Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tunjang Pembelajaran : Bahagian A, Asas Seni Reka

Tajuk Pembelajaran : Prinsip Rekaan

Fokus Pembelajaran : Harmoni

Tarikh : 26 Julai 2017

Masa : 12:40 pm - 1:40 pm

Kelas : 2 Dedikasi

Bilangan Murid : 28 orang

Objektif Pembelajaran : 1) Murid dapat memahami maksud harmoni

2) Murid dapat memberikan contoh harmoni

3) Murid dapat mengaplikasikan konsep harmoni dalam aktiviti kolaj

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat keadaan yang harmoni di sekeliling mereka

Persediaan guru : Buku rujukan, marker, kertas warna, kertas A4, gula-gula
Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Induksi -Guru bersoal jawab bersama murid -Murid menjawab soalan guru tentang -Aktiviti
(5 minit) berkenaan topik harmoni yang dipelajari topik harmoni yang dipelajari pada sesi *Bersoal jawab
pada sesi pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran yang
yang lepas. lepas. -BBM
*2 Marker pen
-Guru bersoal jawab bersama murid -Murid menjawab soalan guru tentang
tentang contoh apakah yang mereka contoh apakah yang mereka ketahui bagi
ketahui bagi menggambarkan keadaan menggambarkan keadaan harmoni.
harmoni.

-Guru mengaitkan jawapan murid


dengan aktiviti yang akan dilakukan
pada hari ini.

Langkah 1 -Guru memberikan penerangan tentang -Murid mendengar penerangan yang -Aktiviti
(5 minit) aktiviti yang akan dilakukan iaitu diberikan oleh guru. *Penerangan
melakukan teknik kolaj.
-Murid melihat contoh 2 keping gambar -BBM
-Guru menunjukkan contoh 2 keping menghasilkan harmoni berdasarkan *Marker pen, 2 keping gambar
gambar menghasilkan harmoni teknik kolaj.
berdasarkan teknik kolaj.
Langkah 2 -Guru memberikan kertas bewarna dan -Murid menerima kertas bewarna dan -Aktiviti
(40 minit) kertas A4 kepada murid. kertas A4 daripada guru. *Melakukan teknik kolaj

-Guru mengarahkan murid melakukan -Murid melakukan teknik kolaj bagi -BBM
teknik kolaj bagi menghasilkan harmoni menghasilkan harmoni mengikut *Kertas bewarna, kertas A4
mengikut kreativiti murid. kreativiti tersendiri.

-Guru memantau dan membimbing


murid semasa melakukan aktiviti teknik
kolaj.

Langkah 3 -Setelah murid selesai menyiapkan -Murid menyerahkan tugasan mereka -Aktiviti
(5 minit) tugasan yang diberikan, guru akan kepada guru. *Mengutip tugasan dan
mengutip hasil tugasan mereka. memberikan ganjaran
-Murid yang menyiapkan tugasan
-Guru menyemak hasil tugasan murid dengan kreatif dan menarik akan -BBM
dan akan memberikan ganjaran iaitu menerima ganjaran daripada guru. *Gula-gula
gula-gula kepada murid yang
menyiapkan tugasan dengan kreatif dan
menarik.

Penutup -Guru memilih 2 orang murid secara -2 orang murid yang dipilih secara -Aktiviti
(5 minit) rawak bagi menerangkan kembali rawak menerangkan kembali secara *Membuat rumusan
secara ringkas mengenai topik pada hari ringkas mengenai topik pada hari ini.
ini. -BBM
-Murid mendengar rumusan daripada *Marker pen
-Guru merumuskan kembali topik yang guru.
dipelajari pada hari ini

Anda mungkin juga menyukai