Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB 2018-2020

PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT KURIKULUM
PANITIA BAHASA ARAB
2018-2020

SMK DATUK HJ AHMAD SAID

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB 2018-2020

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  Guru berbudaya kerja positif  Sikap sambil lewa sebilangan kecil pelajar terhadap
 Guru opsyen dan komited bahasa al-quran
dalam menjalankan tugas  Sukar untuk menghafal dan mengingat
 Sikap pelajar yang menunjuk  Kurang usaha untuk menambah kosa kata
minat terhadap mata pelajaran  Tidak menyedari kepentingan bahasa al quran
bahasa arab
Luaran  Bahasa arab bahasa al-quran

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Sokongan padu dari pihak pengurusan
 Sokongan dari ibu bapa 1. Pelajar akan 4. Motivasi kepada pelajar untuk memajukan diri
 Format mendorong pelajar lebih tekun mempertingkatkan penguasaan 5. Pelajar berusaha untuk menghafal dan
 Jadual waktu yang terancang dan bahasa arab menambahkan kosa kata
strategik 2. Dapat menentukan target 6. Peluang yang baik kepada pelajar untuk menukar
dalam setiap peperiksaan corak belajar
3. Inspirasi kepada guru agar pdp
lebih efektif

2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB 2018-2020

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


 Bahasa arab dianggap susah
 Ibu bapa yang memantau tidak dapat 7. Memberi motivasi dan 9. Merancang aktiviti yang menarik untuk pelajar
membantu anak anak di rumah perangsang 10. Pelbagai bentuk bahan bantu belajar
 Bahasa asing yang digunakan di bilik 8. Memberi penghargaan dalam
Tempoh Tarikhbentuk ganjaran
Penilaian Keberkesanan
Bildarjah sahaja
Program Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program

1 ZOOM A 2 hari

2 DIARI SAYA 1 hari

3 KLINIK ARABI 1 hari


Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2018 Bidang Kurikulum (PBS)

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai