Anda di halaman 1dari 51

I.

ADMINISTRASI PENGAJARAN

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR BAGI GURU


Tahun Pelajaran : ……………………………….
Semester : ……………………………….
Mengajar di Jumlah Jam
No Nama/Nip Golongan/Ruang Jabatan Ket.
Kelas Mengajar
1 2 3 4 5 6 7

Catatan : Perlu SK Kepala Sekolah


………………………, …………
Kepala Sekolah

...................................................
NIP.
BUKU PEMERIKSAAN PERSIAPAN MENGAJAR
Tahun Pelajaran : ……………………………….

Nama Mata
No Semester Kelas Tanggal Hasil
Guru Pelajaran
1 2 3 4 5 6 7

………………………, …………
Kepala Sekolah

...................................................
NIP.

BUKU PENYELESAIAN KASUS DI SEKOLAH


Selama Tahun Pelajaran : …………………...........
Tanggal Cara
No Nama Murid Uraian Kasus Tindak Lanjut Keterangan
Kejadian Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7

Catatan : Berlaku untuk Guru ………………………, …………


Dan karyawan Kepala Sekolah

.....................................................
NIP.

BUKU HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

Tahun Pelajaran : ………………………………

Jenis Kegiatan yang Dilakukan Dengan


No. Keterangan
Komite Media Massa Lembaga Lain
1 2 3 4 5

Catatan : Kolom diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan


………………………, …………
Kepala Sekolah

..............................................
NIP.

Administrasi Pengajaran

PERSIAPAN MENGAJAR

Hari/tanggal : ……………………………
Kelas : ……………………………
Semester : ……………………………
Pokok Bahasan Sumber
Jam Tujuan
Sub Pokok KBM Pelajaran/Alat Penilaian Ket.
Pertemuan Pelajaran
Bahasan Peraga
1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui ………………………, …………


Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

........................................ .............................................
NIP.
NIP.

Administrasi Pengajaran

BUKU PROGRAM BIMBINGAN

Tahun Pelajaran : ………………………………….


Kelas : ………………………………….

Bentuk Bimbingan Jenis Bimbingan


Tindak
No. Waktu Nama Masalah
Lanjut
Individu Kelompok Belajar Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengetahui ………………………, …………


Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

............................................... .................................................
NIP.
NIP.

BUKU PENCAPAIAN TARGET DAN DAYA SERAP KURIKULUM

Semester : ……………………………….
Kelas : ……………………………….

No. Mata Pelajaran Pencapaian Target % Daya Serap % Keterangan


1 2 3 4 5
Mengetahui ………………………, …………
Kepala Sekolah Wali Kelas

...........................................
NIP. ..................................
NIP.

DAFTAR PENYERAHAN BUKU NILAI HASIL BELAJAR

Tahun Pelajaran : …………………………………..


Semester : …………………………………..
Kelas : …………………………………..

Tanda
Nomor Tanggal Nama
No Nama Murid Tangan Nama Penerima
Induk Terima Orangtua/Wali
Penerima
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui ………………………, …………
Kepala Sekolah Wali Kelas

....................................... ..........................................
NIP.
NIP.

BUKU KUNJUNGAN PENGAWAS KE SEKOLAH

Tahun Pelajaran : …………………………………..

Maksud Kunjungan
Tanggal Kunjungan ke
No.
Sekolah Supervisi
Dinas/Biasa
Sekolah Guru/Kelas
Kepala Sekolah

.............................................
NIP.

BUKU PENGADUAN, MASUKAN,


KRITIK, DAN SARAN

No Nama Dari Unsur Masalah Solusi Tindak Lanjut Ket.


BUKU NOTULEN RAPAT GURU/KOMITE

ISINYA :

1. HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

2. DAFTAR HADIR
3. MATERI RAPAT

4. PEMBAHASAN

5. KESIMPULAN

6. TANDA TANGAN KEPALA MADRASAH/STEMPEL

KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN SK. KEPALA SEKOLAH

Antara Lain :

1. Pengembangan minat, bakat, kreativitas murid (Extrakurikuler)


a. Olahraga (Penjaskes)
b. Kesenian (Seni suara, Seni Rupa, dan sebagainya)
c. PMR
d. Pramuka
e. Keagamaan
1.pembina IMTAQ
2.Pelaksanaan Hari Besar Islam
2. Lain-lain
a. Penataan Taman Madrasah
b. Tata tertib
c. Pembagian Tugas Mengajar
d. UAS/UAMBN,UN, Semester
e. PMB
f. Pengangkatan Tenaga :
- Tata Usaha (TU)
- Bendahara
- Keamanan
- BK
- Perpustakaan
g. Pemberian Penghargaan kepada Guru/Siswa
h. Dan sebagainya (sesuai kebutuhan)

B UK U E K S PE D I SI

Nomo Tanda Tangan


Tanggal Surat Alamat Surat Nomor Surat
r Penerima
BUKU TAMU UMUM

Maksud Tanda
No Hari/Tanggal Nama/NIP Jabatan Kesan/Saran
Kunjungan Tangan
Catatan : Buku Tamu Umum di sodorkan kepada tamu selain pengawas

BUKU TAMU KHUSUS

Maksud Tindak Tanda


No Hari/Tanggal Nama/NIP Jabatan Temuan
Kunjungan lanjut tangan
Catatan : Buku Tamu khusus diperuntukkan untuk pengawas dan dari Dinas

Administrasi Pengajaran

B U K U S U P E R V I S I K E LA S
Sasaran
Hari/ Nama/ Saran Tanda
No Mata Aspek yang Hasil
Tanggal Jabatan Kelas saran Tangan
Pelajaran Disupervisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kepala Sekolah

....................................
.........
NIP.
II. ADMINISTRASI KESISWAAN

FORMULIR PENDAFTARAN SISWA BARU


TAHUN PELAJARAN ………………
A. KETERANGAN MURID
1. Nama Lengkap : .............................................................................................................
2. Nama Panggilan : .............................................................................................................
3. Jenis Kelamin : .............................................................................................................
4. Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................................................................
5. Agama : .............................................................................................................
6. Kewarganegaraan : WNI/WNA Keturunan
7. Anak Ke : ……………………… (dari satu ibu)
8. Jumlah Saudara Kandung : .............................................................................................................
9. Jumlah Saudara Tiri : .............................................................................................................
10. Jumlah Saudara Angkat : .............................................................................................................
11. Bahasa Sehari-hari : .............................................................................................................
12. Berat Badan : ……………………………….. kg
13. Tinggi Badan : ……………………………….. cm
14. Golongan Darah : .............................................................................................................
15. Penyakit Berat yang
Pernah Diderita : .............................................................................................................
16. Alamat Tempat Tinggal : .............................................................................................................
Nomor Telepon : .............................................................................................................
17. Bertempat Tinggal Pada : ……………………… . (Orangtua/Menumpang/Asrama)
B. ORANGTUA/WALI
18. Nama
- Ayah Kandung : .............................................................................................................
- Ibu Kandung : .............................................................................................................
19. Pendidikan Tertinggi
- Ayah Kandung : .............................................................................................................
- Ibu Kandung : .............................................................................................................
20. Pekerjaan
- Ayah : .............................................................................................................
- Ibu : .............................................................................................................
21. Nama Wali Murid : .............................................................................................................
22. Pendidikan Tertinggi : .............................................................................................................
23. Hubungan Terhadap Anak : .............................................................................................................
24. Pekerjaan : .............................................................................................................
C. ASAL MULA ANAK
25. Masuk Madrasah ini sebagai : Murid Baru Kelas I/
: Pindahan *(Teruskan No. 27)
26 a. Asal anak : Rumah Tangga/TK (teruskan No. 28)
b. Nama Taman Kanak-kanak : ……………………………………………………………………….
c. Nomor/tahun surat keterangan: ……………………………………………………………………………
d. Lama Belajar (Lanjutkan No. 28) : …………………………………………………………… tahun
27. Pindahan dari :
a. Nama Madrasah Asal ................................................................................................................:
……………………………………………………………………….
b. Tanggal : ……………………………………………………………………….
c. Dari Kelas : ……………………………………………………………………….
28. Diterima di madrasah ini
a. Tanggal : ……………………………………………………………………….
b. Di Kelas : ……………………………………………………………………….

……………………………….
Orang tua/Wali*)

Nama Lengkap
Diterima/ditolak*)
Alasan ……………………………….
………………………………

Kepala Sekolah

....................................
NIP.

CATATAN :*) Coret yang tidak perlu

Administrasi Kemuridan
BUKU CALON PESERTA DIDIK BARU

Tahun Pelajaran : ………………………………………

Tempat Alamat Asal Keputusan


Nama Calon L/
No Pendaftar Tanggal Tempat Tida Ket.
Murid P TK RT Terima
Lahir Tinggal k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

………………………, …………
Kepala Sekolah

...................................
NIP.
BUKUPESERTA DIDIK BARU

Tahun Pelajaran : ………………………………………

Nomor L/ Tempat Tanggal Alamat Tempat


No Nama Siswa Ditempatkan
Induk P Lahir Tinggal
1 2 3 4 5 6 7

………………………, …………
Kepala Sekolah

.....................................
NIP.
Administrasi Kesiswaan

BUKU KLAPPER
(BUKU DAFTAR NAMA SISWABERDASARKAN ABJAD)

Nomor Masuk Tahun


No Nama Siswa L/P Kelas Asal Murid Abjad
Induk Tahun Kelas Keluar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPAN ABSEN HARIAN SISWA

Kelas : ……………………………………
Hari : ……………………………………
Tanggal: ……………………………………

Jenis Kelamin Alasan


No Nama Siswa Keterangan
L P S I A
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

Jumlah Siswa : ………….. Orang


Jumlah Absen : ………….. Orang
Presentase Absen : ………….. %

Wali kelas Ketua Kelas

( ……………………… ) ( ………………………….. )
NIP.
Administrasi Kesiswaan

PAPAN REKAPITULASI ABSENSI HARIAN SISWA


(DI RUANG KEPALA SEKOLAH)

Hari/Tanggal : …………………………………..
Jumlah Siswa Absen Menurut
Jumlah Alasan
No Kelas Persentase Keterangan
Siswa
S I A Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH

Catatan : Boleh dibuat berbentuk buku


………………………, …………
Kepala Sekolah

.......................................
NIP.
Administrasi Kesiswaan

BUKU REKAP MUTASI SISWA


Semester ke : …………………………………
Tahun Pelajaran : …………………………………
Jml. Siswa Jumlah Pada
Pada Awal Mutasi Selama Satu Semester Akhir
Semester Semester
Pindahan Meninggalkan Sekolah
No Kelas Jl
Masuk Putus L P
Pindah Meninggal h
L P Sekolah
Jl
L P Jl Jl Jl
h L P L P L P
h h h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

………………………, …………
Kepala Sekolah

........................................
NIP.
Administrasi Kesiswaan

PENDAFTARAN MASUK SMA/MA/SMK

Tahun Pelajaran : …………………………………..

Peringkat
Nomor Jenis Tempat dan SMA/MA/SMK
Nama Siswa Kelamin Tanggal Alamat nem Yang Dipilih
Urut Induk STTB
Lahir
L P I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

………………………, …………
Kepala Sekolah

..................................
NIP.
Administrasi Kesiswaan

BUKU KENAIKAN KELAS

Kelas : ………………………………………
Tahun Pelajaran : ………………………………………

Nomor Jenis Kelamin Kenaikan Kelas


Nama Siswa Keterangan
Urut Induk L P Naik Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH
PERSENTASE ……% ……%

Mengetahui ………………………, …………


Kepala Sekolah Wali Kelas

................................... ..........................
NIP.
NIP.
BUKU PRESTASI SISWAAKADEMIK/NON AKADEMIK

No Nama Jenis Prestasi Peringkat Tingkat Tahun

Kepala Sekolah

..............................
NIP.
III. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BUKU CATATAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : ……………………………. Pangkat : …………………………….


NIP : ……………………………. Gol. Ruang : …………………………….

Tanggal Bulan dan Nama dan Paraf


Nomor. Uraian
Tahun Pejabat Penilai
1 2 3 4

………………………, …………
Kepala Sekolah

...............................
NIP.
Administrasi Kepegawaian

BUKU DIKLAT/PENATARAN

Diselenggarakan Tingkat Lama


No Nama Nama Penataran
Oleh Tahun Kab. Prop. Nas. (Jam)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BUKU PENGHARGAAN

Nama
Nama
No Nama Tingkat Instansi yang Nomor Tahun
Penghargaan
Memberi
1 2 3 4 5 6 7
BUKU SEMINAR/LOKAKARYA

Penyelenggar
No Nama Jenis/Judul Tingkat Tahun Lama (Jam)
a
1 2 3 4 5 6 7
Administrasi Kepegawaian

BUKU IZIN KELUAR PEGAWAI/GURU

Jam Tanda
No Hari/Tanggal Nama/NIP Tujuan Keperluan
Berangkat Kembali Tangan
1 2 3 4 5 6 7 8
BUKUPIKETGURU

No Hari/Tanggal Nama Uraian Tanda Tangan Keterangan


1 2 3 4 5 6
IV. ADMINISTRASI KEUANGAN
BUKU KAS UMUM

No.
No Tanggal Uraian No. BKP Penerimaan Pengeluaran Sisa
Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

Mengetahui/Menyetujui ………………………, …………


Kepala Sekolah Bendahara

............................... _____________________
NIP. NIP.
Administrasi Keuangan

BUKUKASPEMBANTU

Nomor
Nomor
No Tanggal Uraian Kompone Penerimaan Pengeluaran Sisa
Bukti Kas
n
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

Mengetahui/Menyetujui ………………………,
Kepala Sekolah …………
Bendahara

....................................
NIP. _____________________
NIP.
Administrasi Pengajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN


(RPP)

Satuan Pendidikan : ...……………………………


Mata Pelajaran Utama : ……………………………………
Kelas/Semester : ……………………………………
Standar Kompetensi : ……………………………………
Kompetensi Dasar : …………………………………………………………..
Indikator : …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Alokasi waktu : ……… x ……… menit ( ………. Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
……………………………………………………………...
B. MATERI POKOK PEMBELAJARAN
……………………………………………………………...
C. METODE PEMBELAJARAN
…………………. …………………… …………………
D. LANGKAH-LANGKAH/STRATEGI PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal/Pendahuluan
a. Siswa dan guru bertanya jawab tentang ……….
b. Siswa mencermati materi pembelajaran awal dari guru/narasumber
2. Kegiatan Inti
a. Siswa membentuk kelompok diskusi
b. Siswa melakukan ………….
c. Siswa berdiskusi tentang …………………… dan seterusnya
3. Kegiatan akhir/Penutup
a. Siswa dan Guru melakukan refleksi
b. Siswa mendapat tugas
E. SUMBER BELAJAR
……………………………………………………………...
B. PENILAIAN
1. Teknik : ……………………..
2. Bentuk Instrumen : ……………………..
3. Soal Instrumen : …………………………………………………………………...
Pedoman Pensekoran (Rubrik)
…………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………..
………. 200
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

................................. (……………)
NIP. NIP.

Administrasi Pengajaran

SURAT PERMOHONAN PINDAH SEKOLAH

Yth. KepalaSekolah
di ………………………………………

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………………………………………..
Pekerjaan : ………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………..

Bapak/Ibu/Wali*) dari siswa :


Nama : ………………………………………………..
Nomor Induk : ………………………………………………..
Jenis Kelamin : ………………………………………………..
Siswa Kelas : ………………………………………………..

Mengajukan permohonan pindah belajar untuk murid tersebut di atas ke Sekolah


…………………… di Desa/Kelurahan …………………………………..
Kercamatan ………………… Kabupaten : …………………...................
Provinsi: …………………Dengan alasan ………………………………...

Atas Perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

…………………………………..
Hormat kami
(………………………………)

Administrasi Kesiswaan
Nomor Statistik Sekolah

SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH


Nomor : ………………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah :


MTs : ……………………………………………………..
Ala mat : ……………………………………………………..
Menerangkan bahwa siswadengan identitas di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………..
Nomor Induk : …………............ Kelas …………………………...
Sesuai surat permohonan pindah sekolah yang diajukan oleh Orangtua/Wali murid*) tersebut di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………..
Pekerjaan : ……………………………………………………..
Ala mat : ……………………………………………………..
Untuk pindah madrasah ke salah satu Sekolah di ……………………………………………………….
Dengan alasan ………………………………………………………………………………………………...
Bersama ini kami sertakan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar (RAPORT) yang bersangkutan dan surat
Permohonan pindah orangtua/wali murid.

Kepala Sekolah

..................................
Surat Keterangan Telah MenerimaNIP. Siswa Pindahan
NIP. ………………..
Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Sekolah/Pangkat*) :
Setelah murid tersebut diterima di Sekolah yang bersangkutan, mohon isian di bawah ini diisi dan lembar ke
dua segeraNama : ……………………………………………………..
dikirim pada kami.
NSS : ……………………………………………………..
Alamat : ……………………………………………………..
Menerangkan telah menerima pindahan murid tersebut di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………..
Nomor Induk : ……………………………………………………..
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Sesuai dengan surat keterangan pindah sekolah yang Bapak/Ibu kirimkan kepada kami.
Kemudian harap lembar balasan ini dapat digunakan sesuai dengan keperluan administrasi Sekolah.

Kepala Sekolah

................................
NIP.
Administrasi Kesiswaan

BUKU KEADAAN BARANG INVENTARIS LAINNYA


TAHUN ANGGARAN ………../…………..

Perlengkapan Barang

Asal Usul/Cara
No Nama barang *) Jumlah Keterangan
Perolehan

*) Nama Perlengkapan/Barang disusun berurutan menurut faktur

Kepala Sekolah

................................
NIP.

Administrasi Perlengkapan

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Ketetapan MPR No.
II/MPR/1993, tentang Garis-Garis-Besar Haluan Negara, maka dilakukan beberapa usaha
dalam pembinaan oleh Pengawas (Mata Pelajaran) Kecamatan ................. antara lain :
1. Peningkatan Wajib Belajar yang bermula untuk usia 7 sampai 12 tahun (Sekolah
Dasar) menjadi 7 sampai 15 tahun untuk tingkat Pendidikan Dasar.
2. Peningkatan jenis dan jumlah sarana pendidikan dalam rangka peningkatan
pemerataan dan mutu pendidikan.
3. Pemantapan pelaksanaan kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler untuk
menunjang pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
4. penyeragaman sistem administrasi Sekolah di Kecamatan ...........................
Untuk memperlancar usaha-usaha tersebut di atas agar lebih efektif dan efisien perlu
ditunjang oleh informasi yang memadai.
Sistem informasi ini di tingkat Madrsah Tsanawiyah menyangkut dua hal pokok yaitu
kegiatan Pencatatan Data (Recording System) dan Pelaporan (Reporting System).
Untuk menunjang dua kegiatan tersebut diperlukan factor-faktor antara lain :
1. Format-format yang dipergunakan.
2. Petunjuk dan aturan-aturan yang berlaku.
3. Keterampilan personil yang memadai.
Semua kegiatan yang dilakukan di Sekolah itu sering disebut Kegiatan Administrasi.
Dalam administrasi Madrasah Tsanawiyah, pencatatan data dikelompokkan menjadi :
1. Administrasi Pengajaran.
2. Administrasi Kemuridan.
3. Administrasi Kepegawaian.
4. Administrasi Keuangan.
5. Administrasi Perlengkapan/Barang.
Dalam buku ini dijiwai oleh Keputusan Bersama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar
dan menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jendral Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Nomor : 15a/Kep/TU /97 dan nomor
: 422 – 208. Tanggal 3 Maret 1997 tentang “PEDOMANADMINISTRASI SEKOLAH
DASAR“ dan beberapa penambahan materi berdasarkan pengalaman penulis sebagai Kepala
Sekolah dan pengalaman sebagai TIM ASESOR akriditasi Sekolah Provinsi ................... .
Dengan ringkas dapat disebutkan, tujuan penulisan pedoman administrasi ini adalah :
1. Menjabarkan secara operasional kegiatan administrasi pendidikan yang tercantum
dalam buku Pedoman Administrasi dan Supervisi.
2. Menjadi pegangan bagi Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga lainnya.
3. Menyeragamkan sistem pembinaan administrasi Sekolah di Kecamatan
...................
Kami sadari bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dan dilengkapi, agar bisa
memenuhi kebutuhan pembinaan.
Untuk itu pedoman ini bisa dijabarkan lagi sesuai dengan jenis dan kebutuhan Sekolah
masing-masing.
Akhirnya semua upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala
Sekolah, Guru, dan tenaga lainnya serta peningkatan mutu pendidikan bisa terwujud.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa menerima pengabdian kita dan mudah-
mudahan ini sebagian dari Ibadah kita kepada-Nya.
Amin…..,

......................, ...................... 20....


Penyusun :
Kelompok Kerja Pengawas (mata
pelajaran)
Kecamatan ............................

............................................
NIP....................................
BUKU KEADAAN BARANG INVENTARIS LAINNYA
TAHUN ANGGARAN ………../…………..

PERLENGKAPAN BARANG

N JUMLA ASAL USUL/CARA


NAMA BARANG*) KETERANGAN
O H PEROLEHAN
1 2 3 4 5
*) Nama Perlengkapan/Barang disusun berurutan menurut faktur

Administrasi Perlengkapan
Contoh Surat Keterangan kehilangan Ijazah :

KOP SEKOLAH :

SURAT KETERANGAN
Nomor : …………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah ..................


Berdasarkan Surat Keterangan Lapor Nomor ………………………….. tanggal
………………………………. (terlampir), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ………………………………………………………………….
Tempat Tanggal Lahir : ………………………………………………………………….
Anak : ………………………………………………………………….

Telah kehilangan Ijazah/STTB dengan nomor seri ……………………………………………………………..


dengan nomor induk ………………………………………….

Demikian Surat Keterangan ini sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang.

………………, ………… 20…..


Pas Foto
3 cm x 4 cm Kepala Sekolah
Acp tiga jari tengah,
tangan kiri, dan tanda
tangan pemegang

.............................
NIP.

Mengetahui :

Kepala Dinas / KEMENAG Kabupaten ......................

...................................
NIP.
Contoh Surat Keterangan kerusakan Ijazah :

KOP SEKOLAH :

SURAT KETERANGAN
Nomor : …………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah


………………………………………………………………
Berdasarkan Surat Keterangan Lapor Nomor ………………………….. tanggal
………………………………. (terlampir), dengan ini menerangkan bahwa :

STTB/Ijazah nomor :
Atas nama : ………………………………………………………………….
Tempat Tanggal Lahir : ………………………………………………………………….
Yang dikeluarkan oleh : ………………………………………………………………….
Tanggal : ………………………………………………………………….
Tahun Pelajaran : ………………………………………………………………….

Mengalami kerusakan karena ……………………………………………………………………………………


dan STTB/Ijazah tersebut adalah asli dan benar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagi lampiran STTB/ Ijazah yang ada..

………………, ………… 20…..


Pas Foto
3 cm x 4 cm Kepala Sekolah
Acp tiga jari tengah,
tangan kiri, dan tanda
tangan pemegang

...........................................
NIP.
4
DAFTAR HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
Tahun Pelajaran : …………………………….

……………, ………………. 20……

Kepala Sekolah

......................................
NIP.
DAFTAR REKAPILTULASI KENAIKAN KELAS / KELULUSAN
Tahun Pelajaran : …………………………….

……………, ………. 20……

Kepala Sekolah

...............................
NIP.
BUKU PENYERAHAN LAPORAN PENILAIAN HASIL BELAJAR ( RAPORT)
Semester : ……………
Tahun Pelajaran : ……………

Nomor Nomor Yang Menyerahkan Diserahkan Yang Menerima Tanda Tangan


Nama Siswa
Urut Induk ( Nama ) Tanggal ( Nama ) Penerima

Mengetahui, …………………., …………………. 20 ….


Kepala Sekolah Wali Kelas

..............................
NIP
BUKU PENYERAHAN IJAZAH
Tahun Pelajaran : …………/…………..

Nomor Diserahkan Tanda Tangan


Nama Murid Nomor Ujian Nomor Ijazah Keterangan
Urut Induk Tanggal Penerima

…………….., ……………… 20 ……
Kepala Sekolah

..........................................
NIP.

BUKU PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN


Semester : ……………
Tahun Pelajaran : ……………

Program Pembelajaran
Nomo
Nama Guru Mata Pelajaran SILABUS RPP
r Urut PT PS
Tgl No Tgl No Tgl No 1 2 3 4

Keterangan : PT : Program Tahunan


PS : Program Semester ………………….., ………………… 20 …
Nomor : Diisi nomor Silabus yang diperiksa. Kepala Sekolah
........................................
NIP.