Anda di halaman 1dari 266
BAB1 ua 12 BAB2 21 22 Pendahuluan v Pengenalan kepada Ekonomi 1 Konsep Kekurangan, Pilihan, dan Kos Lepas Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi 16 Peta Konsep 36 Rumusan 37 Refleksi 38 Istilah BM BI 38 Latihan Sumatif1 39 Kajian Kes “4 Praktis 45 Pasaran 47 Keseimbangan Pasaran 48 Keanjalar Harga 88 Peta Konsep a2 Rumusan 43 Refleksi us Istilah BM —BI 15, Latihan Sumatif2 6 kajian Kes ug Praktis 120 Kandungan Wang, Bank, dan Pendapatan individu 3.1 Wang dan Bank 124 32 Pendapatan individu 12 33 Penggunaan Pendapatan Individu 1s7 Peta Konsep 194 Rumusan 195 Refleksi 196 Istlah BM - 8 196 Latihan Sumatif 3 197 Kajian Kes 202 Praktis 203 BAB4 Pengeluaran 205 4.1 Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil 206 42 Produktivti dan Eksternalti 22 Peta Konsep 2a Rumusan 248 Refleksi 247 Istilah BM - BI 247 Latihan Sumatita 248 Kajian Kes 252 Praktis: 253 tujukan ‘Buk tes ini cituls untuk memenuhi objekti Kurkulum Standard Ekonom atu menyediakan rmurid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi serta memupuk nila-ilal murn supaya murid dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada segala kegiatan ekonomi serta menyelesikan masalah seharian dengan berkesan dan bertanggungjawao. Kandungan buku ini dtuls berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSK) dan dirancane sebagai satu bahan pengajaran dan pembelgjaran bagi guru dan juga sebagai satu surrber rujukan penting bagi murid Buku ini menekankan kepentingan Kemahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfki Aras Tinggi (KBAT) seta pembelajaran kendiri melalui digital media yang disediakan dalam buku, Ekonomi & Anda Halaman Rangsangan ‘Manghabungtaihan jk yang Merangiang mina rd tera ak Spor dengan keeper ag up dan seraan ‘aan un, thibjang merc penn ma Soalan Aplikas! Konsep Standard Kandungan & Kata Kunct Doediaton pads a bb enjenraian stand sncvgan dn aa ‘et gtk berkenan weed Pembelajaran 28! sc embolic (am bent enjoin Sepintas —— flu Srotan bahan Yang beta engan ubtopik Yong akan ‘pean Definist ——_— sa seers | Merypolon dein } ag suas Ronse. Eleme Merentas Kerth (EMK) Mererplan bapa EM yong ‘ean non pm Teac ipa ati yang ‘apat aantan ‘eer indi, ierpasangan tw betumpaan wnt engeatian praharan ma Fokus | Noa pening aa | ‘meson bag i Bir et 5 rio pai 1 TY | Jom Cuba Jawab Sosln ang meng pam rari wha subtoptyng ips Atal mecia ‘hud rene rks nut ‘eran (code dan Sob hard peal {pita pec ‘pads Goal Foy re meninas iende dengan pont ma Sip pintar Menginbas erbal perara yang tbh ‘ipo ee in aa ~~~ Female burr srk Fema hay Frag barra an nar Peta Ko toes era Menten fer onan, tarpon ‘rene am peta TFN ‘naan bb, Sanam op anges unt = ‘Sri som — pera | saan objet dan Sumatif Teri pads fs unk meng fin memperukun pmaharnn secre Eecarann, oe OOTY konom! merupakan satu mata pelajaran yang penting, Ramal Deranggapan bahawa_ckonom! Salah berkatan “dengan wang atau_ ekonomi berkatan dengan konsep dan teor-teorttetentu sahaja, ‘Sebenamys, skop ekonomi lebih. [as aripada apa-apa yang anda ikickan. Dalam Kehidupan harian, tidak kira anda sedar atau tidak sedar, anda berdepan dengan im ekonom ‘Cuba anda baca peilan a bawah. Azmi baru selesat_ menunallan solar subuh, Dia ‘memilih untuk tur semula selama SO mloitsedangkan dia peta hadit aval ke sekolah sempena hari sukan tdsekolahnve, ‘Lepas bangun, dia menggosok gigi dengan ubat slat yang climport dari Amerika Syaikat dan menggunalan Detus gig! yang dlimport dan negara Jepun, Menglkut ‘hung, Reda da produk Int dikatakan mempunyat avn yung Ung! eatpada pengelual, et Aa ee ee tas a hart ini. Azmi ters mengetepikan RMTO untuk disimpan di dalam tabungnya ketana di sekolah {furs mengajesupaya menylmpan sebelura berbeanja dan bukan berelanla baru menyimpan ‘Seas c scholah, Azmi ingin menggurakan KM20 untuk membel seiela baju susan yang betharga "RN(19.90 dan sebuah topiyang bernarga RMI8.90,Akhienya, Azmi telah menggunakan KSt18.90 untuk ‘membeli top Kerana di sudah mempunyal banyak baju sukaa. ali dart sekolah, Azmi memakai top! yang dibell dan berakst ai depan cermin, dia beasacukup puss ‘dengan topl yang dibelinys. y Maka jelaslah bahawa ilmi ekonomi memang penting dalam kehidupan sebarian. Belaar thm fkonomi boleh membantu individu membuat pilihan Yang terbaik:apa-apa yang bendak diel bpekerja sebagai guru atau jruter; firma pala memilihapa-apa Yang hendak dlkeluaian; berapakah Rosny; berpakal harga pela diletakkan; Kerajaan pula menentukan kadar cukai yang sesual; dan ‘cara menggunakan cual tecbut,Subjek Ekonomi memang penting kepada setiap individu tidak kira finda sebagal pengguuna, pengeluar, ata kerajaan, Selepas mempelajrt Hab 1 cubs and Kaitkan aktiviti kehidupan harian dengan konsep ekonomi yang telah dipeajari dalam petan datas Pasaran Bebas Hoe Campuran sis Kata Kunoi: Ekonomi Kekurangan Pitan Kos lepas IWONO™G WAL + Faktor pengeluaran 1.1. Konsep Kekurangan, Pilihan, dan Kos Lepas {© Apakah yang dita oleh imu ekonomi? Lense rkonom M_—_& Merona tapers manta pian ‘tugs! Jumiah barang yang tersedia tidak mencukupt ‘untuk memenuni keperuan {an hehendak manus. Apakah kos lepas? konsep kos lepas? SEPINTAS LALU Kelangkaan Makanan Kesan daripada Pilihan Manusia Sendiri atau Faktor ‘Masalah kelangkaan makanan menjadi semakin serius. Kriss ini telah meningkatkan Kebimbangan global apabila pengeluaran beberapa jens tanaman seperti gandum, jagung dan beras susut secara mendadak di negara pengeluar utama. Beberapa negara Asia turut merasainya meskipun kebanyakan mereka ialah negara pengeluar beras utama dunia, Ramai berpendapat masalah kelangkaan makanan berpunca daripada perubahan iki, malanetaka atau wabak penyakit, dan peningkatan penduduk. Namun, tidak ada sesiapa pun mengatakan masalah ini berkatan dengan pihan rmanusia sendin iit: + pilhan antara kepentingan di atau kesejahteraan manusia sejagat * pian antara penggunaan masa sekarang atau masa dean * lan artara perrbangunan ekonomi sais atu permbangunan sebang ; ‘Apakah faktor pengeluaran yang dgunakan untuk menghasikan Kelangian merujuk kepada barang dan perkhidmatan? ‘Apakah implikasi darpada phan yang dibuat? (© Apakah pendekatan yang sesuai digunakan untuk menjelaskan Kes betlon mokoran obalmungln akan ‘ero paca tobun 2050, ‘Masalah ekonomi yang utama adalah berkaitan dengan pilin yang dibvat berasaskan sumber ekonomi yang terhad oleh setap unt ekonom dan sean QB) pillhan yang dibuat mekbatkan kos leas. Subek Ekonomi dapat mendidik anda membuat phan yang rsionel dan bertanggungiawab dalam Kehidupan sehaian, ee Perkatean Ekonomi" berasal | gata bahasa Yunan ats ‘Toikou' yang bermaksud ‘rumah tanga’ dan “noms! arg bereraturan. Oleh tu, ‘ekonomi ertinya peraturan “rumah tanga. Lael 14.1 Takrif imu Ekonomi mu ekonomi pada asasnya dikaitkan dengan cara sebuah {si rumah memperoleh, mengagihkan, dan menggunakan pendapatannya untuk memenuhi keperluan dan kehendaknys sehingga isi rumah tersebut dapat mencapsi kepuasan yang ‘maksimum. Kini, ilmu ekonomi ditakrifkan seperti berikut Berdasarkan maklurat di bawah, jawab soalan-soalan berikut, (Murid digalakkan melayar Internet untuk meniawab Soalan in) ‘Ail ekonomi Kasi: imu ekonomi sebapa sins kekayaan ‘nla ekonomi Wasik menekankan ekonomi sebagai sat sans ‘ekayaan dalam memenuh keperlian manasa dan cara-cara yang Aigunakan bagi mencapa kekayaan trsebut : imu ekonomi sebagai sans kebojan ‘Aivahl ekonom nokia member penckanan kepada kabajan ‘manus, Kekayaan male langgsp sebaga sumber kopada kobajkan manusi alau merupakan ala unk mencapsi mala an bukannya keksyaan Wy sent sebage!matlamatya ‘Ail ekonomi moden:limu ekonom! sebaga sain Kekurangan dan phan ‘al ekonom men menokankan ekoncm|ialeh sat kan sain ssa yang mengutamakan cara masyarakat memiliy dan menggunakan Sumber ekonomi yang trhad seta banyak plihankegunannya bog romenuhiKehendak masyarakat yang dak tras. (@)_ Namakan aba ekonomi dalam gambar di ata. (©) Apakah perbezaan pandangan antara ahli ekonomi klasik dan neoklasik terhadap imu ekonomi? (0. "imu ekonomi ala satu kajian sans sosia”. Apakah yang anda faham tentang “Sains” dan “Sosial” dalam pernyataan di ats? Tbn Khaldun merupakan seorang tokoh intelektual slam yang trkenal di dunia, Geiau boleh ‘gear sebagai Bapa mu Ekonomi kerana banyak teor ekonomi yang dkemukakan ol belau Jauh lebih awal daripada tokoh ekonomi Barat moden, Pada mass tu, kajan ekonomi i Barat masihbersifat normati itu mengkaj dari sudut undang-undang, moral dan falsafahsahaja. Sedangkan lon Khaidun mengkaji masalah ekonomi dengan meinat dari aspek masyarakat dan negara secara mendalam serta menjelaskan fenomena ekonomi dengan lebih tepat. (Gunde hpstneacadoms edW53585)aar bean. tad) ‘Anda dikehendaki meayar internet untuk mendapatkan maklumat tentang teorteor ekonomi yang telah dikemukakan oleh Ibn Khan, 1. Ekonomi pada asasnya bermaksud peraturan rumah tangga. a 2, imu ekonomi mengikut pandangan ahli-ahl ekonomi alah: (@) lasik: lImu ekonomi sebagai sans kekayaan (b) Neotlasi: llmu ekonomi sebagai sains kebajikan ©) Moden: imu ekonomi sebagal sains sosial yang mengkal kekurangan dan piihan 3. mu ekonomi mengkaji perlakuan individu dan masyarakat dalam memperuntukkan ‘sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehiendak yang tidak terhad. 1.1.2 Konsep Kekurangan dan Pilihan Kehendak manusia yang tidak terbatas berbanding dengan Ssumber ekonomi yang tethad telah membawa kepada masalah kkurangan seperti rajah berikut Sumber ekonomi je Rajah 1.1, Masofoh kekurangan bevlaku keran ketidakseimbangan ‘antra suber ekonomi dan kehendak Kehendak manusia adalah tidak tethad dan berbeza antara individu serta berdasarkan tingkat pendapatan dan eita rasa rmasing-masing {Kehendak manusia juga sentiasa bertambah Jan berubah dari semasa ke semasa, Contohnya, apabila seorang sgraduan telah memaliki sebuah Kereta, akan timbul pula ieeinginan untuk memiliki sebuah rumah. Selepas memiliki rumah, dia mungkin berhasrat untuk menjadi ahli ikelab golf dan rekreasi pula. Maka jelaslah bahawa manusia tidak perah berpuas hati dengan apa-apa yang ssudah diperoleh mereka, Kehendak manusia sukar untuk dipenubi sepenuhnys akibat daripada sumber ekonomi yang tehad. 2. Apakah Kaiten antares enendak ranusia deg ‘assiah ekonomi? Sumber ekonomi untuk firma mengeluarkan barang dan perkhidmatan adalah tethad. Maka penawaran firma juga terhad berbanding dengan permintaan. Oleh itu, wujudlah wasalah kekurangan, Setiap unit ckonomai iaita isi rumah, firma, dan kerajaan ‘menghadapi masalah kekurangan masing-masing, Contohnys, © seorang pengguna tidak dapat membeli semua barang yang dikehendaki kenmna pendapatannya adalah terhad Selain ity, individ juga menghadapi masalah kekurangan ‘masa, misalnya dia tidak dapat menggunakan suatu masa ‘untuk semua akeivit © scorang petant oleh sebab tanah yang dimilik tera, a maka dia tidak dapat menanam semua tanaman di atas tanah tersebut \ ©. pihak pentadbir awam pula, oleh sebab peruntukan yang, dliber oleh Kerajaan pesat adalah terhad jumlahnya maka, bukan semua program kerajaan boleh dilaksanakan ‘walaupun program-progeam itu memang bermanfsat untuk rakyat. Akbar daripada masalah kekurangan, unit-unit ekonomi hharus membuat pilthan antara barang dan perkhidmatan, yang dikehendaki, Masalah pilihan melibatkan pembuatan eputusan tentang Kehendak yang perl Individu, Firma, dan Kerajaan dari & Lo ¥ Aspek Kos Lepas me ee + Indiv atau isi rumah menghadapi masalah Individu berbanding dengan Kehendak mereka yang tidak terhad. + Conon Arvin mempunyl wang sau sebanyak FRNG.00. Dia ingin meme sepinggan nes! ayem yang berharga RMS.00 dan sepnggen mi goreng 5 |), Yano berharga RMS.00 di kant soon + Masalahkelarangan wang monyebsbkan Arwin | tidak dapat mencapal hasratnya unluk meri kedua-duabarang secara sererak + Arwin akan membuat berdasarkan barang . yang memborkan tng ‘akibat daripada masalah kekurangen van, + ska pembelian nasi ayam memberiken kepuasan yang maksimum, Arwin akan membeli nasi ‘yam kesukaannya, + Sebalknya, jka pembelan mi goreng memberkan epuasan yang maksimum, Arwin akan mombali mi goreng, + sika Arwin memiih untuk membell nasi ayam, yang dihadapinya ialah untuk mendapatkan barangan yang dipih atu mi goreng. + Sobalknya, jka Arwin memilh untuk membel mi {goreng, kos lepasnya ilah nasi ayam. Setiapmurid: mewakill seorang ail Keluarga. Bincang dalam kumpulan tentang: masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga dan cara penyelesaiannya. Murid dikehendeki beriakon di depan kelas. lp 1. rcv ata rua ktrangn perdeptn man. Oo 2. phan ish brat pune mas 3. Kot eps rumah adh kepusan yang munln duped brangan kf eb Yang trp Glepatan otk mercapatan Euan ang pth (Cima) < Firma _menghadapi _masalah it ‘seperti buruh. tnah, ‘model, dan usahawan berbanding’ dengan ehendak ma yang tidak trad Syuttat NOV Sdn ‘hd. kan membuat ‘erdasarkan + tka pembetin inesin bahay eae eee ae ca pease aoe % Sas ‘Syarikat NGV Sdn. 3 ha kan Ce r aio Ee WY pS ton ‘ator penguaren Scativasn rjc pombinoan ‘modal ‘ang bahar ‘engi jran Islan sebaga model untuk momporoak inj dan ‘mest! membankan keutamaan kepada kshidupan ahi. (Sunder ht pmistrgrgxm Arron 21 ‘okay 3A knatn) | ° ° Os a Konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam. meliputi pembangunan insan secara menyeluruh iaita dari segi pembangunan fizkal (kebendaan) dan kerohanian. © Kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam ekonomt Islam ‘merupakan sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup seorang Islam, © Oleh itu, wujudnya persaingan yang adil dan saks antara individu untuk pengeluaran barang yang halal agar pembaziran sumber dan penindasan terhadap individu lain tidak berlale, © Contoh negara yang mengamalkan ekonom Islam ilah Arab Saudi dan Brunel ‘Arab Saudi merupakan tempat asal agema Islam dan tempat lair Nabi Muammad SAW. Bendera Ara Saudi mempunyai dua kalimatsyahadat yang beret "Tidak ada Tuan selan Allah dan Nabt Mutaromad SAN lola utusen ya! eal, Saul juga dikenali sebagai “Tanah Oua Masid Suei" yang meryuk kepada Makkah dan Madinah, dua ‘tempat paling suc! dalam Slam. Arab Saucl merupakan pengeksport petroleum dan negara yang, mempunysi Simpanan pevoleum terbesar di dunia, (Sumber: Mtos/ ema. panies, ‘thworacoook/oe06/s.00) Ciri-ciri Utama Ekonomi Islam Pada dasarnya, ekonomi Islam merupakan satu cabang dalam sistem ekonomi campuran. Oleh itu, ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan sistem ekonomi campuran. Namun, ‘ekonomi Islam juga mempunyal beberapa unsur unik dan tersendisi sepert! erika: Coc Gd sesinbesmana teenie nd on moanat [Dalam ekonomi Islam, | ——= faktor pongeluaran adalah Sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup : hak milit"mutiak “Allah | @ Matlamat ekonomi Islam adalah untuk mencapai al-Falahh | SUT Seton insu rare |“ u mencapalleseimbangan anata kebabagan individu dan Gronat atau nnenvek | masyarakat di dunia dan akira. Afon'snuk mengisonokan | © Sepala kepiatan ekonomt yang berlandaskan syria Islam _ umber ekonomi tersebut | dianggap sebagalibadah dan akan diberi ganjaran pada | Sejagat. Pembaziran faktor ‘hari akhirat. 4 fe Dengeuaran saaah tegen. | © Keputusan ckonomi aria berdsitan prinsp dan hukum, oneness | toa iit AL-Quran dan Hadi = Piece barey cat pointe kui ekonomt yng cijlankan mencerminn Keslrhan jigs ae Ee | © Aki ekonomi yang tidak halal spent penyludupan, i perjudian, pengedaran dadah dan penipuan adalah 7 eee é ‘Wajud persaingan yang adil dan saksama antara individu ‘4. Apakoh perbezean antara | © Individu dan pihak swasta adalah bebas mencari dan memiiki Dentuk persaingan yang | eekayaan di dunia demi kebajikan dan kesejahteraan di dunt Seta eae dan akhzatasalkan tidak bertetangan dengan mukum Islam ener opine Pe® | © Pengguna dan pibak pengeluar berhak dalam membuat 2. Bagaimanokan perbezaan | Keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah ent posonganteweoa | ats ekonom member Keser’ Rebate | © Pengguna mempunyai kebebssan memilth barang shonomi masngrmasing?” | dan perkhidmatan yang hall dan jenis pederean yang singin disbr. (© Pengeluarbebosbersing dalam pengeluaran brangan unre ‘mempeoleh keunnungan, © Kerja akan mengawal kebebasan pengguna dan pengelsar reli undang-undang dan pertutn, Pages pc a " Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ») © Kepentingan awam adalah lebih diutamakan berbanding | dengan kepentingan individu. | © Kerajaan akan membuat keputusan ekonomi dalam pengeluaran barang awam untuk memastikan kestabilan | | | ekonomi dan kebajkan masyarakat terjamin. Sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Setiap individu dijamin memperoleh barang keperluan asas Prinsip Kesederhanaan amat dipentingkan dalam aspek ‘penggunaan dan pengsuaran sesuat barang dan perkhidmatan, (© Individu yang cukup syarat dikehendaki membayar zakat ‘untuk diagihkan kelayaan mereka kepada golongan yang J ‘rang kemampuan yang perertponarnoahan atau kesucan. Dat se bas uburen, Resin, Keberkatan, dan wedamalan. Dar og) syarak pula, zakat ‘merupakan cual ke ata hata yang cerkan kepada orang yang berek menerimanys Antara kepentingan zak lah Menyueian dan merveunkan hat! pemik hata daipada sifat mak dan Kedohut golongan mast yang sanggup berkoran untuk keselahtersen ore lain ‘an Jureng perbezaan pendapatan golongan yang kaya dengan golongan yang, Kurang berkemampuan + Memupuk perassan sajanemenyayang,belas kasinan, dan tolongmenolng terhadap golongan yang hurang bomasib bak fohagian pear pads bebeape kun, Setiap kumpulan dkehendaki membuat perbandingan ekonomi lam dengan sistem ekonomi yang dlamalkan oleh Amerika Syarikat dari aspek yang berkut (@) Pemilkan harta (b) Matlamat pengeluaran 2. Wakil kumpulan peru membuat pembentangan di depan kel. 3. Kumpulkan semua hasl kerja kumpulan dalam bentuk foi, Sumber terhad (bun, fanah, modal, dan usshewan) + Kehendak tidak tera + Kokurangan| + Pitinn, + Kos lepas * Kekurangen ~ pendopatan/ wane Pian = memaksimumkan epuasen + Nos lepas —barangan kedua terbaik yang diepaskan * Kekurangan ~faktor pengeluaron + Pitty = memaksimumian Keuntungan + Kos lepas~keluaran toda terbaik yang diepaskan * Kekurangen ~surnberhesi erajaan’cukal + Plan ~ memaksimumian ebajkan masyarakat + Kos lepas ~projek Dembangunan Kedua terbaik yang ciepaskan "ipa ~ jens Earang * Pasaran bebas ~ tid Berapa Ruan barong ‘campurtangan bea) sek + Perancangan pusat ~ ken mutak leraaan + Camparan = pia asta an Karajan bekerasame * Apa — permintaan hoa ~Ferajan pengguna + Berapa ~ bilargan + Borapa™ moranisme koperuan raga paseran + Bagaimena cara + Bagaimana — cara yang memaksimumkan ttung + Siapa~ corakaginan pendpatan yang memaksimumkan {ebsjhkan masyaraiat Siapa~ aaginvan kepada emus ralyet ~ Bg ans pasar rng choo) cb ean (are + Barapa — mekanisme pasaran(barang ekonomi) can kersiean (Garang awa) + Bagalmana ~cara yang memaksimumkan untung (arang ‘ekonomi stau kebafan masyarakal(barang aw) + Siapa corak agihan pendapatan(oarang ekonora) dan kerjaan (srang awam) Cir-cin utamar + Sebagasebahagian daripada teseluruhan sistem hidup ‘slam + Keseimbangan antara kepentngan individu dan rasyarakat * Wojudhya persaingan adil dan saksama antara ined Romusa Pengenalan kepada Ekonomi sii ioe ences ‘Pitihan, dan Kos Lepas ‘Masalah Asas Ekonomi ce Masih aa ekonoms necenae peo eer ced et cea gaeree Fenestra sono och {Rath hemunghnan prgeaion Gr vn hon a Faktor Pengoluaran Tana Buruh Modal + ArugeahTuhan?——. Santangen eos At tre mot ‘tom seal oh fea ert wong am ross Penonaan eh ms Sengpup menanggung_bengeheron Somber ats Fra man waak ko pen Meningitis BBemulaan/ im mh iret nova dn pred in ewtbon ‘Matron puna __ Reape pegron organ «umber pendpatn ing Phan memihBarangan yng merakinian a lp epunan yng mungtn arpa arngan hes aang teats sepestan ikem en et eh . | eae ay ar ama aces or pa onngan yang angina tp hea a "Pinan ert po penangnan ang memasimaron [bapan mayaat eps bebspan anya yng mncin drs RE non teu eto Yr ep a aa 7) Seepas mempelaart bab in, anda dapat: Konsep Kekturangan, Phan, dan Kos Lepas | Mentalist ekonomi | Menjlasian konsep kekurangan dan phan | Menerangtanfaktorpengeluaran buruh, modal, tanah, dan usahawan | Mendfnisian kos lps dan meneranghankonsep kos lepas meal anal at situas, i { Meneaskanimplas! lan individ, rma, dan kerajaan dar aspek kos lepas | Menjelaskan konsep kos lepas melalui analisiskeluk kemungkinan pengehtaran 1.2 Sistem Ekonom! dan Penyeteaian Maslah Ase Ekonom! {__] Menyatakan malaud sistem ekonomd (7) Menyatakan masala sas ekonomt | Menjeastan masaah sas ckonoml ap, berapa,bagaimana, dan untuk stapabarangdkehuarkan | Member males ringlas tentang sistem ekonom! pasaran bebas,sstem ekonomi perancangan |_| pusat, sistem ekonomi campuran, dan ekonom! Islam |) Menghuraikan cirtcie sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi eampuran, dan ekonom! islam |_| Membandingkan crt! utama antarasetiap sistem ekonoml || Menjelaskan penyelesalan masalahasas ekonomi oleh setlan sistem ekonom! | Membandingkan penyelesalan masalah asas ekonom!antarasetiap sistem ekonomi tem ekonomi perancangan pusat, 1.1. Konsep Kekurangan, Pian, dan Kos Lepas + Phan (Che) * burl (atour *, Sumber ekonomi trad 2 Ekonomi Economics) (ned oon rac) ‘+ Faktor pengetuaran (Factors of production) cane Uae 2 Firma Gimm aa 2 Uethavan epee) +a kos leas yang semakin 52 Seem Ebon din Penyitomlan Mansah tment nce oporiny cats oar of production) © Masala sas chon Ta rma ows) (Ba ccna protien) Kehiendak tidak terhad (Unlimited desis) = Kekarangan (early) : Keluk kemungkinan pengeluaran " (Production possibly care) Fi Sistem chonomi (Economic gstem) Sistem elon camparan Qed cman) Fkonom! Islam @Mamicecoromy) Sistem ekonoml pasaran bebas + Modal (Capital) eas re _ Pegenan pa Sant ME © soalan Objektif ‘Arahan: Tiop-tap soalan dikut oleh empat jawapan phan, Pil satu jawepan yang paling tepot. ‘Masalah kekurangan berlaku kerana A B c D faktorpengeluarn adalah tidak teshad dalam ekonomi kadar pertambshan penduduk yang tidak terkaeal tehausan dan kepupusansumber slam semua jad faktor pengeluaran adalah terhad Derbanding dengan kehendak yang pebagai Gambar di bawah menunjukkan sejenis faktor pengeluaran, Mesin pencatak 30 PPernyataan manakah yang menggambarkan sumber ekonomi tersebut? A B a ‘Mempunyai penawaran yang tidak terhad “Tidak mempunyai kos epas Membantu meningkatkan tingkat kecekapan peng:uaran ‘Menggabungkan faktor pengeluaran yang lain 3, Maklumat di bawah adalah berkaitar ‘dengan masalah ekonomi, Apakah kos lepas yang dihadapi ‘oleh Nasrul? ‘A Nas aya B Buku cerita © Restoran Mydin D_ Wang belanjaharian RM12,00, 4. Jadual di bawah berkaitan dengan masalah ‘ekonomi yang dihadapi oleh Syarikat Seri Jika Syarikat Seri menukar teknik pengeluaran daripada Q kepada S, kos Tepas untuk mengeluatkan 80 botol sos tomato ialah| A. 20 botal sos tomato B40 botol sos tomato C60 botal sos, D_ 80 botol sos ci 5. Gambar di bawah berkaitan dengan masalah asas ekonomi yang dihadapi oleh sebuah syarikat perabot. Harga Barang Lain Permintaan tethadap suatu barang juga akan dipengaruhi oleh faktor harga barang lan jk dua barang i ila bara berkaitan, Barang berkaitan yang dimaksudkan alah barang pengganti dan Darang penggenap Barang pengganti ‘Barang penggenap Barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang lain Pie ie mi Mesin pencetak dan kati dakwat merupakan aging dan kan merypakan barang pengga i Barang pengganti merupakansuatu barang yang boleh diganti dengan mudah oleh barang lan Apabila harge daging meningkat, isi rumah Apabila harga mesin pencetak meningkat, ‘akan bertukar kepada ikan yang masih tetap maka permintaanterhadap Kart dakwat akan harganye. Maka permintasn kan akan meningkat _berkurangan dan sebaliknya walaupun harge dan sebaliknya, ‘art dakwat tidak berubah, Jadual 2.3 Barang pengganth Jadual 2.4 Borang pengagenap ae cr Harga ) Kuantii karti, Ce er Cae eo ry co) is) a Ems Meningkat (+) Meninokat (+) + ‘Meningkat (+) Menurun (-) - Menurun(-) Menuun(-) + Menurun(-) Meningkat (+) = aaa donna) Hara ponoaak (a) P, é P, ; ‘| Pl al! [as Cainer, Rajah 2.4 Borang penggant Hubungan antara haga sesuatu barang dengan Permintaan barang penggantiye adalah posi. Rajah 2.5 Borang penggenap Hubungan antara harga sesuatu barang dengan permintaan barang penggenapnya ‘adalah negatif. Murid diminta membuat pemeshatian i persekitaran rumah mereka. Kemudian murid Gikehendaki-menyenaraikan barang penaganti dan barang penggenap yang ‘erdapat di persekitaran tersebut eet | Man ial pembertahuan rmenganal sesust bare dan perhiématan dengan tuuan Untuk memujuk pengguna ea eran px barn dan ‘etme yr tanec. > Cita Rasa Cita asa merajuk kepada kegemaran pengguna terhadap sesuatu Darang dan perkhidmatan, Cita r2sa seiap individu adalah berlainan antara satu sama lin Kini, perubahan cita rasa mempunyai pengaruh yang at tethadap permintaan sesuatu barang memandanghan dunia sekarang tiada Sempadan dan cita rasa pengguna di sebuah negars boleh saling ‘mempengaruhi pengguna di negara lain, Ikan, fesyen, dan kesedaran Kesihatan boleh mengubakan cita rasa pengguna. Iklan yang berjaya akan meningkatkan permintaan Darang, contobnya iklan Tahun Melavat Malaysia di negara asing boleh meningkatkan permintaan cerhadap pake) pelancongan i Malaysia, -enggunaan telefon pintar adalah trend pada masa kil dan dideminas golongan muda yang tidak mahu etinggalan dalam perkembangan teknolog! Masyarakat pelbagai peringkat usia hari ini berdepan risiko pelbagat ancaman penyakit akibat daripada gaya hidup Jkurang sibat yang diamalkan. Kesedaran Kesihatan boleh ‘mengubah gaya hidup masyarakat dan permintaan terhadap produk kesihatan, Misalnya, memandangkan pekerjaan sekarang memerlukan masyaraat lebih akti dan produkuif maka produk penjagaan kesihatan seperti vitamin dan makanan tambahan menjadi pilthan mereka, Jadi permintaan tethadap barangan tersebut akan meninghat > Pendapatan Lensa Ekonomi Bai Dengan andaian ceteris pardus, sekiranya pendapatan seseorang | Dalam Keadaon sbenay, eso pentapatan pengana vlvidu meningkat aca permintaannya terhadap sesuaru |, Pepatn pnd Darang juga akan meningkat, Hal ini demikian kerana kenaikan — bergantung pada jn bran pendapatan individ. akan membawa kepada peningkatan yang dminta. Bagi barang pendapatan boleh guna dan seterusnya kuasa belt individu, 380, pendapatan meng), Peninglatan Keuses heli akan menyehakan permintaan barang _ Bemntaan baron ess ‘at senna Tet begs meningkat dan keluk peemintaan beralih ke kanan. SS a pendapatan mening Sebaliknys penurunan pendapatan sadividy akan membawa —_petmintaan akan tet. a ‘eepada pentrunan pendapatan bolch guna dan seterusnya Daag bawahanseprt ieuusa bell individ. Kefauhan kuasa bel kan menyebabkan DEt6,PON oa pemintaan barang menurun dan keluk permintaan beralih — permintaan akan turn ke ki etena inv kon tukar epada bacang an yang lebih bert > Mus ‘Musim-musim seperti awal persckolahan dan perayaan sepert Mari Raya Aicilfitri, Tabun Bara Cina, dan Hari Deepavali akan meningkatkan permintaan tethadap barang atau perkhidmatan, Perubakan cuaca juga akan menyebabkan, perubahan dalam perminiaan sesuatu barangan. Contohnya, Ssemasa musim panas, permintaan terhadap air bata dan aiskrim meningat. Maka Keluk ppermintaan barang,-barang int akan beralh ke kanan. ‘Cuoca panas yang kerina dan ‘erlerebu akan meningkat permintaan terhadep topeng muka (GRAM) olh koran? Borkan slasan endo Apakah kesan eningkatan kadar cuka pendapatan indivi kepada penesuna? > Jangkaan Harga Masa Depan Apabila ramal pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan meningkat pada masa depan, maka permintaan pengguna terhadap barang tersebut pada masa sekarang akan meningkat. Sebaliknya apabila ramai pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan turun pada masa depan, mereka akan ‘mengurangkan permintaan barang tersebut pada masa sekarang. ‘Apabilahargakereta dijangkakan akan meningkat pode masa depan, permintaannye pada masa sekarang akan menngkat > Dasar Kerajaan, Kerajaan boleh menjalankan pelbagai dasar seperti cukat pendapatan individu, bantuan Kerajaan kepada isi rumah, tau penguatkuasaan undang-undang untuk menjaga industri tempstan. Apabila kerajaan meningkarkan kadar cukal pendapatan individu, maka pendapatan boleh guna individu akan menurun, Kemampuan mercka untuk membeli barang ekonomi akan menurun. Oleh itu, permintaan terhadap barang ekonomi akan ‘menurun dan Keluk permintaan terhadap barangan tersebut akan beralih ke kirk Bantuan Kerajaan seperti Bantuan Rakyat Malaysia (BRIM) kepada golongan miskin akan meningkatkan pendapatan boleh guna mereka dan meningkatkan permintaan barang. 6 LT 2 Rajah berikut menunjukkan permintaan terhadap barang Z.Keluk permintaan yang asa alah D,D, dan tit asal alah a aga 4 c Fy ¥ ‘ % 2s] e sas ea 909350309 __— var a) (2) Nyatakan faktor yano menyebabkan pergerakan titk dari @ akeb Gi) akec i)aked = @) akee Berdasarkan persia berikut,analiss pergerakan tik yang akan berlaku. by akan titik Kadar cukai pendapatan diturunkan 19% 7 Harga barang 2 djangka akan meningkat, Harga barang pengganti barang Z meningkat. Harga barang penggenap barang Z meningkat Harga barang Z menurun. Si Kadar pengangguran meningkat Again nage seat orang ta meingat,peminann ehadap barang akan menurun, AApabila haga sesuatu barang meningkat, permintaan terhadap barang ppenggantinya ekan meningkat hubungan posit). ‘Apabila harga sesuatu barang meningkat, permintaan terhadap barang penggenaprya ‘kan menurun (hubungan negati. Thin, fesyen, dan kesedaran kesinatan boleh mengubahlan cita rasa pengguna ‘Apabila pendapatan meningkat, permintaan barang akan meningka. ‘Musim boleh mempengaruhi permintaan barang. fika harga barang dljangkakan meningkat pada masa depan, maka permintaan barang pada masa sekarang alan meningkat. Kenaikan kadar cukal pendapatan akan menurunan permintaan manakala pemberian bantuan kewargan oleh kerajaan akan meningkatkan permintaan. x e Nove yw 2.1.4 Perubahan Dalam Kuantiti Diminta Perubshan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta, Rajah 2.6 menunjukkan berlakunya perubahan dalam ‘uantiidiminta, rmenyebabkan peribshan Galom vant mint? 2 gg toe Rajah 2.6 Perubahan dolam kant mint Pergerakan dari titik @ ke b dikenal sebagai pengembangan Permintaan, fa menunjukkan kuanuit diminta meningkat ddaripada Q, unit kepada Q, unit akibat daripada penurunan hharga barang itu daripada P, kepada P,. Pergerakan dari ttk a ke dikenal sebagai penguncupan pperminaan, la menunjukkan kuantii dimita menvrun datipada (Q,unit kepada @, unit aba daripada peningkatan harga batang, itu daripada P, kepada P, 2.1.5 Perubahan Permintaan Perubshan penentu permintaan bukan harga barang itu akan ‘mengakibatkan perubahan permintaan, fag gra nna Rata pentnot oh mln torino braan Rajah 2.7 Perubahon permintaan Peralihan keluk permintaan dari D,D,ke D,D, dikenal sebagai pertambahan permintaan, Ia menunjukkan harga barang itu tidak berubah tetapi kuantiti permintaan telah meningkat pada setiap tingkat harga akibat daripada perubahan_penentu permintaan bukan harga barang itu. Contobnya, peningkatan pendapatan pengguna menyebabkan kuantiti permintaan ‘meningkat daripada Q, nit kepada Q, unit ‘slam huantit dita dongan perubahan permintaa Peralihan Keluk permintsan dari D,D, ke D,D, dikenal sebagst pengurangan permintaar. la menunjukkan hargabarang itu tidak Fperubattetapi kuantti permintaan telah menurun pada setiap tingkat harga akibat daripada perubahan penenta permintaan bukan harga barang itu, Contohnya, penurunan harga barang pengganti menyebabkan kuaniti permintaan menurun daripada Q,unit kepada Q, unt. 2. Jelakan makeua Denawaran 2, folaskan hubungen antara inarga borane dengan ‘uantt!etawarkan 2.1.6 Hukum Penawaran Penawaran merujuk kepada kuantiti sesuatu sarang atau Derkhidmatan yang senggup dan mampu dikelarkan oleh Pengelvar atau frma peda suatu tingkat harga te-tentu dalam ‘empoh masa tertent, Firma menawarkan barang berdasatkan tersebut. Apabila harga barang itu meningkat, penawwaran firma untuk Darang its juga akan meninglat kerana untung firma meningkat, Contohnya, sekiranya harga roti meningkat daripads RMO.70 kepada RMO.80 sebungkus, Syarikat Roti Liana akan meningkatkan kuantiti roti yang ditawarkan daripada 800 bungkus ke 1 000 bungkus sehar. Situasi ni adalah selaras dengan ‘Huiaim penaweren menyatakan bahawe cemakin tings hares ‘sesualu bara, semakin Daryak kuentl dtawarkan dan sebaliya Ssemakin rndah hacge sesuatu Darang. semakin Kurang kventi ‘Stawarkan dengan andelan ceteris paribus. Mala, hubungan antara harga barang dengan Kuan dtavarkan adalah posi Harga meningkat ——» Kuanti dtawarkan meringkat 1. Penawaranialah kuantit sesuatu barang dan perkhidmatan yang sanggup dan "mampu dikeluarkan oleh pengeluar pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertent, 2. Hukum penawaran menyatakan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuanti ditawarkan akan meningkat dan sebaliknys, 3. Wujud hubungan positf antara harga barang dengan kuanti citawarkan. 2.1.7. Keluk Penawaran Firma dan Pasaran Hubungan positif antara harga barang dengan kuantiti dlitawarkan dapat digambarkan melalui jadual penawaran dan kkeluk penawaran, ‘aaah jumioh kurt ‘enawaran sama dengan Jumiah luantt pengetuaran? Jelaskan japan anda, Jadual Penawaran dan Pembentukan Keluk Penawaran Firma Jadual 2.5. menunjukkan kuanttt kasut yang, ditawarkan oleh ‘Syarikat Kasut Teguh padé pelbaga tingkat harga dalam tempoh (@-interakiit mses sensing ‘Cara metus keluk Jadual 2.5 Penaworankosut oleh SarkatKasutTeguh ‘penawaran ema oy Marga roenes a ribu pasar hatps//youtabe/N-mvea Rew Titik cr ‘erdasarkan Jadual 2.5, pada harga RM2O sepasang, sebanyak 4 ribu pasang kasut ditawarkan, Apabila harga kasut meningkat ‘kepada RM40, RM60, RMBO sepasang, semakin banyak kuant ‘kasut ditawarkan oleh syarikat jit masing-masing meningkat kepada 6 riba pasang, 8 nbu pasang, dan 10 sibu pasang Daripada jadual penawaran kasut di atas, boleh dibina Kkeluk ppenawaran kasut seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 2.8 berikut args) 44 dolaskan maksud penawaran fm. 2. Booka yang dturjukkan ‘le wot penawaren? Carros anal 70 Raa (200 pasang) Rajah 2.8 Keluk penawaran kasut oleh SyarkotKasutTeguh (© Berdasarkan Rajah 2.8, paksi mendatar menunjukkan kuanti dltawarkan dan paksi menegak menunjulekan harga © Apabila harga kasut ialah RM2O, kuantit. kasut yang dlitawarkan oleh Syarikat Kasut Teguh adalah sebanyak 4 sibu pasang sepert yang ditunjukkan oleh tuk a. (© Apabila hargs Kasut meningkat kepada RM40, RM6O, dan RMBO, kuantiti kasut yang ditawaekan semakin meningkat iaitu masing-masing menjadi 6 ribu pasang, & ibu pasing, ddan 10 ribu pasang dan ditunjukkan oleh tt, c, dan d © Keluk penawaran (SS) terbentuk dengan menyambungkan set titi kombinasi harga dan kuantii ditewarkan iit tiuik a bc, dan d © Keluk penawaran mencerun ke atas dati Kiri ke kanan ‘menunjukkan hubungan-langsung-antara hargx dengan kuantiti ditawarkan seperti yang dinyatakan dalam ‘ukum penavwaran, Berikut adalah jacual penawaran SyarikatBiskut Asi pada pelbagaitingkat harga, (2) Dengan mengaunakan kertas arf, kis keluk penawaran SyarikatBiskut Ash, (0) Nyatakan bentuk keluk penawaran yang clk. (@. Apakah yang akan beriaku kepada kuantti dtawarkan apabila harga menurun daripada M25 kepada RMZO? (@) Nyatakan perubahian kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat daripada RMS kepada RM30, (@)Apakah yang akan beraku pada harga RM10? Mengapakah pengeluar membuat keputusan emikion? i Dalam keadaan sebenar, penawaran sesuatu barang tidak terhad. kepada seorang pengeluar atau sebuah firma sahaja tetapi ‘melibatkan ramal pengeluar dan firma yang, ain. Pembentukan Keluk Penawaran Pasaran diperoteh dengan kuantiti dtawarkan oleh setiap firma dalam pasaran pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu seperti Jadual 2.6 berikut. Ce ee Ce ns ca aoe ) Andaikan bahawa dalam pasaran beg galas hanya terdapat ddua buah firma iait SyarikatJenas dan Syarikat Kiwis. Penawaran pasaran diperoleh dengan menjumlahkan secara ‘mendatar kuantit ditawarkan oleh Syarikat Jenas dan Syarikat Kiwis pada setiap tngkat harga Contohnya, pada harga RM15_seunit, penawaran pasaran islah 30 unit iaitu dengan_menjumlahkan kkuantiti ditawarkan oleh Syarikat Jenas_sebanyak 20 unit dan kuantiti ditawarkan oleh Syarikat Kiwis sebanyak 10 unit, © Begitu juga pada harga seterusnya ‘kepada RNGO, RMS, dan RM6O seunt, beg galas ditawarkan oleh Syarikat Jenas dan Syarikat Kiwis, oleh itu penawaran pasaran turut meningkat iaity masing-masing menjadi 40 unit (25 + 15), 50 unit (30 + 20), dan 60 unit (35 + 25). Jadual 2.6 Penawaran posaranterhadap beg galas Once etn Daripada Jadual 2.6, boleh dibina Keluk penawaran pasaran seperti yang ditusjukkan oleh Rajah 2.9 berikut Harpe FM) a IED BS rea T0520 Kas © D860 Kani (wnt) ‘wn (ort) (a) SyorikatJenas (0) Syorikar Kiwis () Pasaran Rajah 2.9 Pembentukan keluk penawaran pasaron daripado kek penawaran frma beg galas Berdasarkan rajah, paksi mendatar menunjukkan kuanci ltawarkan dan past menegak menunyulkan haga. Keluk penawaran pasaran (5,5) diterbic daripada Keluk penawaranSyarkat Jenas (5) dn kelukpenavaan Syarikat Kris (55,) yang dilukiskan secara mendatar pada setiap tingat harga Pada tingkat harga RMI5 seunit, penaweran pasaran beg galas ialah 30 unit yang ditunjulkkan oleh tiie w pada Rajah 2.9(0), iaitu dengan menjumlahkan secara mendatar penawaran Syarikat Jenas (Rajah 2.9(@)) sebanyak 20 unit dan penawaran Sarita Kiwis Rajah 2.00) sebanyak 10 unit ‘Apabila harga meningkat kepada RMBO, RMAS, dan RMO, [penawaran pasran semakin meningkat atu masing-masing ‘menjadi 40 unit, 50 uit dan 60 unit dan tik Kombi rasing-masing ila x,y, dan 2 Keluk penawaran pasaran 5,5, (erbenluk dengan ‘menyambungkan setiap tik kombinast harga dan kuantt lawn situ tik, x,y dan 2. Keluk penawaran pasaran mencerun ke atas dari htt ke Kanan menunjukkan hubungan langsung sntara args dengan kuantitiditawarkan sepert yang dinystakan dalam hum penawaran Didapati Keluk penawaran pasaran (S,5) lebih landat daripada keluk penawaran Syarkat JendsS,) dan Keluk penawaran Syaikat Kiwis (5,5) Jadvalberkut menunjukkan penawaran baju bay oleh dua bua firma dalam pasaran. Ce GY. NL Meck 6 5 n 2 Zi 2 T: 6 B Pr 20 Zz 30 2s 55 36 30 66 {@)_Lengkapken jadual datas. (b) Loki keluk penawaran firma A, firma 8, dan keluk penawaran pasaran pada kertas grat yang sama, (@, Berdasarkan (6), jelascan permbentukan Keluk penawaran pasaran {) Pada pendapat anda, mengapakah keluk penawaran firma dan pasaran bercerun posit? Jelaskan dua sebab. i 2.1.8 Penentu Penawaran Faktor yang mempengarubi penawaran sesuatu barang boleh, dlibahagikan kepada hargs barang itu dan bukan harga barang fo seperti beriku: Harga barang itu Bukan harga barang itu ‘erdasaran Rojan 2.20, lengkapkanrajan bert Harga Barang Itu Faktor penentu penawaran yang tama tala. perubahan dalam harga barang itu sendiri, Mengikut hukum penawaran, apabila hargs sesuatu barang itu meningkat, kuantti yang ditayarkan oleh firma juga meningkat dan sebaliknya jka harga Darang iu menurun, kuantiti yang ditawarkan bagi barang tersebut akan berkurang. Oleh itu, hubungan ants harga barang dengan kuantit dtawarkan adalah posi ‘Perubahan dalam harga barang itu akan menyebablan perubalsan dalam kuantiti ditawarkan yang ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama seperti yang ditunjulkan dalam Rajah 2.10. Haron mina sont (0) Rajah 2.10 Penentu haga barang itu Dengan andaian faltor Iain adalah tetap atau ceteris partus, spabila harga minyak sawit meningkat danipada P, kepada P, ‘kuantii ditawarkan minyak sawit meningkat daripada Q, kepada Q. Sebaliknya apabila harga minyak sawit menurua daripads P, kepada P., kuantiti ditawarkan minyake sawit menurun daripada (Qykepada Q..Hubungan antaraharga dengan kuantt ditawarkan adalah positif. Perubahan harga barang itu menyebabkan Pergerakan berlaku di sepanjang keluk penawaran yang sama, Penentu Penawaran Bukan Harga Barang itu \Walaupun harga barang itu merupakan penentu utara penawaran, tetapi dalam keadaan sebenar, banyak situas) menunjukkan apabila harga tetap, penawaran barang berubah Contohnya PPenawaran komputer meningkat walaupan harga tidak berubah keerana berlaku peningkatan dalam teknologi pembuatannya, Maka jelaslah bahawa selain harga barang itu, terdapat juga faktorfaktor lain yang mempengaruhi penawaran, > Harga faktor pengeluaran Peningkatan harga faktor pengeluaran seperti sewa tanah, upah bruh, dan bahan mentah dalam kegiatan pengeluaran akan ‘menyebabkan kos pengeluaran meningkat. Peningkatan kos pengeluaran akan menyebabkan keuntungan firma menurun, Apabila keuntungan firma merosot, firma akan mengurangkan ‘pengeluaran, Pada tingkat harga yang, sama di pasaran, keluk penawaran akan beralih ke Kiri, Sebaliknya, penurunan harga faktor pengeluaran menyebabkan penjimatan dalam kos pengeluaran dan seterusnya meningkatkan keuntungan firma, Oleh ita, firma akan menambahkan pengeluaran pada tingkat hharga yang sama di pasar. > Jangkaan Harga Masa Depan Apabila pengeluar menjangkakan harga sesuatu barang akan rmeningkat pala masa depan, fra akan mengurangkan penawaran Darang tersebut pada masa sekarang. Kesannya, penawaran parang tersebut akan berkurang dan keluk penawaran akan beralih ke kiti. Sebalikrya, apabila pengeluar menjangkakan hharga sesuatu barang akn turun pada masa depan, firma akan rmenambahkan penawaran barang tersebut pada masa kin. Maka, penawaran barang tersebut akan meningkat dan keluk penawaran akan beralh ke Kanan, > Cuaca CCuaca buruk seperti banjir atau kemarau yang berpanjangan boleh merosakkan tancman dan seterusnya mengurangkan jumlah penawarannya di pasaran, Contohnya tanah runtuh yang berlaku di Cameron Highlands akibat hujan lebat ‘menyebabkan pengeluaran sayur-sayuran berkurangan, keadaan ini menyebabkan penawarannya juga betkurang, Oleh itu, keluke ppenawaran akan beralit. ke kir. Sebaliknya cuaca cerah dan Teadar kelembapan yang sesuai dengan pertumnbuhan tanaman akan meningkatkan jumah penawaran sayur-sayuran di pasaran, ‘Oleh it, kelukepenawaran akan beralh ke kanan. ‘Suhu ederhana d Cameron Highlands Pahang Sesual untuk Strawberi Sten tet ta FY Angin Monsun Timur Laut ‘au bin een sebagal ‘usin tengkyjuh bermula ‘ada aval Novernber Gan berakhir pada Mac. Kebiasannya semasa musin tenghauh,nagerinogen Panta “Timur Semennung dan borat Serawak akan dianda bane dan penawaran kan ‘kan berrang kerana elvan idk dapat tur Ramaikan apa yang akan Perak terhadap penawaran ‘makanan apsbila berks (2) peperangan (0) eneana atare Lengkapkan raja a baw, > Tingkat Teknologi Kemajuan dalam tingkat teknologt seperti reka ciptaan telenologt yang lebih canggih, mesin yang lebih moden, dan teknik: pengeluaran. yang, lebih cekap-dapat-meningkatkan aya pengeluaran sesebuah firma. Selain itu, kos dan masa pengeluaran juga dapat dikurangkan. Melalui penggunaan telenologi moden juga, pengeluaran secara besar-besaran dapat dijalankan, Peningkatan pengeluaran menyebabkan. keluk iaecS coe Perkembangan teknologibukan sahaja mengurangkan kos pengeluaran telefon, maioh menambahkan elbagoy fangs! bahars dalam telefon > Matlamat Pengeluar Seorang pengeluar atau firma lazimnya memounyai dua objekuf taitu sama ada memaksimumbkan keuntungan atau ‘memaksimumkan jualan ‘Objelaifsebshagian besar firma adalah untuk memaksimumkan kkeuntungan. Bagi memaksimumkan keuntungan, sesebuah firma tidak harus mengeluarkan output secara berlebihan, Pengeluaran berlebihan akan menyebabkan harga barang turun, Penurunan harga barang akan menjjaskan keuntengan firma, Oleh itu, sekiranya objektif firma adalah uncuk memaksimumkan keuncungan, firma akan mengurangkan pengeluarannya. Maka, keluk penawaran akan beralih ke kis Sebaliknya, sekiranya objektif firma adaish untuk ‘memaksimumkan jualan, firma akan meningkatkan pengeluaran dengan sebanyak mungkin. Dengan berbuat demikia hharga yang dikenakan terhacap pengguna akan menjadi lebih rendah dan firma dapat menguasai sebahagian besar pasaran, Oleh tu sekiranya objektif firma adalah untuk memeksimamkan Jalan, firma akan menambahkan pengeluaran, Keluk penswaran akan beralih ke kana, > Dasar Kerajaan Xerajaan melalui polis cukai, pemberian subsidi, galakan tara perintis, dan pelepasan cukai boleh mempengaruhi penawaran barangen, Kenaikan cukai contohnya cukai ke atas input akan ‘menyebabkan kurangnya barangan yang akan dikeluarkan oleh firma kerana kos pengeluaran meningkat. Kesannya, keluk ppenawaran akan beralih ke kin Dasar kerajaan yang member subsidi atau taraf perintis kepada firma dapat mengurangkan kos pengeluaran. Pengurangan kos pengeluaran akan merggalakkan firma untuk menambabkan pengeluatannya, Kesannya, keluk penawaran akan beralih ke Kanan, : cena tonom esos ae eee Se ae ae ers ee or eee cep ee ae ected etre ee ea eee aioe bene eae aes ‘penerty bukan harga Darang tu yan, ‘mampengaruni penawaran 2. Nyatakan penawaran meningkat atau menurun Unto situs be: (a) Pengeuar beratlamatkan untung (0) Cuka naan 3% {c} Kos buruh menurun (a) Jangxaan barge akan rmeningkat pada masa pan 6 Aa 2.75) Bahagikan Kelas Kepads empat kumpulan, setip kumpulan peru mengkaj faktorfaktor yang ‘mempengaruhi penawaran barangan berkut: (a) Sayur (b) Rott (Kereta (@) Pakej pelancongan Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan dalam bentuk powerpoint dan bentangkan hasil kajian di depan kel. ‘9 Perubahan Dalam Kuantiti Ditawarkan Perubahan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan, Rajah 2.11 menunjukkan berlakunya perubshan dalam Jeuantiti ditawarkan 2. Apakan faktor membawa kepa: Rajah 2.11, Perubohan delam kuanti dtowarkan Pergerakan dari ttik a Ke b dikenal sebagai pengembangan penawaran. la menunjukkan kuantiti dtawarkar: meninglat daripada Q, unit kepada Q, unit akibat daripada peningkaten hharga barang itu daripada P, kepada P,, Pergerakan dari titik a ke c dikenal sebagai penguncupan penawaran. la menunjukkan kuantiti ditawarken menurun daripada Q, unit kepada Q, unit akibat daripada penueunan hharga barang itu daripada P, kepada P, 21.10 Perubahan Penawaran Perubahan penent penawaran bukan harga barang ita akan ‘mengakibatkan perubahan penawaran, Penentu penawaran Dbukan hargs barang itu merujuk kepada penentu-penenta selain faktor harga barang itu sendin sepert harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar, tingkat teknologi, cuca, jangkaan hatga masa depan, dan dasar kerajaan, Rajah 2,12 menunjukkan berlakunya perubahan penawaran (@ -inturakitd © Perubahan dalam Kasih > ‘dtawarkan dengan perubahan penswaran Ip: wwewyoutubocom/ swath HV Sg | (Dials pads 5 Obeber 2016) Rajah 2.12. Perubshan penawaran Peralihan keluk: penawaran dari $,S, ke 5,5, dikenal sebagat ppertambahan penawaran la menunjukkan harga barang its tidale berubah tetapi kuantii penawaran telah meningkat pada setiap tingkat harga akibat datipada perubahan penentu penawaran bukan harga barang itu. Contohnya peningkatan tingkatteknologi ‘menyebablan kuantiti penawaran meningkat daripada Q unit epada Q, unit Peralihan keluk penawaran dati $,5, ke 5,5, dikenal sebagai pengurangan penawaran, Ia menunjukkan harga barang itu tidak berubah cetapi kuandti penawaran telah menurun pda setiap tingkat harga akibat daripada perubshan penentu penawaran bukan haga barang itu. Contohnya cuaca yang burulk Imenyebabkan kuantitt penassaran menurun daripada Q, unit kepada Q, unit Bezakan antara perubshan dalam huantt dtawarkon ‘dengan perubanan penawaren © AEE] Kenaikan harga petrol baru-baru ii telah member kesan langsung kepada pengeluar amnya dan para pengguna khususnya. Sebagal contoh, pihak pengurusan Syarkat UKKP Kerepek Wangi Sebuah syarkat pengeluar kerepek ubi mendapati kos pengelvaran telah meningkat Kesannya, pulangan syarkat berkurangan. Jadual di bawah menunjukkan jumiah pendapatan Syarikat UKKP Kerepek Wangi pada empat bulan terakhir bagi tahun lepas akibat Kenaikan harga petro Disember Untuk menutup kos pengeluaran yang semakin meningkat, Syarikat UKK> Kerepek ‘Wangi menimbangkan untuk menaikkan harga produk keluaran syarkataya yang terri daipada kKerepek ub, kerepek kell, dan kerepek pisang. Untuk sementara waktu, syarikat juga mengambil tinrakan mengurangkan kuantt produk bagi stian bungkusan yang dikeluarkan. Syarikat akan 'mengelami kerugian jika tidak meningkatkan sedikit harga jalan bag produk yang dkeluarkan, Berdasarkansituas di ats, jawab soalan beri. (a) (0 Apakah faktor yang mempengaruhi penawaran kerepek ubi Syarkat UKKP Kerepek Wangi? (i) Bagaimanakah faktor di (eX) member! kesan kepada keluk penawaran syarkat? (i Jelaskan perubahan penawaran yang disebabkan aleh faktor di (a (6) Setujukah anda dengan tindakan yang ciambil oleh syarikat untuk mengatasi masalah kos ‘pengeluaran yang semakin meningkat? Serkan alasan. {© Bagaimanakah syarikat dapat meningatkan keuntungannya? Berkan da cadangan. i (2) Bagaimanskah kerajan dapat membanty Syarkt UKKP Kerepek Wangi? i 2.1.11 Keseimbangan Pasaran Pasaral s ter 1asi -membolehkan anaes "Sta tidak Tangsung untue menjaiarkan urs niga pace sual ; BORON _ ing harge dalam temeoh masa tertenta, . 38 Berikutan dengan petkembangan teknologi dan kemudahan alat Ee 3 j ‘komunikasi sera kemajuan sistem perhulbungan, kint pasaran tidak langsung menjadi semakin popular. Contohnya, e-dagang semakin disambti oleh masyarakat kerana pasarannya yang luas ddan tanpa sempadan, we Sesuatu pasaran dikatakan mencapal keseimbangan apabila ‘1. Apokah maksud pasaran? 2. Bozakan pasaran langsund dan tidak tangsung 2, Jelaskan makeud eseimbangan pasaran ‘Kuantit iminta sama dengan kuantit ditawarkan Pada tingkat keseimbangan, harga dan kuantiti keseimbangan dapat ditentukan, Keseimangan pasaran boleh dijlaskan melalut cata jadual dan raja oncis eae ee Kecenbangin psa bea pala aa dita ama dengan Kant Stownars Pron beer dards ean so argon 3. ada tik pesangen DD dan, hag dan an kesembangan dapat dtentaan ve imbangan pasaran gps / youre com) FE watdhv-HQkug We | (Dias pada 5 Ofvober 2016) | 2.1.12 Jadual dan Rajah Keseimbangan Pasaran Keseimbangan pasaran boleh dielaskan melalui cara jadual ddan raja, Jadual 2.7 Permintaan dan penawaran slur sukan dl pasaran Coes er prereset Coo Jadual 2.7 menunjukkan permintaan dan penawaran seluar sukan di pasaran. Berdasarkan jadual, keseimbangan ppasaran dicapai pada tingkat harga RM30 apabila kuantiti ppermintzan pasaran sama dengan kuantiti penawaran pasaran pada 9 000 hela. Tea Rajah 2:13 Keseimbangan pasaran Rajah 2.13 diterbitkan daripada Jadval 2.7, Keseimbangan pasaran dicapai apabila kelule permintaan pasaran (DD) bersilang dengan keluk penawaran pasaran ($5) pada tik E. Harga Jkeseimbangan dicapai pada RM30 dan kuantiti keseimbangan dicapai pada 9 000 helai. Pada tingkat keseimbangin, harge dan vantii tidak cenderung untuk berubah, 2.1.13 Ketidakseimbangan Pasaran Sesuatu pasaran dikatakn berada dalam ketidakseimbangan apabila jumlah permintaan pengguna tidak sama dengan jumlah sn pengeluat. Du keadaan akan berlaku apabila pasaran ia ketsdakseirmbangan iit ‘sha “Dunk Permnsan Penawaran "00K nt Lebihan permintaan Lebihan penaworan ‘Ketidakseimbangan pastran boleh dijelaskan melalui cara jadual dan raja. Jadual 2.8 Permintagn dan penaworan seluar sukan di pasaran Kuantit ] Kuantit Pe ec helai) (helai) Lebihan permintaan Panta 10 15.000 Bone lerccnan Naik + Penawaran Lebinan permintaan » 12000 ome leas Naik ra 30 (9000 9000 Kescimbangan __‘Tetap _—‘Tidakberubah Tebinan penaweran—yryq + Permintaan 40 6000 Pete Hee w ee Lebihan penawaran + Peneneren 50 3.000 S000 + |rarghe ean Tuun 7 tun Pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, iaitu harga RM10 dan 3M20, lebihan permintaan berlaku. Contohnys pada harga RM1O, kuantiti diminta ialah 15 000 heat dan kuanciti ditawarkan ialah 3 000 hela, maka wujud lebihan permintaan sebsnyak 12 000 helat (15 000 ~ 3 000). Pada harga RM2O, wujud lebihan permintaan sebanyak 6 000 hhelai (12 000 ~ 6 000), (Q-tntaraketid Keseimbangan dan bethdakeeimbangan asaran Intps// www youtube com, watchy-PRUGBIOEYBR (Dias pada 5 Olpaber 2016) 41. Aoskah maksudlebinan permintaan? 2, Jolaskan peryesusian Yang akan bersk abi haga pasaran adalah lebih tres! darpada haga esoimbangan. Lebihan permintaan akan menyebabkan harga meningkat dan ppengeluar akan menambahkan penawaran manalala pengguna akan mengurangkan permintaan. Proses ini akan berterusin sehingga keseimbangan pasaran dicapai pada tingkat harga RM3O dengan Kuantiti sebanyak 9 000 hela Pada harga yang lebih tinggi davipada harga keseimbangen faitu harga RM40 dan RMSO, Iebihan penawaran berlaku, CContohnya pada hargs RM4O, kuantiti dimintaialah 6 000 helai ddan kuantti dtawarkan ‘alah 12 000 helai, maka jd lebihan penawaran sebanyak 6 000 helai (12 000 = 6 0C0) dan pada hharga RM5O sehelai, wujud lebihan penawaran sebanyak 12 000 hela (15.000 ~ 3.000), Lebihan penawaran akan menyebabkan harga turun ddan pengguna akan menambahkan permintain manakala pengeluar akan mengurangkan penawaran, Preses ini akan berterusan sehingga keseimbangan pasaran dicapai pada tingkat harga RM30 dan 9 000 hela Ketidakseimbangan pasaran juga boleh ditunjukkan dalam bentuk tajah. Rajah 2.14 menunjukkan proses penentuan harga ddan kuantiti keseimbangan pasaran seluar sukan, Harpe ray) Rajah 2.14 Kerdakseimbangan pasaran Berdasarkan Rajah 2.14, keseimbangan pasaran dicapal pada titik E dengan tingkat harga Keseimbangan RM30 dan kkuantiti Keseimbangan 9 000 helai, Ketidakseimbangan berlaku apabila pasaran mengalami lebihan permintaan atau lebihan penavraean, Pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan (@-tnterskctt iaitu harga RMLO dan RM20, lebihan permintaan betlaku, CContobnya pada harga RM1O, kuantitl diminta ialah 15 000 helat ddan kuantitidtawarkan alah 3 000 helai, maka wujud lebihan permintaan sebanyak 12 000 helai (15 000 ~ 3 000). ekurangan gandum ‘antarabangsa © Anda bleh menonton video | ferikuttentangkekurangan | epee Lebihan permintan akan menyebablan harga meninghat dan { eamampemsiom | pengeluar akan menambshkan penawaran manakala pengguna | yangherkaitan dengan akan mengurangkan permintaan, Proses ini akan berterusan | gundum mening schingga pasaran mencarai keseimbangan pada titik dengan Tharga dan kuantiti keselmbangan masing-masing ialah RM30 dan 9 000 hela. Pada harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan iat hharga RM4O dan RMSO, lebihan penawaran berlaku, Contohnya pada harga RM40, kuantit diminia alah 6 000 hela dan kuantit slitawarkan jalah 12 000 helai, make wujud lebihan penawaran zehanyak 6 000 heli (12.000 = 6 000). Lebihan penawaran akan menyebabkan harga turun dan ppengguna akan menambabkan permintaan manakala pengeluar akan mengurangkan penawaran. Proses ini akan berterusan ‘sehingga pasaran mencapai keseimbangan semula pada tiik E dengan harga dan kuanti Keseimbangan masing-masing ilah M30 dan 9.000 hel. + Kuantitdiminta > kuantit ditawarkan + Kuantitidawarkan > kuantit diminta ‘+ Harga pasaan < harga keseimbangan * Harga pasaran > harga keseimbangan Harga cenderung meningkat Haga cenderung menurun Permintaan, Penawaran Permintaan Penawaran menurun ‘meningkat meningkat rmenurun| roses penyesualan harga dl pasaran * Harga keseimbangan + Kuantit keseimbangan + Kuantit diminta = kuantié dtawarkan [Rajah 2.15 Press penyesvaian apabilapasaran berada dalam ketiakseimbangan [AES RNR 8) Jaa bana meninjkan perma psn dan perawaran pesan aya psd pea ‘tingkat harga. —— Kuantiti | Kuantit Sec {) Luks keluk permintaan dan Keluk penawaran pada kertas graf yang sama, (0) Tentukan harga dan kuantt keseimbangan, (@. Lengkapkan jadual mengenai Keadaan pasaran pada tingkat harga: Harga ue Con aa) Kuantiti rey i pear t si 2.114 Perubahan Keseimbangan Keseimbangan pasaran yang dihuraikan sebelum ini ialah berdasarkan andaian ceteris paribus iaitu penentu-penentu Permintaan dan penawaran bukan hanga barang itu dak berabah, yang berubah hanyalah harga barang it Dalam keadaan sebenar,bakan harga barang itu saj yang berubah ‘malah terdapat juga penentupenents lain seperti hargabarang lain, cita rasa, tingkattelenlogi, dan harga faltor pengeluaran. Apabila ppenentu bukan harga Farang itu berubah, keluk permintaan ddan keluk penawaran alan beralih ke kisi ataw ke kanan dan seterusnya menyebablar. keseimbangan pasaran turut berubah. Perubahan keseimbangan pasaran boleh dianalisis berdasarkan: Perubahan Permintaan Ferubahan permintaan merujuk kepada pertambahan permintaan atau pengurangan permintaan, > Pertambahan Permintaan Jka berlaku pertambahan permintaan, maka keluke permintaan sahaja yang akan beralih dan Keluk penawaran tetap. Keluk permintaan akan beralih ke Kanan, Rajah 2.16 menunjukkan Pertambahan permintaan dan penawaran adalah tetap. aga) Rajah 2.16 Pertambahon permintaan Nyatokan la faktor yong ‘menyebabkan pertambahan Iago | atchvommNgZa5yGA (Dink pada 5 Oltaber 2016) @ an lt Nyatakan lima faktor Yang menyebsban eldk Decmintoan Beran ke Kr © Keseimnbangan pasaran asl tercapalapabila keluk permintaan D,D, berslang dengan Keluke penawaran 5,5, puda tk Ey larga dan kunt keseimbapgan masing-masing ilah P, dan Q © Apabila pertambaban permintaan berlaku. (isebabkan oleh penenta permintaan bukan harga barang ity), keluk permintaan akan berabh ke kanan dari DD, ke D,D, © Pada harga P, kuantit permintaan lebih banyak daripada Jaan penawaran, Ini bermaka wujud lebshanperminaan Kesannya, arga akan meningkat ke P © Keseimbangan babar tercapa apabila Keluk permintaan DD, bersilang dengan Keluk penawaran 5,5, pada ik E,. Hargt reningkat dat P, ke P, manakala Koantti meningat dan ke Q. Oleh its arg dan kant keseimbangan bahara salah Pdan @, © Kesimpulannys,apabilaberlaku pertambahan permintaan ‘manalala penawaran tetap akan menyebabkan harga dan Ievantti keseimbangan meningkat. > Pengurangan Permintaan Sebaliknya jika berlaku pengurangan permintaan, keluk permintaan akan heralih Ke kiri manakala keluk penawaran tetap. Rajah 2.17 menunjukkan berlakunya pengurangan ppermintaan dan penawaran tetap, aoe a) = Kani) Rajah 2.17 Pengurangan permintaan (© Keseimbangan pasaranasaltercapai apabila keluk permintazn D,D, bersilang dengan keluk penawaran 5,5, pada tiik Ey larga dan kuantiti keseimbangan masing-mesing ialah P, can Q, © Pengurangan permintaan menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiti dari D,D, ke D,D,. Pada harga Py, kuantii Penawaran lebih banyak’ daripada kuantiti permintasn, Ini bermakna wujud lebihan penawaran, Lebihan penawaran akan menyebabkan harga cenderung untuk menurun. © Keseimbangan baharu tercapai apabila keluke petmintaan D,D, bersilang dengan keluk penawaran 5,5, pada titk E, Haga turun dari P, ke P,, manakala koantii berkurangan dari @ ke Q. Oleh itu harga dan kuantti Keseimbangan baharu alah P, dan 2, © Kesimpulannya, apabila berlaku pengurangan permintaan ‘manakala penawaran tetap akan menyebabkan harga dan ‘kuantiti keseimbangan menurun, Perubahan Penawaran Perubahan penawaran merujuk kepada pertambahan penawaran ‘tau pengurangan penawaran, > Pertambahan Penawaran Jika berlaku pertambahan penawaran, maka keluk penawaran sahaja yang akan beralih dan Keluk permintaan tetap. Keluk penawaran akan beralih ke kanan, Rajah 2.18 menunjukkan pertambahan penawaran dan permintaan tetap. Has ean) °, sent) Rajah 2.18 Fertambahan penawaran © Keseimbangan pasiran asa tercapai spabila keluk permintaan D,D, bersilang dengen keluk penawaran 5,5, pada titik E,. Hang dan kuantti Keseimbangan masing-masing lalah Py dan Q. sajur pada hal isn Dengan mengunakan raj, Jelaskan bagaimane Kempen ini mempengaruhi pasaran aging yam dalam negar, 41 Nyatakan ime faktor yang rmenyebabkan kaluk peanaran bari ke kana, 2, Nyatakan kesan terhadap haga dan at keseimbangan apabia beraky pertambahan ponawaran. 41 Nyatakan ime faktor yang rmenyebabkan pengurengan 2. yatakan fesan terhadap harga dan kurt esemmbargan apebla Deraku pengurangan ponawaren. ‘oalse suas berkut terhadap pasaran Kereta Stasi Kerajan melsksonakan dasa porngsion Kereta ‘Situs 2 Syarat sews bal horeta ‘toner. Stuasi 3 ‘SubsiciKersjaan kepada ‘engeluar ahapuskan dalam ‘masa yang soma kersleen tmenguanghan kadar col eo aas input © Apabila pertambahan penawaran berlaku, keluk penawaran beralih ke kanan dari $,$, ke $,5,. Pada harga P, Kuan penawaran lebih banyak daripada kuantiti permintaan. Ini bermakna wujud lebihan penawaran, Kesannya, hanga akan tunun ke P, (© Keseimbangan baharu tercapat apabila Keluk permintaan DP, bersilang dengan keluk penawaran 5,5, peda ttk E, ‘args turun dari P, ke P,, manakala kuantiti meningkat dari Q, ke Q, Oleh itu harga dan Kuantitikeseimbangan baharu ialah P, dan Q, © Kesimpulannya, apabila berlaku pertambahan penawaran tmanakala permintaan tetap, harga keseimbangan turun dan ‘kuantii Keseimbangan meningkat. > Pengurangan Penawaran Sekiranya berlaku pengurangan penawaran, keluk penawaran fakan beralih ke kiri dan keluk permintaan tetap. Rajah 2.19 menunjukkan berlakunya pengurangan perawaran dan Permintaan tetap, ego) Rajah 2.19 Pengurangan penawaran © Keseimbangan pasaran aaltercapai apabia keluk permintaan D,D, bersilang dengan keluk penawaran 5,3, pada titk Ey Harga dan kuanuti keseimbangan masing-masing ilsh P, dan Q (© Pengurangan penawaran menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri dari §,5, ke 5,5, Pada harge Poy kuantt permintaan lebih banyak daripada kuantiti penawaran, Ini bermakna wujud lebihan permintaan, Kesannya, args akan meningkat ke Py Keseimbangan bahacu tercapal apabila keluk petmnintaan D,D, bersilang dengan keluk penawaran 5,5, pada titk E, Harga meningkat dati P, ke P,, manakala kuantti menurun dari Q ke Q. Oleh itu harga dan koantii keseimbangan baharu ialah P, dan @, Kesimpulannya, apaoila berlaku. pengurangan penawaran manakala permintaan tetap akan menyebabkan dan & STRUTT IN 2.0) Berkut ialah peristva-perstiwa yang akan mempengaruhi pengeluaran ikan di negara kita. Andaikan setiap perstva itu adalah becasingan ( Harga minyak petrol meningkat sebaryak RMO 30 selte. (i) Berfakunya musén tengkujuh di pantaitimur Semenenjung Malaysia Ail) Cita rasa pengguna beralih kepada ayam goreng pedas berjenama () Nelayan melancarkan mogok ai seluruh negara apabia kerajaan menghapuskan subsii rminyak diese (6) Lambakan pengeluaran ikan dari negara Thailand, (7) Harga ayam dinaikkan kerana harga makanan ayam meningkat. (wi) Harga ikan sardin dar luar negara diturunkan, Setip murid dikehendaké (@). Melakar keluk keseimbangan bagi pasaran kan berdasarkan setiap peristva di ats. (6) Tentukan peralhan keluk permintaan atau penawaran pada lakaran di (2), (2) Menganalisis kesan peistiwa datas terhadap harga dan kuanti keseimbangan pasaran ikan. (2) Membuat rumusan dengan melengkapkanjedual ci bawah Bertambah Harga | Kuantit ‘l/l [e] Berkurang, Bertambah Berkurang, Harga | Kuantt / / Harga | Kuantt / arg] Kuanti / 1. Pertambahan permintaan akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan meningkat. 2. Pengurangan permintaan akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan menurun. 3. Pertambahan penawaran akan menyebabkan harga keselmbangan menurun dan uantti Keseimbangan meningkat. 4. Pengurangan penawaran akan menyebabkan harga keseimbangan meningkat dan ‘antitikeseimbangan menurun 2.2 Keanjalan Harga (© Apakah maksud keanjalan harga permintaan(E,) dan keanjalan hharga penawaran (E)? © Bagaimanakah anda mentafskan nil barang in, E, barang A= 25 dan €, barang B = 0.87 Apakah jens keenjalan harga yang ditunjukkan oleh nila pekal tersebut? {© Apalah faktor yang mempengaruhi keanalan hargspermintaan dan keanjalan harga penawaran sesuatu barang? ‘© Mengapakah penawaran barang pertanan tak anjal berbanding ‘dengan barang perkllangan? (© Mengepakah pengeluar peu menurunkan harga untuk barang ‘yang permintaannya anjal? CUTI-CUTI Malaysia Bukit Bendera di Pulau Pinang terkenal sebagai sebuah stesen tanah tinggi Inggeris yang tertua di Asia Tenggara. Landasan kereta api funikular ini merupakan landasan yang terpanjang di Asia dan juga landasan berterowong yang tercuram di dunia. Yang berkut ialah senarai harga tket kereta ap funikular Bukit Bender, Harga tket (stakat Julai 2016) Kategs 2 hala (Promos MS. “Kanakcanak (Umar 48 tahun) | RWS. ik RMS M0 “Worgs Ema (Umur 60 tahun ke atas)| RMS | ‘rang kureng upaya z rm Perouma “Pas bulanan oa ee aun mat pec 100 nin ean ag Tea a tre 8 7 i eae Sa ee a ee en 2.2.1 Keanjalan Harga Permintaan Mengikut hukum permintaan, apabila harga sesuatu harang ‘meningkat, kuantiti diminta terhadap barang tersebut akan berkurang dan sebalikny2 apabila hargasesuatu barang menu, ‘use diminca terhadap barang itu akan meningkat. Namur, tindak balas perubahan kusnitidimnintakesan daripada Perubahan harga adalah berlainan bagi setiap jenis barangan, Sesetengah barang sangatresponsifterhadap perubahan harga ‘misainya barang kosmetik yang mempunyai banyak penggant Apabila harga barang Kosmetik diturunkan sedikit, kuanttt dlimintanya akan meningkat dengan lebih banyak. Sesetengah Darang pula kurang responsif tethadap perubahan harga contohnya barangan yang mempunyai ketaatan pengguna yang tinggi. Sekiranya pengguna taasub dengan sesuatu jenama, walaupun harga barang jenama tersebut meningkat. perminaan ‘erhadap barang tersebuit akan herkurangan sedikit sahaja, Konsep keanjalan harga permintaan (E,) digunakan untuk ‘mengukur tindak balas perubshan kuantiti diminta kesan daripada perubahan harge barang it Konsep keanjalan hanga permintaan ini adalah penting kepada firma dalam membandingkan tindak balas pelbaga jenis barang ‘ethadap perubahan hatgs dalam menentukan strates harganya, etka mengambil keputusan mengenai dasarsubsidi dan culkai, kerajaan perl tahu tindak balas permintaantethadap perubahant hharga untuk mencapai matlamatnya, 41. Apokah maki keanalan naga permintaan? 2 Nyatakan kegunaan pengetanuan konsep heanalan hrga, ermintsan kepade fra. 2.2.2 Pengiraan Keanjalan Harga Permintaan ‘keanjalan barga permintaan dapat diitung mengikut romus beri: 9 perubahan Keuantiti diminta (AQ) air « ‘% perubahan harga barang (%AP) ___Kuani bahar (Q) = Kuanti asl Q) ale Kuan asl ©) 100. Harga babaru (P,) ~ Harga asal (P.) Swap = Taped 100 Contoh pengiraan ltung ria Keanalan arga permintaan bag berasapabla hangs ‘eras meninghat dart RMS.00 ke RMG 00 dan Keuanes dimintanya turun daripada 20 kg kepada 18 kg. (@ -tteraktit Sacer eerarane Pengiaan keanjalan hangs penmintaan Anda boleh menonton video | Penkut untuk mempelajan penghitungan ken Ange permntaan neal penerangan aah Ips! ryote com) tratchtv-GEAODB5gTOM (Die pad 5 Oktober 2018) ~— Mengira keenalan harga permintaan wa Ee" Map 0% 20% =05 Tanda negatif pada pekalikeanjalan harga permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta. Dalam ekonomi, nda nega ini akan diabaikan dengan ‘mengambil nilat mutlak sahaja. Dalam contoh di atas, pekalt keanjalan 0.5 akan dinyaakan sebagai 0.5. Nii keanjalan harga Permintaan 0.5 bermaksud apabila harga meningkat 20%, kuantit yang diminta akan turun 10% atau apabila harga meningkat 1%, kuantti yang diminta akan tran 0.5%. 41. Apakah maksud tanda negaif paca peat eanalan arg 2, Hun na keanjaton hangs ermintaan jk porous. perubananNarga lan 20% dan peratus prubahan ‘ang ilah 60% 8. Tafsikan pekaikeanoln hargapermintaan yang bernie = 15, dual berkut menunjukkan kuantit permntaan bagi dua jens barang pada pelbagaitingkat harp, Hi ey Kuantitigula di an 1.50 10 2.00 8 3.00 6 Coen (i 40 30 20 ‘Andaikan harga naik darpada RM SO kepads RM2.00. Hitung niai keanjalan harga permintaan bagi kedua-duajenis barang, Tasrkan nisi tesebut. . Rumus keanjalan harga permintaan Keanjalan harga permintaan (E,) 2. Sika nilai 6 perubahan kuantii diminta (9640) a ~ % perubahan harga barang (9647) 2, ini bermakna apabila harga meningkat 19%, kuantiti diminta ‘akan turun 2% dan sebaliknya apabila harga menurun 1%, kuantti diminta akan meningkat 296, So 2. Nyatakan tgs conto barre, yang perminteannya ania. Rumah mewah rmerupakan barana yang ‘permintaannya anjal 2.2.3 Keanjalan Harga Permintaan Anjal dan Tak Anjal ada asasnya, keanjalan harga permintaan boleh dibahagikan kepada anjal dan tak anja Anjal © Pekali keanjalan melebihi 1 (E, > 1. {© Peratus perubahan kuantti diminta adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga (‘AQ > %AP). Ini bermakna pengguna sangat responsi terhadap perubahan barga. Contolnya, ka harga diturunkan 5%, kant dimina kan meningkat lebih daripada 5%. arpa a) ei Rajah 2.20 Keanjolan harga permintaon anal © Apabila harga menurun dari P, ke P,, kuantitt diminta rmeningkat dengan banyak dari Q, ke @,, Sebaliknya jika harga meningkat dari P, ke P,, kuanttt diminta menuron dengan banyak dari @, ke © Keanjalan harga permintaan anjal_ mempunyai keluk permintaan yang landai © Contoh barang ialah barang mewah, Tak Anjal © Pekali Keanjalan kurang daripada 1 (E, < D) (©. Peratus perubahan harga adalah lebih besardaripada peratus perubahan kuantiti diminta (SAP > ‘6AQ). Ini bermakna pengguna kurang responsif tethadap percbahan harga. Contobnya, jika harga dinaikkan 10%, kuantii diminta menurun kurang daripada 10%, 41 Apakan moksud Permintaan ta aj? 2, Nyatakan Yiga conten arene yang perintaannya tae anal (@-tntaralcit ar © denisjenis Keanalan ais. et | harga permintsan Rajah 2.21 Keanalan harga permintaon tak anjal © Vowk mengeaui i jeni-enir Keanu dengan | ant anda bole © Apabila harge meningkat dari P, ke P,, kant diminia | bi leno, anda bch menurun dengan sedikit dari Q, ke Q..Sebaliknya ka harga ‘menurun dari P, ke P, kuanttt diminta meningkat dengan; Hitps!//wnew youtube om/ seaihit dati Q, ke fu © Keanjalan harga permintaan tak anjal mempunyai keluk (Pitter ade 5 Obeter 2016) | permintaan yang cura, © Contoh barang ialah barang keperluan dan barang yang, mempunyai ketaatan pengguna yang tings ‘Lis keluk untuk menurjukkan keanjalan harga permintaan bagi dua jens barangan berikut: (@)_ Pakej pelancongan (b) Buah-buahan Terangkan keluk yang anda lukis. ip ES AS ‘Barang eras mempunye ‘permintaan yang anja JOM ltiyATVanabl eae Soe pret ar no as eg ap! ae 2.2.4 Penentu Keanjalan Harga Permintaan “Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keanjalan hargs perminiaan suatu barang, antaranya lala Jenis Barangan Barang mewah adalah lebih anjal kerana apabla harganya rmeningkat sedikit, pengguna akan mengurangkan kuantitinys dengan banyak, Sebalikanya, barang keperluan asas seperti beras tak anjal kerana sebarang perubahan harga yang bessrhany akan ‘menyebabkan perubahan kuantitidiminta yang kedl, Pengguna tetap membel barang tersebut walaupun harga meainglat Faktor Jangka Masa Dalam jangka masa pendek, permintaan barang biasanya tak anjal, Hal ini kerana dalam jangka masa ini, jtka harga ‘barang meningkat, permintaannya tidak banyak berubah erana sukar untuk mencati barang pengganti yang lan, Sebaliknya, dalam jangka masa panjang, permintaannya adalah anal kerana jika harga sesuatu barang itu meningkat, pengguna sempat ‘mencati barang penggantinys. Bilangan Barang Pengganti Barang yang mempunyai banyak barang pengganti, ppermintaannya adalah anjal Kerana apabila harganyaa meningkat Sedikit, pengguna akan mengurangkan kuantitinya dengan ‘banyak dengan membeli rang penggantt lan yang lebih murah harganya, Sebaliknya, bagi barang yang tidak mempunyat parang pengganti jika harganya meningkat dengan banyak, kuantiti diminta tidak dikurangkan dengan benyak kerana Darang itu sukar digantikan dengan barang lain. Oleh itu, permintaannya adalah tak anjal Nisbah Perbelanjaan dengan Pendapatan Semakin besar bahagian pendapatan boleh guna dibelanjakan kke atas sesuatu barang, maka permintaannya akan semakin anjal. Contohnya, perbelanjaan terhadap telefon pintar ‘mengambil bahagian besar daripada jumlah pendapatan dan perbelanjaan terhadap makanan mengambil bahagian. kecil daripada jumlah pendapatan. Jika berlaku peningkatan Peratusan harga yang sama bagi (eefon pintar dan makanan, permintaan bagi makanan akan dikurangkan dengan sedikit {etapi permintaan tethadap telefon pintar akan dikurangkan dengan peratusan yang lebih banyak. Maka, permintaan terhadap ‘makanan adalah tak anjal manakala permintaan terhadap telefon pintar adalah anja Bilangan Kegunaan Jika sesuatu barang itu mempunyal banyak kegunaan, ‘maka permintaannya adalah anjal. Contohnya tepung gandum, apabila harga meningkat sedikit, kuantiti perminteannya akan dikurangkan dengan banyak berdasarkan jumlah bilangan egunaannya. Keadsan sebaliknya berlaku bagi tepung atta yang boleh digunakan untuk membuat capati sthaja. Jika harganya ditingkatkan dengan banyak, kuantiti perminisarinya berkurang dengan sedikit sahaja atas sebab bilangan ‘penggunaannya terhad, Cabaran Monga garam ‘mempuryaipermin.aan yang {ak anal? Kaikan Jawan ‘anda dengan penenta oanalan permintaan, Ketagihan Jka sesuatu barang mempunyai tahap ketagihan yang tings, ‘misalnya rokok dan kopt, pengguna akan tetap membelinya walaupun pada harga yangtinggi, leh tu, permintaannya adalah tak anjal Ketahanan Barang ‘Bag barang tahan lama, permintaannya adalah anja, kuantiinya boleh dibeli dengan benyak jika harganya jatuh kerana barangan ini boleh disimpan lama. Contoh bagi barang tahan lama ial perabot dan barangan elelaek, Sebabiknya, bagi barang yang tidak tahan lama seperti susu. segar, perminteannya adalah tak anja, Kua dibeli walaupun harganya 1, maka Keanjalan harga perminta Darang ini adalah anjal, Bagi barang yang permintaannya anjal, penurunan harga yang sedikit akan menyebabkan peningkatan kuancii diminta yang lebih besar, kesannya jumlah hasil meningkat, ‘Hubungan antara jumlah hasil dengan permintaan oarang anjal dapat dijelaskan melalui rajah berikut: args aM) . ust int) Rajah 2.22. Hubungan ancora jumioh hal dengan permintean barang anja Berdasarkan rajah, penurunan harga dari RM20 ke RMI6 ‘menyebabkan kuanttt diminta meningkat dari 60 unit ke 90 tunit. Didapati jumlah kawasan pertambahan basi. lebih, besar daripada jamlah kawasan pengurangan hasil, Kesin bersihnya lalah jumlah hasil meningkat. Bult: Jumlah hasil asal = RM20 x 60 unit = RMI 200 Juunlah asl baharu ~ RM16>% 90 unit = RM 440 Pertambahan jurmlah hasil = RMI 440 ~ RMI 200 = RM240 ‘Kesimpulannya, bag barang yang permintaannya anjl, penuranan hharga batang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Tak Anjal 5ika permintaan terhadap sesuatu barang adaleh tak anja, ;peningkatan harga barang tersebut menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil dan sebaliknya penurunan narga barang ‘menyebabkan penuranan dalam jum has Contoh: 5-389 1 ~ KAP 80-100 ag = 80100. 100 “ka barang & mempunya il Keenan nga - 20% Bermntaan yong mee ka svtee haga yang soap = RMT2—RMA0 x 199 eu dlistankan ola) pergeliar RMD triuk momaksimumkan = 80% Jumlah hating? Buxton Jawapan anda dengan contoh orang Nilat keanjalan harga petmintaan ialah 0.25. DidapatinilaiE, < 1, maka keanjlan harga permintaan barang tak anjal. Bagi barang yang permintaannys tak anjal, ppeningkatan harga yang >anyak akan menyebabkan penurunan ‘uantitt diminta yang sedikt,kesannya jumlah asl meningkat, Hubungan antara jumlah hasil dengan permintaan barang, talk anjal dapat dijelaskan melalui rajah beri: Haro a) n| Berdasorkan Raja 2.23, cuba anda jlastan hubungan ‘antara jumiah has dengan ry ‘exmintaan Darang apabia ergo barang menurun dar M72 ke RAO, ; Kanth (ne) Rajah 2.23 Huburgan antara jumiah asi dengan ‘permintaan borang tak anal Kenaikan harga daripads RM40 kepada RM72 menyebabkan kuantiti diminta menuran daripada 100 unit kepada 80 unit Didapati_jumlah kawasin pertambahan hasil lebih besar dlaripada jumlah kavasan pengurangan basil, Kesan bersihnya lala jurtah hasil meningleat, Buk: Jumnlah hasilasal = RM#0>x 100 unit = RM# 000 Jumnlah hasil haharu = RN72 x 80 unit = RMS 760 Pertambahan jumlah basil = RM5 760 — RM4 000 = RM 760 Kesimpulannya, bagi barang yang permintaannya tak anjal, kenaikan haga barang.akan menyeabkan jumlah basil meningkat 41. Jadual berikut menunjukkan peratus perubahan harga (%4P) dan peratus perubakan kuantt ‘iminta (9640) bagi empatjenis bareng, gariskan jawapan yang betul ey Pen od Peon permis Buang A 45%. 10% Arjl/Tak anal Meringat/ Menu Tak berbah rang 8 -20% 44% Arjal/ Tok anal Meninlat/ Menu Tidak berubah fal Tk aol Meringtat/Menurun Tsk beuboh jal Tk anal Meringla/ Menurun Tk beruboh ‘Barang C Barang D 2. jah berikut menunjukkan keluk permintaan bagi dua jenis barang. Hoge (RM) Heros a) ant ‘on arena E orang F |Apakah keputusan yang harus dambil oleh firma untuk meningkatkan jumlah hasinya? ie ei) 3. Bincang dalam kumpulan dengan memilin sebuah syarikat berkut untuk menerangken bagaimana syarkat tersebut menggunakan Konsep keanjalan harga permintaan untuk menetapkan harga barang bagi memaksimumikan jumiah hasinya. (@) Syarkat Perodua (0) Penerbangan Malaysia Berhad (MAS) (0. Mana-mana satu taman tema di Malaysia {(@)_Syankat pelancongan (e) Pasar raya 2.2.6 Keanjalan Harga Penawaran Mengikut hukum penawaran, apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantiti ditawarkan akan bertambah dan sebaliknya apabila harga sesuatu barang turun, kuantiti ditawarkan akan menurun, 'Namun,tindak balas dalam perubahan kant ditawarkan kesan daripada perubaban harga adalah berlainan bagi setiap jenis Darangan. Contohnya bagi barang pertanian, tindak balas dalam ‘kuantitiditawarkan adalah kurang daripada perubahan dalam hharga Kerana kuantiti ditawarkan bagi barang pertanian adalah sutkar ditambabkan dalam jangka pendek. Keadaan sebaliknya berlaku bagi barang_perkilangan, Penawaran barang perkilangan adalah sangat responsifterhadap perubahan haga ‘Untuk menjelaskan tindak balas penawaran ethadap perubaban hharga barang dan perkhidmatan, maka konsep keanjalan harga penawaran adalah diperiukan, ‘eanolan harga penaweran (E) mangukur peratus perubahan dala hurt dtawaran Kesan daipde pert perenne Darang dengan nin cotos porous Keanjalan_harga penswaran dapat dihitung mengikut rumus beri: > Pn Barang pertanian {adalah kurang responsi terhadep perubohan harga ‘lat komuniasi adalah responsfterhadap perubohan harga Jantit dtawarkan (6 "% perubahan harga barang (AP) penghiungan keapjalan | aga penawaran melalui penerangan aah Iatps//sww youtube com) wath | (Dies pada 5 Obvber 2016) 44 Apakah maksuatanda post oda pla Keanfelen Nore penenran? 2, Hung i! Kearalanharga enawaran ik peratus Berube harga alah 10% (an. peratus. perubahan ‘ant alan 8%. 3 Tafsir pokal Keanalan hor enawean yore Contoh pengiraan Hitung nilat keanjalan harga penawaran bagi kasut apabila arga kasut meningkat dari RM50 ke RM52 din kuantiti duawarkan meningkat dari 150 pasang ke 180 paseng, ‘Mengira peratus perubshan Kuan ditawarkan Kant baharu (Q) Kuan asa (2) ‘Kuan asa! (@,) i 180 — 150 hese =20% Langham [PRES 100 Mengira peratus perubahan harga _Hatga baharu (P,)~ Harga asal () ae ‘Hage asa (F,) M52 — RMS 100 map = 4% 100 ‘Mengira keanjlan harga penawaran BaP 2th % =s ‘Tanda positif pada pekali keanjalan harga penawaran ‘menunjuldkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti ditawarkan, Dalam contoh datas, nilat peal keanjalan args ppenawaran 5 bermaksud apabila harga meningkat 4%, kuantit yang ditawarkan akan meningkat 20% atau apabila harga ‘meningkat 1%, kuantii ditawarkan akan meningkat 5%. [sarang Ts reson are | peubahan ut | Kean aos (6 (@) Getah 20 2 z © Perabot 8 , 15 (0) Kereta , 18 9 2. Jadual berikut merunjukkan kuantiti penawaran bagi dua jenis barang pada pelbagai tingkat harga ea oer rere 1 4.000 30 2 6 000 60 3 8.000 20 FHitung nila pekali Keanjalan harga penawaran bagi Kedua-dua jens barang apabilaharga (a) meningkat darieada RMI kepada RM2. (b)_menurun daripada RM3 kepada RM2, Tasirkan nila pekall keanjalan harga penawaran tersebut ‘3. Jadual di bawah menunjukkan harga suatu barang dan kuantt yang ditawarkan, Harga barang (RM) | Kuantiti ditawarkan (kg) x 200 30 40 Hitung nila jka nist pekal keanjalan harga penawaran ialah 2, 4. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran untuk suatu barang arma) ord 2 on Hitung nilai ¥ ka nisi pekall Keanjalan harga penawaran ialah 05, 2.2.7 Keanjalan Harga Penawaran Anjal dan Tak Anjal Pada asasnya, Keanjalan harga penawaran boleh dibahagikan kepada anjal dan tak anja © Pekali keanjalan harga melebihi 1 (E, > 1). © Peratus perubahan kuantiti ditawarkan adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga (%4Q > %6AP) Ini bermakna kuantiti ditawarkan sanga- responsif terhadap perubahan harga, Perubahan harya yang sedikit akan memberikan kesan yang besar kepada. kuantitt yang dtawarkan, Contohnya apabila hargaditingkatkan 10%, Jeuantiti ditawarkan akan meningkat melebihi 20% iro Kant tort) Rajah 2.24 Keanjalon harga penaworan anal © Contoh barang terdiei daripada barang-barang perkilangan seperti kereta,paksian, dan alatan elekrik © Apabila harga meningkat dari P, ke P,, kant dtawarkan rmeningkat dengan banyak dari’ Q, ke Q,. Sebaliknya, jka hharga menurun dari P, ke P, kuantiti dtawarkan menurun dengan banyak dari @, ke Q, (© Keanjalan harga penawaran anja mempunyai keluk penawaran ‘yang landal, 4 Barang-borang perilangan mempunya keanjalanhaige penawaran ‘anal kerana pengeluarannya dapat ditingkatkan dengan mudah ‘apabila harganya meningkat Tak Anjal © Pekalikeanjolan kurang daripada 1 (E, < 1). © Peratus perubahan harge adalah lebih Besar datipada pertus Perubuhan kuani d:awarkan (%64P > %4Q Ini bermakna ‘vanttiditawarkan kurang responsifterhadap perubahan harga. Perubshan targa yang besar akan memberikan san yang seit saaja kepada kuanui yang ditawarkan, Contohnys,apabila haga dturunkan sebanak 20%, kunt dltawarkan menurun kueang daripada 20%. Hg ru) Rajah 2.25 Keanjalan harga penawaran tak anal © Contoh barang terdit daripada barang-barang pertanian seperti kopi dan koko, © Apabila hargs menurun dari P, ke P,, kuantti ditawarkan ‘menurun dengan sedikit dari Q, ke’ @. Sebaliknya, jka haga meningkat dari P ke P,, kuanviti ditawarkan meningkat dengan sedikit dati Q, ke Q. © Keanjalan harga penawaran tak anjal mempunyai keluk penayaran yang curam, cet ee 41 Nyatakon tga canton barang yang penawarannya ana 2. Apakah bent kel ‘enawaran bagi barang Yang penawaranny anja? ‘Avobita harga barang pertanian ‘alk, pengeuaranya tidak dapat titamtah serta-merta, maka Penawaran barang pertanian alah tk anol ewe 2.2.8 Penentu Keanjalan Harga Penawaran “Teedapat banyak faktor yang mempengaruhi keaajslan harge penavraran suaru barang, antaranya ila Tambahan Kos Penawaran adalah tak anjal sekiranya penambshan Kuantitt sesuatu barang memerlukan tambahan kos pengeluaran ‘yang sangat besar. Manakala penawaran adalah anjal apabila penambahan dalam penawaran memerlukan tambahan kos yang sedikit Corak Penggunaan Faktor Pengeluaran Penawaran adalah tak anjal sekiranya pengeluaran. seswatt Darang ita memerlukan faktor pengeluaran tertent atau faktor pengeluaran itt, sukar diperoleh. Sebsliknya, penawaran fdalah anjal apabila faktor pengeluaran mudsh diperoleh dan ditambahkan. Faktor Masa Jangka masa boleh dikelaskan kepada dua jenis ist jangka ‘masa pendek dan jangka masa panjang, Dalam jangka masa pendek, penawaran adalah tak anjal kerana penambahan pengeluaran adalah tethad. Manakala dalam jangka masa panjang, penawaran adalah anjal kerana semua faktor pengeluaran boleh diubah dengan mudah, Bilangan Firma dalam Pasaran Penawaran sesuatts barang menjadi anjal sekirenya bilangan firma dalam pasaran adalah banyak kerana kuantith barang yang ditawarkan adalah banyak. Sebaliknys, penawaran esuatu-barang-menjadi-tak-anjal_jika_bilangan_ firma ‘dalam pasaran adalah sedikit erana jumlah keluaran dt pasoran ‘urut berkurangan, | Mobiliti Faktor Pengeluaran Ketersediaan Stok atau Inventori Penawaran suatu barang adalah anja jika firma mempunyat sama ada dalam bentuk bahan mentah, barang separuh siap ataupun barang siap. Stok ini membolehkan firma bertindak cepat apabila harga barang meningkat di pasaran etersediaan stok ‘mempengaruhikeanjolan penawaran 11. Lengkapkan jada di bawah (a) Tambahan kos adalah (a) Tambahan kos adalah (©) Bekalan input 4 didapati_(b) Bekalan input didapat ~— input penggant Zz (9 —_4 input pengganti ie (d) Jangka masa 4 (d) Jangka masa 2. ‘Berkut adalah dua jens barang yang dlikeluarkan oleh firma, Bincang dalam kumpulan, barang yang manakah penawarannya lebih anal? ‘Wiki kumpulan perlu membentangkan has perbincangan di deoan kas, 1. Penents Kenan penanaran ah a (@)Tambahan tos (@) Blangan fms dalam pasaran (©) Corak penggunaan faktor pengeluaran (e) Mobilit faktor pengeluaran (©) Faktor masa (_ Ketersediaanstok atau inventor! tensa ekonomi ada aki tahun, pasar ‘aya akan mengedakan Jualan penghabisen Stok bog) meningkatan Juslan dan heuntungan. Akan tetopl, bukan semua barang akan dual dengan har yang febih murah. aga umunnys ena hanya mengadakan Juaian ‘murah untuk arangen Yong respons tahadap perubanan nares. tensa toner Eh Hast marginal (8) merase eepade perubanan dalam Jumiah kos kesan arpa etehen dm Sut CUM Hast purata (AR) meruuk kepada hasl yang dpecoih 0), penurunan harga oleh firma akan menyebablan peningkatan Jeuantit diminta dengan kadar yang lebih besar. Oleh itu, junlah hasil yang diterima oleh firma akan meningkat. () Pada bahagian ‘keluk permintaan yang tidak anjal (Ed < 1, pemuranan harga oleh firma hany menyebabkan peningkatan Kuantiti diminta dengan kacar yang, keci Oleh itu, jumlah hasil yang diterima oleh firma menurun Kerajaan Bagi kerajaan, konsep keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran adalah penting dalam menjalankan pols cukai dlan subsidi. Beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli tau pengeluar dan jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembel juga bergantung kepada Keanjalan harga Perminisan dan keanjalen harga penawaran, > Percukaian Pengenaan cule tak langsung oleh kerajaan kepada pengeluar akan menambahkan kos pengeluaran pengeluar, maka jumlah pPenawaran akan menurun pada setiap tingkat haga. Pengurangan PPenavaran ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran Ke kiti seperti raja di bawa, Haro (Ru) Rajah 2.27 Permintaa anal dan ken cukai © Kedua-dua rajah di atas menunjulkan keseimbangan asal dicapai pada E, dengan harga keseimbangen P, dan kuanit keseimbangan Q, © Setelah cukal dikenakan, Keluk penawaran beralih ke kiti dari 5,5, ke 5,5, dengan keseimbangan bahar dicapai pada E,, Didapati harga keseimbangan meningkat dari P, ke P, ‘manakala kuantiti Keseimbangan turun dani Q, ke Dengan cukai per unit sebanyak E,8, jumlah eukai pada Q. ialah P\E, BC dengan heban cul pengguna sebanyaleP,P,E,A ddan beban cukal pengeluar sebanyale CP,AB, © Bagi keluk permintaan anjal beban cukst pengelwar adalah lebih besar daripada beban cukai pembel, Bagi keluk permintaan tak anja, beban cukat pengeluar adalah lebih keeil darpada beban cukai pembel tone hone uk tak gsi ath ka yar dikenakan hepa fem Yang beban cukainya boleh ‘Spindehitan hepa pene Untuk. bayer. Cantona, ‘import du eksport dan ‘uke eksais Jha herjaan ‘meningkatian cukat juslen Tovok seboryak 20 sen mak ‘ma akan menighatian hor toh seberk 20 sen spay tan ca eet arn an dbajar oh pean, adr pereuaian oi Malaysia masi agenda ska dibannghan dengan ‘Sesotengan negara ASEAN yng lan Flee ace os es es > Subsidi Pemberian subsidi oleh Kerajaan kepada pengeluar akan ‘mengurangkan kos pengelvaran, maka keluke penawaran akan Dera ke kanan. Jumlah-subsidt-yang akan dinkkmati oleh pengeluar dan pembeli bergantung kepada keanjalan. arg permintaan dan keanjlan harga penawaran. Hara) Haga 0 a AG 4 a aa ‘cn a, ‘in Rajah 2.29 Permintaan ono dan sus Rajah 2.30 Permintaan tok anjl dn subs © Kedua-dua rajah di atas menunjukkan keseimbangan asal dicapai pada titik E,apablla keluk permintaan DD bersilang, dengan keluk penawaran 5,5, Harga Keseibangan alah P ddan kuantiti keseimbangan (© Apabila subsidi per unit BE, diberi, harga Keseimbangan jatuh dari P, ke P,, manakala kuantit keseimbangan bertambah dari Q, ke Q, © Bagi keluk perminiaan anja, subsidl yang diaikmati oleh pengeluar iaita P,ABC adalah lebih besar datipada subsidi ppembeliiatu P,P,CE,, (© Bagi keluk permintaan tak anjl, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar iat P,ABC adalah lebih kecil daripada subsidi ‘pembeliisitu sebanyak P,P,CE, (5 ALLER eT 229 Berdasarkan Rajah 2.27, bincang dalam kumpulan dan lukiskan jah yang menunjukkan kesan ‘pencukaian tas kes berikut: (a) Penawaran anjal {b) Penawaran tak anjal ‘Murid-murid dikehendaki menerangkan rajah dan membuat Kesimpulan seperti dalam teks percukaian.Tugasan ini perl dinantar kepada guru untuk dni, Masyarakat ASEAN’ ‘erajan akan menghapustan subelgh berperingxat. untuk “Sbanagikon dalam bentuk ‘nal seperti pemberian Bantuan Rakyat 1Maays (GRAM), Amara negara ASEAN yang. telah mengamalkan Pemberian tonal ialah Singapura dan indonesia. (Sumac Opa da oa ten ag 29 2058 eo Rajah di bawah menunjukkan penawaran anjal dan penawaran tak anjalapabila subsididiberikan Haga ea Hero) set ‘cn Penawaran anal dan subsidi Is tempat kosong dengan jawapan yang betul Kea ah aa mnurjlan kssinbogan al dea pase degen tingkat harga keseimbargan ___/___ dan kuantiti keseimbangan Selepas subs liber, klik penawaran 5,5, akan berain _//_tngkatharga keseimbangan mmenurun dai _/ ke “dan kunt keseimbangan dari fe Bagi keluk penawaran enjal, daripada jumiah subsidi _/_, sebanyak akan we xan Alat Perantaraan Pertukaran © Wang berperanan sebagai lat perantaraan pertukaran -erana wang boleh digunakan untuk menjalankan ures ‘aga init jual beh barang atau peeehidmatan, © Scorang nelayan boleh menjual hasil tangkapannya ‘untuk mendapatkan wang, Dia juga boleh menggunakan wang yang diperokh untuk membeli kas. © Peniaga Kasut yang menevima bayaran dalam bentuk ‘wang pula boleh menggunakan wang itu untuk metabayar ‘upah pekerja (© Fungsi wang ini membolehkan pertukaran pelbagai hala berlaku dan memudahkan urus niaga dalam ekonomi > Alat Ukuran Nilai © sSetiap barang dan perkhidmatan dalam pasaran ‘mempunyai harga yang dinyatakan dalam nilai wang. © Contohnya harga sebuah buku ialah RM20 dan harga sebatang pen ialah RMS. Ini bererti nila sebuah bul bersamaan dengan 4 batang pen. © Fungsi wang int memboleltkan pengguna dan penjual ‘menentukan mila barang dengan mudah dan perbandingsn ‘lai dengan barang lain dapat dilakukan, tensa too Corin wang: itera mam Mus dbawa Tahan lama Muay didonagian estaba nia Penawaran terhad Ses ‘esukavan menemut kehendok ‘serentak dalam sistem ‘barter merumitkan proses pertukoran barang Wang digunakan untuk ‘membel barang “Tanpa wang semuanye tak meriaa™ Adakan anda _bersetujy dengan peryataan datas? Wang dapat mengukurrilai makonan diesteran ‘Alat Penyimpan Nilai © Wang boleh disimpan unruk kegunsan pada masa hadapan. © Anda mungkin menyimpan.scbahagian deripada wang, saku anda setiap hari agar dapat membel sesuatu barang pada masa akan datang, © Cini wang yang tahan lama dan mempunyal nilai yang stabil membolebkan wang berfungsi sebagai alat penyimpan nila a jad sean sear ‘i ‘lat Bayaran Tertunda © Sebahagian urus niaga dalam ekonomi melibatkan bayaran tunai dan ada juga urus niaga yang melibatkan jalan seeara hutang atau Kredit © Sarangan seperti kereta sukar dijual secara tunai kerana hharganya mahal dan bukan semua pengguna mampu ‘membel secara tuna. © Penjual mungkin membenarkan pembeli membayar © Concohnya Cik Azizah membeli scbuah Kereta Proton dlan bayaran ansuran ilah RM600 sebulan. © Wang diterima sebagai alat bayaran tertunda kerana rmempunya slat yang stabil, Wang sebagai oat bayaran tertunda Bandingkan keleihan sistem wang dengan sstem barter dar aspek berkut: ip {@) Abt perantraanpertukaran {&) Abt ukuran rill {@) Abst penyimpan nil {@) Alt bayaranterunda 2. Anda diminta menentukan sama ada barangan berkut boleh merainkan peranannya sebagai ‘wang atau tidak dalam ekonomi (a). kad prabayar (b) Kain (© an (@) Garam fe) Emas Selepas itu, bincarg jawapan anda dengan rakan anda. Bentangkan jawapan anda kepada Kelas. i a Nal Ringst Malays telah Jatun berbanding Doar ‘amerika Syarkat 3.1.2. Fungsi Bank Pusat ‘Bank Negara Malaysia merupakan bank pusat di negara kita, Bank ini ditubuhkan pada 24 Januari 1959. Bank pusat mempunyai ‘euasa-tunggal untuk mengeluarkan mata wang negara iaitu Ringgit Malaysia (RM). Hanya wang yang diterbitkan oleh Bank ‘Negara Malaysia sahaja yang sah diperlakukan dengan nila di negara kita dan pihak lain tidak dibenarkan untuk mencetak atau rmenerbitkan wang Malaysia, Berikut adalah 5 peranan tama Bank Negara Malaysia Mengawal Kestabilan Nilai Mata Wang Nila sesuatu mata wang diulur melalui dua cara iat dari aspek ‘kuasa beli wang dan juga dalam mata wang asin, Kuasa Beli © Kuase bei wang bermaksud kemampuan wang untuk ‘membeli sesuatu barang atau perkhidmatan (© Sekiranya anda mempunyai wang sebanyak RMLO dan harga pen ialah RM2, anda mampu membeli 5 batang ren. Sekiranya hharga pen naik kepada RMS, anda mampu mercbell 2 batang, ppen sahaja. Ini bererti kenaikan harga boleh menyebablan Jkuasa bell menurun, ‘© Kenaikan harga barang secara berierusan dalam ekonomi dikenal sebagai inflasi dan kadar inflast yang inggs boleh ‘menjejaskaan nilai mata wang, ‘Mata Wang Asing Kebanyakan mata wang negara termasuk Ringgit Malaysia dibandingkan dengan Dolar Amerika Syarikat kerana Dolar ‘Amerika Syarkat digunakan dengan meluas dalam perdagangan antarabangsa. Misalnya USS1 = RM4.20 atau RMI = USSO.238, Kadar ini sentiasa berubah mengikat keadaan ekonomi semasa Tiga kaedah bank pusat menstabilkan nila mata wang: Coenen end © Ordinan Bank Negara Malaysia memperuntukkan sandaran mniimum 80.59% dalam bentuk ema dan rizab antarabangsa. (© Ricabanlarabangea termasulah amas, pertukaran asing,miikan hak pengoluaran thas, san zab kumpulan wang antarabangsa. (© IniborertseKirnya Berk psa ingn mencetak RMIOO, sandaran ‘minimum yang per dr alah RNID. 59, ‘Campur tangan dalam pasaran pertukaran asing (FOREX) EQ: © Conictnya Bank Negara Malaysia akan membel Ringgit Malaysia | S8ésimanakah bark pusat engan menjual Dolr Amerixa Syarkst apabla rilai Ringgit | "enstabiken nile mata wang, Malaysia adalah rendah. negara? (© Kesnnnya jurtah Rint Maiysa dl dalam pasaran akan Stary danni Ring Malaya akan meningkatDerbanding Sctonn Dot Ameo Srna © Vialzupun tndakan I mengurangkan riasb_ontarabangse Yang doegang oa Bank Novas Maly, na Ringgit Malaysia ‘dapat distin, Sa ee a FY, ea iy ae Suen she er =x etn Do lon SESE Soe rn ork pnt san martian arn sum regu torse | 1923 sel ta It ads fre kal dagen menogunaian ala daar kevangan, | alos) peonaar nuk ‘menggankan sino“. aes ‘lzab antrebangsa BNM RMS bition ata Lumpur: Riz antarabangsa Bank Negara Malaysia (BNM) {alan R418 biion oerssmaan US$94.1 bilon) pada 15 Oxtober 12015. Dalam keryataen tat in, GNM berkata kedudukan riz Ru ukup untuk membiayl 8.8 Bulan import tertanggun don 1.2 kat hutang ua jangka pendek. Komponen utara lab entarabangsa ila izb mata wang ang (5825.8 bilon, kedudukan za Tabung Mata Wang Ataraborese (Us80.8 biion), Hak Pangeluaran Khas (USS4.8 bilon), emas {USS1.4bllon), dan asetraab lin (USS4.3 bon), {sumber: ube si daipoae Haron Mato, 22 oktober 2015) ee ee ee Tan So Dato’ SriDr.Zet “Akhtar Aziz Gabenor Bank Negara Malaysia (Me 2000 - Apri 2016), Datuk Mutammmad bin lbahim Gabenor Bank Negara Malaysia (Malai Mei 2016 -) JOM cP Jessel! Apakah maksud bank pusat ‘memberkan pendahuiian Jurubank kepada Kerajaan Mentadbir akaun negara © ‘Schagai jurubank kepada Kersjan, bank pusst menyimpan ddan menguruskan akaun kerajaan yang terdii daripada: (a) Akaun kewangan: Mengandungi catatan semua hasil ddan perbelanjaan kerajoan, () Akaun pinjaman kewangan: Mengandungt segal rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan, © ‘Bank pusat juga menerima wang yang dibayar kepada ketajaan dan melakukan pembayaran bagi pibak kerajan. Memberi pendahuluan sementara © bank pusat bertanggungjawab-memberi pendahulwan sementara kepada kerajaan apabila kerajaan mengalami masalah kekurangan kewangan, © Kerajaan perl membayar balik tidak lewat daripada tiga Dulan setelah berakimya tahun kewangan kerajan, Mengurus hutang negara © Bank pusat bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negeri dan Jar negara © Bank pms akan memperoleh pinjaman melasi penjualan bil-bil perbendahsrean dan surat jaminan Kersjaan kepada institusi Kewangan atau memperoleh pinjaman di pasaran modal antarabangsa © Bank pusat jugs menerbitkansijl pelaburan kepada insttusi ewangan Islam, Memberi nasihat pelaburan © Bank pusat bertindak sebagat penasihat dan ejen kerajaan ‘untuk aktivit pelaburan Kerajaan di luar negara © bank pusat akan mengkaji peluang projek pelaburan di uar eg yang berpotens dan menguntungkan dart semasa Mengurus pertukaran asing © Bank pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa rmencukupi, © bank pusct juga mengawal pertkaran asing dan memastkan bahawa nila mata wang negara berada dalim keadaan stabil dt pasaran kewangan antatabangsa, Jurubank kepada Bank Perdagangan © Menyediakan akaun penjelasan antara bank Setiap bank perdagingan mempunyai sebuah akaun penjelasan di bank pusat, Wang dalam skaun penjelasan ini Akan digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat| pengeluaran cel, © Menjaga rizab berkanun Rizab berkanun ialah simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat pada kadar tetentu, Kadar rizab berkanun semasa ialah 4%, Ini bererti sesebuah bank perdagangan perl menyimpan RM sekiranya mempunyai wang sebanyak RMIOO. Perubahan kadar rizab berkanun akan member kesan kepada keupayaan bark perdagangan member pinjaman, © Sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan Bank perdagangan yang mengalarai masala kekurangan tuna boleh mendapatkan pinjaman daripada bank pusat 6 A(R NT ae) ‘Anda dikehendaki bekerjisama dengan rakan sekelas menjemput penceramah dari BNM untuk rmenyampaikan ceramah fentang tajuk bersesuaian yang telah dipelajar dalam bab ini. Muridkelas dhibahagikan kepada tiga kumpulan: Kumpulan pertam: + Perbelanjaan makan dan minum penceramah, * Menyediakan tajuk ceamah, ‘guru, dan murid-murd yang terlibat. * Menetapkan tarikh, tempat, masa, dan + Anggaran perbelanjaan ini peru mendapat tempoh masa ceramah diadakan. kelulusan darpada pihak sekola. ‘+ Membuat surat rasmi dan mendapatkan ua kelulusan daripada pihak sekola, unease “+ Menghubungipihakbank untuk pengesahan. > fengecara. mais + Mengiringi penceramah sepanjang maj. Kumpulan kedua: + Menghias tempat ceramah sebelum mals + Merancang anggaran perbelanaan. berlangsung * Bayaran sagu hati atau hadiah cenderahat ppenceramah, Setip kumpulan dikehendaki menyediakan laporan selepas ceramah untuk dina oleh guru 1. Tiga kaedah bank pusat untuk menstabkan rilal mata wang: (2) Mewujudkan sandaran minimum (©) Campur tangan dalam pasaran pertukaran asing (©) Mengawaliflsi 2. Jurubank kepada kerajaan: (2) Mentadbir aun negara (2) Member nasihat pelaburan (@) Member pendahiluan sementara (©) Mengurus pertukaran asing {(@) Mengurus hutang negara : |3, jurubank kepaca bank perdaganga e {@) Menyediakan akaun penlasan antara bank (c) Sumber pinjaman terakir (&) Menjaga rzab berkanun a Prom Tahukah anda bahawa simpanan anda di bank tempatan diindungs ‘leh insane? Dapatkan mablumat ‘ambahan dengan lyse Taman web hip eww pid zoey 5 Video berkaitan: Iatp/fwwevpidn govamy downloads/2015/ video DIS-Lat Bmp bd Menerima Deposit Bank perdagangan menerima deposit daripada pelbagai lapisan ‘masyarakat sepert pelajar, pekerja, peniaga, dan badan korporat, dengan menawarkan ug jenis akaun iat: > Akaun Simpanan Membolehkan masyarakat menyimpan wang dalam jumlah yang kecil dan tidak tetap. Simpanan tersebut boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Pemegang akaun simpanan menerima faedah yang rendah berbanding akan simpanan tetap, Antara kemudahan yang disediakan uncuk pemegang akaun simpanan ial: Pemindahan wang Buku bank atau penyata bank Pembayaran bil dan bayaran ansuran Pemindahan wang antara bank (GIRO) Kemudahan kad juruwang elektronik (ATM) Perbankan Interiet ang Bak dn apt ny JOM cig Jawiab! 4. Bezakon: (@) Akaun simpanan denen akoun Simpanan tetap (0) Akaun semasa dan 2. Jolaskanvelebnan akaun ‘emase berbanding akaun simpanan > Akaun Simpanan Tetap © Akaun ini membolebkan_pelanggan bank menyimpan sejumlah wang untuk tempoh tertentu dan dibayar kadar fedah yang lebih tinggi berbanding alaun simpanan, © Faedah hanya dibayar apabila tamat tempoh simpanan Sekiranya pemegang akaun mengeluarkan simpanan lebih ‘wal, maka faedah tidak akan dibayar, walau bagaimanapun bergantung kepada budi bicara bank {© Pemegang akaun diber sil simpanan Sil int boleh dijadikan cagaran untuk menclayatkan pinjaman bank. > Akaun Semasa @ Lasimnya simpanan dalam akaun semasa tidak dlbayar faedah ‘tapi dikenskan ca) perkhidmatan, Sesetengah bhnke membayarfaedah kepada pemegang akaun semasa _xlianyasimpanan mere eb had trent ep eps pihak bank (© Simpanan minimum untulc membuksakaun semasa adalah lebih ing berbandingakaun simpanan dan pemohon peri mengemukakan searing pera faith pemegang akaun ‘emacn di cawangan bn yang sama . @ Pemegang akaun semast boleh memobon kemudahan —peregang akaun serosa ‘veda tt mengaian yanglebih dards bl simpsnae. boleh membayordengon cok © Kemudahan yang, dsediakan untuk pemegang akaun semasn adalah sama seer pemeangakatinsimpanan, ang berbesa ila cf BUCTIV IT see SS EEE [nck Peter menuaakan seorang pemilik Kedsi perabot di Kuching, Sarawak. Dia ‘mempuryai akaun semasa di Bank Unggul Berhad dan menggunakan kemudahan ‘kaun in} untuk urusan perniagaannya. Encik Peter juga meriliki akaun simpanan ‘etap of bank tersebut dengan jumlah simpanan sebanyak RM100 000. Dia juga ‘membuka akaun simpanan di bank berkenaan untuk tiga orang anaknya, Bincangkan dalam kumpuan untuk mengenal past kesesuaian dan Kegunaan stiapakaun smpanan dalam situas di atas. Memberi Pinjaman Bank perdagangan menyediakan perklhidmatan pembiayaan kewangan dengan memberikan pinjaman, Terdapat lima kaedah utama bank perdagangan dalam menyediakan kemudahan, pinjaman ait em Kemodahan yang dsedakan kpada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang lebih ‘daripada bat sinpanannya berdasarkan had yang elahcttapkan ol bark. eae ZA Ree a » SStrnerostor era reoina " Eemisionseeter anes Se ce ee ce eae Se eel aig ai eee ib inate pag Perea oS eceeae os meas 2) pi (© oleh dimohon ol individu berumur 18 tahun ke ats yang ‘mempunyal sumber pendapatan yang tetap. (©. Biasanya kemudahan pryaman ini igunakan untuk membiayat ‘os pendidkan, pembin parang tahan lama sapert parsbot an komputer (© Pemohon tidak memeriukan cagaran tetapi memerlukan seorang peniamin, Momber!Finjaman ‘Semva pnjaman bank perdsgangan ‘bkenakan kadar ‘edsh Q-tnieralctis Doan semus pemohonan Piojaman akan beraya kerana Fank perdagangun pela meaclis kedudukan bred pemobon, Silt layar aman web Berikut untuk © Kemudahan pembiayaan untuk pembelian rmaklumat aj hhartanah sepert rumah dan tana. ‘ wwieoseredit. + creditbuesu (© Pinjaman in dlkenakan faadah dan penerima mm gory pinjaman boleh membayar balk plyjaman secara | eye © Kea ae Imengakibatkan nara yang despsrkan akan : ‘ong Cea TRS, Kemudahan inl digunakan untuk membiayai pembetian ——e ° (ictean osha dantentran terpatal Bank menawarkan prman sehingga 90% hargs kereta dan tempoh bayaran balk seingga 9 tahun. (© Peminjam dikenakan faedan dan boleh membayar secara Sm tne (© Pemegang kad kreat boleh menggunakan kad kredt untuk 9. mendapatkan pendahuluan tunalNngga hed trent © denis pinjaman ini dikonakan faedah yang tinggi dan tisk ‘memetukan sebarang cagaran atau penjamin. Caer Mendickaunkan bit perukaran bermaksud bank membel bi pertukaren paca hargayang lebih rendahdarpada harga muka (© i partukaran ialah paxanjian yang dakukan oleh penghtana ——© kepada pamber utara. © Apabila pemberi hulang momeriukan wang sebelum bil pertukaran matang, pemberi hulang boleh mendapatkan ‘jaan daripada bank pertagengan. Bank akan membertan pinjaman kepada pemberi hutang ‘dengan mendiskaunkan bi pertukarantesebut. (© umiahciskaun ke ats bl prtukaran merupakan kadar faedsh yang dkenakan. re cant nin Pept ini (ik Muniah mendapat pembiayaan Bonk Seta Berhad untuk pembein sebueh hereta baharu borharga RIM100 000, Che Mniah membayar bendhuluan sebanjak IMO 000 dan baknya byar secara ansuran ‘selena 8 tahun. Kad Fedah yong dkenakan lalah 3% tahun, Hung bayran ansuran yang ely abayar oleh ik Monieh ada sean bun, Di Mays, terdapat dua Jeni kad rect tame at sa dan Mastercard. Dalam | masa yang som, pergsuna [Be dat membayr secara Setiap satu cara_ads keine tersncn Baran | ah and, Menerima dan Membuat Bayaran Bank perdagangan membantu pelanggannya membuat dan ‘menerima bayaran mela Kemudahan bayaran ini hanya disediakan kepada pemegang akaun semasa, Blasanya cek digunalan oleh peniaga untuk membayar gai pekerja, pembelian stok atau perbelanjaan lin Peniaga juga mungkin menerima cek daripada pelanggan ‘untuk perkhidmatan yang disediakan, Bank bertindak sebagai ejen pembayar dan penerima bagi pemegang akaun semasa 6 AcE area) Pada tahun 2014, Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM) menyatakan bahawe terdapat ‘01 jutaurusniaga melibatkan kedua-dua tunai dan cek yang membawa Kepada kos pengendalian tinggi. Dari tahun 2011 ~2013, pengendalan ek seca purataturun pads kadar du peru, susut 10 peratus pada tahun 2014 dan ters merosotsebanyak 16 peratus dalam tempoh sembian ulan pertama pada tahun 2015, Fihak BNM mengunjurkan blangan eek yang djelaskan tuun deripad krackira 207 jta urus niaga pada tahun 2010 kepada 149 juta pada akhir tahun, Balau berkata ‘menjelang tahun 2020, sasarannya ilan 100 juta cek yang boleh menjimatKan kos pengendalian kepada minimum RM300 juta (Sumber: Disesvakon dorpada hepimalaysiagazete comimslekonomi/ ‘bm gesa-bant-kurangkan kos pengendalam tuna) Bincangkan dalam kumpulan strategi yang boleh diambil oleh industri perbankan untuk 'mengurangkan penggunaan tunai dan cek dalam kalangan masyarakat, ie > Arahan kepada Bank Debit langsung © Pelanggan boleh mengarahkan bank membuat bayaran yang tidak tetap jumlahnya pada tarikh terentu kepada penerima bayaran seperti yang dinyatakan dalam bil © Bank akan memindahkan wang daripada aksun pelanggan ‘untuk membayar agensi yang mengeluarkan bil seperti Tenaga ‘Nasional Berhad (TNB), Maxis, dan ASTRO. a= Bat bayaran Kopada selap agensi berkenaan Rajah 3.1. Debit langsung Pe) ee ee ae Pindahan kredit © ‘Sesebuah syarikat yang mempunyal pekerja yang ramai fakan menghadapi masalah untuk membuat bayaran gajt | pangingkan debit ongsun secara tunal dengan pledahan heat. (© Pibake pengurusan syanikat boleh menggunakan kemudahan pndahan kre ats membuat bayaran erus ke akaun penerima AAA RTH enn = a aa Rajah 3.2 Findahan kredt Perintah sedia ada © Arahan daripada pemegang akaun tabungan atau akaun semasa kepada bank untuke membuat bayaran tetap dan, berulang pada tarikh yang telah ditetapkan, © Contohnya bayaran sewa, premium insurans, dan ansuran sewa bei Draf bank © Merupakan cek yarg dikeluarkan oleh bank apabila © -intaraktid dliminta oleh pelanggannya untuk membuat bayaran kepada ae pial terent © Pelanggan dikenakan :aj perkhidmatan Dapatkan maka © Contohnya, draf bank digunakan untuk membuat | Smishan senting i petkhidmatan kad kiriman wang di dalam dan luar negara serta melanggani | Firawang elelronik dengan saham bahar. Tay aman eb perenne orn © Pelanggan bank boleh membuat urus niaga kewangan secara layan dirt dengan menggunakan kad juruwang, clektronik (ATM), © Contohnya, membuet simpanan dan pengeluaran wang, | membuat bayaran, menyeraak baki, pindahan wang, tambah |Video beraitan: i nilai untuk perkhidmatan Touchn Go dan perklhidmatan | jitp://wwwmepsatmcom. | telefon mudah ali yb source (© Kad ini bertindak sebogai kad debit apabila membuat bayaran ‘uae ‘untuk pembelian barang atau perkhidmatan di pasar raya, es stesen minyak atau urus niaga melalui e-dagang, i eS) a fed Kad bred ("Kad int membotebkan pelanggan bank membeibarang dan pest seca led (© nk membinyasperbelajan pemegang ad dan pemegang ad boleh mebayat blest gus au scare, Jia pelanggan gga merneyar mengit tempo ang telah depen, ada faedah yang ing akan diknaan Bug sesctengah hank, pemegang kad kredt jug den ‘Mesin kad kredit yang re ra Pas Ee rremuhionpenbaken Kad Debit Alternatif Ganti Tunai Biasanya urusan jual bell diakukan secara tuna, namun seiting dengan peredaran masa, orang ‘amai kin tidak peri sau sekranya tiada wang di dalam poke. ni adalah kerana kad debit dan kad kredit boleh digunakan di kedal, pusatbel-belah mahupun stesen minyak secarareluas untuk ‘membel barang. Menyedarikelemahan penggunaan kad krelt,ramai yang sudah berah kepada ‘ransaksi menerusi kad debit. Djangkakan trend iu akan terus meningkat. (Sumber: tp: snahario.com myfbisneskad-debitatemat-gant-unae- 369859) Bincang dalam kumpulan tentang: (@) Kelebihan dan kelerahan penggunaan kad kredit dengan kad debi, (©) Sebab-sebab peningkatan penggunaan kad debit ci Malaysia, is Perkhidmatan Lain a —> © Pelanggan bank boleh membuat transaks: perbankan —S dengan menggunakan komputer, telefon pintar, peranti en tmudah alih, dan sebagainya. Pelanggan bank hanya memerlukan Sambungan Tnternet untule membuat capaian ddan transalst kepads akaun bank pada bila-ila masa dan
  • Perbankan Internet ——S EE > Perkhidmatan-perkhidmatan lain Selain perbankan Internet, bank perdagangan juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan ini (@ -inturakult Layarita aman web yang. aan ‘enkut untuk mendapat smaklusat auc tentang Stim Pestana (S1) Ip weaning, ‘downoadables/ slam tanking pat Perkhidmatan-perkhidmatan lan yng ditowarkan oleh ‘bank perdagangan Konsep Skim Perbankan Islam (SPI) Perbankan slam merupakan sistem kewangan Islam yang prinsip dan ‘amalannya berandaskan hukum slam (yaa Pesbankan islam berbeza dengan perbankan konvensional kerana segala urusannya menghindasi tunsurunsur Maghaib seperti ba, mals dan gharat. Prinsipasas perbankan slam alah perkongsian untung dan risko antara pihak yang berurus nigga Bank slam dtububkan pada tahun 1983 alah perbankan ‘berasaskan syariah yang pertama di Malaysia Prinsip Perbankan Islam Dare (ualan secara sdharabah (Perkongsian untung) ora (oes. came ae ae a ee |e ee eee ee ee ae | See SS ae ee =< oe Se (hail daipadabank —hisbah terentu seperti eltetaplan- 30:70 atau 50:50, Seborangtergan pelaburan yong bukan disebobkan le Keeaian bank ‘kan dtanggung leh pelanggan, Saye + Alaun pelburan am + Pembayean 1 Ataun simpanan + AKGun pelaburan_perumahan oe has + Instumen deposit boleh raga + Pemblayaan kad ieee dan ppembiayaan umrah © Raman at doh i Hl s-@2, i me CL ST Conroe) * Bank membell aset 1. Bezakan perbankan lam dengan perbankan konvensionl yang dipedukan oh erm eanggan dan peanggan Vial pefurembayarsewa {tak tempo tere + Selepa amat tempeh, aeetyang Gseva tan “lptedah ilk pada . pelanggen / 2. nck ze mempunalakaunsemasa dl Bank sem Malaysia Berhad. Beau telah memperleh pembiayaan Bank sam Untuk pembean tiga buah bes baharu untuk Kegunaan pemisgaan. Encik Lee juga telah membuka. sebuah fedai buku dengan pembiayean Bank Islam sebanyak MO 000. embelan buku benia RMS 000 juga day + pembelan kenderan oleh Bank iar PPembelian mesin ie incangkan dalam kumpulan, prinsip perbankan islam yang eee teribat dalam situas datas, aay pees eager rtacen eee (b) Memberi pinjaman (©) Menerima dan membuat bayaran_ Meyer ae eee eee eee eee a 4, eau ptr am btn np oe (@) Wadiah {b) Mudharabab (©) Bai Bithaman A (@) Taki 3.2 Pendapatan Individu (© Tahukah anda jenis-enis pekerjaan mengikut seKtr ekonomi? Berdasarkan data ekonomi, apakah trend pekeriaan di Malaysia? @ Apakah faktor yang akan mempengaruhi_pemilinan pekerjaan anda? (© Apakah jens pendapatan yang diteima oleh indvidu? (© Apakah aitanantarakerjaya dengan matlamat pendaostan pera? SEPINTAS LALU Apakah Pilihan Kerjaya Anda? Guru? Kaunselor? Pensyarah? Wartawan? Pereka fesyen? Saini? Tidak kira apa-apa keraya yang dip, yang pentingialah perancangan, Kerjaya yang balk biasanya akan menjana pendapatan yang lumayan dan dengan pendapatan yang diperleh, anda dapat mencapai matlamst pendapatan peribadi anda. Oleh ity, individu harus menyiapkan ii lebih awal demi masa hadapan yang lebih cerah Pekenaan apa sesuai a ‘untuk onda? Jenis pekerjan yang diplh oleh indvidu boleh diktasifkasikan mengikutsektorekoncmi yang diterima, minat, kelayakan akademik, dan sebagainya, Pekerjaan individu ‘membolenkan individ memperoleh pendapatan dn setiap individu memilin pekejaan berdasarkan pelbagaifaktor seperti upah > 3.2.1 Jenis-jenis Pekerjaan Mengikut Sektor Setiap pekerjaan dapat dikategorikan mengikut sektor ekonomi dalam sesebuah negara iit ‘Sektor Utama | @ Molibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah sual bentuk barang. (© Aktvi yang berkaitan ialah pentomakan, perkanan, perlombongan dan kuar,pertanian, dan pechutanan. © Sotto ini mengeluarkan Bahan mentah seperti kayu Balak, kelapa savit, Susu getah, bauksit. dan bh timah © ‘Sektor ini juga menghasikan Garang ‘makanan seperti sayur sayuran, bbuah-buahan, dan hasi temekan. (© Contoh pekerjaan adalah seperti peta, ‘nelayan, can pembalak ‘Sektor Kedua ° ¥ © Contohnya, kayu balak yang merupakan bahan mentah ‘pe Garipada sektor utama akan diproses menjadi papan an perabot (© Terair darpada aktvt! perlangan dan pembinaan (© Antara aktivti perslangan utama di Malaysia ai elektrk dan a ‘lektronik, pangeluaran perabot sera tokstl dan pakaian (© ‘Aatvii pombinaan pula terdiri daripada pembinaan rumah % kediaman, bukan Kediaman, keluruteraan awam, dan pertukangan kas, ® Antara cantoh pekerjaan adalah sopert operator pengeluaran, peluks pelan, pengurus klang, uruer, pengurus projek, burn binaan, dan jruteknolog! makanan, > sektor Keon . (© Sektor in terindak sebagai pelengkap kepada sektor ‘lama dan sektor kedua © Terdapat tiga jenis perkhidmatan utama jaitu perkhidmatan pengeluar Soper perberkan dan insurans, Perkhidmalan awam seperti perkhidmatan Kerajaan Serta perktidmatan lain seperti hotel dan restoran. © Antara cori pekerjaanilah guru, penyanyl ramuges, pegawai benk, dan een insurans. (©-iniwraktii SSG TERE 3.23) tn Dalam kumpulan, anda lkehendaki menjalankan satu kajan nips //youtae tentang aktiviti ekonomi tempat tinggal anda. Kajan periu —_ RIQIS®XSa0k rmelipti pengumpuian maklumat tentang aktvt ekonomi dan wi jenis pekerjaan di tempat tinggal anda, Sediakan laporan dan Rt bentang di depan kelas anda we Fs es eae ecra dinars areas oon one A joa oa respen anl ocr by 2. Sere nltsan kl peprean ban rah pd bang sepa Sip baw sp 3. Scar ttn menyedalan patina. 3.2.2 Kepentingan Setiap Sektor dari segi Pekerjaan Mengikut Trend di Malaysia Perubahan cotak pekerjaan di Malaysia disebabkan oleh perubahan struktur ekenomi negara Malaysia sejak merdeka Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan perubahan struktur ‘ekonomi negara yang dapat dibahagikan kepada enam jangka masa dan bagsimara perubahan ini mencorakkan guna tenaga Malaysia dalam seiap tempoh masa tersebut, Scie [EARLS Nesara kita merupakan pembekal tama bahan mensah seperti bith mah dan gta kepada negua perindustran. Shahan | sar guna tenaga Malia kein fo terlba dalam setor } pentanlan dan perlombongan- Aki perlangan yang tered | menyebablankebanakan Darang pengn impor da nega | tan Rhususya dang Bain i I “4 Getah alah eksportutama Malaysia pada awolkemerdekaan cies inh cl ashe to: Bree) Kersjnan telah memperkenalkandasar mempelbgaitanckonomi dengan member tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga Kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri penggantian Import Khususoya perkembangan Indust rngan. Kerajaan juga memperkenalkan alta glakan pelaburan dengan menyediakan : pelbaga!insentfsepert araf perintis dan elaun pelaburan untuk 2 menariklebih rama peiburasing Ke negara Ka. Sumbangan_| hea sektor kedua khususnya sektor pembuatan semakin meningls., indus perttongan memssdhn bnyek pevang pecan z eid SRR At, ace Kerajaan telah memperkenallan beberapa tanaman komersal | bara seperti kelapa sawit dan koko. Penemuan telaga minyak di Pesisitpantal Sarawak telah membuka lembaran baru dalam sektor perlombongan. Dasar industri berorientasikan elsport khususnyaa ez dalam industri perkilangan ringan berjaya mewujuckan lebih banyak peluang pekerjaan dalam seltor Kedua, Pelabaran asing, di sektor perindustrian Malaysia telah meningkat kerana bekalan ppekerja separuh mahir yang rama dan berkos rendah, CORON AS eae ere oe en mea Sebagai negara pengeksport minyak besih er | Kerajaan telah melancarkan dasar perindustrian berat untuk membangunkan projek domestik yang berskala besar, berteknologt tinggi dan bermodal tinggi, Pelbagai usaha sama dengan eee ee et aeymaecacinn ela Gae aeteansones ar ee ae cs par Bluse Daigo en = ee net eer ca Rater Poi pad 7a a ‘sarung tangan getah dan semikonduktor. mencapalaspras negara perndusiian ee | Dengan pengisytharan Wawasan 2020, kerasan | mula membangunkan asi ekonomi beriandaskon | pengetahuan melalui pelhagai langhah sepert | pelancaran Koridor Raya Multimedia (MSC), | pembangunan sumbe: tmanusia serta_pelbagai | Insemi dan pembiayaan untuk. penyelicikan dan | pembangunan (RED) dalam bidang sains dan | Teknologi. Semua strtegi ini bertujuan untuk ‘mengubah struktur ekoromi berasaskan pengeluaran ‘(P-ekonom) kepada ekonomi berasiskan pengetahtan.—gyanomi berasaskan pengetahuan ‘(ekonomi). Dasar penswastaan yang dialsanakan _mememtngkon now don Segetonuan | oleh kerajaan telah mezambahkan peranan sektor res swasta dalam pembangunan ekonomi Malaysia, EO Kerajaan telah melastralan Program Tasformas Negara (NTP) pada aun 2010 dengan ast unk rmeninglatkan peanan kor swat dalam kono arena sige tenon ones Sela ita, strate pembangunanssioekonom Sper persbangunan lia wieyah kordor eon teh dperkenallansebagaustha untak mencapa | pertumbunan yang lebih seimbang di seluruh Malaysia, Usaha erajaar in telah menjadilan sektor kketiga iaity sektor perkhidmatan sebagai pemacu. _Ekonom/ Malysiasemakin makmur kepada ekonoml negara kita