid akan menjawab
latihan interaktif berkaitan sajak yang telah dipelajari. Latihan tersebut telah dibina
mengikut aras iaitu daripada soalan mudah kepada soalan yang sukar. Dalam
konteks latihan Kosata 4, soalan sukar yang dimaksudkan ialah soalan yang
menerapkan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Ringkasnya, Kosata 4
telah dibangunkan mengikut pemeringkatan prinsip kognitif iaitu daripada mudah
kepada sukar.

Jadual 1: Deskripsi Inovasi

Deskripsi Keterangan

Bentuk Bahan 1. Menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint.


2. Mengandungi video cara untuk mendeklamasikan sajak
menggunakan perisian Movie Maker.
3. Mengandungi video untuk mendeklamasikan sajak dengan
iringan muzik latar menggunakan perisian Movie Maker.
4. Mengandungi alat perakam suara untuk deklamasi sajak
menggunakan perisian Recordpad Sound Recorder.
5. Mengandungi latihan berdasarkan sajak menggunakan
Microsoft Office Word.

8
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

8.2 Panduan Penggunaan

Rajah 2 menunjukkan panduan penggunaan bagi inovasi Kosata 4.

Rajah 2: Panduan Penggunaan Inovasi Kosata 4

Klik pada fail yang mengandungi Kosata 4 untuk log masuk ke Kosata 4 tersebut.

Aktifkan aplikasi perakam suara Recordpad Sound Recorder pada fail.

Klik Powepoint yang bertajuk Kosata 4.

Klik butang slide show.

Klik tajuk sajak pada inovasi Kosata 4 untuk melihat menu yang terdapat di
bawah tajuk sajak.

Klik pada menu video sajak untuk melihat cara mendeklamasikan sajak.

Klik pada menu deklamasi sajak untuk murid mendeklamasikan sajak dengan
iringan muzik latar.

Murid boleh merakam deklamasi sajak yang mereka lakukan dengan mengklik
pada aplikasi Recordpad Sound Recorder.

Klik pada menu latihan untuk masuk ke paparan latihan soalan beraras tinggi
berdasarkan sajak.

Klik butang jawab soalan menjawab latihan soalan beraras tinggi berdasarkan
sajak.

Klik butang semak jawapan menyemak jawapan latihan soalan beraras tinggi
berdasarkan sajak.

Klik butang tajuk sajak untuk kembali ke paparan utama.

9
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

8.3 Hubung kait dengan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Bahasa Melayu

Penghasilan inovasi Kosata 4 adalah berpaksikan kepada model trialogikal. Menurut


model trialogikal, langkah penghasilan inovasi terbahagi kepada enam langkah
seperti yang ditunjukkan oleh Jadual 2.

Jadual 2: Penghasilan inovasi Kosata 4 Berdasarkan Model Trialogikal

LANGKAH
KETERANGAN

Menyatakan tujuan Inovasi Kosata 4 dihasilkan untuk mengatasi masalah


sebenar dan keperluan murid yang tidak dapat mendeklamasikan sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Menetapkan skop, had Inovasi Kosata 4 memberi fokus terhadap kemahiran


atau batasan mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas untuk murid-murid Tahun 4.

Menyediakan draf dan Penghasilan kertas cadangan inovasi Kosata 4 dan


semakan berulang dibentangkan di hadapan pensyarah kursus Inovasi
Digital dalam Pembelajaran. Menerusi pembentangan
tersebut, terdapat beberapa penambahbaikan yang telah
dinyatakan oleh pensyarah kursus.

Melakukan uji kaji dan Inovasi Kosata 4 telah diuji di Sekolah Kebangsaan Batu
membuat refleksi 4, Jalan Apas, Tawau. Berdasarkan pengujian tersebut,
jelaslah bahawa Kosata 4 dapat meningkatkan
kemahiran murid dalam mendeklamasikan sajak
menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Pemurnian dan Setelah diuji di sekolah, inovasi Kosata 4 telah


spesifikasi dimurnikan dengan meningkatkan tahap pengendalian
yang lebih efisien. Dalam hal ini, pengendalian inovasi
Kosata 4 tidak berjalan lancar disebabkan oleh masalah
teknikal yang tidak dapat dielakkan.

Penggunaan semula Inovasi Kosata 4 telah digunakan di sekolah yang


berlainan.

10
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

Inovasi Kosata 4 juga selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang diberi


penekanan oleh Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura. Berdasarkan Teori
Pembelajaran Sosial Albert Bandura, pembelajaran kanak-kanak berlaku menerusi
aktiviti peniruan berdasarkan interaksi dengan persekitaran kanak-kanak tersebut.
Dalam erti kata yang lain, kanak-kanak akan meniru perlakuan individu yang
terdapat di persekitaran mereka (Noriati A. Rashid et al., 2009). Dalam konteks
inovasi Kosata 4, murid-murid melakukan peniruan terhadap cara mendeklamasikan
sajak menerusi bahan video yang terkandung dalam inovasi tersebut. Berlandaskan
pernyataan tersebut, murid akan mendeklamasikan sajak berdasarkan pemerhatian
terhadap cara untuk mendeklamasikan sajak dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas seperti mana yang ditunjukkan oleh bahan video.
Dengan itu, murid akan lebih mudah untuk menguasai kemahiran mendeklamasikan
sajak berbantukan bahan video. Konklusinya, inovasi Kosata 4 signifikan dengan
Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura yang menekankan pembelajaran
menerusi proses peniruan.

Prinsip Teori Pembelajaran Behaviorsime juga turut diaplikasikan dalam


inovasi Kosata 4. Tujuan penerapan elemen Teori Pembelajaran Behaviorsime
dalam inovasi Kosata 4 untuk mengukuhkan kemahiran murid dalam
mendeklamasikan sajak dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan
betul. Menurut Noriati A. Rashid et al. (2009), Teori Pembelajaran Behaviorsime
menekankan prinsip pengulangan tingkah laku untuk tujuan pengekalan tingkah
laku tersebut. Perkara tersebut adalah penting agar perubahan tingkah laku tersebut
berkekalan untuk jangka masa yang panjang. Kepentingan prinsip pengulangan ini
adalah untuk mengelakkan kanak-kanak tidak menguasai sesuatu kemahiran yang
dipelajari. Berdasarkan inovasi Kosata 4, Prinsip Teori Pembelajaran Behaviorsime
diimplementasikan menerusi aktiviti mendeklamasikan sajak secara berulang. Hal
ini demikian kerana, inovasi Kosata 4 mengandungi kompilasi empat jenis sajak
untuk mengukuhkan tahap penguasaan murid terhadap kemahiran
mendeklamasikan sajak dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas. Dalam hal ini, pengulangan aktiviti mendeklamasikan sajak yang terdapat
dalam inovasi Kosata 4 membolehkan murid menguasai kemahiran
mendeklamasikan sajak dengan lebih efektif. Intihanya, aktiviti mendeklamasikan
sajak yang ditekankan dalam inovasi Kosata 4 membolehkan murid menguasai
kemahiran tersebut dengan lebih berkesan seperti mana yang ditekankan dalam
Teori Pembelajaran Behaviorisme.

11
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

Inovasi Kosata 4 juga mengaplikasikan prinsip-prinsip Teori Gaya


Pembelajaran yang menekankan bahawa murid-murid mempunyai perbezaan gaya
pembelajaran. Menurut Teori Gaya Pembelajaran, kanak-kanak mempunyai tiga
jenis gaya pembelajaran iaitu visualisasi, audiotori dan kinestetik (Wong Kiet Wah et
al., 2013). Pembelajaran visualisasi merujuk kepada pembelajaran menerusi bahan
berbentuk visual yang dapat dilihat menerusi deria penglihatan. Pembelajaran
menerusi bahan audio yang ditanggap oleh deria dengar pula merupakan gaya
pembelajaran auditori. Manakala, gaya pembelajaran kinestetik pula merujuk
kepada gaya pembelajaran yang menggunakan deria sentuh yang menekankan
pergerakan anggota tubuh badan. Dalam hal ini, inovasi Kosata 4 sesuai untuk
murid yang mempunyai perbezaan gaya pembelajaran kerana mengintegrasikan
elemen visual, audio dan kinestetik. Perkara tersebut dapat dilihat menerusi
penggunaan video rakaman cara mendeklamasikan sajak dengan betul, audio
rakaman sajak dan teks sajak yang terkandung dalam inovasi tersebut. Hal ini
menyebabkan inovasi Kosata 4 ini sesuai dan menarik untuk digunakan dalam bilik
darjah yang mempunyai murid berbeza gaya pembelajaran. Ini secara tidak
langsung meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan pemudahcaraan
yang dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, jelaslah
bahawa inovasi Kosata 4 ini amat relevan dengan perbezaan gaya pembelajaran
dalam kalangan murid.

8.4 Butir-butir lain

Berikut adalah butir-butir lain berkenaan dengan pelaksanaan inovasi.

a. Kumpulan Sasaran

Murid Tahun 4 yang tidak menguasai kemahiran mendeklamasikan sajak dengan


sebutan dan intonasi yang betul.

12
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

b. Kos

Berikut adalah kos pembinaan inovasi Kosata 4.

Jadual 3: Kos Pembinaan Inovasi Kosata 4


Bahan Kuantiti Harga Seunit Harga Keseluruhan
(RM) (RM)
Perisian Microsoft Office 1 Percuma Percuma
PowerPoint
Perisian Recordpad Sound 1 Percuma Percuma
Recorder.
Perisian Movie Maker 1 Percuma Percuma
Perisian Microsoft Office 1 Percuma Percuma
Word
Cakera Padat 10 1.80 18.00
Jumlah 18.00

c. Carta Gant

Berikut merupakan carta Gant yang dihasilkan untuk dijadikan panduan dalam
pembinaan inovasi Kosata 4.

Jadual 4: Carta Gant Pembinaan Inovasi Kosata 4

Bil. Aktiviti Tarikh Perlaksanaan

1. Mengenal pasti isu 9 Februari 2018

2. Menulis kertas cadangan inovasi 15 Februari 2018

3. Pembentangan Kertas Cadangan Inovasi

4. Penghasilan Inovasi 10 Mac 2018

5. Pengujian Inovasi 14 Mac 2018

6. Pembentangan dapatan inovasi peringkat


28 Mac 2018
IPG Kampus Tawau

13
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

d. Penyebarluasan

Inovasi Kosata 4 ini telah disebarluaskan menerusi penggunaan beberapa medium


secara dalam talian dan luar talian. Medium penyebarluasan yang telah digunakan
adalah seperti yang ditunjukkan oleh Rajah di bawah.

Rajah 3:Penyebarluasan Inovasi Kosata 4

Cakera Padat Blog Laman sosial SlideShare

i. Cakera Padat

Inovasi Kosata 4 disalin ke dalam cakera padat untuk dibekalkan kepada guru dan
murid di sekolah.

14
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

ii. Blog

Inovasi Kosata 4 telah dimuat naik menerusi blog dunia pendidikan iaitu
www.Cikgusuhaimin.com. Pemilihan blog ini sebagai medium penyebarluasan
inovasi Kosata 4 adalah kerana blog ini merupakan blog pendidikan yang mendapat
kunjungan ramai iaitu sekitar sejuta pengunjung. Secara tidak langsung, inovasi ini
akan dapat dikenali dengan lebih meluas di seluruh negara. Pemuatnaikan Kosata 4
di blog tersebut telah disetujui sendiri oleh pemilik blog tersebut iaitu Mohd.
Suhaimin bin Isnen.

15
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

iii. Laman sosial

Inovasi Kosata 4 telah disebarluaskan menerusi pelbagai platform media sosial


seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Whatsapp.

Gambar 1: Promosi Kosata 4 dalam laman Facebook

Gambar 2: Promosi Kosata 4 dalam laman Twitter

16
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

Gambar 3: Promosi Kosata 4 dalam laman Instagram

Gambar 4: Promosi Kosata 4 dalam ruangan Status Whatsapp

17
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

Gambar 5: Promosi Kosata 4 dalam laman SlideShare

18
BMMB3152 INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN 2018
PEMBELAJARAN

LAMPIRAN

19

Anda mungkin juga menyukai