Anda di halaman 1dari 50

b

HIMPUNAN AHLUSSUNNAH UNTUK MASYARAKAT ISLAMI


Doa & Dzikir
Penulis : Lajnah Ilmiah MIM

Cover & Layout:


Nasrudin Ariatna

Cetakan:
Pertama, Syawal 1438 H / Juli 2017 M

iv + 44 hlm. ; 0.9 x 13 cm

Diterbitkan Oleh :
HASMI
HIMPUNAN AHLUSSUNNAH UNTUK MASYARAKAT ISLAMI
Jl. Kapten Yusuf, Ds. Sukamantri,
Kec. Tamansari No. 61 Bogor

ii
Daftar Isi

Dzikir Setelah Sholat ............. 1


Dzikir Pagi dan Petang ........ 13
Doa Setelah Tahiyat, Sebelum
Salam dalam Shalat ................ 37

iii
iv
DZIKIR
SETELAH
SHALAT

Doa & Dzikir | 1


DZIKIR SETELAH SHALAT

َ َّ َ ْ َ َّ ‫َّ هللا‬ َ َ ْ َ
َ ‫َالمتتل هللا‬ ‫ل ت َ)َالله ت َأتتتل‬ َ َ َ َ َ ‫أ ْست َتغف ُر هللا‬
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ ُ ‫َالمت تتل هللا َت َب َركت ت َتل َََ ت ت َِاَا َ ت تتل‬ َّ‫و ُمنت تت‬
ْ ْ
َ َ ُ ‫َو ُلْاك َ ا‬
“Aku minta ampun kepada Allah
“(dibaca tiga kali), “ Ya Allah, Engkau
pemberi keselamatan, dan dari-Mu
keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha
Mulia “.1

1
. Muslim: 1/414.
2 | Doa & Dzikir
ْ ‫َ َ ْ هللا‬ َ َ َّ َ َ
ََّ‫ال َُإل َه َُإالَ هللا َ َو ْح َد هللاهَالَشت ُ ْْ َََّل هللاته َل هللاتهَالل هللات‬
َّ َ َ ‫َ َ هللا ْ َ ْ هللا َ هللا َ َ َ هللا‬
َ َّ ‫َعلت َُ ُتََِّتْ ٍْ َقَِ ُتد َْ ل َالل هللاهت‬ ‫ولهَا حمدَوهى‬
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ‫ت َتع َُل ت ََمن َْتتل‬،ُ َْ ‫ ْوتتل ََوال هللاَم‬،‫ال ََم ت َُ َِل َُل ت َأ ْع‬
ْ ْ َ َ
َ‫ال َََ ْن َر هللاِلَِاَا َ ُد َُم ْن َََّا َ د‬
“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-
Nya puji dan bagi-Nya Kerajaan. Dia
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya
Allah tidak ada yang dapat mencegah
apa yang Engkau berikan dan tidak ada
yang mampu memberi apa yang
Engkau cegah. Nasib baik seseorang
tiada berguna untuk menyelamatkan
ancaman dari-Mu. 2

2
. Bukhari: 1/225, Muslim: 1/414.
Doa & Dzikir | 3
َ َ َ َ َّ َ َ
َ‫َال َ ُإل َه َُإال َ هللا ََو ْح َد هللاه َال َش ُ ْْ ََّ َل هللاه َل هللاه‬
َ ‫ْ هللا ْ هللا َ َ هللا ْ َ ْ هللا َ هللا َ َ َ هللا‬
َ‫َعل َُ ُِّ ََْ ٍْ َق‬ ‫اللَّ َوله َا حمد َوهى‬
َّ َ َ َ َّ َ ‫َ هللا‬ َ َ
َ‫َال َح ْى َ ََوالَِ َّىة َُإال َُب هللُ َال َُإله َُإال‬. ‫ِ ُد َْ ل‬
َ ‫هللا‬ َ َّ َ َ
َ‫هللا ََوال ََ َْ هللاب هللاد َُإال َُإ ََّ هللاه َل هللاه َا ُلن َْ َمة ََول هللاه‬
َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ
َ ‫ض هللاِّ ََول هللاهَالث َن هللاقَا َح َم هللان َال َُإل َه َُإالَ هللا‬ ‫الر‬
َْ َ َ ‫ْ ْ َ َ هللا‬
‫َالد َْ هللان ََول ْىَك ُ َهَالك ُف هللا ْو َ َن‬
ُ ‫هللامخ ُل ُصينَله‬
“Tiada Tuhan yang berhak disembah
selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan
dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan
kecuali (dengan pertolongan) Allah.
Tiada Tuhan yang berhak disembah
selain Allah. Kami tidak menyembah
kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat,

4 | Doa & Dzikir


anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada
Tuhan yang berhak disembah selain
Allah, dengan memurnikan ibadah
kepada-Nya, sekalipun orang-orang
kafir membencinya “.3
ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
‫هللا أل َب ُر‬ ‫ و‬،‫ والحمد ِلل ِه‬،‫هللا‬ ِ ‫سبحان‬
َ ُ ‫ن) َال إ َل َه إ َّال‬ َ ْ َ ََ َ َ
‫هللا َو ْح َـد ُه ال‬ ِ ِ َ ‫ل َِج َي‬ َ ‫لجَا َوَج‬
َ ‫( َج‬
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
‫ ل ُه اْلل ُو َول ُه ال َح ْم ُد َو ُه َى‬،‫ش ِسٍْ َو ل ُه‬
َ َ ُ َ
َ َ‫َعلى م ِ ّل ش ْي ٍء ق ِد ًْس‬
“Maha Suci Allah, Segala puji bagi
Allah, Allah Maha Besar “ (di-baca 33
kali), “Tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Allah semata, tidak
ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya

3
. Muslim: 1/415.
Doa & Dzikir | 5
kerajaan, bagi-Nya pujian dan Dia
berkuasa atas segala sesuatu “. 4

َّ ً‫الس ْح َم‬
َ ‫الس ِح ْي ِ َم‬ َّ ‫هللا‬ ْ
ِ ‫َِبس ِم‬
ِ

َ
َّ ً‫الس ْح َم‬
َ ‫الس ِح ْي ِ َم‬ َّ ‫هللا‬ ْ
ِ ‫َِبس ِم‬
ِ

4
. Muslim: 1/418, “Siapa yang mengucapkannya
selesai shalat, Aku (Allah) ampuni kesalahan-
kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan”.
6 | Doa & Dzikir
َ
َّ ً‫الس ْح َم‬
َ ‫الس ِح ْي ِ َم‬ َّ ‫هللا‬ ْ
ِ ‫َِبس ِم‬
ِ

َ
Dibaca setiap selesai shalat
fardhu‟.5

5
. Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8, ketiga
surat tersebut disebut juga “Al Mu’awwizaat”
Doa & Dzikir | 7
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah), melainkan Dia yang hidup
kekal, lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang
di langit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafa‟at di sisi Allah tanpa
seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa
8 | Doa & Dzikir
yang ada di hadapan mereka dan di
belakang mereka. Dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah,
melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya. Dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 6
َ َ َ َ ُ ‫َال إ َل َه إ َّال‬
‫ ل ُه‬،‫هللا َو ْح َد ُه ال ش ِسٍْ َو ل ُه‬ ِ ِ
َ‫ْاْلُ ْل ُو َو َل ُه ْال َح ْم ُد ًُ ْحيي َو ٍُم ْي ُت َو ُهى‬
ِ ِ

6
.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada
yang menghalanginya masuk surga kecuali
kematian”, Nasa’i dalam Amalul Yaumi Walailah,
no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al
Albani dalam Shahih Jami’: 5/339, dan Silsilah
Hadits Shahih: 2/697, no. 972.
Doa & Dzikir | 9
ْ َ َ ُ َ
َ‫اثَ ََب َْع َد‬ َ ‫َعلى م ِ ّل ش ْي ٍء ق ِد ًْ ٍس ( ََع‬
ٍ ‫ش ََس ََم ََّس‬
َْ ْ ََ
)‫ب ََوالصَ َْب ِ َح‬
َ ِ ‫ص َل َِة َا َْل َؼ َِس‬
َ
“Tiada Tuhan yang berhak disembah
selain Allah semata, tidak ada sekutu
bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya
pujian, Dia Menghidupkan dan
Mematikan dan Dia berkuasa atas
segala sesuatu”, Dibaca sepuluh kali
setelah shalat Maghrib dan Subuh.7
َ ْ َُ َ ّ َّ
‫ َو ِز ْشقا‬،‫الل ُه َّم ِإ ِوي أ ْسأل َو ِعلما ها ِفعا‬
َ َّ ََ َ
َ ْ ‫الس َل ِ َم َِم‬
ً َ ‫ َو َع َمل ُمخق َّبلَ ( ََب َْعد‬،‫ط ِّيبا‬ َ
َ َ َ
َْ ‫الف‬
َ )‫جس‬ َ ‫ص َل َِة‬
َ

7
. HR. Tirmidzi: 5/515, Ahmad: 4/227, lihat
takhrijnya dalam Zadul Ma’aad: 1/300.
10 | Doa & Dzikir
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon
kepada-Mu ilmu yang bermanfaat,
rezki yang baik dan amal yang
diterima”. Diucapkan setelah salam
khusus shalat Subuh.8

Membaca Ayat Kursi (Pagi 1 kali)


َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ
‫ ال‬،‫ىم‬ ‫الله ال ِإله ِإال هى الحي القي‬
َ َ َ َ ُ ُ َْ
‫ ل ُه َما ِفي‬،‫جأخر ُه ِسىت َوال ه ْىم‬
َّ َ َْ
‫ َم ًْ ذا ال ِري‬،‫ض‬ ِ ‫ز‬ ْ ‫ْلا‬ ‫اث َو َما ِفي‬ َ َّ
ِ ‫الس َماو‬
َ َ ْ َّ ْ َ ْ
‫ ٌَ ْعل ُم َما َب ْين‬،‫ٌَشف ُع ِعى َد ُه ِإال ِب ِإذ ِه ِه‬
َ ُ َ ْ َ
‫ َوال ًُ ِحيطىن‬،‫أ ًْ ِد ِيه ْم َو َما َخل َف ُه ْم‬
َ َّ ْ َ
‫ َو ِس َع‬،‫ِبص ْي ٍء ِم ًْ ِعل ِم ِه ِإال ِب َما ش َاء‬
8
. Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu
Majah: 1/152 dan Majmauzzawa’id: 10/111.
Doa & Dzikir | 11
ُ ‫ َوَال ًَ ُئ‬،‫ض‬ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ
‫ىد ُه‬ َ ‫ْلا ْز‬ ‫اث و‬ ِ ‫لس ِسيه السماو‬
ْ ْ ُ ْ
َُ ‫ َو ُه َى ال َع ِلي ال َع ِظ‬،‫ِحفظ ُه َما‬
‫يم‬
“Allah, tidak ada ilah (yang berhak
disembah) melainkan Dia, yang hidup
kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk
dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa
yang di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberi syafa‟at di sisi-Nya
tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-
apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka. Mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Dia tidak merasa berat memelihara
keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi
Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255)

12 | Doa & Dzikir


DZIKIR PAGI
DAN
PETANG

Doa & Dzikir | 13


DZIKIR PAGI DAN PETANG

1. Membaca Surat Al-Ikhlas


Pada waktu Pagi dan Sore 3
kali
َ َّ ُ َّ َ َّ ُ
‫الص َم ُد ل ْم ًَ ِل ْد‬ ‫ق ْل ُه َى الل ُه أ َحد الله‬
َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ
َ َ‫َول ْم ًُىل ْد َول ْم ًَنً ل ُه لفىا أ َحد‬
Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha
Esa. Allah adalah ilah yang bergantung
kepada-Nya segala urusan. Dia tidak
beranak dan tiada pula diperanakkan,
dan tidak ada seorang pun yang setara
dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4)

14 | Doa & Dzikir


2. Membaca Surat Al-Falaq Di
waktu Pagi dan Sore 3 kali
ََ َ ََْ ُ َ ُ
‫ق ْل أ ُعىذ ِب َس ِ ّب الفل ِق ِمً ش ّ ِس َما خل َق‬
َ َ َ َ َ
‫اس ٍق ِإذا َوق َب َو ِمً ش ّ ِس‬ ِ ‫و ِمً ش ّ ِس ػ‬
َ
َ َ َ َُ ْ َ َّ َّ
‫اس ٍد‬ِ ‫اث ِفي العق ِ َدَ و ِمً ش ّ ِس ح‬ ِ ‫الىفاج‬
َ
َ ‫ِإذا َح َس َ َد‬
Katakanlah: Aku berlindung kepada
Rabb yang menguasai Shubuh, dari
kejahatan makhluk-Nya, dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap
gulita, dan dari kejahatan-kejahatan
wanita tukang sihir yang menghembus
pada buhul-buhul, dan dari kejahatan
orang yang dengki apabila ia dengki”.
(QS. Al Falaq: 1-5)

Doa & Dzikir | 15


3. Membaca Surat An-Naas Pada
waktu Pagi dan Sore 3 kali
َ َّ َ ‫الىاس‬ َّ ّ َ ُ ُ َ ْ ُ
‫اس ِإل ِه‬ ِ ‫الى‬ ‫و‬
ِ ‫ل‬ِ ‫م‬ ِ ‫قل أعىذ ِبس ِب‬
َّ َ ْ ْ َ
َ ‫الىاس مً ش ّس ال َى ْس‬ َّ
‫اس‬ِ ‫ى‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫اس‬
ِ ‫ى‬ ِ ِ ِ
ًَ‫الىاس م‬ َّ ‫ُ ُ ز‬ ُ ْ َ ُ َّ
ِ ِ ِ ‫ال ِري ًىس ِىس ِفي صدو‬
َّ َّ ْ
َ ِ ‫ال ِجى ِت َو الى‬
َ ‫اس‬
Katakanlah: Aku berlindung kepada
Rabb manusia. Raja manusia. Sem-
bahan manusia, dari kejahatan
(bisikan) syaitan yang biasa bersem-
bunyi, yang membisikkan (kejahatan)
ke dalam dada manusia, dari jin dan
manusia.” (QS. An Naas: 1-6)

16 | Doa & Dzikir


‫‪4. Rasulullah‬‬ ‫‪membaca di pagi‬‬
‫‪hari 1 kali‬‬
‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ُْ‬
‫ص َب َح اْلل ُو ِلل ِه‪َ ،‬وال َح ْم ُد‬ ‫ص َب ْح َىا َو َأ ْ‬‫َأ ْ‬
‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ل َّله‪َ ،‬ال إ َل َـه إ َّال ُ‬
‫هللا َو ْح َد ُه ال ش ِسٍْ َو ل ُه‪،‬‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬
‫ُّ‬ ‫َ ُ ْ ُْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ‬
‫له اْللو وله الحمد وهى على م ِل‬
‫َ‬ ‫َ َُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ش ْي ٍء ق ِد ًْ ُس‪َ .‬ز ِ ّب أ ْسأل َو خ ْي َر َما ِف ْي َهرا‬
‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ال َي ْى ِم َوخ ْي َر َما َب ْع َد ُه‪َ ،‬وأ ُع ْىذ ِب َو ِم ًْ‬
‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬
‫ش ّ ِس َما ِف ْي َهرا ال َي ْى ِم َوش ّ ِس َما َب ْع َد ُه‪،‬‬
‫َْ‬ ‫َ ُ‬
‫َز ِ ّب أ ُع ْىذ ِب َو ِم ًَ الن َس ِل َو ُس ْى ِء‬
‫ْ َ َ ّ َ ُُْ َ ْ ََ‬
‫اب ِفي‬ ‫ال ِنب ِر‪ ،‬ز ِب أعىذ ِبو ِمً ع ٍ‬
‫ر‬
‫َْ‬ ‫َّ َ َ َ‬
‫اب ِفي الق ْب َِر‪.‬‬ ‫الى ِاز وع ٍ‬
‫ر‬

‫‪Doa & Dzikir | 17‬‬


“Kami telah memasuki waktu pagi dan
kerajaan hanya milik Allah, segala puji
hanya milik Allah. Tidak ada Ilah
(yang berhak diibadahi dengan benar)
kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai
Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan
di hari ini dan kebaikan sesudahnya.
Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan hari ini dan kejahatan
sesudahnya. Wahai Rabb, aku
berlindung kepada-Mu dari kemalasan
dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb,
aku berlindung kepada-Mu dari
siksaan di Neraka dan siksaan di
kubur.”

18 | Doa & Dzikir


‫‪Rasulullah‬‬ ‫‪membaca di waktu‬‬
‫‪sore 1 kali‬‬
‫ْ‬ ‫ْ ُْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬
‫أ ْم َس ْيىا َوأ ْم َس ى اْلل ُو هللِ‪َ ،‬وال َح ْم ُد هللِ‪،‬‬
‫َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ‬
‫ٍو ل ُه‪ ،‬ل ُه‬ ‫ال ِإله ِإال هللا وحده ال ش ِس‬
‫َ ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ ُْ‬
‫اْلل ُو َول ُه ال َح ْم ُد‪َ ،‬و ُه َى َعلى م ِ ّل ش ْي ٍء‬
‫َ‬ ‫َ َُ‬ ‫َ‬
‫ق ِدًس‪َ ،‬ز ِ ّب أ ْسأل َو خ ْي َر َما ِفي َه ِر ِه‬
‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ‬
‫الل ْيل ِت َوخ ْي َر َما َب ْع َد َها‪َ ،‬وأ ُعىذ ِب َو ِم ًْ‬
‫َّ َ َ‬ ‫َ‬
‫ش ّ ِس َما ِفي َه ِر ِه الل ْيل ِت َوش ّ ِس َما َب ْع َد َها‪،‬‬
‫ْ‬
‫ىء ال ِن َب ِر‪،‬‬ ‫ّ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ ُ‬
‫َز ِب أعىذ ِبو ِمً النس ِل وس ِ‬
‫َّ‬ ‫ْ ََ‬ ‫َ ّ َ ُ ُ‬
‫ىذب َ‬
‫اب ِفي الى ِاز‬ ‫ٍ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ً‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫ز ِب أع ِ‬
‫ْ َْ‬ ‫َ ََ‬
‫اب ِفي القب َِر‬‫وع ٍ‬
‫ر‬

‫‪Doa & Dzikir | 19‬‬


Rasulullah membaca di waktu
pagi 1 kali
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
‫ َو ِب َو‬،‫ َو ِب َو أ ْم َس ْيىا‬،‫ص َب ْحىا‬ ‫اللهم ِبو أ‬
ُ َ ُ َ َ
.‫ َو ِب َو ه ُم ْىث َو ِإل ْي َو اليش ْى َُز‬،‫ه ْح َيا‬
“Ya Allah, dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki
waktu pagi, dan dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki
waktu sore. Dengan rahmat dan
kehendak-Mu kami hidup dan dengan
rahmat dan kehendak-Mu kami mati.
Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi
semua makhluk).”

20 | Doa & Dzikir


Rasulullah membaca di waktu
sore 1 kali
َ ‫ص َب ْح َى‬
‫و ِب َو‬،‫ا‬ ْ ‫ َوب َو َأ‬،‫الل ُه َّم ب َو َأ ْم َس ْي َىا‬
َّ
ِ ِ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ
.‫ و ِإليو اْل ِصي َُر‬،‫ و ِبو ه ُمىث‬،‫ه ْح َيا‬
ْ ْ َ َ
(Ya Allah dengan pertolongan-Mu
kami berada di sore hari, dan dengan
pertolongan-Mu kami berada di pagi
hari, dan dengan kehendak-Mu kami
hidup serta mati, dan kepada-Mu kami
kembali)

Membaca Sayyidul Istighfar Pagi


dan Sore 1 kali
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
‫ خلقخ ِن ْي‬،‫الل ُه َّم أهت َزِّب ْي ال ِإل َـه ِإال أهت‬
َ ََ ََ
‫ َوأها َعلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك‬،‫َوأها َع ْب ُد َك‬
Doa & Dzikir | 11
َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
‫ أ ُع ْىذ ِب َو ِم ًْ ش ّ ِس َما‬،‫اسخط ْعت‬ ‫ما‬
ََّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ْ َ َ
،‫ أبىء لو ِب ِىعم ِخو علي‬،‫صىعت‬
ْ َ َّ َ ْ َ َْ َ
‫َوأ ُب ْى ُء ِبره ِب ْي فاػ ِف ْس ِل ْي ف ِإ َه ُه ال ٌَؼ ِف ُس‬
َ ْ َ َّ ُ
َ ‫الره ْى َب ِإال أه‬
.‫ت‬
“Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku,
tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Engkau,
Engkau-lah yang menciptakanku. Aku
adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada
perjanjianku dengan-Mu semampuku.
Aku berlindung kepada-Mu dari
kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku
mengakui nikmat-Mu (yang diberikan)
kepadaku dan aku mengakui dosaku,
oleh karena itu, ampunilah aku.

22 | Doa & Dzikir


Sesungguhnya tidak ada yang dapat
mengampuni dosa kecuali Engkau.”

Membaca di waktu Pagi dan Sore


3 kali
َّ َ َّ َ
‫ الل ُه َّم َعا ِف ِن ْي ِف ْي‬،‫الل ُه َّم َعا ِف ِن ْي ِف ْي َب َد ِو ْي‬
َ َ َ ‫ َا َّلل ُه َّم َعافن ْي ف ْي َب‬،‫َس ْمع ْي‬
‫ ال ِإل َـه‬،‫ص ِس ْي‬ ِ ِِ ِ
َ ُ َ ّ َّ َ َ ْ َ َّ
ًَ ‫ الل ُه َّم ِإ ِوي أ ُع ْىذ ِبو ِم‬.‫ِإال أهت‬
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ ْ ُ ْ
‫اب‬ ِ ‫ َوأعىذ ِبو ِمً ع‬،‫النف ِس والفق ِس‬
‫ر‬
َ ْ َّ َ َ َْ
َ ‫ ال ِإل َـه ِإال أه‬،‫الق َْب ِر‬
‫ت‬
“Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari
penyakit dan dari apa yang tidak aku
inginkan). Ya Allah, selamatkanlah
pendengaranku (dari penyakit dan
maksiat atau dari apa yang tidak aku
inginkan). Ya Allah, selamatkanlah
Doa & Dzikir | 13
penglihatanku, tidak ada Ilah (yang
berhak diibadahi) kecuali Engkau. Ya
Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari kekufuran dan
kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu
dari siksa kubur, tidak ada Ilah (yang
berhak diibadahi) kecuali Engkau.”

Membaca :
َ َّ َ َ ُُْ َ
‫اث ِم ًْ ش ّ ِس َما‬
ِ َّ
‫ام‬ ‫الخ‬ ‫هللا‬
ِ ِ ‫أعى َذ ِبه ِل‬
‫ث‬‫ما‬
ََ
.)‫خل َق (جلث مساث إذا أمس ى‬
“Aku berlindung dengan kalimat-
kalimat Allah yang sempurna dari
kejahatan apa yang Dia ciptakan“.
Dibaca tiga kali pada sore hari.

24 | Doa & Dzikir


‫‪Membaca di waktu Pagi dan Sore‬‬
‫‪1kali‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ َ َُ ْ ْ‬ ‫َ َّ‬
‫الل ُه َّم ِإ ِو ْي أ ْسأل َو ال َعف َى َوال َعا ِف َيت ِفي‬
‫ّ َ َُ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫الده َيا َولْا ِخ َس ِة‪ ،‬الل ُه َّم ِإ ِو ْي أ ْسأل َو‬
‫ْ ْ َ َُْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ ْ‬
‫اي َوأ ْه ِل ْي‬ ‫ال َعف َى َوال َعا ِف َيت ِفي ِدً ِني ودهي‬
‫َ َ ْ َّ ُ َّ ْ ُ‬
‫است ْر َع ْى َزا ِحى َو ِآم ًْ‬ ‫وم ِالي اللهم‬
‫ْ‬ ‫َ َّ ُ َّ ْ َ‬
‫ظ ِن ْي ِم ًْ َب ْي ِن ًَ َد َّي‪،‬‬
‫احف َ‬ ‫َز ْو َعا ِحى‪ .‬اللهم‬
‫َْ‬
‫َو ِم ًْ خل ِف ْي‪َ ،‬و َع ًْ ًَ ِم ْي ِن ْي َو َع ًْ ِش َم ِال ْي‪،‬‬
‫اى‬‫َوم ًْ َف ْىق ْي‪َ ،‬و َأ ُع ْى ُذ ب َع َظ َم ِخ َو َأ ْن ُأ ْػ َخ َ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ‬
‫ِم ًْ ج ْح ِت َْي‪.‬‬
‫‪“Ya‬‬ ‫‪Allah,‬‬ ‫‪sesungguhnya‬‬ ‫‪aku‬‬
‫‪memohon kebajikan dan keselamatan‬‬
‫‪di dunia dan akhirat. Ya Allah,‬‬
‫‪sesungguhnya aku memohon kebajikan‬‬
‫‪Doa & Dzikir | 15‬‬
dan keselamatan dalam agama, dunia,
keluarga dan hartaku. Ya Allah,
tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang
tidak layak dilihat orang) dan
tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya
Allah, peliharalah aku dari depan,
belakang, kanan, kiri dan dari atasku.
Aku berlindung dengan kebesaran-Mu,
agar aku tidak disambar dari bawahku
(aku berlindung dari dibenamkan ke
dalam bumi).”

Membaca di waktu Pagi dan Sore


1 kali
َ َّ َ ْ َّ َ
‫اط َس‬ ِ ‫ف‬ ‫الل ُه َّم َع ِال َم الؼ ْي ِب َوالش َه َاد ِة‬
َ ُ َ َْ َ َّ
‫ش ْي ٍء‬ ‫ َز َّب م ِ ّل‬،‫ض‬ ْ ‫ْلا‬
ِ َ ‫اث و‬
‫ز‬ ِ ‫الس َماو‬
َ َْ َّ َ َ ْ ْ َ َ
،‫أهت‬ ‫ أش َه ُد أن ال ِإل َـه ِإال‬،‫َو َم ِل ْين ُه‬
26 | Doa & Dzikir
َ َْ َ ُ َ
‫ َو ِم ًْ ش ّ ِس‬،‫أ ُع ْىذ ِب َو ِم ًْ ش ّ ِس هف ِس ْي‬
َ َ َْ َ ْ َ َ َّ
‫ َوأن أقت ِرف َعلى‬،‫الش ْيط ِان َو ِش ْس ِل ِه‬
َ َ َ َْ
.‫هف ِس َ ْي ُس ْىءا أ ْو أ ُجس ُه ِإلى ُم ْس ِل ٍ َم‬
“Ya Allah Yang Maha Mengetahui
yang ghaib dan yang nyata, wahai
Rabb Pencipta langit dan bumi, Rabb
atas segala sesuatu dan Yang
Merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak
ada Ilah (yang berhak diibadahi)
kecuali Engkau. Aku berlindung ke-
pada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan
dan sekutunya, (aku berlindung
kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas
diriku atau mendorong seorang muslim
kepadanya.”

Doa & Dzikir | 17


Membaca di waktu Pagi dan Sore
3 kali
َ ْ ‫ضس َم َع‬ ُ ًَ ‫ب ْسم هللا َال‬
‫اس ِم ِه ش ْيء ِفي‬ ِ ِ ِ
َّ ‫الس َم ِاء َو ُه َى‬ َ َ ْ
‫الس ِم ْي ُع‬ َّ ‫ْلا ْزض َوال في‬
ِ ِ
ُ‫ْال َعل ْي َم‬
ِ
“Dengan Nama Allah yang tidak ada
bahaya atas Nama-Nya sesuatu di bumi
dan tidak pula di langit. Dia-lah Yang
Mahamendengar dan Mahamengetahui.”

Membaca di waktu Pagi dan Sore


3 kali
َ ْ ُ
،‫ َو ِبا ِإل ْسل ِم ِد ًْىا‬،‫َز ِض ْيت ِباهللِ َزًّبا‬
َ َّ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ
‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم ه ِب ًّيا‬ ‫صل ى‬ ‫و ِبمحم ٍد‬
28 | Doa & Dzikir
“Aku rela (ridha) Allah sebagai Rabb-
ku (untukku dan orang lain), Islam
sebagai agamaku dan Muhammad
sebagai Nabiku (yang diutus oleh
Allah).”

Membaca di waktu Pagi dan Sore


1 kali
ُ َ َ َ
،‫أ ْسخ ِؼ ْيث‬ ‫ِب َس ْح َم ِخ َو‬ ‫ًَا َحي ًَا قي ْى ُم‬
َ ْ َ َ َّ ُ َْ ْ ‫َأ‬
‫ج ِهل ِن ْي ِإلى‬ ‫مل ُه َوال‬ ‫ص ِل ْح ِل ْي شأ ِو ْي‬
ََ َ َْ
َ ٍ ‫هف ِس ْي ط ْسفت َع ْي‬
.‫ن‬
“Wahai Rabb Yang Mahahidup, Wahai
Rabb Yang berdiri sendiri (tidak butuh
segala sesuatu) dengan rahmat-Mu aku
meminta pertolongan, perbaikilah segala
urusanku dan jangan diserahkan

Doa & Dzikir | 19


kepadaku meski sekejap mata sekali pun
(tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).”

Membaca di waktu Pagi 1 kali


َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
‫ص َب ْحىا َعلى ِفط َس ِة ِلْا ْسل ِم َو َعلى‬ ‫أ‬
َ َ َ َ ْ ْ َ ‫َمل‬
‫ َو َعلى ِد ًْ ًِ ه ِب ِّيىا‬،‫ص‬ ِ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫لْا‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫م‬ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
‫ وعلى‬،‫ُم َح َّم ٍد صلى هللا علي ِه وسلم‬
َ َ َّ
‫ َح ِى ْيفا ُم ْس ِلما َو َما‬،‫ِمل ِت أ ِب ْيىا ِإ ْب َس ِاه ْي َم‬
َ ْ ُْ َ َ َ
َ ‫اْلش ِس ِل ْي‬
..‫ن‬ َ ً‫مان ِم‬
“Di waktu pagi kami berada diatas fitrah
agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi
kami Muhammad saw dan agama ayah
kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan
yang lurus, muslim dan tidak tergolong
orang-orang musyrik.”
30 | Doa & Dzikir
Rasulullah membaca di waktu
sore 1 kali
َ َ َ ْ ْ َ َ َ
‫أ ْم َس ْيىا َعلى ِفط َس ِة ِلْا ْسل ِم َو َعلى م ِل َم ِت‬
َّ َ َّ َ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ
‫صلى‬ ‫ وعلى ِدً ًِ ه ِب ِيىا محم ٍد‬،‫ص‬ ِ ‫ِلْاخ‬
‫ل‬
َ ْ َ َّ َ َّ َ ُ
،‫ َو َعلى ِمل ِت أ ِبيىا ِإ ْب َس ِاه ْي َم‬،‫هللا َعل ْي ِه َو َسل َم‬
َ ْ ُْ َ َ
َ ‫َح ِى ْيفا ُم ْس ِلما َو َما مان ِم ًَ اْلش َِس ِل ْي‬
.‫ن‬
“Di waktu sore kami berada diatas
fitrah agama Islam, kalimat ikhlas,
agama Nabi kita Muhammad saw dan
agama ayah kami, Ibrahim, yang
berdiri di atas jalan yang lurus, muslim
dan tidak tergolong orang-orang yang
musyrik.”

Doa & Dzikir | 31


Membaca setiap hari 10 kali atau
1 kali
ُْ ْ َ َ َ َ ُ ‫َال إ َل َـه إ َّال‬
‫ ل ُه اْلل ُو‬،‫هللا َو ْح َد ُه ال ش ِ ْسٍ َو ل ُه‬ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ َ
.‫َول ُه الح ْمد وهى على م ِ ّل ش ْي ٍء ق ِدً َُس‬
ْ َ َ ُ َ ُ َ
“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) selain Allah Yang Maha
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya
kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan
Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.”

Membaca setiap hari 100 kali


َ َ َ َ ُ ‫َال إ َل َـه إ َّال‬
‫ ل ُه‬،‫هللا َو ْح َد ُه ال ش ِ ْسٍ َو ل ُه‬ ِ ِ
َ ُ َ ْ َ ُْ ْ
‫اْلل ُو َوله الح ْمد وهى على م ِ ّل ش ْي ٍء‬
َ َ ُ َ ُ َ ُ
َ
.‫ق ِد ًْ ُ َس‬
32 | Doa & Dzikir
“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) selain Allah Yang Maha
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-
Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji.
Dan Dia Maha kuasa atas segala
sesuatu.”

Membaca di waktu Pagi 3 kali


َْ َ َ ْ ُ
،‫خل ِق ِه‬ ‫ َع َد َد‬:‫هللا َو ِب َح ْم ِد ِه‬
ِ ‫سبحان‬
ََ َْ َ َ
‫َو ِم َد َاد‬ ‫ َو ِشهت َع ْس ِش ِه‬،‫ضا هف ِس ِه‬ ‫و َِز‬
َ
‫م ِل َما ِج َِه‬
“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya
sebanyak bilangan makhluk-Nya,
Mahasuci Allah sesuai ke-ridhaan-Nya,
Mahasuci seberat timbangan „Arsy-

Doa & Dzikir | 33


Nya, dan Mahasuci sebanyak tinta
(yang menulis) kalimat-Nya.”

Membaca di waktu Pagi 1 kali


َ ْ َُ َ ّ َّ َ
‫ َو ِز ْشقا‬،‫الل ُه َّم ِإ ِو ْي أ ْسأل َو ِعلما ها ِفعا‬
ََ َ
َ‫ َو َع َمل ُمخق َّبل‬،‫ط ِّيبا‬
“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta
kepada-Mu ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang halal, dan amalan yang
diterima.”

Membaca di waktu Pagi dan Sore


100 kali
َ َ ْ ُ
َ‫هللا َو ِب َح ْم ِد ِه‬
ِ ‫سبحان‬
“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya.”

34 | Doa & Dzikir


Membaca setiap hari 100 kali
َ َُ َ ُ ْ َ ْ َ
َ‫هللا َوأج ْى ُب ِإل ْي ِه‬ ‫أسخؼ ِفس‬
“Aku memohon ampunan kepada Allah
dan bertaubat kepada-Nya.”

Membaca di waktu Sore 3 kali


َ َّ َ ُُْ َ
‫اث ِم ًْ ش ّ ِس َما‬
ِ َّ
‫ام‬ ‫الخ‬ ‫هللا‬ َ
ِ ِ ِ ‫أعىذ ِب‬
‫اث‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬
ََ
َ َ ‫خل‬
‫ق‬
“Aku berlindung dengan kalimat-
kalimat Allah yang sempurna, dari
kejahatan sesuatu yang diciptakan-
Nya.”

Doa & Dzikir | 35


Membaca Shalawat di waktu
Pagi dan Sore 10 kali
َ َ َ ّ َ ‫َا َّلل ُه َّم‬
َ‫ص ِ ّل َو َس ِل ْم َعلى ه ِب ِّيىا ُم َح َّم ٍد‬
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan
salam kepada Nabi kami Muhammad.”

36 | Doa & Dzikir


DO'A
SETELAH TAHIYAT,
SEBELUM SALAM
DALAM SHOLAT

Doa & Dzikir | 37


Do'a Setelah Tahiyat, Sebelum
Salam dalam Sholat.

A. Bacaan Isti‟adzah (mohon


perlindungan)
Dari Abu Hurairah , Rasulullah
bersabda: “Apabila seseorang di antara
kamu selesai dari bacaan tasyahhud
akhir, hendaklah ia membaca isti‟adzah
kepada Allah dari empat perkara, yaitu
bacaan sebagai berikut:
َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ َّ ُ َّ
‫اب َج َهى َم‬ ِ ‫اللهم ِإ ِوى أعىذ ِبو ِمً ع‬
‫ر‬
َ ْ َْ َْ ََ ْ َ
‫اب الق ْب ِر َو ِم ًْ ِفخى ِت اْل ْح َيا‬ ِ ‫و ِمً عر‬
َّ ‫َو ْاْلَ َماث َوم ًْ َش ّس ف ْخ َىت ْاْلَسيح‬
َ ِ ‫الد َّج‬
‫اى‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

38 | Doa & Dzikir


“Ya Allah, sesungguhnya aku ber-
lindung kepadaMu dari siksa neraka
jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah
hidup dan mati dan dari fitnah
kejahatan al-masih al-Dajjal.” (HR.
Muslim).

B. Perintah membaca doa


sebelum salam
Berdasarkan riwayat yang shahih, Nabi
biasa membaca doa di dalam shalatnya
dengan doa yang bermacam-macam.
Sekali waktu membaca doa ini dan pada
waktu yang lain membaca doa itu. Beliau
memerintahkan kepada orang yang
shalat untuk memilih doa-doa itu sesuai
yang dikehendaki. Nabi bersabda:

Doa & Dzikir | 39


َْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
‫صل ِج ِه فل َي ْد ُع‬ ً‫ِإذا فسغ أحدلم ِم‬
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ
‫ جم ليدع بعد ِبما شاء‬، ‫ِبأزب ٍع‬
“Apabila salah seorang di antara kamu
selesai dari shalatnya (sebelum salam),
hendaklah ia berdoa (meminta
perlindungan) dengan empat perkara,
yaitu (berlindung kepada Allah dari siksa
neraka jahannam, dari siksa kubur, dari
fitnah hidup dan mati dan dari fitnah
kejahatan al-masih al-Dajjal), setelah itu
hendaklah berdoa sesuai dengan apa
yang dikehendakinya. (HR. Al-Baihaqi)

40 | Doa & Dzikir


C. Beberapa contoh doa yang
dibaca Nabi sebelum salam
1. Abu Bakar al-Shiddiq berkata
kepada Rasulullah : “Wahai Nabi,
ajarilah aku doa yang bisa aku baca
dalam shalatku?”. Nabi bersabda:
“Bacalah doa berikut ini:
َ ُْ ْ َ ُ ََ ّ َّ
.‫الل ُه َّم ِإوي ظل ْمت هف ِس ي ظلما ل ِث َيرا‬
ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ
‫ فاػ ِف ْس ِلي‬.‫ىب إال أهت‬ ‫وال ٌؼ ِفس الره‬
َ ْ َّ َ ْ ْ
‫ إه َو أهت‬,‫ َوا ْز َح ْم ِني‬.‫َمؼ ِف َسة ِم ًْ ِعى ِد َك‬
َُ ‫الس ِح‬
‫يم‬ َّ ‫ىز‬ ُ ‫ْال َؼ ُف‬
“Ya Allah, sesungguhnya aku telah
banyak berbuat dhalim terhadap diriku
sendiri. Tidak ada yang akan meng-
ampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau.

Doa & Dzikir | 11


Karena itu (Ya Allah), ampunilah diriku
dengan ampunanMu dan kasih-
sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau
adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Ibn Yasaf berkata bahwa pada suatu


ketika „Aisyah ditanya tentang
doa yang banyak dibaca oleh Nabi
, maka „Aisyah menjawab bahwa
doa yang banyak atau sering dibaca
oleh Nabi adalah doa berikut ini:
ُ ْ َ ُ َ ّ َّ
‫الل ُه َّم ِإ ِوي أ ُعىذ ِب َو ِم ًْ ش ّ ِس َما َع ِملت‬
َ َ َ
‫َو ِم ًْ ش ّ ِس َما ل ْم أ ْع َم ْل َب ْع ُ َد‬
“Ya Allah sesungguhnya akun mohon
perlindungan kepada-Mu dari kejahatan

42 | Doa & Dzikir


yang pernah aku perbuat dan dari
kejahatan yang belum aku perbuat.”
(HR. Al-Nasa-i)
3. „Aisyah berkata: “Aku
mendengar Rasulullah membaca
doa dalam sebagian shalatnya
dengan doa:
َّ
‫اس ْب ِني ِح َسابا ٌَ ِسيرا‬
ِ
َ ‫الل ُه َّم‬
‫ح‬
“Ya Allah, hisablah (lakukan
perhitungan) pada diriku dengan
perhitungan (hisab) yang mudah.”
(HR. Ahmad dan al-Hakim)

Doa & Dzikir | 13


4. Dari Anas , bahwasanya Nabi
banyak membaca doa dengan
redaksi doa sebagai berikut:
َ َْ ْ َ ُُْ َ َُّ َ
‫ ج ِّبت قل ِبي َعلى‬، ‫ىب‬
ِ ‫ًا مق ِلب الق‬
‫ل‬
َ َ ‫ِدً ِى‬
‫و‬
“Ya Allah, Tuhan Yang bisa
membolak-balikkan hati, teguhkanlah
hatiku agar senantiasa bepegang teguh
kepada agama-Mu” (HR. Bukhari)

44 | Doa & Dzikir