Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 5 Arif


HARI / TARIKH RABU/ 21 -02-2018 MASA 7:30-8:30 a.m
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI KEHADIRAN /38
TAJUK 4. DARAB DALAM LINGKUNGAN 1 000 000 MINGGU 8
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Pendaraban dua nombor.
Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya
STANDARD PEMBELAJARAN
hingga 1 000 000 termasuk membuat anggaran.
Pada akhir PdPc murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1. mendarab menggunakan kaedah tangga dan kaedah lattice.
KRITERIA KEJAYAAN
2. mendarab 10, 100 dan 1000 tanpa menggunakan sebarang kaedah darab bentuk lazim.
1. Murid diberi empat soalan operasi darab dalam kumpulan untuk ditulis di kertas A3.
2. Murid menyelesaikan 2 soalan pertama dengan memilih kaedah darab yang betul.
3. Soalan ketiga dan ke-empat dibiarkan kosong. Setiap kumpulan melekat hasil kerja di
bahagian dinding kelas.
4. 2 murid dari setiap kumpulan keluar untuk mengambil kertas kuiz dari balang A dan B. Dari
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
balang A murid akan dapat tahu kumpulan yang dia perlu menilai.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
5. seorang lagi yang ambil kertas kuiz dari balang B akan dapat tahu kumpulan maan yang
soalan 3 dan 4 yang dia perlu selesaikan. Markah diberi berpandukan kerja kumpulan.
6. 10 soalan diberikan sebagai kerja rumah untuk menguji kefahaman murid. Perbincangan kerja
kumpulan dan penilaian jawapan.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Rajin Berjimat cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Pembentangan Hasil Sendiri Kolaborasi Three Stray, One Stay Round Table
Berasaskan Murid Gallery Walk Kerja kumpulan Berasaskan projek

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ menguasai objektif dengan bimbingan guru
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
**Ditangguhkan kerana menghadiri bengel data EMIS
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 6 Cerdik
HARI / TARIKH RABU/ 21 -02-2018 MASA 9:00-10:00 a.m.
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI KEHADIRAN /33
TAJUK 4. PERATUS MINGGU 8
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Penyelesaian masalah melibatkan peratus.

STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan.
Pada akhir PdPc murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1. menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid di beri soalan asal penukaran soalan peratus kepada nilai sebenar daripada situasi yang
diberi.
2. Murid dibimbing memahami konsep penukaran nilai peratus kepada nilai sebenar
berpandukan urutan jalan kerja yang betul.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 3. Murid diminta menjawab soalan mudah berkaitan menyelesaikan masalah harian melibatkan
PEMUDAHCARAAN (PdPc) simpanan dan pelaburan.
4. Murid-murid dibimbing dalam menguasai konsep.
5. 8 soalan diberikan untuk menguji kefahaman murid. Murid-murid menjawab di buku latihan.
Perbincangan jawapan dan pembetulan.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Rajin Berjimat cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Pembentangan Hasil Sendiri Kolaborasi Three Stray, One Stay Round Table
Berasaskan Murid Gallery Walk Pentaksiran Formatif Berasaskan projek

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ menguasai objektif dengan bimbingan guru
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
**Ditangguhkan kerana menghadiri bengel data EMIS

Anda mungkin juga menyukai